Rodzaje praw autorskich przysługujące autorowi książki

Autorowi książki przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do książki.

Osobiste prawa autorskie związane są z osobą twórcy. Obejmują takie prawa jak: prawo do autorstwa (a więc wskazania kto jest autorem książki), prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, albo też zastrzeżenia o braku podawania tych danych, prawo do decydowania o integralności utworu, prawo decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu, a także prawo nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Co istotne, autorskie prawa osobiste są niezbywalne. Oznacza to, że autor nie może ich przenieść na inną osobę (np. nie może przenieść autorstwa książki na osobę trzecią), przy czym nie może to nastąpić ani w drodze umowy, ani poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli. Nie przechodzą one także na spadkobierców w drodze dziedziczenia.

Majątkowe prawa autorskie związane są ze sferą ekonomiczną. Obejmują prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim (np. zbywania go, najmu, dzierżawy) oraz prawo do wynagrodzenie za korzystanie z utworu. Sposób korzystania z utworu określają tzw. pola eksploatacji. Majątkowe prawa autorskie są więc zbywalne i przenaszalne, jak również dziedziczne. Wyjściowo przysługują twórcy utworu. Ten jednak przenieść może majątkowe prawa autorskie w całości lub w określonej części na osobę trzecią. W takim przypadku, o określonym sposobie korzystania z utworu przestaje już decydować autor.

Warto dodać, że w odróżnieniu od większości wydawnictw, Ridero nie żąda od autora zbycia majątkowych praw autorskich. Prawa te zawsze pozostają przy autorze. Co najwyżej, przy zleceniu niektórych usług (tj. pośrednictwa w sprzedaży książek/e-booków w sklepach internetowych) autor może zostać poproszony o udzielenie wąskiej licencji na rzecz Ridero, niezbędnej do wykonania usługi. Również w tym przypadku, majątkowe prawa autorskie pozostają przy autorze.