Czy można zgłosić reklamację

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres jednego z Organizatorów bądź adres e-mail konkurs@ridero.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane reklamującego umożliwiające jego identyfikację, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje Organizatorzy rozpatrują niezwłocznie. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.

Continue reading →

W jakim trybie odbywa się głosowanie internetowe

Głosowanie w etapie pierwszym odbywa się za pośrednictwem kont internautów w serwisach Facebook, Twitter lub Google+. Każdy internauta może oddać tylko jeden głos (niezależnie od liczby kont w serwisach społecznościowych). Głosy internautów są niezbywalne. Głosy oddawane są osobiście. Zakazuje się umieszczania bezprawnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami komentarzy.

Continue reading →

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikami Konkursu mogą być: (a) uczniowie kl. VII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (I Grupa Wiekowa); (b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (II Grupa Wiekowa). Uczestnicy biorą udział w Konkursie w drużynach (dalej jako „Drużyna”) składających się z od 3 do 10 uczniów z danej Grupy Wiekowej, którzy: (a) są uczniami jednej szkoły z terytorium Rzeczypospolitej […]

Continue reading →