Czy i w jaki sposób można zgłosić reklamację druku i innych usług Ridero?

Wszelkie reklamacje dotyczące wad wydruku książek mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres support@ridero.pl lub print@ridero.pl w czasie do 7 dni od otrzymania zamówienia.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane reklamującego umożliwiające jego identyfikację, numer zamówienia lub tytuł książki a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem i fotografią wady. Reklamacje przekazywane są niezwłocznie do współpracującej z nami drukarni i tam rozpatrywane. O wyniku reklamacji informujemy drogą mailową.

W przypadku reklamacji dotyczących większej liczby egzemplarzy, drukarnia decyduje o odbiorze wadliwych egzemplarzy od Autora.

Reklamacje dotyczące wszystkich pozostałych usług prosimy również zgłaszać mailowo. Złożenie reklamacji jest możliwe w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia usługi. Reklamacje zgłaszane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.