E-book
14.7
drukowana A5
37.52
Wzory pism procesowych w postępowaniu karnym

Bezpłatny fragment - Wzory pism procesowych w postępowaniu karnym

Wybrane zagadnienia z praktyki prokuratorskiej


Objętość:
126 str.
ISBN:
978-83-8104-932-0
E-book
za 14.7
drukowana A5
za 37.52

I.Postanowienie o blokadzie środków na rachunku bankowym (1)

PR 3 Ds. 99.2017.Spc Chełmno, dnia 13 maja 2017 roku


Postanowienie o

blokadzie środków na rachunku bankowym

Wiesław Wojnar — Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmnie,

po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. PR 3 Ds. 99.2017.Spc,

w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku, do dnia 30 kwietnia 2017 roku, w Chełmnie oraz innych nieustalonych miejscowościach na terenie RP, woj. zachodniopomorskie i inne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadzenia: Waldemara Jańca, Tomasza Migasa, Waltera Millera, Jana Sobiepana, Romana Anana, Huberta Ujasa, Cecyli Wasiak, Eryka Baryka, Henryka Gładysza, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1.050.000 złotych, co stanowi mienie wielkiej wartości, poprzez wprowadzenie w/w w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy kupna — sprzedaży materiałów budowlanych z odroczonym terminem płatności, pobrania towaru oraz nieuregulowania wymaganej należności,

tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 12 kk,

działając na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2016, 1988),

— postanowił dokonać blokady środków finansowych w kwocie 888.345 złotych, na koncie o numerze 345967978484737262626 w Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie, prowadzonym dla Tomasza Wawryniuka, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 12 sierpnia 2017 roku.

Uzasadnienie

W dniu 12 maja 2017 roku, do Prokuratury Rejonowej w Chełmie wpłynęła informacja z Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie, iż w dniu 12 maja 2017 roku, godz. 12.53. dokonał blokady środków finansowych na koncie Tomasza Wawryniuka na okres 72 godzin, z uwagi na podejrzenie iż zgromadzone na koncie w/w o numerze 345967978484737262626, środki w całości pochodzą z przestępstwa oszustwa na szkodę szeregu osób zamawiających u tego przedsiębiorcy materiały budowlane.

W toku czynności prowadzonych w trybie art. 308 kpk, przesłuchano pokrzywdzonych: Waldemara Jańca, Tomasza Migasa, Waltera Millera, Jana Sobiepana, Romana Anana, Huberta Ujasa, Cecyli Wasiak, Eryka Baryka, Henryka Gładysza, na okoliczność mechanizmu przestępstwa.

Analiza zgromadzonych materiałów postępowania przygotowawczego — w kontekście blokady dokonanej przez bank — prowadzi do wniosku iż zasadnym było wszcząć śledztwo:

w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku, do dnia 30 kwietnia 2017 roku, w Chełmnie oraz innych nieustalonych miejscowościach na terenie RP, woj. zachodniopomorskie i inne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadzenia: Waldemara Jańca, Tomasza Migasa, Waltera Millera, Jana Sobiepana, Romana Anana, Huberta Ujasa, Cecyli Wasiak, Eryka Baryka, Henryka Gładysza, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1.050.000 złotych, co stanowi mienie wielkiej wartości, poprzez wprowadzenie w/w w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy kupna — sprzedaży materiałów budowlanych z odroczonym terminem płatności, pobrania towaru oraz nieuregulowania wymaganej należności,

tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 12 kk.

W przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie planuje się wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Tomasza Wawryniuka.

Nadto zasadnym wydaje się także wydać stosowane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, celem zabezpieczenia kar i środków kompensacyjnych.

Mając na uwadze powyższe instytucją służącą zabezpieczeniu zarówno kar, jak też środków karnych jest blokada środków na rachunku bankowym, którą dokonać należy poprzez blokadę środków finansowych w kwocie 888.345 złotych, na koncie o numerze 345967978484737262626 w Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie, prowadzonym dla Tomasza Wawryniuka, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 12 sierpnia 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w petitum.

Prokurator

Prokuratury Rejonowej

w Chełmnie

Wiesław Wojnar


Pouczenie

Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 106a ust. 7 Ustawy Prawo Bankowe). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenie po tym terminie jest bezskuteczne (art1221i2kpk oraz art.460kpk).

Zarządzenie:

Odpis postanowienia należy doręczyć:

— posiadaczowi rachunku — Tomaszowi Wawryniukowi, ul. Ćwiartki ¾, Wrocław,

— pokrzywdzonym — do Waldemara Jańca, Tomasza Migasa, Waltera Millera, Jana Sobiepana, Romana Anana, Huberta Ujasa, Cecyli Wasiak, Eryka Baryka, Henryka Gładysza

— bankowi: Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie.

II.Postanowienie o blokadzie środków na rachunku bankowym (2)

PR 3 Ds. 100.2017.Spc Chełmno, dnia 13 maja 2017 roku


Postanowienie o

blokadzie środków na rachunku bankowym

Edward Środoń — Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmnie,

po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. PR 3 Ds. 100.2017.Spc,

w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 lutego 2017 roku, do dnia 13 maja 2017 roku, w Chełmnie, woj. zachodniopomorskie, ukrywania środków płatniczych w postaci pieniędzy w kwocie 285.000 zł, pochodzących z udziału w obrocie środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi pod postacią marihuany i amfetaminy w ilości 50 kg, poprzez posiadanie ich na koncie bankowym o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym na nazwisko Bożeny Dziabas, tj. o czyn z art. 299 §1 kk,

działając na podstawie art. 106 ust. 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2016, 1988),

— postanowił dokonać blokady środków finansowych w kwocie 285.000 złotych, na koncie o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym dla Bożeny Dziabas, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie prowadziła za numerem PR 1 Ds. 238.2016 śledztwo w sprawie przeciwko Bogdanowi Bogusławskiemu, podejrzanemu o to, że:

w okresie od dnia 1 maja 2016 roku, do dnia 19 czerwca 2016 roku, w Chełmie, oraz innych nieustalonych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, wziął udział w obrocie środkami odurzającymi znacznej ilości w postaci ziela marihuany o wadze nie mniejszej niż 40 kg, substancją psychotropową znacznej ilości w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 10 kg, w ten sposób że w podanym okresie nabył je od bliżej nieustalonych osób, zaś w dniu 19 czerwca 2016 roku zbył ustalonej osobie zajmującej się dystrybucją środków odurzających i substancji psychotropowych w środowisku konsumentów tego typu substancji, za kwotę 285.000 złotych, tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

W przedmiotowym postępowaniu nie udało się zabezpieczyć środków finansowych pochodzących z transakcji z dnia 19 czerwca 2016 roku.

Niemniej jednak ustalono, iż konkubina Bogdana Bogusławskiego — Bożena Dziabas, w dniu 1 lutego 2017 roku wpłaciła na konto bankowe o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, pieniądze w kwocie 285.000 złotych tytułem wpłaty własnej –,,zapłata za mieszkanie o powierzchni 82 mkw w m. Chełmno, ul. Kofana Anana 6/9”.

W toku czynności operacyjnych ustalono, iż do przedmiotowej transakcji nigdy nie doszło, nie została zarejestrowana w kancelarii notarialnej, zaś akt umowa — kupna sprzedaży został sfałszowany.

Analiza zgromadzonych materiałów postępowania przygotowawczego prowadzi do wniosku, iż zasadnym było wszcząć śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 lutego 2017 roku, do dnia 13 maja 2017 roku, w Chełmnie, woj. zachodniopomorskie, ukrywania środków płatniczych w postaci pieniędzy w kwocie 285.000 zł, pochodzących z udziału w obrocie środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi pod postacią marihuany i amfetaminy w ilości 50 kg, poprzez posiadanie ich na koncie bankowym o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym na nazwisko Bożeny Dziabas, tj. o czyn z art. 299 §1 kk.

W przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie planuje się wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Bożeny Dziabas. Nadto zasadnym wydaje się także wydać stosowane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, celem zabezpieczenia kar i środków kompensacyjnych.

Mając na uwadze powyższe instytucją służącą zabezpieczeniu zarówno kar, jak też środków karnych jest blokada środków na rachunku bankowym, którą dokonać należy poprzez dokonanie blokady środków finansowych w kwocie 285.000 złotych, na koncie o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym dla Bożeny Dziabas, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w petitum.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmie

Wiesław Wojnar

Pouczenie

Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 106a ust. 7 Ustawy Prawo Bankowe). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenie po tym terminie jest bezskuteczne (art1221i2kpk oraz art.460kpk).

Zarządzenie:

Odpis postanowienia należy doręczyć:

— posiadaczowi rachunku — Bożenie Dziabas — ul. Panny Migotki 88/1, Chełmno,

— pokrzywdzonym –nie dotyczy.

— bankowi: Bank Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, ul. Paszczaka 2/3, Baniocha.

III.Postanowienie o blokadzie środków na rachunku bankowym (3)

PR V Ds. 101.2017.Spc Chełmno, dnia 13 maja 2017 roku


Postanowienie o

blokadzie środków na rachunku bankowym

Jan Janocha — Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku,

po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. PR V Ds. 101.2017.Spc,

w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 3 marca 2017 roku, do dnia 13 marca 2017 roku, w m. Chełmno; woj. kujawsko — pomorskie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, gromadzenia przez ustaloną osobę narodowości czeczeńskiej środków płatniczych w postaci 1.675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank o numerze 34 959687687878787878, w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, opisanego w art. 148 §2 pkt. 4 kk w zw. z art. 148 §3 kk w zb. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zb. z art. 163 §1 pkt. 3 kk w zw. z art. 163 §3 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 kk, poprzez sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu oraz zdrowiu wielu osób, a także mieniu wielkich rozmiarów mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, którego dopuszczono się w dniu 20 marca 2017 roku w m. Chełmno i w następstwie którego śmierć poniosło 7 obywateli RP, 15 doznało choroby realnie zagrażającej życiu, zaś Centrum Handlowe,,Paxton’’ o powierzchni 2600 mkw, doznało poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych,

tj. o czyn z art. 165 a kk w zw. z art. 12 kk,

działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi (Dz. U. 2016, 299)

— postanowił dokonać blokady środków finansowych w kwocie 675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank Oddział w Chełmie o numerze 34 959687687878787878, na rzecz Sergeya Kaumanawardze, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.

Uzasadnienie

Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadziła za numerem PR V Ds. 97.2017 śledztwo w sprawie przeciwko Iwanowi Dołgorukiemu, Mehmedowi Indarbijewowi, Sulejmanowi, Timorowi Rylejewowi, podejrzanym o to, że:

I.w dniu 20 marca 2017 roku, w m. Chełmno, woj. zachodnio — pomorskie, w celu poważanego zastraszenia wielu osób, zmuszenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej Rzeczypospolitej Polskiej do zwolnienia z zakładów karnych wszystkich więźniów wyznania islamskiego na terenie RP, a także wywołania poważnego zakłócenia w ustroju demokratycznym RP, sprowadzili zdarzenie zagrażające życiu oraz zdrowiu wielu osób, a także mieniu wielkich rozmiarów mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, którego dopuszczono się poprzez inicjację materiału wybuchowego o wadze 8 kg marki,,Sentex”, produkcji belgijskiej, w następstwie którego śmierć poniosło 7 obywateli RP, 15 zaś doznało choroby realnie zagrażającej życiu, natomiast Centrum Handlowe,,Paxton’’ o powierzchni 2600 mkw, doznało poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych,

tj. o czyn z art. 148 §2 pkt. 4 kk w zw. z art. 148 §3 kk w zb. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zb. z art. 163 §1 pkt. 3 kk w zw. z art. 163 §3 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 kk,

II. w okresie od dnia 1 grudnia 2016 roku, do dnia 20 marca 2017 roku, w Chełmnie, woj. kujawsko — pomorskie, działając wspólnie i w porozumieniu oraz wraz z innymi nieustalonymi osobami, wzięli udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, mającej na celu dokonanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym,

tj. o czyn z art. 258 §2 kk.

Podczas prowadzenia działań o charakterze operacyjno — rozpoznawczych ustalono, iż zamach terrorystyczny zarzucany przez obywateli narodowości czeczeńskiej mógł być finansowany przez inną osobę spoza kręgu bezpośrednich wykonawców tego aktu terroru.

W dniu 12 maja 2017 Generalny Inspektor Informacji Finansowej powiadomił Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, iż część środków finansowych z kwoty łącznej 1.675.234 złotych, zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank o numerze 34 959687687878787878, mogła posłużyć do sfinansowania przestępstwa zarzucanego w/w w pkt. I, poprzez przekazanie 1 mln złotych firmie belgijskiej za zakup materiałów wybuchowych.

Analiza zgromadzonych materiałów postępowania przygotowawczego prowadzi do wniosku, iż zasadnym było wszcząć śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 3 marca 2017 roku, do dnia 13 marca 2017 roku, w m. Chełmno; woj. kujawsko — pomorskie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, gromadzenia przez ustaloną osobę narodowości czeczeńskiej środków płatniczych w postaci 1.675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank o numerze 34 959687687878787878, w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, opisanego w art. 148 §2 pkt. 4 kk w zw. z art. 148 §3 kk w zb. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zb. z art. 163 §1 pkt. 3 kk w zw. z art. 163 §3 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 kk, poprzez sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu oraz zdrowiu wielu osób, a także mieniu wielkich rozmiarów mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, którego dopuszczono się w dniu 20 marca 2017 roku w m. Chełmno i w następstwie którego śmierć poniosło 7 obywateli RP, 15 doznało choroby realnie zagrażającej życiu, zaś Centrum Handlowe,,Paxton’’ o powierzchni 2600 mkw, doznało poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych, tj. o czyn z art. 165 a kk w zw. z art. 12 kk.

W przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie planuje się wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Sergeya Kaumanawardze.

Nadto zasadnym wydaje się także wydać stosowane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, celem zabezpieczenia kar i środków kompensacyjnych.

Mając na uwadze powyższe instytucją służącą zabezpieczeniu zarówno kar, jak też środków karnych, jest blokada środków na rachunku bankowym, którą dokonać należy poprzez dokonanie blokady środków finansowych w kwocie 675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank Oddział w Chełmie o numerze 34 959687687878787878, na rzecz Sergeya Kaumanawardze, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w petitum.

Prokurator

Prokuratury Regionalnej

w Gdańsku

Jan Janocha


Pouczenie

Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenie po tym terminie jest bezskuteczne (art1221i2kpk oraz art.460kpk).

Zarządzenie:

Odpis postanowienia należy doręczyć:

— posiadaczowi rachunku — Sergeyowi Kaumanawardze — zam. Chełmno, ul. Zielona 12,

— pokrzywdzonym –nie dotyczy.

— bankowi: Alfa Bank Oddział w Chełmnie, adres dla doręczeń ul. Chłopickiego 19.

IV.Postanowienie o blokadzie środków na rachunku bankowym (4)

PR V Ds. 108.2017.Spc Chełmno, dnia 7 maja 2017 roku


Postanowienie o

blokadzie środków na rachunku bankowym

Franciszek Werner — Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku,

po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. PR V Ds. 108.2017.Spc,

w sprawie zaistniałego w okresie od września 2015 roku, do końca lipca 2016 roku, na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, czynności zmierzających do udaremnienia lub w znacznym stopniu utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych wielkiej wartości lub też miejsca ich umieszczenia, wykrycia, zajścia, albo orzeczenia przepadku poprzez transfer wielomilionowych kwot, pomiędzy rachunkami szeregu spółek zarejestrowanych w Polsce, ja też poza granice kraju,

tj. o czyn z art. 299 §1 i 5 kk oraz inne,

działając na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi (Dz. U. 2016, 299)

— postanowił dokonać blokady środków finansowych w kwocie 1.567.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Omega Bank Oddział w Gdańsku o numerze 69100045000100505999, na rzecz Aleksandra Petru, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 7 sierpnia 2017 roku.

Uzasadnienie

Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadziła za numerem PR V Ds. 3.2017 śledztwo w sprawie przeciwko Martinowi Bolinariemu, podejrzanym o to, że:

w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku, do końca września 2015 roku, na terenie Gdańska oraz innych ustalonych i nieustalonych miejscowości na terenie RP, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, doprowadził 3.256 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez oferowanie za pośrednictwem sieci teleinformatycznej do sprzedaży środek farmaceutyczny o nazwie,,FAT KAT”, służący do obniżania masy tłuszczonej ciała, wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy kupna — sprzedaży w ten sposób, iż pobierał od nich zapłatę, a następnie odstępował od przesłania medykamentu, którym nie dysponował, czym spowodował szkodę wielkiej wartości w wysokości 2.016.999 złotych, na rzecz 3.256 pokrzywdzonych,

tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 12 kk.

Podczas prowadzenia działań o charakterze operacyjno — rozpoznawczych ustalono, iż środki finansowe pochodzące z procederu oszustwa wielkich rozmiarów były transferowane na różne konta bankowe, w tym w kwocie 1.567.234 złotych na rachunek bankowy prowadzony przez Omega Bank Oddział w Gdańsku o numerze 69100045000100505999, na rzecz Aleksandra Petru.

Analiza zgromadzonych materiałów postępowania przygotowawczego prowadzi do wniosku, iż zasadnym było wszcząć śledztwo:

w sprawie zaistniałego w okresie od września 2015 roku, do końca lipca 2016 roku, na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, czynności zmierzających do udaremnienia lub w znacznym stopniu utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych wielkiej wartości lub też miejsca ich umieszczenia, wykrycia, zajścia, albo orzeczenia przepadku poprzez transfer wielomilionowych kwot, pomiędzy rachunkami szeregu spółek zarejestrowanych w Polsce, ja też poza granice kraju, tj. o czyn z art. 299 §1 i 5 kk oraz inne.

W przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie planuje się wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Aleksandra Petru.

Nadto zasadnym wydaje się także wydać stosowane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, celem zabezpieczenia kar i środków kompensacyjnych.

Mając na uwadze powyższe instytucją służącą zabezpieczeniu zarówno kar, jak też środków karnych, jest blokada środków na rachunku bankowym, którą dokonać należy poprzez dokonanie blokady środków finansowych w kwocie 1.567.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Omega Bank Oddział w Gdańsku o numerze 69100045000100505999, na rzecz Aleksandra Petru, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 7 sierpnia 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w petitum.

Prokurator

Prokuratury Regionalnej

w Gdańsku

Jan Janocha

Pouczenie

Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenie po tym terminie jest bezskuteczne (art1221i2kpk oraz art.460kpk).

Zarządzenie:

Odpis postanowienia należy doręczyć:

— posiadaczowi rachunku — Aleksandrowi Petru — ul. Gagarina 44, Gdańsk,

— pokrzywdzonym –nie dotyczy.

— bankowi: Omega Bank, Oddział w Gdańsku.

V. Postanowienie o przeprowadzeniu eksperymentu procesowego

PR 3 Ds. 77.2017.Spc Zamość, dnia 1 kwietnia 2017 roku

Postanowienie

o dopuszczeniu dowodu z eksperymentu procesowego

Maciej Maj — Prokurator Rejonowy w Zamościu, w sprawie przeciwko Bożenie Kułak podejrzanej o czyn z art. 13 §1 kk w zw. z art. 148 §1 kk i inne;

z urzędu

w przedmiocie: dopuszczenia dowodu z eksperymentu procesowego

na podstawie: art. 167 k.p.k. w zw. z art. 211 k.p.k.

postanawia:

przeprowadzić z udziałem podejrzanej Bożeny Kułak eksperyment procesowy celem odtworzenia przebiegu usiłowania zabójstwa Karoliny Zielonki przez Bożenę Kułak (polegającego na ataku na w/w przy użyciu noża) zaistniałego w dniu 7 marca 2017 roku, pomiędzy godz. 15-tą, a 16- tą, pomieszczeniu piwnicznym przypisanym do mieszkania w m. Kluki 15/17, poprzez ustalenie:

— w którym miejscu w pomieszczeniu piwniczym doszło do ugodzenia nożem,

— czy podejrzana rozpoznaje okazany wizerunek noża jako ten, który został użyty podczas zajścia w dniu 7 marca 2017 roku?

— gdzie znajdował się, leżał nóż przed jego wykorzystaniem do ugodzenia,

— czy przed ugodzeniem podejrzana chciała fizycznie skrzywdzić Karolinę Zielonkę, a jeśli tak to kiedy, w jaki sposób oraz dlaczego do tego nie doszło?

— jak pokrzywdzona Karolina Zielonka była usytuowana podczas ugodzenia jej nożem względem Bożeny Kułak?,

— jak Bożena Kułak była usytuowana wobec Karoliny Zielonki w momencie ugodzenia?,

— jak podejrzana Bożena Kułak zadała cios nożem, czy został on zadany, z góry na dół, z dołu na górę, pod kątem, na wprost, z boku na bok, na jaką głębokość, czy było to pchniecie, czy cięcie?,

— w jaką część ciała, w które dokładnie miejsce został zadany cios nożem?,

— czy miejsce ugodzenia było zamierzone, czy powstało w następstwie zmiany usytuowania ciała przez pokrzywdzoną (ewentualny unik)?,

— jaka była liczba ciosów nożem?

— czy cios zadany pokrzywdzonej był sygnalizowany, czy podejrzana uprzednio markowała zadanie ciosu nożem?

— w której ręce (lub oburącz) podejrzana trzymała nóż, którym zadała cios Karolinie Zielonce oraz jak go trzymała?,

— czy pokrzywdzona stosowała odruchy obronne, a jeśli tak to jakie?,

— czy przed atakiem, w trakcie ataku, po jego zakończeniu podejrzana wypowiadała jakieś treści, a jeśli tak to jakie?

— jaka była reakcja Karoliny Zielonki na cios zadany jej przez podejrzaną?

— czy podejrzana zamierzała ponowić atak?

— jak podejrzana była ubrana w czasie ugodzenia nożem pokrzywdzonej?

— jak pokrzywdzona była ubrana w czasie ugodzenia nożem przez podejrzaną?

— czy w następstwie ugodzenia nożem na podłożu lub otoczeniu powstały ślady krwawe, a jeśli tak to w którym miejscu i jakie?

— czy po ugodzeniu nożem podejrzana podejmowała działania ukierunkowane na usuwanie śladów wskazujących na ugodzenie nożem (sprzątała) a jeśli tak to jakie czynności podjęła?

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa w Zamościu prowadzi śledztwo w sprawie przeciwko Bożenie Kułak podejrzanej, o czyn z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 148 §1 k.k. i inne.

W/w stoi bowiem pod zarzutem tego, iż:

w dniu 7 marca 2017 roku, w m. Kluki, woj. lubelskie, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Karoliny Zielonki zadała jej nożem kuchennym 3 ciosy w korpus, czym spowodowała obrażenia w postaci: rany drążącej na głębokość 7 cm wątroby, rany drążącej śledziony na głębokość 3 cm oraz perforacji krezki jelita grubego, powodującego masywny krwotok wewnętrzny, powodujących chorobę realnie zagrażającej życiu, lecz zamarzonego celu nie osiągnęła z uwago na postawę obronną pokrzywdzonej oraz niezbędne udzielenie niezbędnej pomocy medycznej,

tj. o czyn z art. 13 §1 kk w zw. z art. 148 §1 kk w zb. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zw. z art. 11 §2 kk.

Zgodnie z art. 211 k.p.k. w celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można przeprowadzić, w drodze eksperymentu procesowego, doświadczenie lub odtworzenie przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub ich fragmentów. W związku z koniecznością odtworzenia dokładnego mechanizmu powstania obrażeń u pokrzywdzonej Karoliny Zielonki, koniecznym jest przeprowadzenie wyżej wymienionego dowodu z udziałem podejrzanej, która w sposób dokładny opisze i zademonstruje mechanizm ataku napastnika.

Podejrzana w dniu 21 marca 2017 roku podczas przesłuchania w charakterze podejrzanej zadeklarowała dobrowolny udział w czynności procesowej eksperymentu procesowego.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Prokurator Maciej Maj


Zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2017 roku.

I. odpis postanowienia doręczyć z pouczeniem, że zażalenie nie przysługuje:

— podejrzanej: Bożenie Kułak, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— pokrzywdzonej: Karolinie Zielonce, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— obrońcy podejrzanego- nie dotyczy — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prokurator Maciej Maj

VI.Postanowienie o przedstawieniu zarzutu

Sygn. akt. PR 2 Ds. 788. 2017.Spc Zielona Góra 18 kwietnia 2017 r.


Postanowienie

o przedstawieniu zarzutu


Waldemar Borczuch — Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze,

uwzględniając dane zebrane w sprawie o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

— na podstawie art. 313 §1 i 2 kpk, art. 314 kpk, art. 325a kpk*)

postanowił:


przedstawić Bolesławowi Porzuckowi, s. Mariana zarzut, że:


w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku, do dnia 16 kwietnia 2017 roku, w m. Zielona Góra oraz innych ustalonych i nieustalonych miejscowościach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wziął udział w obrocie środkiem odurzającym w znacznej ilości w postaci nie mniej niż 15 kg ziela konopi innych niż włókniste, substancji psychotropowej w znacznej ilości w postaci nie mniej niż 5.000 tabletek ekstazy o wadze 3 kg, w ten sposób iż nabył je od bliżej nieustalonych osób narodowości gruzińskiej, po czym zbył na rzecz ustalonych i nieustalonych osób zajmujących się dystrybucją substancji narkotycznych w środowisku osób używających środków odurzających oraz substancji psychotropowych, tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2017, 783) w zw. z art. 12 kk.


(podpis prokuratora)


Treść postanowienia ogłoszono mi w dniu … oraz pouczono o prawie żądania — do czasu zawiadomienia mnie o terminie zaznajomienia z materiałami śledztwa — dochodzenia*) — podania ustnych podstaw zarzutu(ów), a także sporządzenia uzasadnienia postanowienia na piśmie (art. 313 §3 kpk, art. 325a kpk).

W związku z tym zgłaszam — nie zgłaszam*) takie(go) żądanie(a).


(podpis podejrzanego)


Postanowienie z uzasadnieniem doręczono:

podejrzanemu*) dnia …

jego obrońcy*) dnia …

Uzasadnienie znajduje się na karcie … akt sprawy.


(podpis prokuratora)

Zarządzenie:

Na podstawie art. 21 §2 kpk o wszczęciu postępowania przeciwko wymienionemu podejrzanemu zawiadomić

VII.Postanowienie o powołaniu biegłego tłumacza

PR 3 Ds. 23.2017.Spc Chełm, dnia 5 kwietnia 2017 r.


P ostanowienie

o powołaniu biegłego tłumacza z zakresu języka litewskiego


Walerian Radomski — Prokurator Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie :

w sprawie przeciwko Algirdas Pendelas,

podejrzanemu o to, że:

w dniu 4 kwietnia 2017 roku, w m. Zosin, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie, wręczył funkcjonariuszom Służby Celno — Skarbowej — Piotrowi Smalowi i Pawłowi Kuli, korzyść majątkową w postaci pieniędzy, tj. 300 EURO w zamian za odstąpienie od wykonania prawnych czynności służbowych związanych z kontrolą szczegółową pojazdu marki MAN o numerze rejestracyjnym BO 823461 oraz ujawnieniem próby wprowadzenia na obszar Rzeczypospolitej Polskiej tytoniowych wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy,

tj. o czyn z art. 229 §3 kk.

— na podstawie art.193,194 kpk


p o s t a n o w i ł:

I. powołać biegłego tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego/ukraińskiego — dr Julię Kowalską, celem przetłumaczenia z języka polskiego na język litewski:

— postanowienia o przedstawieniu zarzutu,

— udziału w przesłuchaniu podejrzanego oraz przetłumaczenia ustnie treści protokołu przesłuchania,

II. Udostępnić biegłemu akta — fragment akt wymagający przetłumaczenia: w zakresie j.w.

III. Zakreślić termin do wydania opinii — w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 roku.


W związku z treścią art. 197 §3 i z art.190 §1 kpk uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art.233 §4 kk /pozbawienie wolności do lat 10/.


U z a s a d n i e n i e


Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie prowadzi śledztwo w sprawie przeciwko Algirdas Pendelas, podejrzanemu o to, że:

w dniu 4 kwietnia 2017 roku, w m. Zosin, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie, wręczył funkcjonariuszom Służby Celno — Skarbowej — Piotrowi Smalowi i Pawłowi Kuli, korzyść majątkową w postaci pieniędzy, tj. 300 EURO w zamian za odstąpienie od wykonania prawnych czynności służbowych związanych z kontrolą szczegółową pojazdu marki MAN o numerze rejestracyjnym BO 823461 oraz ujawnieniem próby wprowadzenia na obszar Rzeczypospolitej Polskiej tytoniowych wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy, tj. o czyn z art. 229 §3 kk.

W przedmiotowej sprawie pojawiła się konieczność przetłumaczenia dokumentacji z języka polskiego na język litewski oraz udziału w czynnościach procesowych z udziałem podejrzanego. Biegły tłumacz z zakresu języka litewskiego — posiada stosowną wiedzę z zakresu znajomości języka obcego. Ustalono iż zachodzi konieczność powołania osoby tłumacza w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono, jak na wstępie.

Prokurator

Prokuratury Rejonowej


/Walerian Radomski/

Zarządzenie: odpis postanowienia doręczyć biegłemu tłumaczowi: Dr Juli Kowalskiej.

VIII. Postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

Sygn. akt PR 3 Ds. 55.2016.Spc Lesko, 5 czerwca 2017 r.


Postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

Tomasz Balcerek-Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lesku, w sprawie przeciwko Mariuszowi Kowalczukowi, podejrzanemu o przestępstwo z art. 197 §3 pkt. 2 kk,

na podstawie art. 247 §1 pkt. 2 oraz 247 §2 kpk,


postanowił:


1. zatrzymać uprzednio na okres do 48 godzin (z osadzeniem) i przymusowo doprowadzić do Prokuratury Rejonowej w Lesku, ul. płk Gromosława Klina 8, pok. 188 do dnia 15 czerwca 2017 roku do godz.13.30,

podejrzanego: Mariusza Kowalczuka

s. Bolesława i Moniki, z d. Majty,

ur. 12 stycznia 1992 roku w Jaśle,

zam. ul. Kolumbów 8/9, m. Lesko,

PESEL: 920112093765

2. czynność powyższą i doręczenie Mariuszowi Kowalczukowi odpisu niniejszego postanowienia zlecić funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lesku.

Uzasadnienie


Prokuratura Rejonowa w Lesku prowadzi śledztwo w sprawie przeciwko Mariuszowi Kowalczukowi, podejrzanemu o to, że:

w okresie od dnia 9 stycznia 2012 roku, do dnia 13 maja 2016 roku, w m. Lesko, woj. podkarpackie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wielokrotnie doprowadził małoletnią poniżej lat 15 Elizę Szynkaruk (ur. 19 maja 2005 r.) do niedobrowolnego obcowania płciowego w ten sposób, że w celu przełamania oporu stosował wobec niej przemoc fizyczną w postaci: zadawania uderzeń pięścią głowę, szarpania za ramiona, dociskania ciałem, wyrywania włosów, rozpychania ud, groźby karalne pozbawienia życia, budzące obawę ich spełnienia, po czym odbył z nią wielokrotnie stosunki seksualne analne oraz waginalne, tj. o czyn z art. 197 §3 pkt. 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni zagrożonej w kodeksie karnym karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

W przedmiotowej sprawie przeciwko podejrzanemu przemawia materiał dowodowy w postaci:

— zeznań Lidii Szynkaruk (k. 1—6),

— zeznań Norberta Cholewiaka (k. 7—9),

— opinii biegłego z zakresu badania elektronicznych nośników informatycznych (k. 30—370,

— opinii biegłej seksuolog (k. 101—102),

— zeznań małoletniej Elizy Szynkaruk (k. 60—63),

— opinii biegłego z zakresu psychologii (k. 73—75),

— informacja z KG SG w Warszawie (k. 99).

Mając na uwadze charakter zarzutu stawianego podejrzanego domniemywać należy, iż nie stawi się on na wezwanie w celu przeprowadzenia z jego udziałem czynności ogłoszenia zarzutu oraz może w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie.

W przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność rozważenia zastosowania wobec w/w najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Mając na uwadze charakter zarzutu, pod jakim stoi podejrzany oraz potrzebę niezwłocznego działania, postanowiono jak na wstępie.


(podpis prokuratora)


Pouczenie:


Na powyższe postanowienie zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu rejonowego miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania, w terminie zawitym 7 dni od daty zatrzymania (art. 246 §1 i 2 kpk w zw. z art. 75 §3 kpk i art. 247§2 kpk).

Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 §1 i 2, 460 kpk).

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.


Zarządzenie: stosownie do treści art. 100 §2 w zw. z art. 106 kpk i art. 140 kpk odpis postanowienia doręczyć osobie zatrzymanej: Mariuszowi Kowalczukowi — adres j.w..


(podpis prokuratora)

IX. Postanowienie o utajnieniu świadka (świadek incognito)

Sygn. PR 3 Ds. 129.2017.Spc Kraków, dnia 9 marca 2017 r.


Postanowienie

o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka

Antoni Kosiba — Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków — Śródmieście po zapoznaniu się z aktami sprawy PR 3 Ds. 129.2017.Spc prowadzonej:

I.w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 marca 2013 roku, do dnia 19 stycznia 2017 roku, na terenie powiatu krakowskiego, woj. małopolskie, brania udziału przez ustalonych mężczyzn w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych polegających na wyłudzeniu od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT,

tj. o czyn z art. 258 §2 kk,

II. w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 roku, do dnia 1 stycznia 2017 roku, w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem tej samej sposobności, przez osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia zwrotu nadpłaty podatku VAT dużej wartości w kwocie 5.000.000 złotych, poprzez podanie w fakturach VAT-7 do US Kraków III danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, czym wprowadzono w/w organ w błąd w zakresie zwrotu należności publicznoprawnej w odniesieniu do obrotu towarami z branży budowlanej, z czego uczyniono sobie stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 76 §1 kkw w zw. z art. 37 §1 pkt. 1) i 2) i 5) kks w zw. z art. 6 §2 kk,

III. w sprawie zaistniałego w dniu 15 grudnia 2014 roku, w Krakowie, woj. małopolskie, napadu rabunkowego w trakcie którego ustaleni sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu, posługując się bronią palną w postaci rewolweru marki Magnum 357, kal. 44 i grożąc jego użyciem, stosując przemoc polegającą na zadawaniu ciosów rękami po całym ciele wobec konwojenta — Tomasza Kulika, zażądali od niego wydania pieniędzy w kwocie 1.500.000 złotych, które pokrzywdzony wydał, czym narazili go na powstanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 156 §1 kk,

tj. o czyn z art. 280 §2 kk w zb. z art. 158 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk,


oraz z wnioskiem z dnia 7 marca 2017 roku,

działając na podstawie art. 184 §1 kpk,

postanowił:

I. zachować w tajemnicy okoliczności umożliwiające ujawnienie tożsamości świadka wymienionego we wniosku z dnia 7 marca 2017 roku, zawartego w protokole przesłuchania świadka z dnia 7 marca 2017 roku wobec istnienia uzasadnionej obawy niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia świadka,

II. określić w odrębnym zarządzeniu dokumenty i materiały podlegające wyłączeniu z akt sprawy PR 3 Ds. 129.2017.Spc,

III. okoliczności umożliwiające ujawnienie tożsamości świadka wskazanego we wniosku z dnia 7 marca 2017 roku pozostawić do wiadomości funkcjonariusza Policji — nadkom. Jana Wydry z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków — Śródmieście w Krakowie nadzoruje śledztwo:

I.w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 marca 2013 roku, do dnia 19 stycznia 2017 roku, na terenie powiatu krakowskiego, woj. małopolskie, brania udziału przez ustalonych mężczyzn w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych polegających na wyłudzeniu od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT,

tj. o czyn z art. 258 §2 kk,

II. w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 roku, do dnia 1 stycznia 2017 roku, w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem tej samej sposobności, przez osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia zwrotu nadpłaty podatku VAT dużej wartości w kwocie 5.000.000 złotych, poprzez podanie w fakturach VAT-7 do US Kraków III danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, czym wprowadzono w/w organ w błąd w zakresie zwrotu należności publicznoprawnej w odniesieniu do obrotu towarami z branży budowlanej, z czego uczyniono sobie stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 76 §1 kkw w zw. z art. 37 §1 pkt. 1) i 2) i 5) kks w zw. z art. 6 §2 kk,

III. w sprawie zaistniałego w dniu 15 grudnia 2014 roku, w Krakowie, woj. małopolskie, napadu rabunkowego w trakcie którego ustaleni sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu, posługując się bronią palną w postaci rewolweru marki Magnum 357, kal. 44 i grożąc jej użyciem, stosując przemoc polegającą na zadawaniu ciosów rękami po całym ciele wobec konwojenta — Tomasza Kulika, zażądali od niego wydania pieniędzy w kwocie 1.500.000 złotych, które pokrzywdzony wydał, czym narazili go na powstanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 156 §1 kk, tj. o czyn z art. 280 §2 kk w zb. z art. 158 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk,

W toku prowadzonych czynności operacyjno — rozpoznawczych ujawniony został świadek, który posiada wiedzę na okoliczność popełnienia przedmiotowych czynów, pozwalającą poczynić miarodajne ustalenia w przedmiotowej sprawie.

Świadek ten złożył zeznania co do meritum sprawy, a jednocześnie w dniu 7 marca 2017 roku zgłosił wniosek o objęcie tajemnicą danych umożliwiających jego identyfikację, w trybie art. 184 kpk.

Po rozważeniu okoliczności sprawy, w szczególności wagi zaistniałych czynów zabronionych, a także prawdopodobieństwo powiązania osób podejrzewanych w przedmiotowej sprawie ze strukturami przestępczości zorganizowanej, należy uznać, iż rzeczywiście istnieje obawa poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia świadka w przypadku ujawnienia danych identyfikujących świadka osobom podejrzewanym lub innym osobom mogącym być zainteresowanymi w utrudnianiu prowadzonego postępowania karnego.

Prokurator Prokuratury Rejonowej

Kraków — Śródmieście

Antoni Kosiba

Pouczenie:

Na postanowienie w przedmiocie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka przysługuje świadkowi oraz podejrzanemu zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny (sąd właściwy do rozpoznania sprawy) w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Postępowanie toczy się bez udziału stron i objęte jest tajemnicą państwową.

W razie uwzględnienia zażalenia protokół przesłuchania świadka podlega zniszczeniu (art. 184 par. 5 i par. 6, art. 428 par. 1 kpk, art. 465 par. 1 kpk)

Do czasu zamknięcia przewodu sądowego przed sądem I instancji świadek może złożyć wniosek o uchylenie niniejszego postanowienia.

Na rozstrzygnięcie w tym przedmiocie przysługuje zażalenie świadkowi i podejrzanemu (art. 184 par. 7 kpk)

Zarządzenie:

Postanowienie — stosowanie do treści art. 184 par. 5 kpk, oraz art. 100 par. 2 kpk w zw. z art. 106 kpk, doręczyć:

świadkowi — którego dotyczy wniosek z dnia 7 marca 2017

(za pośrednictwem funkcjonariusza CBŚP w Krakowie — Jana Wydrę),

podejrzanemu — nie dotyczy,

obrońcy podejrzanego — nie dotyczy

O treści postanowienia powiadomić: stosowanie do art. 100 par. 2 kpk, w zw. z art. 106 kpk,

pokrzywdzonego — Tomasza Kulika (za pośrednictwem funkcjonariusza Jana Wydry).

Prokurator Prokuratury Rejonowej

Kraków — Śródmieście

Antoni Kosiba

X. Wniosek o orzeczenie przepadku na podstawie art. 232a §2 kpk

PR 3 Ds. 99.2017.Spc Ełk, dnia 2 czerwca 2017 r.


Sąd Rejonowy w Ełku

II Wydział Karny


Wniosek o

wydanie postanowienia o zniszczeniu substancji stanowiących zagrożenie dla życia oraz zdrowia


Działając na podstawie art. 232 a §2 kpk wnoszę:

— o wydanie przez Sąd Rejonowy w Ełku II Wydział Karny postanowienia o zniszczeniu substancji stanowiących zagrożenie dla życia oraz zdrowia pod postacią 40 gram heksydiperydy.


Uzasadnienie


Prokuratura Rejonowa w Ełku prowadziła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 3 marca 2017 roku, w Chełmie, woj. zachodnio — pomorskie, posiadania przez ustaloną osobę wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii substancji psychotropowej w postaci 40 gram heksydiperydy, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

W toku śledztwa wywołano opinię z zakresu badań fizyko — chemicznych, z której wynika iż zabezpieczona substancja nie jest ujęta w załączniku numer 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, a zatem jej posiadanie nie jest zabronione.

Powyższe stało się asumptem do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego wobec braku znamion czynu zabronionego.

Heksydiperda stanowi główny składnik tzw.,,dopalacza’’ o nazwie,,King — Kong”.

Niemniej jednak, jak wynika z opinii z zakresu badań toksykologicznych zabezpieczona podczas śledztwa substancja stanowi niebezpieczny dla życia i zdrowia związek chemiczny działający w sposób niszczący na ośrodkowy układ nerwowy.

Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą zażycie opisanej substancji, którą odebrano od osoby uzależnionej, zasadnym wydaje się wnosić do Sądu o orzeczenie przepadku przedmiotowego związku chemicznego.


Prokurator Franciszek Sohoń

XI. Postanowienie o umorzeniu absorpcyjnym w trybie art. 11 §1 kpk

Sygn. akt PR 4 Ds. 555.2017.Spc

P ostanowienie

o umorzeniu śledztwa

Dnia 7 kwietnia 2017 r.

Mateusz Piskorz — Prokurator Prokuratury Rejonowej w Węgrowie,

w sprawie przeciwko Michałowi Molinowi,

podejrzanemu o czyn z art. 226 §1 kk,


na podstawie art. 11 §1 kpk,

p o s t a n o w i ł

umorzyć śledztwo:

w sprawie przeciwko Michałowi Molinowi, podejrzanemu o to, że:

w dniu 1 stycznia 2011 roku, w m. Węgrów, pow. węgrowski, woj. mazowieckie, znieważył funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie — st. post. Kamila Paczosa, w ten sposób iż kierował pod jego adresem słowa powszechnie uznane za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z legitymowaniem osób zatrzymanych do przestępstwa kradzieży z włamaniem do budynku GS,

tj. o czyn z art. 226 §1 kk.

— wobec stwierdzenia, iż orzeczenie wobec podejrzanego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo (art. 11 §1 kpk).

U z a s a d n i e n i e

Mateusz Piskorz był podejrzany o to, że:

w dniu 1 stycznia 2011 roku, w m. Węgrów, pow. węgrowski, woj. mazowieckie, znieważył funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie — st. post. Kamila Paczosa, w ten sposób iż kierował pod jego adresem słowa powszechnie uznane za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z legitymowaniem osób zatrzymanych do przestępstwa kradzieży z włamaniem do budynku GS,

tj. o czyn z art. 226 §1 kk.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzucanego mu czynu, przeprosił Policjanta, wyraził skruchę i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

W toku postępowania ustalono, co następuje:

W nocy z 31 grudnia 2010 roku na 1 stycznia 2011 roku w m. Węgrów doszło do włamania do miejscowego sklepu GS, w trakcie którego sprawcy zabrali w celu przywłaszczenia produkty spożywcze o łącznej wartości 7500 złotych.

W dniu 1 stycznia 2011 roku funkcjonariusze KPP Węgrów podczas patrolowania okolic miejsca włamania natknęli się na dwóch podejrzanie wyglądających mężczyzn, którzy zachowywali się bardzo nerwowo i mieli przy sobie pokaźnych rozmiarów pakunki.

Podczas legitymowania Michał Miolin kierował pod adresem st. post. Kamila Paczosa słowa powszechnie uznane za obelżywe.

Przeciwko w/w przemawia materiał dowodowy w postaci zeznań interweniujących funkcjonariuszy oraz zeznań postronnych światków: Jana Wrany, Tomasza Klina, Melanii Ufnal.

Jako, że podejrzany ukrywał się przed organami ścigania poza granicami kraju przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone, zaś w/w był poszukiwany listem gończym.

Jednocześnie ustalono, iż Michał Piskorz dopuścił się zbrodni, gdyż stanął pod zarzutem, iż :

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 14.7
drukowana A5
za 37.52