E-book
34.13
drukowana A5
57.19
drukowana A5
Kolorowa
83.17
Vandalowie i Wenedowie byli Przodkami Sławian Zachodnich

Bezpłatny fragment - Vandalowie i Wenedowie byli Przodkami Sławian Zachodnich

Część 3


Objętość:
293 str.
ISBN:
978-83-8221-803-9
E-book
za 34.13
drukowana A5
za 57.19
drukowana A5
Kolorowa
za 83.17

Rozdział 20

Niżej 232 wzmianki z książek i kronik ułożone chronologicznie w których Vandalowie i/lub Wenedowie są wg ich Autorów Sławianami :

1) Jordanes i Getica

Napisana ok. 551 r. kronika „O pochodzeniu i czynach Gotów” (org. Getica), która jest skróconą wersją (wyciągiem) większej pracy Kasjodora Historia Gotów w 12 księgach, która nie zachowała się do naszych czasów. Autorem był Jordanes — historyk i kronikarz gocki.

Rozdział V, akapit 34, łacina, cytat :

Introrsus illis Dacia est, ad coronæ speciem arduis Alpibus emunita, juxta quarum sinistrum latus, quod in aquilonem vergit, ab ortu Vistulæ fluminis per immensa spatia Wenedarum natio populosa consedit. Kworum nomina, licet nunc per varias familias et loca mutentur, mainiter tamen Sclaweni et Antes nominantur.

Język polski :

Wzdłuż lewego skłonu Karpat, który zwraca się w kierunku północnym, od źródeł rzeki Wisły na niezmierzonych przestrzeniach usadowiło się ludne plemię Wenedów, którzy chociaż teraz przybierają różne miana od rodów i miejsc, w zasadzie są nazywani Sklawenami i Antami.

W czarnych rameczkach w powyższym skanie: Wenedarum natio populosa = ludne plemię Wenedów, Sclaweni et Antes = Sklaweni i Anty

Jordanes po polsku z książki Jerzego Strzelczyka „Od Prasłowian do Polaków”

2)PIERWSZA WZMIANKA O SŁAWIANACH / WENEDACH NA ZACHODZIE EUROPY

Kolumban (lub Kolumbanus) był opatem i misjonarzem. Urodził się w Leinster (Irlandia) około 543; zmarł około 615 roku w Bobbio we Włoszech, w klasztorze, który założył.

„Życie Kolumbana” ( Vita Columbani ) mnicha Jonasa z Bobbio zawiera pierwszą wzmiankę o Sławianach jako Wenedach na Zachodzie, podkreśliłem na czerwono, skan jest z Saint Gallen Codex :

veneticorum qui & sclavi dicuntur”- Wenedowie nazywani Sławianami

A cały kontekst brzmi (sekcja 56) :

„Interea cogitatio in mentem ruit, ut venetiorum qui et sclavi dicuntur terminos adiret caecasque mentes euangelica luce lustraret ac ab origine per avia oberrantibus veritatis viam panderet”

„Kiedyś Kolumbanin udał się do krainy Wenedów, zwanych także Słowianami, aby oświetlić ich ciemne umysły światłem Ewangelii i otworzyć drogę prawdy tym, którzy zawsze błądzili”.

3)MARCA VINEDORUM / 630 rok

Sclaui coinomento Winidi (zapisano w 623), marca Winedorum (631), Walluc dux Winedorum (631), exercitum Winitorum (631)

Pod koniec VI wieku Sławianie osiedlili się we wschodnich Alpach i dotarli do obszaru, który należał głównie do prowincji Norikum w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Około 592 w źródle lombardzkim krajobrazy te są po prostu nazywane „Sclaborum provincia”, regionem Sławian, a ich mieszkańców Sławianami (Sclavi). Nie jest to jedyny termin, którym określano Sławian w Alpach Wschodnich, po roku 630 nazwę „marca Vinedorum” można znaleźć w źródłach frankońskich, która odnosi się do starożytnych Wenetów jako Sławian.

Głowa rodu Habsburgów nosiła tytuł „Lord on the Windic March” w tytule cesarza Austrii. Nazwa Windic pochodzi od Wends (niem. Wenden), to nazwa dla zachodnich Sławian osiadających w strefie kontaktowej Germania Slavica. Średniowieczne niemieckie określenie Windisch odnosiło się do języka słoweńskiego — to nie powinno być mylone z Wendische, historycznego niemieckiego terminu dla Serbów Łużyckich. W VI i VII wieku osadnicy bawarscy używali terminu Windische dla ludności słowiańskiej we wschodnio-alpejskim księstwie Carantania.

Mapa :

Deutsch: Sclavonia oder Windisch Marck, Bossen, Crabaten.

Slovenščina: Slovenska marka, Bosna, Hrvaška, itd.

Data wydania 1588. Autor — Augustin Hirschvogel

4) W Kronice Fredegarda z ok. 659 roku mamy :

„Anno 40, regni Chlothariae homo nomen Samo naród Francos de pago Senomago wyznaje secum neutiantes adcivit, exercendum negucium in Sclavos coinomento Winedos perrexit. Sclavi iam contra Avaris coinomento Chunis i regem corum gagano ceperant revellare.”

Tu też mamy informację że Sławianie są znani jako Wenedowie.

5) Święty Bonifacy (tzw. apostoł Niemiec) w swoim liście napisanym około 745—746 do króla Ethelbalda z Mercii pisał :

Łacina: „Et Uuinedi, qued est foedissimum et deterrimum genus hominum, tam magno zelo matrimonii amorem mutuum observant, ut więcej viro proprio mortuno vivere recuset. I laudabilis mulier inter illos esse iudicatur, quia propria manu sibi mortem intulerit et in strue pariter ardeat cum viro suo.”

Język polski: „A Wendy są ludem nieokrzesanym i najgorszym ze wszystkich, a zapał ich małżeństwa / miłości jest tak silny, że kobieta po śmierci męża nie chce żyć sama. A ta jest uznana za godną pochwały wśród nich, która sprowadza na siebie śmierć własną ręką i spala się na jednym stosie ze swoim mężem.”

Mamy tu „Uuinedi” w odniesieniu do Sławian / Wendów, kiedyś pisano wymienie literkę U zamiast V często.

6) Istnieje tzw. słownik hiszpański który opiera się na kilku wcześniejszych pracach, w tym na Etymologiach Izydora księgi Regensburga z ok. 750 roku, znajduje się w nim następujący wpis:

„UUandalus id est uuinid” czyli po tłum. „Vandal to Wend” — podwójna „u” = „w”, bo litera „w” sama nie istniała przed XII wiekiem, potwierdzenie tego pojawia się w wersji Saint Gallen, słownik nam oznajmia, że Vandalowie i Wendowie/Sławianie byli tym samym.

7) Anglosaski pisarz Alcuin, który żył za czasów Karola Wielkiego, pisał w swoim liście z roku 790 :

„Ale w zeszłym roku król i jego armia rzucili się na Słowian (Sclavos), których nazywamy Vionudos” — Monumenta Alcuiniana / Bibliotheca rerum Germanicarum. Str. 166—167

8) 795 rok w Annales Sangallenses (Roczniki z Sankt Gallen) zakończony jest wzmianką :

„Wandali conquisiti sunt” (Vandalowie zostali podbici).

Ówcześni skrybowie mogli pomylić Vandalów z Awarami, którzy od najazdu Pepina pogrążyli się w krwawej wojnie domowej.

9) W Annales Alamanici najazd Karola Wielkiego na Sławian połabskich z 790 zawiera się w sformułowaniu :

„perrexit in regionem Wandalorum” czyli „udał się do kraju Vandalów”

10) Roczniki Augustiańskie wspominają :

„Exercitus Saxonum a Wandalis trucidatur” tj. Armia saska pokonana przez Vandalów.

11) W wersji z XV wieku, Gesta św Ruperta napisanej w VIII wieku, nazwa Vandalów pojawia się jako nazwa dla Sławian w regionie Tauern. (Wysokie Taury — najwyższe pasmo górskie Alp w Austrii). Gesta powstała po 793.

12) W „Chronic Moissiac” z IX wieku pojawia się nazwa „Cichu-Windones”, czyli „Czechów-Wendów” dla populacji Czech i Moraw.

13) Pod r. 846 w ANNALES XANTENSES QUI DICUNTUR zrównano Wenedów ze Sławianami :

„(Cesarz Lothar) wyjechał z Saksonii przeciwko Wenedom całej Łaby”

14) WENEDOWIE = SŁAWIANIE u WULFSTANA

Wulfstan — podróżnik anglosaski, który ok. roku 890 odbył żeglugę z Hedeby na Półwyspie Jutlandzkim w kierunku wschodnim, wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku, w celu zebrania informacji geograficznych na temat ziem nadbałtyckich. Po 7 dniach żeglugi Wulfstan dotarł do ziem zamieszkanych przez Estów (Prusów) oraz do portu Truso położonego nad jeziorem Druzno. Następstwem podróży było opisanie podróży przez badacza, wraz z dokładnym opisem osady Truso i niektórych zwyczajów Estów.

Król Wesseksu Alfred Wielki zawarł relację Wulfstana z tej podróży, gdy uzupełniał dzieło późnorzymskiego historyka Pawła Orozjusza Historia przeciw Poganom opisem ziem Europy Północnej.

Fragment opisu podróży z relacji Wulfstana:

Wulfstan (…) wyruszył z Haede [duńskie Hedeby], że przybył do Truso w siedem dni i nocy: A Słowiańszczyznę [dosłownie „kraj Wenedów”] mieliśmy aż do ujścia Wisły przez cały czas po prawej stronie. Wisła ta jest wielką rzeką i przez to dzieli Witland i kraj Słowian [„Wenedów”]. A Witland należy do Estów [chodzi o ludy bałtyjskie]. A taż Wisła wypływa z ziemi Słowian i spływa do Zalewu Estyjskiego [dosłownie „Morze Estyjskie”], a ten Zalew Estyjski jest co najmniej piętnaście mil szeroki. Od wschodu spływa tutaj do Zalewu Estyjskiego rzeka Ilfing [czyli rzeka „Elbląg”] — z tego jeziora nad którego brzegiem stoi Truso [jezioro Druzno]. I schodzą się tutaj w Zalewie Estyjskim na wschodzie rzeka Ilfing z kraju Estów i na południu rzeka Wisła z kraju Słowian. Tutaj zaś Wisła zabiera rzece Ilfing jej nazwę spływa z tego zalewu do morza na północnym zachodzie. I dlatego nazywa się Wisłoujście.

15) Salamon, Кostnicky biskup (ok. 920), wykládáł w Slowáfi Mater verborunt:

„Wandali skrze Slowene, Wandalus Slowenin” — Słoweńcy są Vandalami… jak wiemy Słoweńcy są też Sławianami.

16) W Kodeksie Biblioteki Opactwa St. Gallen z X wieku jest wpis na temat słownika” Regensburger liber glossarum”, który przyjął wyjaśnienie nazwy Vandali. Można to również znaleźć w Praskim Kodeksie z IX wieku. W praskim rękopisie Vandalami są Słoweńcy.

17) Kolejnym średniowiecznym przykładem takiego związku są Cuda św. Udalryka (Miracula Sancti Oudarlici) spisane przez proboszcza katedry w Augsburgu Gerharda pod koniec X wieku.

Jeden z cudów był przypisany Mieszkowi I.

Władca Polan miał być zraniony zatrutą strzałą a z opresji wyciągnął go Udalryk.

W wersji z 1595 z której mam poniższy skan Gerhard pisząc o Mieszku I przedstawił go jako :


„Dux Vandalorum, Misicho nimine” czyli Książę Vandalów, o imieniu Mieszko.

18) Gdy w roku 992 Mieszko I umiera, w rocznikach Kościoła niemieckiego zapisano:

„Obiit Misica dux Vandalorum” — „Umarł Mieszko książe Vandalów”.

W obu powyższych cytatach źródłowych 17 i 18 Mieszko jest władcą Vandali, w jego czasach Polaków jeszcze nie było.

19) CHRONICON VEDASTINUM — XI wiek. Francja.

Łacińska kronika. Napisana ok. 1024—50 przez mnicha z benedyktyńskiego opactwa św. Vaasta z Arras w formie uniwersalnej kroniki, rozciągającej się od stworzenia do 899.

Mamy tu zdanie — „Vandalos, quos nunc appellant Guénedos”

Vandalowie zwani teraz Wendami (pisano czasem też G zamiast V)

20) Mieszko II Lambert — Misico II rex Wandalorum

W jednej z kronik południowo włoskich z końca XI w. napisanej między 1082 a 1102 r. greckiego kronikarza Lupusa Protospata z Bari („Lupi Protospatae Rerum in regno neapolitano gestarum, ab anno Sal. 860 usque ad 1102. Breve Chronicon sive Annales) jest wzmianka o Vandalach. Najstarszy i najbliższy oryginalnej wersji jest tekst zawierający taką wzmiankę w związku z walkami, jakie prowadzili Grecy z Saracenami na Sycylii w pierwszej połowie XI w., a brzmi ona tak:

Łacina: „1027. Despotus Nicus in Italiam descendit cum ingentibus copiis: Russorum, Wandalorum, Tureorum, Bulgarorum, Brunchorum, Macedonum, aliarumque nationum, ad Siciliam capiendam”

Czyli — „Rok 1027 Despota Nikon zmobilizował ogromne siły złożone z Rusinów, Vandalów, Turków, Bułgarów, Macedończyków, i innych narodów, aby odzyskać władzę na Sycylii”

W 1018 Bolesław Chrobry zajał Kijów, interwencja miała na celu przywrócenie władzy usuniętemu z kijowskiego tronu zięciowi Bolesława, Swiętopełkowi. Wojska polskie pokonały Rusinów i stamtąd Chrobry wysłał poselstwa do cesarzy, wschodniego i zachodniego, wiemy, że monarcha ofiarował swoją przyjaźń Cesarzowi Bizantyjskiemu Bazylemu II Bółgarobójcy.

Po jego smierci Cesarzem został Kontantyn VIII, jego brat, ale planowany atak na Sycylię i odbicie jej spod panowania arabskiego został zaplanowany jeszcze za rządów jego poprzednika.Do tej wyprawy doszło w 1027 niestety zakonczyło się klęską. W tym czasie rządy w Polsce sprawował juz syn Bolesława Chrobrego, Mieszko II Lambert, który zorganizował kilka wypraw wojennych, dwa razy najechał Saksonie, nastepnie Ruś i Czechy. Dotrzymując umów zawartych jeszcze przez swojego ojca zapewne wysłał pewien oddzial do walki z Saracenami na Sycylii i stąd Vandalowie u greckiego kronikarza. Mamy więc kolejny przekaz, ze Polacy wczesniej byli nazywani Vandalami o czym mówi wspomniana kronika włoska.

21) Adam z Bremy około 1075 pisał w „Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum”:

“Słowiańszczyzna, największy z krajów germańskich, jest zamieszkana przez Winnilów, których dawniej zwano Vandalami. Jest to kraj przypuszczalnie większy nawet od naszej Saksonii; szczególnie jeżeli uwzględnimy w nim Czechów i Polan zza Odry, jako że nie różnią się te ludy ani obyczajem, ani językiem”

22) W „Kronice Słowian” (łac. Chronica Slavorum) Helmolda, saskiego historyka z XII wieku która jest kontynuacją „Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum” Adama z Bremy Helmold podobnie jak jego poprzednik także ściśle łączy Vandalów i Winitów (Wendów / Windów) ze Sławianami.

Na stronie 9 dzieła w przekładzie Jana Papłońskiego pisze :

„Tam więc, gdzie się Polska kończy, przychodzi się do bardzo rozległej krainy Sławian, którzy w starożytności Wandalami, dziś zaś Winitami albo Winulami się nazywają.”

„Druga rzeka, to jest Odra, zdążając ku północy, przepływa przez środek ziemi Winulów (Wendów) i oddziela Pomorzan od Wilców (Weletów)”.

„To są plemiona Winilów rozsypane po krainach ziemskich i morskich wyspach. Cały ten lud oddany jest bałwochwalstwu, przebywa stale w ruchu i podróży, uprawia piractwo godzące z jednaj strony w Duńczyków, z drugiej w Sasów.”

Na str. 20: „Liczne są wszakże, jak to wyżej powiedziano, ludy sławiańskie, z których te, które się nazywają Winulami albo Winitami, po większej części do dyecezyi Hammenburgskiej należą.”

Na str. 42: „Książętami Sławian, noszących imię Winulów lub Winitów, w owym czasie byli: Mieczysław, Nakkon i Seredych…”

Na str. 54: „W owych czasach trwały pokój nastał w ziemi sławiańskiej dlatego, że Konrad, który objął państwo po Henryku pobożnym, w częstych wojnach Winitów pokonał.”

Określenie „Winitowie” z kronik Adama z Bremy i Helmolda jest identyczne z nazwami: „Wenedowie” (niem. Wenden) oraz „Windowie” lub „Winidowie” (niem. Winden).

Niemcy używali określeń „Wenden” i „Winden” zamiennie.

Oba znaczyły po łacinie „Vandali”. Również dzisiaj nazwę „Wenden” Niemcy stosują na określenie Sławian Zachodnich, nazywają tak m.in. Serbów łużyckich, jedyną słowiańską ludność do dziś żyjącą w Niemczech. Nie ulega wątpliwości, że dla Niemców nazwa „Wenedowie” tożsama jest ze współczesną nazwą „Sławianie”.

23) Vandal ojcem Polaków już u Galla Anonima w 1115 roku który napisał to conajmniej 75 lat przed Kadłubkiem bo Kadłubek zaczął prace nad swoja kroniką w 1190.

Historya Bolesława III. króla polskiego — Gallus (Anonymus) Str 9 i przypis z nr 10 brzmi: A dicto Vandalo patre Polonorum — Oświadczam że Vandal jest ojcem Polaków

a na stronie 6: „Alan II który pierwszy wszedl do Europy zrodził Negnona, który miał 4 synów, Wandalus był najstarszym od którego Wandalowie dzis Polakami zwani pochodza”

24)Vandalowie, jako przodkowie Polaków pojawiają się też w Kronice Polskiej (Chronica Polonorum) Wincentego Kadłubka.

Skrócona wersja Chronica Polonorum Kadłubka z 1202 wydana w 1749, fragment strony 2, wers 5-ty od góry :

Wandalo patre Polonorum = Vandal ojcem Polaków

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 34.13
drukowana A5
za 57.19
drukowana A5
Kolorowa
za 83.17