Zgoda rodziców w przypadku publikacji książki przez osobę niepełnoletnią

ZGODA RODZICÓW — WZÓR

_______________________

(miejscowość, data)

O ś w i a d c z e n i e

My _________________________ i ________________________ — rodzice, niniejszym wyrażamy Ridero IT Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. św. Filipa 23/4, 31—150 Kraków, zwana dalej „Ridero”) zgodę na to, by nasza niepełnoletnia córka/nasz niepełnoletni syn __________________________ urodzona/y ________________ r. w ________________, korzystając z portalu www.ridero.eu:

a) (*) stworzył/stworzyła książkę/e-booka z napisanego przez siebie utworu pod tytułem ___________________________________________________,

b) (*) zlecił/zleciła Ridero usługę druku wyżej opisanej książki — e-booka,

c) (*) zlecił/zleciła Ridero pośrednictwo w sprzedaży ww. Książki — e-booka w wybranych sklepach internetowych,

d) (*) udzielił/udzieliła licencji na rzecz Ridero na korzystanie z wyżej opisanej książki-e-booka w zakresie umożliwiającym wykonanie zleconych usług.

e) (*) ……

_______________________

(czytelny podpis 1. rodzica)

_______________________

(czytelny podpis 2. rodzica)

(*) niepotrzebne skreślić