E-book
1.47
drukowana A5
9.93
Zakres działań DG Clima

Bezpłatny fragment - Zakres działań DG Clima


Objętość:
26 str.
ISBN:
978-83-8221-126-9
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.93

Wstęp

Ochrona środowiska stanowi jeden z istotnych priorytetów funkcjonowania wielu instytucji w ramach Unii Europejskiej. Wyznaczają one kierunki działań i zasady, które przestrzegane są przez poszczególne państwa członkowskie dla obopólnej korzyści. Dyrektoriat Generalny ds. Akcji Klimatycznej (The Directoriate-General for Climat Action), określany skrótem DG CLIMA został ustanowiony w lutym 2010 r. Poprzednio kwestie zmian klimatycznych w polityce unijnej były przedmiotem Dyrektoriatu Generalnego Środowiska Komisji Europejskiej. Jednak waga tego problemu spowodowała stworzenie instytucji odpowiedzialnej tylko za przedmiotową kwestię. Przedmiotem jej działania są między innymi kwestie międzynarodowych negocjacji w zakresie działań na rzecz kontroli klimatu oraz konsekwencji zmian klimatycznych. Częścią realizowanego programu jest System Handlu Emisjami.

Działania oparte są o priorytety zawarte w tzw. ENRTP, dokumencie strategicznym na lata 2011—2013 określającym zasady pomocy krajom UE w zakresie dostosowania do zmian klimatycznym. W tym obejmuje to kwestie zmniejszania emisji gazów w związku z wypalaniem i degradacją lasów tzw. REDD. Działania podejmowane są również w zakresie szeroko pojętego ograniczania wpływu działalności człowieka na środowisko, poprzez promowanie tzw. zielonej ekonomii. Istotnym w tym zakresie była konferencja w grudniu 2011 r. w Durbanie, w zakresie zmian klimatycznych.

Zakres działań

Aktualnym Komisarzem DG CLIMA jest Connie Hedegaard. Podstawowym celem przedmiotowej instytucji jest ochrona, zachowanie oraz poprawa stanu środowiska dla obecnych i przyszłych mieszkańców UE. Dla osiągnięcia tych celów realizowane są różnego rodzaju strategie. Aktualnie realizowany jest tzw. program sześciu zorganizowanych akcji, tzw. Sixth Environmental Action Programme, dla okresu od 2002 do 2012. Odnosi się on do kwestii zmiany klimatu, środowiska naturalnego oraz bioróżnorodności. Jego centrum uwagi są również kwestie jakości życia oraz zdrowia populacji, wykorzystania surowców naturalnych oraz przetwarzania surowców wtórnych. Z formalnego punktu widzenia DG CLIMA dzieli się na trzy podstawowe wydziały, oznaczone literami od A do C. Ich przedmiotem działania jest kolejno kwestia związana z opracowywaniem strategii w zakresie klimatu, w tym w kontekście międzynarodowym, kwestie związane z rynkiem handlu emisjami dwutlenku węgla, oraz wydział zajmujący się kwestiami związanymi z adaptacją i rozwojem technologii wykorzystujących niskie emisje dwutlenku węgla.

Zakres działań których ostatecznym celem jest zmniejszenie wzrostu średniej temperatury na poziomie dwóch stopni poniżej średniej dla okresu przedindustrialnego jest bardzo zróżnicowany. Pierwsze podstawowe założenia dotyczą w tym zakresie 2020 r. W szczególności obejmują one problematykę zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, oraz ochrony strefy ozonowej. DG CLIMA jest zaangażowany w rozwój i implementację zasad EU ETS, oraz monitorowanie ustaleń w tym zakresie. Promuje on działania na rzecz technologii, które uniemożliwiają wypuszczanie dwutlenku węgla do atmosfery oraz wykorzystanie nowych technologii w transporcie i przemyśle.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.93