Możliwość publikacji tłumaczenia utworu osoby trzeciej

Tłumaczenie cudzego utworu, jest tzw. opracowaniem, a więc jednym z rodzajów utworów zależnych. Co do zasady, korzystanie z takiego utworu, w tym w szczególności jego rozpowszechnianie (np. publikowanie) wymaga zgody autora utworu pierwotnego (a więc np. autora oryginalnej wersji językowej). Zgoda taka nie jest wymagana, jeśli majątkowe prawa autorskie do utworu pierwotnego już wygasły. Zgodnie z prawem polskim, zasadą jest, że majątkowe prawa autorskie do utworu wygasają z upływem siedemdziesięciu lat licząc od śmierci autora, a w przypadku współautorstwa, tego ze współautorów, który przeżył pozostałych. Warto pamiętać, że czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie (śmierć autora utworu pierwotnego).