Czy można zgłosić reklamację

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres jednego z Organizatorów bądź adres e-mail konkurs@ridero.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane reklamującego umożliwiające jego identyfikację, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje Organizatorzy rozpatrują niezwłocznie. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *