E-book
Bezpłatnie
drukowana A5
30.09
drukowana A5
Kolorowa
59.8
Materiały Genealogiczne

Bezpłatny fragment - Materiały Genealogiczne

Objętość:
233 str.
ISBN:
978-83-8155-987-4
E-book
Bezpłatnie
drukowana A5
za 30.09
drukowana A5
Kolorowa
za 59.8
Kup po „cenie czytelnika”

Pobierz bezpłatnie

Szczecin, 2019

Współpraca na rzecz niniejszej publikacji

Projekt okładki: Ewa Hus, Wojciech Wilski

Opracowanie: Ewa Hus

Korekta: Julia Jarmoła

Skład: Ewa Hus

Opracowanie książki na portalu Ridero: Paweł Wasiak


Wszelkie prawa zastrzeżone


Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne

POMERANIA

ul. Łukasińskiego 34/10, 71—215 Szczecin

https://ztgpomerania.pl/

ztgpomerania@gmail.com


Szczecin, 2019

Przekaz od autorów

Oddajemy do rąk czytelników Materiały genealogiczne, pierwszą publikację Towarzystwa. Tematyka artykułów jest różnorodna. Przedstawiamy pięcioletnią działalność ZTG POMERANIA, piszemy o innych źródłach pozyskiwania informacji poza archiwalnymi, członkowie Towarzystwa opowiadają o dziejach rodzin i miejscowości. Paweł Wasiak udostępnił do druku opowieść „Dołęgowie Machcińscy z Białogardu i Szczecina”

Materiałach genealogicznych prezentujemy prace laureatów pierwszego konkursu „Skąd mój ród, skąd moje korzenie?” z roku 2017.

Mamy nadzieję, że prezentowane materiały wzbudzą ciekawość oraz będą inspiracją do własnych poszukiwań.


Zrealizowano przy pomocy:

Marzeny Białowolskiej

Anny Brodowicz

Krzysztofa Dławichowskiego

Zofii Gonet-Antoniszyn

Ewy Hus

Julii Jarmoły

Aleksandry Kwaśniewskiej

Marzeny Końki

Jolanty Kozakiewicz

Antoniego Makaruka

Pawła Makaruka

Zofii Makaruk

Artura Marcinkiewicza

Tomasza Nowaka

Łukasza Skubisza

Stanisławy Spychaj

Beaty Wasser

Ireny Winiarskiej

Historia ZTG „Pomerania”

Wojciech Wilski

Zbliżająca się piąta rocznica powstania Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego „Pomerania”, to znakomita okazja do podsumowania pracy i działań, które zainicjowała grupa genealogicznych zapaleńców z Pomorza Zachodniego, by zjednoczyć regionalnych pasjonatów odkrywania historii swoich rodzin.

Pierwsze sygnały o zorganizowaniu spotkania, gromadzącego pasjonatów genealogii z zachodniopomorskiego pojawiły się w styczniu 2014 roku na portalu genealogicznym: genealodzy.pl. Informacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, które przełożyło się na wyłonienie grupy inicjatywnej. W skład gremium założycielskiego weszli: Ewa Hus, Joachim Arciszewski i Wojciech Wilski. Po kilku naradach został wypracowany model towarzystwa genealogicznego, oparty na formie stowarzyszenia zwykłego, co pozwoliło na skonkretyzowaniu celów statutowych i zadań, odpowiednich dla tej formy zrzeszenia.

Kierując się doświadczeniem innych towarzystw genealogicznych, przygotowano wymagane ustawowo dokumenty niezbędne do przeprowadzenia spotkania organizacyjnego stowarzyszenia. Pozostawała sprawa miejsca pierwszego spotkania. Biorąc pod uwagę przychylną atmosferę ze strony kierownictwa Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie dla tego typu inicjatyw, delegacja organizatorów Towarzystwa udała się do Dyrektora Książnicy, gdzie spotkała się z życzliwym przyjęciem oraz pełną aprobatą, by spotkanie odbyło się w tej zacnej instytucji kultury Pomorza Zachodniego.

Datę pierwszego spotkania wyznaczono na sobotę 24 maja 2014 roku w Sali Kolumnowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie przy ulicy Podgórnej 15. Pierwotnie godzinę spotkania ustaliliśmy na godz. 10.00, natomiast sugestie osób chcących wziąć udział w spotkaniu, spowodowały przesunięcie spotkania na godz. 11.00 i tak pozostało do dziś.

Na spotkanie organizacyjne w Sali Kolumnowej Książnicy Pomorskiej przybyło 14 osób z wielu miejscowości województwa zachodniopomorskiego. Z Koszalina przyjechali Halinka i Krzysztof Dławichowscy wraz Alicją Ooms, na co dzień mieszkającą w Holandii oraz Zbyszek Fedorczyk. Spod szczecińskiego Przecławia dotarła Svetlana Levandowska, a ze Stargardu Andrzej Mordal. Szczecin reprezentowały panie Ewa Hus, Irena Winiarska, Julia Jarmoła i Jola Wilska, a męską część stolicy województwa Zbigniew Kamizelich, Joachim Arciszewski, Sławomir Paprota, Wojciech Wilski i najmłodszy z nas, wówczas jeszcze gimnazjalista, Wiktor Jatkiewicz.

Wszystkich przybyłych na spotkanie organizacyjne, przywitał Wojciech Wilski. Podziękował za przybycie i poprosił o przedstawienie się i opowiedzenie o swoich dokonaniach genealogicznych. Kiedy już wszyscy zabrali głos, nastąpiła bardziej oficjalna część zebrania, podczas której przystąpiono do działań wymaganych prawem, podczas spotkania organizacyjnego Towarzystwa. Ze składu organizatorów, jako osobę prowadzącą zebranie wyłoniono Wojciecha Wilskiego, a Krzysztofa Dławichowskiego ustanowiono protokolantem zebrania. Po zamknięciu listy obecności członków założycieli stowarzyszenia, przystąpiono do przyjęcia wcześniej przygotowanego i konsultowanego statutu oraz nazwy organizacji. Zaproponowana nazwa Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne „Pomerania” została jednogłośnie przyjęta, podobnie jak statut i regulamin spotkania. Do tworzonego składu Zarządu zaproponowano i przegłosowano Ewę Hus, Julię Jarmołę, Joachima Arciszewskiego i Wojciecha Wilskiego, którego ustanowiono reprezentantem stowarzyszenia zwykłego. Skarbnikiem Towarzystwa została wybrana Ewa Hus. Kolejnym ciałem kolegialnym, które zostało stworzone na potrzebę utworzenia stowarzyszenia była komisja rewizyjna w skład której weszli: Alicja Ooms, Zbigniew Fedorczyk i Andrzej Mordal. Do Sądu Koleżeńskiego zostali zgłoszeni Jola Wilska, Zbigniew Kamizelich i Krzysztof Dławichowski, którzy głosami obecnych na sali zostali jednogłośnie zatwierdzeni do pełnienia tak ważnej dla Towarzystwa funkcji. Na siedzibę nowo powstałego stowarzyszenia wybrano mieszkanie Wojciecha Wilskiego przy ul. Łukasińskiego 34 w Szczecinie, a korzystając z uprzejmości władz Książnicy Pomorskiej, zaaprobowano jej siedzibę na miejsce comiesięcznych spotkań.

Po części oficjalnej, podczas której zrealizowano wymagane obowiązującym prawem punkty, dotyczące utworzenia stowarzyszenia, przyszła kolej na dyskusje o planach na przyszłość. W toku dyskusji padła propozycja nawiązania współpracy z regionalnymi Archiwami Państwowymi w Koszalinie i w Szczecinie oraz podjęcia działań edukacyjnych, upowszechniających genealogię wśród młodzieży szkolnej. Krzysztof Dławichowski, mający już doświadczenie w pracy w zorganizowanej strukturze genealogicznej, zaproponował współpracę z innymi Towarzystwami Genealogicznymi. Zaplanowane na dwie godziny spotkanie przeciągnęło się do ponad trzech godzin, a miła i twórcza atmosfera, pozwoliła stworzyć Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne „Pomerania”, które podczas pięćdziesiątego pierwszego spotkania zaplanowanego na 25. maja 2019 roku, będzie obchodzić swoją piątą rocznicę istnienia.

Biorąc pod uwagę rozwój naszego Towarzystwa oraz możliwość szerszej działalności na genealogicznej niwie, w styczniu 2015 roku, przekształciliśmy stowarzyszenie zwykłe w stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskując osobowość prawną. W lutym 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z niemieckim stowarzyszeniem genealogicznym Pommerscher Greif, rozwijając program digitalizacji i indeksacji akt metrykalnych, znajdujących się w zasobach zachodniopomorskich Archiwów Państwowych.

Na uwagę zasługuje współpraca z Archiwum Państwowym w Koszalinie, które odwiedziliśmy w marcu 2015 roku, mając możliwość zapoznania się z jego pracą i zasobami. Szczególna zasługa należy do dyrektor tej placówki archiwalnej pani Joanny Chojeckiej, która rozumiejąc środowisko regionalnych genealogów, już jesienią 2014 roku podjęła współpracę z naszym towarzystwem.

Chcąc upowszechniać genealogię wśród młodzieży szkolnej, Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne „Pomerania” nawiązało współpracę ze szczecińskim Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich, gdzie w comiesięcznych spotkaniach organizowanych w bibliotece uczestniczyli uczniowie szkoły. Najaktywniejsi pasjonaci spotkań w poszukiwaniu rodzinnych korzeni otrzymywali nagrody na koniec roku szkolnego ufundowane przez władze Towarzystwa.

Kierując się potrzebą utrwalenia pamięci o przodkach, nasze Towarzystwo rozpisało we wrześniu 2017 roku konkurs dla dzieci z klas VII szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego pod tytułem „Skąd mój ród, skąd moje korzenie?”. Ciekawa formuła konkursu oraz patronat Wojewody Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a szczególnie Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie Pana Krzysztofa Kowalczyka, przyczyniły się do dużego zainteresowania naszym działaniem w zachodniopomorskich szkołach podstawowych.

Na I edycję nadesłano 61 prac z 24. szkół. Ich wysoki poziom przysporzył Jury wiele trudu, jednak udało się w dość krótkim czasie wyłonić autorów najlepszych prac. Laureatami głównymi zostali Natalia Fedoruk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie i Krzysztof Ożarowski ze Szkoły Podstawowej w Gogolicach, otrzymali oni dyplomy oraz nagrody pieniężne. Pozostali uczestnicy konkursu zostali poprzez szkoły powiadomieni o wyróżnieniu ich dyplomem uczestnictwa.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się w Sali im. Bolesława Tuhan Taurogińskiego w Archiwum Państwowym w Szczecinie w dniu 12. stycznia 2018 roku.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich instytucji, które objęły swoim honorowym patronatem konkurs. Dodatkowo na spotkanie przybyli prezesi Stowarzyszenia Kresy Wschodnie — Dziedzictwo i Pamięć oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Szczecinie, którzy wręczyli dodatkowe nagrody laureatom.

II edycja konkursu stała na wyższym poziomie, co przełożyło się na mniejszą niż w poprzednim roku ilość nadesłanych prac, lecz ich jakość znacząco wzrosła. Podobnie, jak w ubiegłym roku, konkurs objęli patronatem Wojewoda Zachodniopomorski, Zachodniopomorski Kurator Oświaty i Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. W proces oceny prac konkursowych włączyły się również inne stowarzyszenia, które przygotowały dla uczestników dodatkowe nagrody.

Laureatami głównymi II edycji konkursu „Skąd mój ród, skąd moje korzenie?” zostali Oliwia Hennig i Oskar Sienkiewicz, oboje ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie.

Kolejnym krokiem w upowszechnianiu genealogii było uczestnictwo w spotkaniach organizacji pozarządowych „Pod Platanami” na Jasnych Błoniach w Szczecinie, gdzie stanowisko Towarzystwa spotkało się z dużym zainteresowaniem odwiedzających. Nasi członkowie udzielali pytającym porad genealogicznych i opowiadali o swoich działaniach, które pozwoliły im zobrazować historię rodziny w drzewie genealogicznym. Od 2015 roku, corocznie uczestniczymy w Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Kolejne już 19 maja 2019 roku.

W takcie naszej pięcioletniej działalności nie obyło się bez spotkań z mieszkańcami województwa w placówkach kultury na terenie zachodniopomorskiego. Gościła nas biblioteka w Przecławiu, a w stargardzkiej Basteji, oddziale Muzeum Narodowego w Stargardzie, w ramach „Muzealnych spotkań z przeszłością”, mieliśmy okazję zaprezentować warsztaty genealogiczne.

Na pozór skromne ponadgraniczne porozumienie z niemieckim stowarzyszeniem Pommerscher Greif, przerodziło się w szeroką współpracę, owocującą wzajemnymi odwiedzinami i spotkaniami. W kwietniu 2016 roku, odpowiadając na zaproszenie strony niemieckiej udaliśmy się na wycieczkę do miasta Greiswald na północy Niemiec, gdzie zwiedziliśmy regionalne muzeum i miejskie zabytki. W ramach tej wycieczki, odwiedziliśmy również bibliotekę Pommerscher Greif w miejscowości Zussow, gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci przez członków niemieckiego Towarzystwa.

Latem 2016 roku gościliśmy w Szczecinie prezesa Pommersche Greif prof. Hansa Dietera Wallschlagera. W marcu 2019 roku prezes ZTG Pomerania, Wojciech Wilski wygłosił prelekcję podczas seminarium stowarzyszenia Pommerscher Greif w Greifswaldzie, dotyczącą współpracy i planów na kolejne lata. W trakcie spotkania podpisano kolejne porozumienie, które zawiera zasady współpracy i działania w zakresie udostępniania materiałów metrykalnych.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
Bezpłatnie
drukowana A5
za 30.09
drukowana A5
Kolorowa
za 59.8
Kup po „cenie czytelnika”

Pobierz bezpłatnie