E-book
27.3
drukowana A5
55.68
Księga Apokalipsy Jana

Bezpłatny fragment - Księga Apokalipsy Jana


Objętość:
183 str.
ISBN:
978-83-8273-245-0
E-book
za 27.3
drukowana A5
za 55.68

Wstęp

Część druga Księgi Apokalipsy Jana to wizje nieba i wydarzeń czasów ostatecznych. Dawnym zwyczajem powtarzanie dwa razy tego samego poselstwa nadawało szczególną wagę przesłaniu, i tak mamy w Księdze Apokalipsy, podwójne opisy tylko z innego punktu widzenia, dwa razy opis plag roz. 8—9 i 15—16 czy 144 tyś roz. 7 i 14. Wydarzenia tu opisane mają szczególne znaczenie dla naszego pokolenia które znalazło się u progu powrotu Jezusa. Poprzez to opracowanie Bóg kieruje poselstwo do ciebie, postaraj się z niego wyciągać wnioski dla siebie. Dla Boga jesteś osobą wyjątkową, On chce cię wzmocnić, uczynić z ciebie wojownika. Poselstwo nie ma za zadanie wystraszyć czytelnika, ono ma zachęcić i przygotować ludzi wiary, skoncentruj się na błogosławieństwach i obietnicach w niej zawartych a nie na nieszczęściach. Chrześcijanie robią dokładnie coś odwrotnego koncentrują się bardziej na pieczętowaniu przez Antychrysta niż pieczętowaniu przez Boga. Muszę wiedzieć że jest jezioro ognia, ale wcale nie muszę w nim liczyć dusz.


Proroctwa Starego Przymierza nie mówią o odrzuceniu Izraela jako państwa, i ich 2000 letniej wędrówce po świecie, nie wiele mówią o śmierci Mesjasza, czy istnieniu chrześcijaństwa, a to dlatego że Izrael mógł jeszcze zdecydować o przyjęciu Mesjasza, proroctwa skupiają się na zachęcie i obietnicach. Takie samo przesłanie jest w Apokalipsie, zachęca do wejścia do Nowego Miasta. Patrz bardziej na dzieła Chrystusa a nie szatana.

Rozdział 10

Obj.10,1—2 (bwp)

I widziałem też, jak inny anioł potężny zstępował z nieba. Był obleczony w obłok, a nad jego głową widniała tęcza. Jego twarz lśniła jak słońce, a nogi przypominały wyglądem [dwa] ogniste słupy. — Obj.10,2 (Bib. Toruńska) I miał w swojej ręce otwarty mały zwój, i postawił swoją prawą stopę na morzu, a lewą na ziemi.


Anioł znaczy posłaniec, czyli mamy kolejne przesłanie, to inaczej symbol wydarzeń, „inny” — aby nie kojarzyć go z poprzednim rozdziałem. Pojawia nam się nowa scena, oderwana od dotychczasowych plag. Obłok i tęcza to znaki przymierza. Noe po potopie zobaczył tęczę i Bóg potwierdził to jako znak przymierza dla Ziemi, przyrody, to ważne, ponieważ tęcza tu jest powiązana z Ziemią i morzem. Obłok spotykamy na Górze Synaj jako znak obecności Boga, oblicze pełne blasku mówi o zwiastunie z nieba. W skrócie możemy powiedzieć że jest to przesłanie z nieba. Pieczęcie są dla ludu Bożego, a opis plag pojawia się ponieważ święci na Ziemi mają w tym udział, poprzez to że żyją pośród tych plag. W większym czy mniejszym stopniu musi to mieć na nich wpływ. Nogi z ognia to symbol podstawy, ogień to Duch Święty. Czyli oparte na Duchu. Morze to symbol ludów, narodów i języków (Obj.17,15) ziemia to symbol władzy, struktur. Anioł ma pod swoimi stopami zarówno ludzi jak struktury.


Obj.10,3—4 (bt)

I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem. Skoro przemówiło siedem gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: Zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało, i nie pisz tego!


Donośny głos nieba, wola nieba zostaje obwieszczona dla ludzi na Ziemi. Każde nowe postanowienie Boga dla ludzi zmienia wydarzenia, dlatego mamy siedem gromów które się odezwały. Gromy inaczej grzmoty mówią o potężnym głosie który wszyscy słyszą. Te wydarzenia zostały zamknięte, przyczyna została podana „że to długo nie potrwa” (Obj.10,6) jakieś krótkie wydarzenia które w tym czasie będą miały miejsce, ale jakby nie miały już dla wierzących znaczenia. Gdyby nie powrót Jezusa wydarzenia na świecie ciągnęły by się dalej. Powrót Jezusa kończy bieg wydarzeń dla świata. Niebo czyli Bóg mówi do Jana

„zapieczętuj” znaczy „zamknij” ma być niedostępne, wydarzenia nie wyjdą na jaw. Gromy przeszły, ale Bóg nie ma dla nas w tym przesłania, jak powiedzieliśmy pieczęcie dotyczą ludu Bożego, gdyby dotyczyły wydarzeń na Ziemi, i były pisane dla bezbożnych gromy miałyby znaczenie. Być może chodzi o to że Izrael jest w jednym miejscu na mapie, a kataklizmy które pojawiają się po drugiej stronie globu nie mają większego na nich wpływu.


Mar. 13:26—27

26. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. 27. I wówczas pośle aniołów, i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba.


Mowa tu że wybrani z chwilą powrotu zostają zgromadzeni, osłonięci od pozostałych, którzy mają zginąć. Wydaje nam się że tylko księga Objawienia pisze o wielkich zniszczeniach na Ziemi przed powrotem Pana, ale to nie prawda Jezus powiedział dokładnie to samo


Łuk. 21:25—27”

25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. 27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą”.


Obj. 10:5—7 (bw)

5. Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. 7. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.


Tajemnica Boża to coś zakrytego, nie ujawnionego innym, tą tajemnicą jest powrót Jezusa, to zwiastował sługą swoim prorokom. Prawa ręka to jakby pieczęć pewności. Być po czyjejś prawej ręce to mieć pełne uprawnienia. Tu w znaczeniu stopnia ważności przysięgi. Przysięga oznacza pewność, brak wycofania się z obietnicy. Coś pewnego. Tu przysięga mówi że czas jest bardzo krótki. czyli są to już ostatnie dni czy wydarzenia. Nawet Grzmotów nie warto było zapisywać.


Obj.10,8—11 (eib)

A głos, który usłyszałem z nieba, znowu odezwał się do mnie: Idź, weź rozwinięty zwój, który jest w ręce anioła stojącego na morzu i na lądzie. Poszedłem więc do anioła i powiedziałem mu, aby dał mi ten mały zwój. Wtedy on mi powiedział: Weź i zjedz go; będzie gorzki w twoim żołądku, ale w twoich ustach będzie słodki niby miód. Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i wielu królach.


Głos Boga jest skierowany do Jana, który do tej pory był obserwatorem wydarzeń, teraz ma wziąć w nich udział, Zwój jest niewielki czyli nie wiele w nim napisano, wydarzeń jest mało, te wydarzenia mają stać się częścią jego życia, musi je zjeść czyli mają znaleźć się w nim. Co jest w małym zwoju? Powiedzieliśmy że pieczęcie są opisem ludu Bożego, Jan jest częścią tego ludu, on stał się podstawą, jego listy, ewangelia i objawienie czyli Słowo Pana staje się podstawą ostatnich dni. To nie jest przypadek że Jan ma udział w ostatnich wydarzeniach.


Słodycz i gorycz — dwa przeciwieństwa, usta tworzą słowa, tu reprezentuje Słowo Boże które jest słodkie a kiedy przyjdzie je wierzącym strawić, czyli wykonać to dla wierzących staje się ono gorzkie. Mamy słodkie i gorzkie wydarzenia, dotyczy to zarówno wierzących jak i niewierzących. Mamy ludzi słodkich i gorzkich. Różnica między nauczaniem a praktyką. Dopóki człowiek żyje na tej Ziemi z chęcią przyjmuje Słowo, ale słabości pokazują że nie wykonuje tego Słowa. To nie koniec poselstwa, w tym czasie żyje wielu władców, wiele narodów i o nich trzeba coś powiedzieć.


Przesłanie dla ciebie


Chociażby siedem grzmotów przeszło nad moją głową, ja będę trwał przy Tobie, mówi Pan. Nie bój się burzy, jedz moje Słowo i chociaż w twoich ustach jest ono gorzkie twoje wnętrze napełni się słodyczą.

Rozdział 11

Obj.11,1 (bb)

Potem dana mi jest trzcina podobna lasce i stanął przy mnie anioł mówiąc: Wstań i zmierz Kościół Boży i ołtarz i tych którzy w nich chwalą.


To jest drugie zadanie dla Jana, ma zmierzyć świątynię i ludzi. Biblia Brzeska mówi „zmierz Kościół Boży” inne przekłady używają słowa „świątynia” 1Kor.3,16 mówi o ludziach jako świątyni. Rozdział 11 jest dalszym ciągiem rozdziału 10 w którym mieliśmy cały czas symbole a nie dosłowny przekaz. Dlatego świątynia jest tu symboliczna a nie ta z czasów Starego Przymierza. Jan ma ja zmierzyć, ma mieć udział w pomiarach ludu Bożego, pamiętamy że Jan był żydem, a te wydarzenia dotyczą nawróconych z Izraela. Jan staje się wzorem dokładności, podstawą dla ludu, jego głównym przesłaniem w listach, ewangelii i Apokalipsie była miłość, światło, proroctwo.


Laska miernicza — trzcina, te rosły nad Jordanem były mocne i lekkie, często używano ich jako miarę aby coś zbudować doskonale, każda budowla wymaga dokładnych wymiarów bo inaczej się zawali. Zmierzyć i zważyć ma znaczenie symboliczne, używano miary dla dokładności, tu użyto w znaczeniu wartości „zostałeś zważony i znaleziony lekkim” Dan.5,27 Mamy w tym czasie zapieczętowanie ludu Bożego wartościami Bożymi, cechy Janowe zostały im dane, przypomina mi to koniec czasu łaski, kiedy Jezus wraca w tym czasie i nie ma już wstawiennictwa za wiernych, Jezus zdejmuje szaty kapłańskie a przyodziewa królewskie, więc wierni nie mogą w tym czasie zgrzeszyć bo nie będzie odpuszczenia, zapieczętowanie chroni przed grzechem zgodnie z tekstem


Obj. 22:10—12

10. I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. 11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. 12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.


Filip. 2:13

13. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. — On ma moc zamknąć nas na popełnianie zła.


Miara — Odnosi się do stanu wewnętrznego człowieka i sprawiedliwości Boga.


Mich. 7:9

9. Muszę znosić gniew Pana, gdyż zgrzeszyłem przeciwko niemu — aż ujmie się za mną i wymierzy mi sprawiedliwość, wyprowadzi mię na światło, abym ujrzał jego sprawiedliwość.


Widzę w tym tekście różnicę między świątynią a ludem,„zmierz świątynię i lud w niej” świątynia jako sprawiedliwość, dom Boga i lud w nim. Lud znajduje się w świątyni „jest w Bogu”, jest w sprawiedliwości.


Obj.11,2 (bt)

Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został wydany poganom; i będą deptać Miasto Święte przez czterdzieści dwa miesiące.


Nie wa wartości, sprawiedliwości dla tych spoza ludu Bożego, zostali wyjęci spod miary. Świątynia składała się z kilku części w samym budynku mogli przebywać tylko kapłani. Dziedziniec czyli plac wokoło świątyni służył wszystkim włącznie z obcymi którzy mogli prowadzić dyskusję z żydami i handel. Zwany był dziedzińcem pogan. W tym tekście jest nakaz — oddzielić świątynię od dziedzińca, lud Boga od pogan. Bóg oddzielił ich murem swojego pieczętowania.


Deptanie miasta świętego — Uczynić coś świętym znaczy, czynić w zgodzie z wolą Boga, poświęcić Bogu. Odwrotnością jest bezczeszczenie, wprowadzenie sposobu postępowania niezgodnego z wolą Boga. Miasto święte to Jerozolima. Określenie „święte” znaczy poświęcone Bogu. Poganie przejęli panowanie nad miastem, dziedzictwem które Bóg ustanowił. W czasach Mojżesza Bóg wyznaczył Izraelowi granice, to terytoriom było ziemią świętą, ale większość z tej ziemi przeszła w ręce pogan, do tego terenu obecnie należy np. Jordania, to była ziemia Manassesa, Gada i Rubena. Ziemia święta jest tam gdzie jest Izrael, pozostały teren jest tylko obietnicą. W Apokalipsie Jana lud Boży zajmuje tylko świątynię, reszta z całą Jerozolimą jest w rękach pogan.


42 miesiące — To 3,5 roku ten okres stał się czasem ucisku, męczeństwa, prześladowania ludu Bożego w czasach Antiocha IV Epifanesa (170—163) Wszedł on do apokaliptyki jako czas symboliczny wielkiego ucisku. Dopatrywanie się w tym dosłownych 3,5 lat nie ma podstaw. Księga Daniela 8,14 mówi o bezczeszczeniu ziemi świętej i świątyni w czasie 2300 dni czyli 7 lat w tym 3,5 roku to był okres ogromnego cierpienia dla ludu Bożego. Cały rozdział Daniela dokładnie wyjaśnia że nie chodzi w nim o czasy ostateczne ale o Antiocha, ten w przenośni dla chrześcijan stał się obrazem Antychrysta, ale nie ma podstaw aby te lata Antiocha dosłownie przenieść na czasy ostateczne. Skoro cały rozdział 8 Daniela już jest wyjaśniony, czyli jakie znaczenie mają podane symbole to chrześcijanie z tego wyjaśnienia robią drugie wyjaśnienie, wyjaśnienie z wyjaśnienia. Wygląda to tak:


Dan. 8:16.21—24 (bw)

16. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. 21. A kozioł, to król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy. 22. A to, że został złamany, a cztery inne wyrosły zamiast niego, znaczy: Z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał. 23. Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. 24. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych.


Tłumaczenie wygląda to obecnie tak — tu jest mowa o Antychryście w czasach końca a to że jest wyjaśnione że owy król powstał z czterech królestw w czasach greckich i król zuchwały jest z nich to nas nie obchodzi. Nie interesuje nas wyjaśnienie biblii my wiemy że to jest antychryst w czasach końca. I jak ci się to podoba?


Obj.11,3—4 (bt)

Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować, przyobleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi.


Mamy dalej opis symboliczny, dwóch świadków nie odnosi się do literalnych ludzi, bo literalnie trzeba byłoby przyjąć że są oni drzewami oliwnymi i świecznikami. Drzewo oliwne to symbol Ducha Świętego i świecznik symbolem światła. Pod dwóch Świadków podstawiano różnych ludzi. Podoba mi się tłumaczenie że jest to Stary i Nowy Testament, bo ten pokazuje co jest dobre a co złe, co jest sprawiedliwością a co jest grzechem. Posiada w sobie oliwę i światło. Mamy tu kilka wskazówek Świadkowie, władza, prorokowanie i wory pokutne. Aby otrzymać władzę nad kimś, trzema mieć autorytet, ktoś musi władzę ci nadać. To są świadkowie Boga ich władza pochodzi z góry. Świadek to ktoś kto widział i słyszał, oni są Świadkami obecności Boga, ponieważ są prorokami. Prorok ma bezpośredni kontakt z Bogiem.


Prorok — Mamy czasami niewłaściwe pojęcie słowa prorok, sądzimy że jest to ktoś do przepowiadania przyszłości, otóż nie! celem proroka było przekazanie woli Boga dla ludu a nie przepowiednie. Na 66 rozdziałów Izajasza są 3 rozdziały o czasach ostatecznych 2,24,66 i to jeszcze w kontekście wydarzeń Izraela tamtych czasów. Największym z proroków był Eliasz, pokażcie mi ile w biblii jest jego proroctw o czasach ostatecznych, nic! W czasach końca też ma się pojawić Eliasz i jakie jest jego zadanie? Czy przepowiadanie czasów ostatecznych?. Popatrz na poniższy tekst:


Mal. 3:23—24

23. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, 24. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.


Prorok jest aby pokazać ludziom Boga. Tu Apokalipsa mówi o dwóch Świadkach jako prorokach. Oni udręczyli ludzi pokazując im Boga. Dlaczego dwóch? Zgodnie z prawem Mojżeszowym każda sprawa miała się oprzeć na dwóch świadkach, 5Moj. 17:6 „Na podstawie zeznania dwóch świadków lub trzech świadków, skazuje się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka”. Ci ludzie mają być skazani na potępienie i trzeba dowodu ich winy.


Wory pokutne — świadczą o czasie ucisku, wory pokutne zakładano w czasie trudnym, kiedy gorliwie modlono się do Boga, to czas oddzielenia od spraw ziemskich, całkowite oddanie się Bogu.


Obj.11,5 (eib)

A jeśli ktoś chce im szkodzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów — tak właśnie musi zginąć każdy, kto chciałby im szkodzić.


Jan.12:48

48. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.


Miecz — Słowo jest w Biblii mieczem — Obj. 13:10 „jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych”.


Ogień który wychodzi z ust — Usta tworzą słowa, ogień to symbol Ducha.


Obj.11,6 (bwp)

Są oni w mocy zamknąć niebo, aby deszcz nie padał za dni ich prorokowania, mają pełną władzę nad wodami i mogą je w krew przemieniać; mogą też zesłać na ziemię wszelką plagę, ile razy zechcą.


O czym mamy napisane w Słowie? O plagach jak w Egipcie które zamieniły wodę w krew czy brak deszczu w czasach Eliasza. Słowo to nie tylko historia opisana z czasów starożytnych, to Słowo jest wciąż żywe i na jego podstawie można dzisiaj wydawać wyroki. Dzisiaj to Słowo jest stosowane w praktyce, jest częścią życia wierzących. Cała moralność i prawa państwowe mają oparcie na Biblii.


Obj.11,7 (eib)

A gdy dopełnią swego świadectwa, zwierzę wychodzące z Abyssu stoczy z nimi bitwę, zwycięży ich i zabije ich.


Zwierze — czym lub kim jest? Ktoś kto walczy z Bogiem jest odwrotnością sprawiedliwości, w Obj.13 jak i w księdze Daniela zwierzęta oznaczały królestwa, siłę polityczną, o tym mówi Dan.7 i 8.Wiem że pierwsze skojarzenie czytelnika jest z szatanem, ale ten osobiście nie materializuje się, wykorzystuje do tego ludzi, zwierze czyli siła polityczna ma prawo ustalić prawo śmierci, wystarczy że parlament przegłosuje ustawę, pojedynczy człowiek nie jest wstanie pokonać dwóch proroków. Likwidację czy zakaz Słowa Bożego. Mamy tego przykłady obecnie kiedy LGBT wykorzystuje polityków Unii Europejskiej do nakładania sankcji na cały kraj za niekorzystną ustawę dla nich. Zwierzę wychodzi z otchłani (Abyssos) co znaczy z ciemności oczywiście szatan stoi za każdą nieprawością.


Obj.11.8 (eib)

A ich trupy będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też ich Pan został ukrzyżowany.


Dwóch świadków zostało zabitych, zabicie to przenośnia w znaczeniu że pozbawiono ich działalności, egzystowania w tym świecie. Wcześniej lub później możemy spodziewać się zakazu używania Biblii bo narusza lewicowe standardy europejskie.


Wielkie miasto — To struktura zorganizowana, która składa się z domów, ulic, sklepów, czyli zorganizowany system. Miasto to świat polityczny, ekonomiczny i prawny. W przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem czyli grzesznością. Sodoma to miasto deprawacji. Egipt zasłynął z niewiary. Faraon sprzeciwiał się woli Boga, robił na odwrót wszystko co nakazał Bóg. I jeszcze wspomniano miejsce ukrzyżowania, czyli Golgotę, miejsce straceń, większość widzi tu Jerozolimę, ale ta ma pozytywny wydźwięk w Biblii, dokładnie tekst mówi o miejscu ukrzyżowania a nie o całym mieście. To miejsce ukrzyżowania ma nam powiedzieć o sytuacji na świecie w tym czasie, będzie podobne do miejsca straceń.


Obj.11,9 (bwp)

A ludzie z różnych narodów, pokoleń, języków i ludów przez trzy i pół dnia będą się przypatrywać ich zwłokom; i nie będzie wolno złożyć ich do grobu.


Cały ówczesny świat jest tym zainteresowany, to nie jest lokalna sprawa dla jednego kraju, to nie jest uchwała tylko Unii dotyczy to wszystkie narody. Dla wszystkich wiekowo. Być może stworzy się jedna organizacja światowa, albo wszystkie kraje pójdą za przykładem tego rozporządzenia. Złożenie do grobu to zamknięcie sprawy na zawsze i więcej się do niej nie wraca. Tu nie pozwala się aby sprawa została zapomniana, cały czas kontroluje się rozporządzenie. Trzy i pół dnia — Skoro wszystko tu jest pod symbolami to niby dlaczego 3,5 dnia miałoby być dosłowne. 3,5 roku dotyczyło całego okresu prześladowania, 3,5 dnia jest wycinkiem tego okresu, podkreślono tym że szczególny ucisk z zakazem Słowa nie będzie w całym okresie ucisku, ale w jego części.


Obj.11,10 (bwp)

Mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z tego powodu; będą sobie przesyłali nawzajem z tej okazji różne dary, bo ci dwaj prorocy sprawili tyle utrapień mieszkańcom ziemi.


Dla niewierzących biblijna moralność jest solą w oku, stosowanie się do przykazań jest przeszkodą dla ich wolności. Dla wierzących którym zakazano Bożych praw jest to czas próby. Obj. 14:12 „Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa”. Ostatnia bitwa nie jest o czipy, ale o wiarę i przestrzeganie przykazań. Na czipie może być twój adres, numer konta, nazwisko, diabłu nie zależy na twoim adresie czy koncie bankowym, ale na tym abyś stracił wiarę i nie przestrzegał przykazań. To twoja wierność Bogu jest na pierwszym miejscu. Prezenty — to wspólne poparcie, być może będą nagrody finansowe lub rzeczowe. Ogólne gratulacje, ogólne wsparcie. Kiedy ktoś wygrywa wybory prezydenckie przywódcy innych krajów wysyłają mu gratulacje. Prezenty, czy dary są często powiązane ze szczególnymi świętami i to zostało tu podkreślone. Przesłanie jest takie: świat będzie popierał i cieszył się z ustawy o niemoralności.


Obj.11,11—12 (bwp)

Lecz kiedy upłynęło trzy i pół dnia, wstąpił w nich od Boga pochodzący duch życia i stanęli na własnych nogach. Wielkie przerażenie ogarnęło wówczas wszystkich, którzy na to patrzyli. I usłyszeli potężny głos, który przemawiał do nich z nieba: Wejdźcie tutaj! Wtedy otoczeni obłokiem wstąpili do nieba na oczach swoich wrogów.


Po 3,5 symbolicznego dnia następuje nagła zmiana, zakaz przestaje obowiązywać, a Słowo staje się ponownie żywe. Często bywa że ludzie szybko dochodzą do wniosku że jakieś prawo musi ich chronić, zabójstwa, gwałty, kradzieże w ciągu trzech dni wstrząsnęły ludźmi i zażądali ponownie dawnych praw moralnych. Przerażenie mają ci co przez te symboliczne trzy dni dopuszczali się przestępstw, co się z nimi teraz stanie? Potężny głos to coś co ma wydźwięk na całym świecie, moralność wraca, ale już nie na ziemie, nie do mieszkańców świata, muszą teraz uznać prawa Boże jako wyższość nad sobą. Czyli nie jest to nakaz podporządkowania się przykazaniom dla świata, ale uznanie praw jako priorytet. To powstanie z martwych Słowa Bożego jest zadaniem śmiertelnej rany systemowi który chciał je zniszczyć. Rana jednak zostanie wygojona i szatan wróci do pełnej władzy.


Obj.11,13—14 (bwp)

Równocześnie rozpoczęło się wielkie trzęsienie ziemi; runęła dziesiąta część miasta i wskutek trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy ludzi. Reszta zaś, przerażona, oddała chwałę Bogu Niebieskiemu. I tak minęło drugie Biada. Niebawem już nadejdzie trzecie Biada.


W tym samym czasie, czyli nie jest to inna historia. Kiedy ludzie uznali prawa moralne nad sobą nastąpił wstrząs na świecie, zawaliła się cała koncepcja lewacka o wolności moralnej, wstrząsy są nagłe i gwałtowne, burzą dotychczasowy porządek. 7 tysięcy ludzi to znowu symboliczna cyfra, jakby nawiązanie do czasów Eliasza kiedy ten skarży się na odstępstwo. Bóg mówi mu że zachował 7000 osób które nie uległy złu. Tu mamy odwrotnie 7000 zginęło od wstrząsu, cała pełnia niemoralności przestała istnieć, pozostali oddają chwałę Bogu czyli przyjmują Boże prawa moralne nad sobą. Dziesiąta część — System dziesiętny był w Rzymie, Babilon miał system szóstkowy, ale w tej historii Babilon nie występuje, bo był symbolem religijnego wypaczenia. Rzym reprezentuje siłę polityczną, w czasach Jana Rzym kojarzył się nie z bóstwami ale prawem, władzą. To czas zadania śmiertelnej rany systemowi zła.


Obj.11,15—17 (bwp)

Kiedy zatrąbił siódmy anioł, odezwały się w niebie potężne głosy: Rozpoczęło się już nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków. Wtedy dwudziestu czterech Starców, którzy siedzieli na swoich tronach przed tronem Boga, upadło na oblicze i oddało pokłon Bogu, mówiąc: Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, żeś objął Twoją potężną władzę i żeś zaczął panować.


Wchodzimy w kolejny ostatni etap historii Ziemi. Powtórny powrót i panowanie Chrystusa, tu przenosimy się ponownie do nieba, widzimy 24 starców których już omawialiśmy, ci oddają pokłon Bogu za nowy etap na Ziemi. Byli reprezentantami w okresie panowania grzechu. Teraz Ziemię i lud Boga będzie reprezentował Chrystus. Oni uznają Pana i jego władzę nad światem.


Obj.11,18 (bwp)

Lecz narody zawrzały gniewem. Wówczas zawrzał i w Tobie gniew. Nadszedł też czas, aby umarli zostali osądzeni, aby otrzymali nagrodę słudzy Twoi prorocy i święci oraz ci, którzy boją się Twojego imienia, mali i wielcy; by wreszcie zostali zgładzeni ci, którzy niszczą ziemię.


Słowa starców mówią o wydarzeniach które mają się odbyć. Narody które zawrzały gniewem oznaczą bunt, grzech, rebelię przeciw moralności, wszelkiemu porządkowi. Teraz nastąpi odpowiedź Boga i Jego moralność, porządek. Nadchodzi czas sądu. Sąd nam kojarzy się tylko z wyrokiem, biblijny sąd jest oddanie dobra i zła. Komuś się należy nagroda a komuś kara. Osądzeni umarli — umarli duchowo czy fizycznie? Może obie strony bo wraz z przyjściem Jezusa nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych, o tym mówi 1Tes.4,16 i potwierdzają to dalsze słowa „aby otrzymali nagrodę prorocy i święci” ci poumierali w różnych wiekach, nie otrzymali nagrody, tu słowo „nagroda” nie jest zapłatą jest darem.


Efez. 2:8

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”


Zgładzeni ci co niszczą ziemię. Nie chodzi o materialne niszczenie Ziemi bo ta została dana człowiekowi pod zarząd, w czasach Adama, więc jak nią rozporządza to jego decyzja. Niszczenie to zło, odwrotność budowania, dotyczy ludzi popełniających zło na świecie.


Obj.11,19 (bw)

I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.


Świątynia to w języku przenośnym niebo, mieszkanie Boga. Skrzynia przymierza (Arka) była symbolem tronu Bożego. Mówiąc inaczej, patrząc z Ziemi widzimy że otwiera się dla nas niebo i ukazuje się Bóg, towarzyszą temu ogromne zjawiska, wstrząs dla całej Ziemi czyli wszystkich jej mieszkańców, grzmot to potężny głos który rozchodzi się daleko. Błysk to światło które się pojawia i oślepia, to spowoduje że ludzie będą przerażeni tym widokiem.


Mat. 24:27

27. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.


Ostatni wiersz mówi o powrocie Jezusa. Tu kończy się siódma pieczęć. 12 rozdział rozpoczyna historię od nowa. Dlaczego dwa razy? Bo w zwyczaju żydowskim podwójny opis dawał wiarygodność.


Przesłanie dla ciebie


Zmierz mnie Panie jestem częścią twojej świątyni. „Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, Doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, A prowadź mnie drogą odwieczną! (Ps. 139:23—24) I chociaż bezbożni depczą twoją świętość, ja jednak mam w niej upodobanie. Uczyń mnie jednym ze swoich Świadków, prorokiem dla tego pokolenia.

Rozdział 12

Rozpoczynamy historię ludu Bożego tym razem od strony Izraela a nie chrześcijan. Bóg mówi siedmiu kościołom co stanie się później. Rozdział 11 zakończyliśmy powrotem i panowaniem Jezusa


Obj,12,1 (bw)

Ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;


Niewiasta w Biblii jest symbolem ludu Bożego, mamy o tym w Pieśni nad Pieśniami czy Ezech.16 „Twoim małżonkiem jest twój Stwórca” (Iz 54,5); Teraz pytanie czy owa niewiasta jest to kościół czy Izrael? Określę to słowem Lud Boży. Izrael czasów ST jest ludem Boga chrześcijaństwo wchodzi w skład ludu Bożego. W skład Niewiasty czyli ludu Bożego wchodzą ci co go przyjęli Jan. 1:12 „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” niezależnie czy są Izraelitami czy są z byłych pogan. Tu historia zaczyna się od czasów Starego Przymierza. W tym rozdziale niewiastą jest Izrael do czasów Jezusa wyjaśnienie będzie w wierszu drugim.


Nie lubię tego określenia kościół — Izrael ponieważ lud Boga jest jeden — Izrael jest jeden duchowy a my z pogan wchodzimy w skład tego Izraela. Większość gdy mówi słowo Izrael rozumie naród, dlatego słowo Izrael jest nieprecyzyjne.


Słońce i księżyc — Słońcem jest Bóg, ono daje światło, życie i oświecenie. Księżyc odbija promienie Słońca, księżyc nie posiada własnego światła. oświeca w czasie ciemności. Ziemia spowita ciemnościami posiada Słowo Boże które odbija wolę i światło Boga. Inaczej mówiąc „Odziana w Słońce” Lud Boży owinięty jest Duchem Świętym. Dlaczego księżyc czyli Słowo Boga jest pod stopami? Bo stopy są podstawą dla niewiasty, jej całość utrzymuje się na Piśmie Świętym.


Korona z gwiazd 12 — Nad głową jest wieniec zwycięstwa, korona mówi o królewskim pochodzeniu, jest księżniczką czyli córką króla. 12 gwiazd — Gwiazdy to ludzie wiary o tym mówi nam Dan.12,3 „Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne”. Sam Lucyfer został porównany do gwiazdy Izaj. 14:12 ‘O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!”. Dwunastka reprezentuję też 12 plemion Izraela bo w czasach Starego Przymierza i w czasach apostołów i Chrystusa byli oni symbolem całego narodu Izraela.


Obj.12,2.5 (bw)

A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.5.Porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.


Przeskoczyłem 3 wiersze aby lepiej zrozumieć całość. Dlaczego kobieta to Izrael? Bo porodziła chłopca, większość widzi w tym Chrystusa, ale symboliczna niewiasta rodzi symbolicznego syna, Kościół nie urodził Chrystusa. Chrystus mógł urodzić się z Izraela, więc ta niewiasta odziana w Słońce nie może być chrześcijaństwem. Kim jest zatem symboliczny syn? Który został porwany do tronu, jeżeli pasuje ci tu Chrystus to, OK, ale porwany zostaje kościół a Chrystus o własnych siłach wstąpił do nieba.


Jan. 3:13

13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy.


A co z Eliaszem czy Henochem? oni nie wstąpili do nieba, zostali do niego porwani, wzięci. Tylko Syn Człowieczy wstąpił do nieba, Tu w tekście Objawienia mamy że syn niewiasty został porwany do tronu Boga. Zatem niewiasta to Izrael z którego rodzi się chrześcijaństwo i 1Tes.4,16 mówi o porwaniu kościoła. Syn jest odbiciem matki, posiada jej cechy, chrześcijaństwo to odbicie Izraela. Dlaczego kobieta krzyczy i rodzi w bólach? Chrześcijaństwo nie przyszło na świat łatwo, Izrael nie wydał na świat chrześcijaństwa z chęcią, z łatwością. Rodziło się w bólach, kobieta krzyczy, to nie są okrzyki radości. Laska żelazna — Chrześcijaństwo literalnie rządziło narodami twardymi prawami, wszystkie państwa Europy i Ameryki to kraje chrześcijańskie, na końcu tego wiersza po rządzeniu laską żelazną zostaje porwane do Boga. Jeżeli przyjrzysz się Jezusowi to zanim poszedł do nieba nie rządził laską żelazną, musisz zatem powiedzieć że każde zdanie odnosi się do innej epoki, nie ma kolejności.


Obj.12,3—4.9

I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię. 9.I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.


Pojawia się smok czyli szatan wyjaśnia wiersz 9, barwa ognia to kolor czerwony a ten w Biblii oznacza grzech. Na jego głowach diademy to symbol władzy politycznej. Głowy i rogi w księdze Daniela 7,24 przedstawiają królestwa Dan. 7:24 „A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów” Król i królestwo było stosowane zamiennie. „Dan. 8:8 „A kozioł wyrósł bardzo; a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba”.

W tym rozdziale jest wyjaśnienie że zwierzęta to państwa a rogi to władcy. Dokładnie będzie o tym mowa w roz.13


Ogon — to siła która z nieba zabrała 1/3 aniołów czyli gwiazd, Staje przed niewiastą aby zniszczyć chrześcijaństwo, Szatan pod namową władzy świeckiej Heroda Wielkiego, Antypasa, Piłata już w Izraelu niszczy chrześcijaństwo.


Obj.12,6. (bwp)

Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie sam Bóg przygotował jej miejsce. Tam miała być żywiona przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.


Ten okres jest już po Chrystusie. Mamy tu wyraźną różnicę w roz.11 było 42 miesiące i dotyczyło Izraela nawróconego tu mamy 1260 dni ale Izraela nienawróconego, obie daty to 3,5 roku czyli symboliczny czas prześladowania, wielkiego ucisku, nie ma znaczenia czy to jest rok czy 1000 lat ta liczba mówi o męczeństwie ludu Bożego. Podano osobno w dniach i osobno w miesiącach aby nie mylić tych dwóch wydarzeń. Bo byśmy uznali że chodzi o ten sam okres i te same wydarzenia.


Pustynia jest miejscem gdzie nie ma wody (żywej) nie ma ziemi uprawnej, nie ma życia. Bóg o nich dba to jest jedyne co mają w tym okresie. Izrael cielesny który odrzucił Ewangelię, Mesjasza a bez niego nie ma żywej wody, źródło żywej wody jest tylko w Chrystusie. Poza nim jest pustynia.


Jan. 7:37—38

37. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. 38. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.


Obj.12,7—8.10 (bt)

I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.


Ta walka jest po wygnaniu niewiasty na pustynię, walka między szatanem a Chrystusem, to walka między grzechem i czystością, kto zdobędzie terytoria. Możemy też powiedzieć o buncie szatana w niebie i zrzuceniu go na Ziemię. Większość widzi tu okres przed stworzeniem Ziemi. Ale ten tekst jest powiązany z odkupieniem. „Teraz nastało zbawienie i królowanie” Szatan został pokonany poprzez krzyż, to dało zwycięstwo Bogu. Nie mam nic przeciwko by ten tekst stosować do czasów prahistorycznych, ale tu w całym kontekście tekst mówi o czym innym.


To symboliczne zrzucenie szatana na Ziemię mówi o pokonaniu, zwycięstwie. Większość z nas jest pod wpływem literatury J. Miltona „Raj utracony” w którym pisze o zrzuceniu szatana na ziemię zanim Adam został stworzony. I chociaż poemat jest fascynujący, to należy zadać pytanie, na jakiej podstawie szatan wówczas był zrzucony na Ziemię? Walka w niebie nie jest fizyczna, to była walka na argumenty, że Bóg zmusza do posłuszeństwa, że nie daje wyboru stworzenia innego systemu niż jest w niebie. Teraz trzeba udowodnić że szatan nie ma racji, i pokazać wszystkim jak wyglądają jego rządy, do czego prowadzi odwrotność miłości, dobra. Nikt w niebie nie znał zła, aniołowie nie wiedzieli na czym polega zło, odwrotność rządów Boga. Ziemia stała się poligonem doświadczalnym, widowiskiem dla wszystkich istot, aby przyjrzeli się działalności szatana. Bóg pokazał swój charakter poprzez odkupienie ludzi. Zwycięstwo nie jest tylko dla ludzi na Ziemi, ale i dla całego nieba. Dlatego na końcu aniołowie na sądzie ostatecznym podsumowali Boga „Obj. 19:1—2 „Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu. Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego” Nigdy już nie będzie ponownego buntu, bo wystarczy takiemu pokazać film z rządów szatana.


Obj.12,11—12 (bt)

A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych — aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu — bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.


Pełne zwycięstwo nad szatanem jest na krzyżu, do tej pory mógł namawiać innych aniołów do buntu, nie trzeba mieć fizycznego dostępu do nieba aby na niego mieć wpływ. Zrzucając fizycznie szatana z nieba nic się nie osiąga, teraz nie ma już argumentu. Zabijając niewinnego (Jezusa) skazał siebie na śmierć, Szatan nie mógłby być skazany na śmierć za inny pogląd na sprawiedliwość, zabijając Syna Bożego skazał siebie na śmierć, zgodnie z prawem które mówi „życie za życie” prawo na które się powoływał skazało go na zagładę, dlatego sąd nad nim jest sprawiedliwy. W księdze Hioba czytamy o tym że było zebranie i przybyli synowie Boży aby stawić się przed Panem i jako przedstawiciel Ziemi przybył szatan, miał być nim Adam, ale ten oddał Ziemię szatanowi. Job. 2:1 „I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem; wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem”. Jak widzimy szatan ma dostęp do Boga, tym bardziej do aniołów. Szatan również modli się do Boga, co może nam się wydawać dziwne. Jezus powiedział: Łuk. 22:31 „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę”. My widzimy tylko odkupienie człowieka, plan zbawienia obejmuje nie tylko ludzi, ale ma znaczenie dla całego nieba. Czasu zostało mu niewiele — Od krzyża jest już świadomy swego końca, nie wie kiedy zacznie się sąd, ale ta świadomość popycha go do większego działania, aby jak najwięcej ludzi zabić. Pytanie czy w tym jest rozsądek? nie! to jest desperacja, świadomość śmierci popycha ludzi w dwóch kierunkach oddania się Bogu lub całkowitej demoralizacji.


Obj.12,13 (eib)

A gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować Kobietę, która urodziła Mężczyznę.


Kiedy szatan uświadomił sobie że został pokonany to zaczyna prześladować Kobietę z wiersza pierwszego. Pamiętam korespondencję w której napisałem że gdyby Izrael przyjął Chrystusa nie byłoby Holokaustu ani wygnania Izraela, pewien żyd się oburzył. Odrzucenie Mesjasza prowadzi do utraty ochrony. W całej historii ST nie było tylu prześladować żydów co w ostatnich 2000 lat. Izraelowi nic nie mogło się stać kiedy był wierny, za króla Hiskiasza anioł zabił 180 tysięcy Asyryjczyków pod Jerozolimą, czemu więc tak straszne prześladowania Izrael znosił przez 2000 lat? Jezus powiedział im że to jest efekt odrzucenia tego co Bóg do nich wysyłał:


Mat. 23:33—38

Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlatego Ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi — od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście! Oto wam dom wasz pusty zostanie.


Obj.2,14 (bt)

I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.


Trzecia ta sama liczba oznaczająca 3,5 roku. Było 42 miesiące dla nawróconych do Jezusa w rozdziale 11 1260 dni na początku rozdziału dwunastego, które mówiło nam o wygnaniu na miejsce pustynne bez wody żywej. Teraz jest końcówka czasu tej niewiasty i mamy 3,5 czasu co świadczy że chodzi o kolejne wydarzenia, by nie mieszać z poprzednimi przesłaniami, wiemy że chodzi o ucisk, prześladowania, lecz w tym wierszu jest dodatek który mówi „z dala od szatana” od niszczenia go. W tym miejscu pojawiają się u niej skrzydła wielkiego orła, czego nie mieliśmy w wierszu 6 To jest nowy czas, od 1948 roku powstaje państwo Izrael, jest z dala od prześladowań, w takiej formie jakie miało to miejsce do tej pory. I wszędzie na świecie antysemityzm jest potępiany. Posiada ona skrzydła wielkiego orła, zwierzęta w symbolice biblijnej to królestwa, orzeł jest królem panującym w powietrzu z bystrym wzrokiem, wysoko się wzbija, pozycja Izraela jest wysoko wśród narodów, ale dalej jest na pustyni bez wody życia, bez Chrystusa.


Niewiasta żywiona przez Boga — czyli ma Boże błogosławieństwo we wszystkim co robi, żywienie oznacza obdarowanie, utrzymywanie przy zdrowiu i życiu. Skrzydła to prędkość, podwójna siła, obrona wewnętrzna, skrzydła są siłą i możliwością dla orła. Izrael posiada najlepsze uzbrojenie na świecie włącznie z posiadaniem bomby atomowej.


Obj.12,15—16 (bwp)

Wtedy wąż wypuścił ze swego pyska strumień wody jak rzekę, żeby woda pochłonęła Niewiastę. Ale Niewieście przyszła z pomocą ziemia: otworzyła swe czeluści i pochłonęła rzekę, która wypływała z gardzieli Smoka.


Ziemia przyszła z pomocą Izraelowi, ich własna ziemia którą odzyskali. Ziemia w symbolice oznaczała władze polityczną. To ta władza polityczna składająca się z mocarstw przegłosowała powstanie państwa Izrael, Rzeka — wody które wypuszcza szatan to w Obj.17,15 oznaczają narody, szatan poprzez narody chciał zniszczyć izraelitów, na przestrzeni 2000 lat. To władza polityczna usunęła Izraela z ich ziemi po 132 roku, narody niszczyły Izrael, ponownie władza polityczna przywróciła państwo Izrael. Ziemia czyli system polityczny ochronił Izraela od pochłonięcia ich przez narody. Ziemia też w sensie dosłownym czyli ich pobyt na ich własnej ziemi chroni ich przez prześladowaniem.


Obj.12,17—18 (bt)

I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.


Szatan może tylko sobie przeklinać pod nosem na Niewiastę, ale nie jest już wstanie jej niszczyć i zajmuje się resztą jej potomstwa, czyli chrześcijańskimi kościołami w różnej odmianie, ale warunek jest że kościół taki ma świadectwo Jezusa, czyli Jezus jest podstawą dla nich i strzegą przykazań Boga. Jak mówiliśmy we wcześniejszych rozdziałach w czasach apostolskich istniały kościoły chrześcijańskie z pełną niemoralnością, były też różne grupy gnostyckie które nie uznawały że Jezus miał ciało ludzkie.


Przesłanie dla ciebie


Kiedy przyjdzie mi mieszkać na pustyni, chcę tam rozkoszować się twoją manną, i pić wodę żywota, pustynia jest moim domem, z dala od ludzkiego hałasu. Pragnę by księżyc i gwiazdy mnie otaczały, chcę twojej korony z gwiazd dwunastu. W walce niebiańskiej staje po twojej stronie przy boku Michała, nie boję się prześladowań, zachowam wiarę i przykazania.

Rozdział 13

Ostatnie zdanie Obj.12,18 należy do rozdziału 13 to jest błąd tego co układał rozdziały. Zaczynamy kolejną historię, ale jako ciąg dalszy rozdziału 12, Skończyliśmy na tym że Izrael stał się państwem a szatan poszedł zabijać i torturować chrześcijan. Chrześcijaństwo jest prześladowane w takich krajach jak Korea Pół. Chiny, czy kraje arabskie, chrześcijanie są trzymani w więzieniach lub zabijani od razu. Teraz wkraczamy w przyszłość. Rozdział 12 mówił o Izraelu bez Chrystusa, rozdział 13 o władzy politycznej, i rozdział 14 ponownie o Izraelu ale nawróconym.


Obj.13,1—2 (eib)

I zobaczyłem wychodzące z morza zwierzę, mające dziesięć rogów i siedem głów, a na jego rogach dziesięć diademów i na jego głowach bluźniercze imię. wierzę, które zobaczyłem, było podobne do pantery, jego nogi [były] jak u niedźwiedzia, a jego paszcza jak paszcza lwa. I dał mu smok swoją moc, swój tron i wielką władzę.


Zwierze — To symbol państwa politycznego, w Daniela pod postaciami zwierząt były siły polityczne, Babilon jako lew, Medowie jako niedźwiedź Grecja jako pantera. Bóg posługuje się takimi obrazami ponieważ były one znane Izraelitom, a nie dlatego aby udowodnić nam które księgi należą w skład kanonu. W czasach Jezusa w skład Pisma wchodziło wiele różnych ksiąg które dzisiaj nazywamy apokryfami, czyli księgami poza kanonicznymi, w Liście Judy mamy odwołanie się do dzieła zwanego Wniebowzięcie Mojżesza, oraz do Księgi Henocha. Kiedy Jezus stanął przed Sanhedrynem kapłan zadaje mu pytanie „czy ty jesteś Chrystus Syn Boga?” w naszym kanonie Pisma ST nie ma nic o tym że Bóg ma Syna, ale to znajduje się w księdze Henocha i Apokalipsie Ezdrasza.


Zwierze które tu się pojawia jest potęgą polityczną, wychodzi z morza a to oznacza że z ludu, wg Obj.17,5 morze oznacza ludy, narody i języki. Rogi i głowy to władcy i poszczególnych państw. To jest na podstawie


Dan.7,23—24

23. I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. 24. A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów.


Pierwsze zwierze to siła polityczna wyszło z wody czyli z ludu, a władza ludu po grecku to demokracja gr. demos — lud, kratos — władza, Apokalipsa była pisana po grecku. Demokracja to system który narzuca innym swoje prawa, obecnie taki system tworzy Unia Europejska, Ameryka, kraje Arabskie, składają się one z poszczególnych głów i rogów. O tym dokładniej w rozdziale 17 tam owo zwierze jest na siedmiu wzgórzach co oznacza Rzym, bo ten był zbudowany na siedmiu wzgórzach „Siedem głów to jest siedem gór i siedem jest królestw” Obj.17,9 ale Objawienie Jana używa Rzymu jako obrazu, bo opisana tu historia jest przed nami, w czasach nie starożytnych ale ostatnich. Dlaczego nastąpiło porównanie do Rzymu? Rzym starożytny wsławił się niszczeniem ludu Bożego zarówno chrześcijan jak i żydów rok 70 i 132. a na miejscu świątyni Rzym zbudował świątynie Jowisza. By wymazać nazwę Izrael zmienił ją na Palestyna, a z Jerozolimy zrobił nowe miasto o nazwie Aelia Capitolina „Nazwa Palestyna pochodzi od ludu Filistynów, czyli ziemia filistyńska.


Diademy to symbol władzy, 10 to rzymski system liczenia, dziesiątkowy, szóstka była systemem Babilońskim, do dzisiaj czas mierzymy systemem szóstkowym, sześćdziesiąt sekund, to minuta a sześćdziesiąt minut tworzy godzinę, nie należy się dopatrywać znaczenia dziesiątki, bo wskazuje na władze w stylu rzymskim. Siedem głów to liczba pełni, wszystkich władców. I też w siódemce nie dopatrywałbym się innego znaczenia.


Zwierze podobne do pantery czyli Grecji, niedźwiedzia czyli Persji i lwa czyli Babilonu, zebrało ono z tych mocarstw cechy dla siebie. Grecja to filozofia, nogi niedźwiedzia to mocne oparcie w polityce, i społeczeństwie a lew czyli Babilon słynął z niszczenia świątyni w Jerozolimie i materialnego bogactwa. Niewątpliwie mamy tu odwołanie się do symboli z Księgi Daniela. Ostatnie zdanie mówi że szatan udziela mu swojego poparcia daje mu swój tron, teraz to mocarstwo zastąpi szatana.


Obj.13,3—4 (eib)

A jedna z jego głów była jakby śmiertelnie ranna, lecz ta jego śmiertelna rana została uzdrowiona. I cała ziemia poszła w podziwie za tym zwierzęciem. I pokłonili się smokowi za to, że dał władzę zwierzęciu, pokłonili się też zwierzęciu, mówiąc: Kto jest podobny do zwierzęcia i kto jest w stanie podjąć przeciw niemu walkę?


Jedna z siedmiu głów. Władza w pewnym okresie przestała reprezentować szatana. ale na krótki czas, i mieszkańcy są tym zdziwieni. Oddali pokłon szatanowi, wykonali jego wolę, szatanowi nie musowo kłaniać się fizycznie, spełnianie jego poleceń jest oddaniem mu czci. Słowa jakie padają o szatanie, „kto może z nim walczyć” mówią o wszechmocy. Ludzkość uznaje go największym władcą. Jest to podobne do tego jak to robili w niebie aniołowie i starcy, tylko w kierunku Boga. Głowa śmiertelnie zraniona — Niektóre kościoły liczą głowy jako osobne imperia które rządziły światem, i twierdzą że śmiertelnie zranioną głową był Rzym i że ta głowa w czasach końca się odrodzi w przyszłości na wzór Rzymu, teoria ciekawa, i szerzej opiszemy ją w 17 rozdziale, ale trzeba wziąć siódemkę dosłownie. 13 rozdział opisuje nam czasy ostateczne a nie całą historię. W rozdziale 11 mówi się że w pewnym momencie jest taki okres kiedy ludzie oddają chwałę Bogu, być może chodzi o moment zabrania kościoła, co prowadzi do nawrócenia wielu niewierzących i okresu działalności dwóch Świadków, to jest dla tego systemu szatańskiego cios śmiertelny, ale odradza się on ponownie. Wskazówką jest to że tylko jedna z głów jest śmiertelnie zraniona, 17 rozdział mówi że „zwierzę było i go nie ma” a to jest różnica. Nie wierzcie w to co filmy pokazują że wierzący zostają porwani, i nikt nie wie co się z nimi stało, niebo jest obserwowane cały czas i zauważą że Chrystus i aniołowie zbliżają się do Ziemi, przez TV i radio informacja po świecie rozejdzie się w ciągu kilku godzin. List do Tesaloniczan mówi że wraz z przyjściem Jezusa nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych tego nie da się ukryć i dopiero po zmartwychwstaniu wierzący ze zmartwychwstałymi zostają zabrani.


Obj.13,5—6 (eib)

I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa oraz dano mu władzę działać przez czterdzieści i dwa miesiące. otworzyło swoją paszczę, aby bluźnić przeciwko Bogu, Jego imieniu jego i Jego Namiotowi oraz tym, którzy mieszkają w niebie.


Dano mu paszczę, znaczy dano mu taką możliwość, pozwolono mu mówić bluźnierstwa. Bluźnierstwem było zrównanie się z Bogiem, Jezus za to został skazany przez Sanhedryn. Słowa wielkie, to mowa wyniosła, pokazuje własną wielkość wielkość w tym co mówi. Przeciwko imieniu Boga — Czyli przeciwko charakterowi Boga, imię to postępowanie Boga. W tym czasie szatan rozgłasza i wprowadza własne rządy, niemoralności, kradzieży i zabójstwa.


Obj.13,7—8 (bt)

Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. 8.(bwp) Będą mu oddawać pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, ci, których imiona od założenia świata nie są zapisane w księdze Baranka, zabitego na ofiarę.


Do tej pory owa siła polityczna zbierała poparcie i zwolenników, teraz zajmie się świętymi którzy nie uznają jego władzy i postępowania. Wszyscy mieszkańcy Ziemi zgadzają się z jego rządami, z wyjątkiem tych co są wpisani do księgi życia. Brak tam wpisu oznacza brak przynależności do Boga.


2Tes.2,9—11 (bt)

Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11,(bwp) I dlatego właśnie Bóg zezwala, by ulegli oszustwom, by uwierzyli kłamstwu.


Apostoł napisał że pojawi się Antychryst, ale tu w Apokalipsie nie jest on osobą, człowiekiem, tu jest jako zwierzę a to jest symbol organizacji politycznej, W proroctwach zwierzę nie reprezentuje pojedynczej osoby, na czele każdej organizacji stoi ktoś, ale władcy się zmieniają.


1Jana 2,18 „Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.


Antychryst w listach Jana jest to nieprawość, to duch Antychrysta przejawia się od czasów Apostolskich, każda niemoralność, zło to przejaw ducha Antychrysta. Ten rozdział nie mówi o Antychryście jako człowieku. W każdym wieku ludzie kłaniali się Antychrystowi, służyli mu. Marietta Davis w swojej wizji odwiedziła piekło i rozmawiała z duchem Antychrysta. Podważał trzy rzeczy: bóstwo, moralność i zbawienie. Jeżeli spotkasz kościół lub ludzi którzy podważają jedną z tych trzech cech to masz do czynienia z przedstawicielami Antychrysta.


Obj.13,9—10 (bwp)

Kto ma uszy niechaj słucha. Jeżeli ktoś jest przeznaczony do niewoli — idzie do niewoli, jeżeli ktoś ma być zabity mieczem, musi zginąć od miecza. I tu winny się okazać wytrwałość i wiara świętych.


Mówiąc inaczej czym się zajmujesz taki będzie twój los, czy Bóg czy szatan jest w centrum twojego zainteresowania, czym się karmisz taki owoc wydasz. To jest czas decyzji za kim się opowiesz, w tym czasie nie ma już nic pośrodku, nie można stanąć z boku, bo musisz być wykonawcą szatana lub Boga, tu się okaże wytrwałość świętych. Nie można się schować.


Obj.13,11—12 (eib)

I zobaczyłem inne zwierzę, wychodzące z ziemi; miało ono dwa rogi podobne do Barankowych i mówiło jak smok. Sprawuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia wobec niego. Ono też sprawia, że ziemia i ci, którzy ją zamieszkują, kłaniają się pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana została uzdrowiona.


Pierwsze zwierze to siła polityczna wyszło z wody czyli z ludu, a władza ludu po grecku to demokracja gr. demos — lud, kratos — władza. Apokalipsa była pisana po grecku. W praktyce wygląda to tak że w parlamencie jest 5 partii które kłócą się ze sobą i każdy chce rządzić inaczej. Wzajemna nienawiść i obrzucanie się oskarżeniami i tworzenie kłamstw na przeciwnika, manipulacja wyborcami. Drugie zwierze wychodzi z ziemi, co oznacza organizację, struktury, nie z wyboru ludu bo też byłoby z morza. W systemie kościelnym ludzie nie wybierają przywódców. I mamy charakterystykę tego zwierzęcia, podobne jest do baranka, znaczy że jest to organizacja religijna, posiada ona zasady wiary, ale mówi jak szatan czyli religia która głosi zgodę na działanie u siebie diabła, zgoda na grzech, niemoralność, wykonuje ono władzę szatana naucza ludzi aby poddali się demokracji, czyli większości co przegłosowała. Referendum w Irlandii przegłosowało prawa homoseksualne. Takie prawo stało się prawem państwowym i wszyscy mają się mu podporządkować nawet ci co głosowali inaczej.


Trudno tu wyrokować i wskazywać palcem która to będzie organizacja religijna do najbardziej wpływowych na świecie należy Islam i Katolicyzm i Protestantyzm, nie może to być jakiś mały kościół bo nie ma on wpływu na wszystkich ludzi na ziemi. Być może utworzy się ekumeniczny kościół. Jak to wygląda obecnie? Arcybiskup Canterbury Justin Welby oświadczył wcześniej, że kościół anglikański nie będzie się dłużej sprzeciwiał małżeństwom homoseksualnym wśród wiernych, choć nie będzie ich też popierał. Dla nich nie ważne jest stanowisko Biblii. W Monachium, Berlinie, Klonii w kościele katolickim w ponad 100 parafiach udziela się błogosławieństw parą jednopłciowym wbrew woli Watykanu. Oni działają w duchu Antychrysta, i już przyjęli jego prawa. Reszta jest kwestią czasu.


Obj.13,13—14 (eib)

I czyni wielkie znaki, tak że na oczach ludzi zrzuca ogień z nieba na ziemię. I zwodzi mieszkańców ziemi przez znaki, które dano mu czynić wobec zwierzęcia, mówiąc mieszkańców ziemi, by zrobili podobiznę zwierzęcia, które ma ranę od miecza, a zostało przy życiu.


Cuda i znaki — To nie są cuda od Boga, ten kościół ma kontakt z szatanem, powoływanie się na imię Boga przy uzdrowieniu nie znaczy że jest to działalność Boga. Trzeba uważać na charyzmatyków, bo na zewnątrz nie widać i nie wiadomo jaki duch przez nich działa. Rada Jezusa jest jednoznaczna „po owocach poznacie” zło może się kamuflować, szatan przybiera postać anioła światłości, (2Kor.11,14) ale w światłości nie wytrwa.


Mat. 7:16

16. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?


Mat. 7:22—23

22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23. A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.


Priorytetem apostołów nie były cuda, ale nauczanie o zbawieniu, prowadzenie do Chrystusa, a cuda to potwierdzały. Dzisiaj jest na odwrót jak ktoś czyni cuda to znaczy że ma pełnię prawdy, nawet ci co mają Ducha Bożego, i ich cuda są prawdziwe mogą błędnie nauczać, bo dar nauczania i dar czynienia cudów to dwa różne dary, można mieć jeden i mieć mieć drugiego, nie ma takiego co by miał wszystkie dary. Cuda przyciągają i są przekonywujące, i większość przyjmie to wiarą, bez sprawdzania.


Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 27.3
drukowana A5
za 55.68