E-book
47.78
drukowana A5
68.18
drukowana A5
Kolorowa
85.76
Kurs Strzelectwa

Bezpłatny fragment - Kurs Strzelectwa

INSTRUKTOR STRZELECTWA I SAMOOBRONY


5
Objętość:
125 str.
ISBN:
978-83-8245-558-8
E-book
za 47.78
drukowana A5
za 68.18
drukowana A5
Kolorowa
za 85.76

Ochrona Osób i Mienia

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) w zakresie egzaminowania kwalifikowanego pracownika ochrony zarządza się, co następuje Rozporządzenie określa:

Tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, zwanego dalej „egzaminem”.

Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń.

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organ, o którym mowa w ust. 1, składająca się z co najmniej trzech członków.

Członkowie komisji są obowiązani posiadać imienne upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu, wydane przez organ, o którym mowa w ust. 1.

Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:

znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie, znajomości przepisów Kodeksu Karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, składającego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.

Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1.

Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością zagadnień, o których mowa w ust. 1, oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni. W przypadku niezdania: części teoretycznej egzaminu — zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu, części praktycznej egzaminu — egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.

Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane są w protokole, którego integralnymi częściami są karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej części egzaminu.

Przed rozpoczęciem egzaminu komisja informuje zdającego o możliwości wpisania przez niego do protokołu uwag dotyczących przebiegu egzaminu, w tym o możliwości zgłoszenia wniosku o egzamin poprawkowy.


Po zakończeniu egzaminu protokół jest podpisywany przez członków komisji oraz przez zdającego.

ZAWSZE traktuj każdą broń jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału. ZAWSZE kieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
NIGDY nie kładź palca na języku spustowym, jeżeli nie chcesz strzelać. ZAWSZE noś broń zabezpieczoną.
NIGDY nie pozostawiaj broni bez nadzoru.
NIGDY nie przechowuj załadowanej broni.
NIGDY nie łącz broni ze środkami odurzającymi.
NIGDY nie powstrzymuj się przed upominaniem osób nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią.
ZAWSZE utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.
ZAWSZE uważaj, czym ładujesz broń.
Trening bez strzałowy przeprowadzaj tylko w bezpiecznym miejscu.


Jakie znasz zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy?


Na strzelnicy zabrania się kierowania załadowanej broni w stronę ludzi, z wyłączeniem sytuacji prowadzenia treningu bez strzałowego, z użyciem amunicji barwiącej i szkolnej. Strzelanie przeprowadzać tylko z broni technicznie sprawnej. Załadowanej broni nie odkładać i nie przekazywać innemu strzelającemu. W razie potrzeby odłożenia lub przekazania broni, należy ją rozładować, sprawdzić i zabezpieczyć. Na linii ognia broń kierować w stronę kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów, określonych przez prowadzącego będących celem. Układać palec na języku spustowym wyłącznie w chwili oddawania świadomego strzału do rozpoznanego i określonego warunkami strzelania celu. Stale kontrolować położenie broni w trakcie wykonywania strzelania. W strzelaniu zespołowym wzajemnie kontrolować swoje ustawienie. Dobywać broń wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym, na komendę określoną przez prowadzącego. Wykonywać wszystkie czynności związane ze strzelaniem na wyraźne polecenie prowadzącego.


Kto, w jaki sposób, i w jakich okolicznościach ma obowiązek przerwać strzelanie?


W sytuacji zagrożenia komendę „PRZERWIJ OGIEŃ” podaje uczestnik strzelania, który stwierdził niebezpieczeństwo. Uczestnikami strzelania są wszystkie osoby przebywające na strzelnicy w trakcie zajęć.


Strzelający, który stwierdził zagrożenie, natychmiast przerywa strzelanie i podaje komendę „PRZERWIJ OGIEŃ” w sytuacjach:


pojawienia się przed strzelającymi ludzi lub zwierząt,

padania pocisków poza obręb kulochwytu,

rykoszetowania pocisków w stronę strzelających,

kontuzji strzelającego,

powstania innego niebezpieczeństwa.


Co należy zrobić po komendzie „PRZERWIJ OGIEŃ”?


Po komendzie „PRZERWIJ OGIEŃ” należy:


przerwać strzelanie,

zdjąć palec z języka spustowego, ułożyć go wzdłuż zamka

(szkieletu) broni,

zabezpieczyć broń,

przyjąć postawę bezpieczną określoną przez prowadzącego zajęcia.


Broń palna jest to broń miotająca pociski siłą gazów prochowych, powstających w wyniku spalania ładunku prochowego.


Co to jest kaliber broni palnej?

Kliber broni palnej to średnica wewnętrzna lufy mierzona pomiędzy przeciwległymi polami, podana w calach bądź milimetrach.

pistoletowa — przeznaczona do pistoletów i pistoletów maszynowych;

rewolwerowa — przeznaczona głównie do rewolwerów;

pośrednia — przeznaczona do karabinków, karabinków samopowtarzalnych;

karabinowa — przeznaczona do karabinów, karabinów maszynowych;

sportowa — przeznaczona do strzelań z małokalibrowej broni sportowej kal. 5,6 mm bocznego zapłonu;

specjalna — przeznaczona do strzelań z broni gładko lufowej, rewolwerów oraz pistoletów sygnałowych;

amunicja szkolna — ma kształt i parametry zewnętrzne amunicji bojowej, lecz pozbawiona jest elementów ogniowych (spłonki i ładunku prochowego);

amunicja ćwiczebna (ślepa) — rodzaj amunicji pełnosprawnej, lecz pozbawionej pocisku.


Wymień i wskaż podstawowe elementy naboju.


Budowa naboju:


Głównymi elementami naboju są:


łuska, w skład której wchodzi kryza łuski oraz kanaliki ogniowe,

spłonka,

ładunek prochowy,

pocisk.

Budowa broni krótkiej oraz rozkładanie i składanie na Komendzie Wojewódzkiej Policji:


Jakie znasz rodzaje broni palnej krótkiej, używanej przez kwalifikowanego pracownika ochrony:


9 mm pistolet P-83 „WANAD”,

9 mm pistolet P-99 „WALTHER”,

9 mm pistolet „GLOCK”(17, 19, )

Rewolwery: — 0,38” Special „ASTRA”,

Scharakteryzuj pistolet P-83:


broń samopowtarzalna;

zasada działania broni polega na wykorzystaniu energii

odrzutu swobodnego zamka;

ryglowanie odbywa się masą bezwładności zamka;

mechanizm spustowo-uderzeniowy podwójnego działania — system DA.;

magazynek pudełkowy jednorzędowy o pojemności 8 sztuk;

amunicja 9 x18 mm Makarow;

prędkość początkowa pocisku — 318 m/s.


Rozłóż, złóż i omów budowę pistoletu P-83.


Sposób rozłożenia P-83:


Zabezpieczyć broń;

Wyciągnąć magazynek;

Sprawdzić komorę nabojową;

Odciągnąć zderzak w dół;

Odciągnąć zamek w tylne położenie i unieść;

Ruchem do przodu ściągnąć zamek ze szkieletu;

Ruchem obrotowym ściągnąć sprężynę powrotną z lufy.

Składanie odbywa się w odwrotnej kolejności.


Sprawdź poprawność złożenia broni.


Pistolet P-83 składa się z 4 podstawowych elementów:

Wymień, jakie elementy znajdują się w zamku pistoletu P-83.


Trzon zamkowy;

Wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej;

Zespół wyciągu;

Przyrządy celownicze:

Wymień funkcje zamka w pistolecie P-83.

Zamek:


— wprowadza nabój do komory nabojowej;

— zamyka przewód lufy podczas strzału;

— umożliwia wyciągnięcie łuski (naboju) z komory nabojowej;

— ustawia kurek na zaczepie kurka (napina kurek).


Omów, jak działa zabezpieczenie przed strzałem przypadkowym w pistolecie P-83.


W trakcie zabezpieczenia, bezpiecznik:


— unieruchamia iglicę;

— uniemożliwia uderzenie kurka w iglicę;

— blokuje mechanizm spustowo — uderzeniowy;

— zwalnia kurek z położenia tylnego do przedniego.


Jak w pistolecie P-83 zabezpieczona jest iglica przed uderzeniem kurka?


W pistolecie P-83 iglica przed uderzeniem kurka jest zabezpieczona na dwa sposoby:


— podczas zabezpieczania iglica zostaje obniżona i zaczepia zębem o powierzchnię zamka, uniemożliwiając jej ruch do przodu;

— położenie dolne iglicy uniemożliwia także uderzenie kurka w iglicę, ponieważ w takim położeniu główka iglicy wchodzi w wyżłobienie w kurku.


Wymień funkcję kabłąka w pistolecie P-83


Kabłąk:


Osłania język spustowy przed przypadkowym naciśnięciem.


Wymień funkcje zderzaka w pistolecie P-83.


Zderzak:


ogranicza ruch zamka do tyłu po strzale,

łączy zamek ze szkieletem.


Wymień elementy, z których składa się magazynek w pistolecie P-83.


pudełko magazynka,

donośnik magazynka,

sprężyna magazynka,

denko magazynka.


Omów czynności związane ze sprawdzeniem sprawności pistoletu P-83.

Należy sprawdzić:


czy na metalowych częściach nie ma rdzy, zanieczyszczeń i uszkodzeń;

czy prawidłowo działa kurek podczas samo napinania, zwalniania kurka z położenia napiętego;

czy nie są uszkodzone przyrządy celownicze;

czy zatrzask pewnie utrzymuje magazynek w chwycie pistoletu;

stan przewodu lufy;

czy zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu na dźwigni zatrzymania zamka, gdy magazynek jest pusty; — działanie części pistoletu w stanie zabezpieczonym (zablokowany mechanizm spustowo uderzeniowy);

sprawdzić poprawność działania iglicy.


Z jakich podstawowych elementów składa się pistolet P-99 Walter?

ZAMEK

LUFA

SPREŻYNA POWROTNA Z ŻERDZIĄ

SZKIELET BRONI

MAGAZYNEK


Czy w pistolecie P-99 jest wyłącznik-przerywacz? Jeśli tak, to jak funkcjonuje.


W P-99 nie ma wyłącznika-przerywacza. W pistolecie P-99 znajduje się występ na szynie spustowej, pełniący funkcję przerywacza, uniemożliwiający oddanie strzału przedwczesnego.

Gdy komora nabojowa jest zamknięta, występ na szynie spustowej (pełniący funkcję wyłącznika — przerywacza) znajduje się w wycięciu zamka. Gdy zamek jest cofnięty wciska on szynę spustową poprzez występ i rozłącza mechanizm spustowo — uderzeniowy.


Rozłóż pistolet P-99 i omów funkcje wyrzutnika.


Sposób rozłożenia pistoletu P-99:


Wyciągnąć magazynek,

Sprawdzić komorę nabojową,

Zwolnić napiętą iglicę,

Cofnąć zamek ok. 2–3 mm i odciągnąć rygle zamka w dół,

Przesunąć zamek do przodu i odłączyć od szkieletu,

Wyjąć sprężynę powrotną z żerdzią,

Wyjąć lufę z zamka.

Składanie odbywa się w odwrotnej kolejności. Sprawdź poprawność złożenia broni.


Wyrzutnik:

Wyrzuca on łuskę bądź nabój w przypadku rozładowania broni lub usuwania zacięcia w postaci niewypału.


Omów, jak funkcjonuje system zabezpieczenia przed strzałem przypadkowym w pistolecie P-99.

Blokada iglicy uniemożliwia ruch iglicy do przodu, blokując kanał iglicy. Wciśnięcie języka spustowego powoduje wyłączenie blokady.

Bezpiecznik spustowy uniemożliwia bezwładnościowy ruch mechanizmu spustowego uderzeniowego do tyłu, np. przy upadku broni.


W trakcie ściągania spustu bezpieczniki wyłączają się automatycznie.

Gdy tylko strzelec zdejmie palec ze spustu, pistolet zabezpiecza się automatycznie

.

Wskaźnik obecności naboju:

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 47.78
drukowana A5
za 68.18
drukowana A5
Kolorowa
za 85.76