Jakie informacje należy podać podczas zgłaszania zbioru do Konkursu?

Zbiór powinien być opatrzony następującymi informacjam

  • nazwa i adres Uczestnika (szkoły);
  • nazwa Zespołu;
  • temat wiodący Zbioru;
  • tytuł Zbioru;
  • imię i nazwisko Opiekuna prowadzącego dany Zbiór;
  • adres e-mail Opiekuna prowadzącego dany Zbiór;
  • imiona i nazwiska autorów wraz z numerem klasy;
  • informacja o udzieleniu przez osoby uprawnione wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL, dostępnej pod:
    https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl).