E-book
20.48
drukowana A5
38.78
Skrypt warsztatowy Symfonia FK cz. 1

Bezpłatny fragment - Skrypt warsztatowy Symfonia FK cz. 1

przedsiębiorstwo usługowe


Objętość:
156 str.
ISBN:
978-83-8273-232-0
E-book
za 20.48
drukowana A5
za 38.78

Ważne przed rozpoczęciem pracy

Niniejszy skrypt warsztatowy może być wykorzystany, jako wspomagający materiał do zajęć praktycznych z obsługi programu Symfonia Finanse Księgowość na uczelniach i w szkołach ekonomicznych. Może także być wykorzystany przez osoby, które pragną samodzielnie nauczyć się obsługi programu. Układ skryptu jest tak pomyślany, aby osoba ucząca się, mogła poprzez wykonywanie kolejnych zadań, doskonalić swoje umiejętności, a w końcowej części swej pracy, mogła sprawdzić samodzielnie, czy poprawnie wykonała wszystkie zadania. Na końcu skryptu znajduje się rozdział zatytułowany Weryfikacja poprawności wykonanych zadań, w którym są przedstawione prawidłowo wprowadzone dokumenty, będące przedmiotem zadań ze skryptu.

Zaprezentowany w skrypcie materiał, jest spójny z książką opublikowaną w Wydawnictwie Naukowym PWN, Symfonia Finanse i Księgowość. Pod podanym linkiem można zaopatrzyć się w tę książkę: https://ksiegarnia.pwn.pl/Symfonia-Finanse-i-Ksiegowosc,905883961,p.html

Wszelkie wyjaśnienia na temat funkcjonalności oprogramowania, jego konfiguracji, znajdują się w/w publikacji, natomiast w niniejszym skrypcie prezentowane są zadania, za pomocą których można nabywać praktyczne umiejętności z obsługi oprogramowania Symfonia Finanse Księgowość. Materiał w skrypcie pozwala poznać całościowo zagadnienia związane z prowadzeniem pełnej księgowości w standardowym przedsiębiorstwie usługowym. Zagadnienia obejmują niezbędne i aktualne przepisy prawne, jakie w obecnym momencie obowiązują (stan: październik 2021), dla typowej działalności usługowej.

Sprawdzeniem poprawności wykonanych zadań, będzie ocena efektów pracy w kontekście rozdziału Zamknięcie roku, gdzie podane zostały wyniki finansowe dla przedstawionego tutaj przykładowego przedsiębiorstwa, które powinny być zgodne z otrzymanymi wynikami przez osobę realizującą zadania z niniejszego skryptu. Ponadto, w kolejnych rozdziałach w jednym z zadań, jest polecenie ustalenia zaliczki na podatek dochodowy. Wartość wyliczonej zaliczki, także jest elementem sprawdzającym poprawność wykonywanych zadań. Poprawną wartość można sprawdzić we wcześniej już wspomnianym ostatnim rozdziale niniejszego skryptu.

UWAGA: W rozwiązaniu zadań ukryty jest błąd księgowy, który należy zidentyfikować. Jedna z wartości została nieprawidłowo przypisana do wyniku finansowego. Jeśli komuś nie uda się odnaleźć błędu, odpowiedź można znaleźć na końcu publikacji.


Skrypt ten, jest jednym z serii (część 1) Skrypty warsztatowe Symfonia FK. W tym zeszycie omawiane są zagadnienia związane z przedsiębiorstwem usługowym. Kolejne zeszyty, to:

— zagadnienia przedsiębiorstwa handlowego,

— zagadnienia przedsiębiorstwa produkcyjnego,

— zagadnienia związane z administrowaniem i konfiguracją programu Symfonia Finanse Księgowość.


Aby móc korzystać ze skryptu warsztatowego, niezbędne jest oprogramowanie. Użytkownik ma dwie możliwości. Jeśli pracuje samodzielnie, we własnym zakresie, to może pobrać wersję demo oprogramowania ze strony:

https://pobierzprogram.symfonia.pl/50ccurrent

Wersja demo jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem, na którym można pracować przez 30 dni, więc skrypt należy w całości przerobić w ciągu 30 dni, aby móc zweryfikować poprawność wykonanych zadań oraz poprawność zaewidencjonowanych w programie danych. W razie, gdyby nie udało się przerobić materiału w ciągu 30 dni, trzeba niestety ponownie założyć nową firmę i zacząć pracę od początku.


Objaśnienie kroków, jakie trzeba wykonać, by zainstalować oprogramowanie, jest omówione we wcześniej już przywołanej książce Symfonia Finanse i Księgowość, w rozdziale pierwszym.

Druga możliwość pracy ze skryptem, dotyczy studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół ekonomicznych. Firma Symfonia sp. z o.o. prowadzi projekt współpracy w uczelniami i udostępnia za przysłowiową złotówkę oprogramowanie edukacyjne. Wystarczy, gdy uczelnia skontaktuje się z firmą Symfonia sp. z o.o. i zgłosi chęć nabycia oprogramowania edukacyjnego. Oprogramowanie edukacyjne jest w pełni funkcjonalnym programem bez żadnych ograniczeń funkcjonalnych i czasowych, więc pracę na tym oprogramowaniu można realizować w dowolny sposób, w dowolnym okresie dydaktycznym.


Dodatkowo, podmioty biorące udział w projekcie Symfonia dla Edukacji, otrzymują bezpłatnie niniejsze skrypty w formie e-booka.


Praktyczne aspekty pracy z programem edukacyjnym


W sytuacji, gdy na jednej bazie edukacyjnej pracuje więcej osób (studentów, uczniów), wówczas każda osoba po wykonaniu swojej pracy w czasie zajęć, wykonuje archiwizację bazy, nadając jej umowną nazwę, np. Student_1, Student_2, itd. Na kolejnych zajęciach, każda osoba ćwicząca na edukacyjnej bazie danych, odtwarza swoją kopię bezpieczeństwa i kontynuuje pracę.


Jeśli na zajęciach pracuje kilka osób na jednej bazie, wówczas zadania należy wykonać wspólnie, lub z podziałem na zadania dla poszczególnych osób. W sytuacji, gdy oprogramowanie jest wersją wielofirmową, wówczas podczas zajęć można założyć klika osobnych firm, by każda osoba (zespół), pracowały na odrębnych bazach danych.

Założenie firmy

Procedura założenia firmy w systemie Symfonia FK, została omówiona w w/w książce Symfonia Finanse i Księgowość (wydanej przez Wydawnictwo PWN), w rozdziale drugim. Na potrzeby pracy ze skryptem, należy założyć firmę, której dane podane są poniżej:

— nazwa: ANT — Consulting sp. z o.o.

— NIP: 5831165976,

— adres: 80—753 Gdańsk, ul. Przyokopowa 21/7,

— rachunek kosztów „4” i „5” RW wg „4”

Podczas zakładania firmy w kroku, w którym należy podać podstawowe informacje o firmie (rys. 1) należy wskazać [Typ prowadzenia działalności], wprowadzamy — Usługowa.

Rysunek 1 — zakładanie firmy

Dodatkowo wprowadzamy, rok obrachunkowy: 2021: 2021-01-01 do 2021-12-31 i Numerację dziennika: Miesięczna.

Na koniec należy wygenerować plan kont, wykorzystując do tego automatyczną funkcjonalność programu.

Po założeniu bazy dla firmy ANT Consulting, można przystąpić do pracy z programem. Przygotowane do pracy przedsiębiorstwo, zajmuje się realizacją projektów informatycznych i analitycznych.

Opracowanie zadań w skrypcie zostało wykonane na oprogramowaniu Symfonia Fk w wersji 2022

Plan kont

W książce Symfonia Finanse Księgowość, plan kont omówiony jest w rozdziale siódmym. Zalecane jest, aby przed przystąpieniem do pracy z zadaniami z tego rozdziału, zapoznać się z omówieniem funkcjonalności związanej z planem kont.

Dodanie, modyfikowanie i usuwanie kont

Zadanie 1


Proszę usunąć wszystkie analityki spod konta syntetycznego 401 — Amortyzacja (rys. 2).

Rysunek 2

Następnie proszę dodać do konta syntetycznego 401 — Amortyzacja, konta analityczne przedstawione na rysunku 3.

Rysunek 3

Zadanie 2


Proszę uzupełnić konto syntetyczne 402 o podane na rysunku 4 konta analityczne.

Rysunek 4

Zadanie 3


Proszę uzupełnić konto syntetyczne 403 o podane na rysunku 5 konta analityczne.

Rysunek 5

Zadanie 4


Proszę usunąć konto analityczne: opłaty bankowe spod konta syntetycznego 404 — Podatki i opłaty i w to miejsce wprowadzić konto analityczne 3 — opłaty notarialne, skarbowe oraz konto analityczne 99 — NKUP (rys. 6).

Rysunek 6

Zadanie 5


Proszę dodać do syntetycznego konta 405 — Wynagrodzenia, następujące konta analityczne (rys. 7):

— Wynagrodzenia — projekty, (z analityką 1 — OFP; 2 — BFP),

— OFP — Osobowy Fundusz Płac,

— BFP — Bezosobowy Fundusz Płac,

— 99 — NKUP.

Rysunek 7

Zadanie 6


Proszę usunąć wszystkie konta analityczne spod konta 406 i w miejsce usuniętych wprowadzić analityki wg rysunku 8.

Rysunek 8

Zadanie 7

Proszę wprowadzić w obrębie kont zespołu „5” konta zgodnie z rysunkiem 9.

Rysunek 9

Zadanie 8


Proszę zmodyfikować konto 702, wg wzoru podanego na rysunku 10

Rysunek 10

Zadanie 9

Proszę zmodyfikować konto 641, wg wzoru podanego na rysunku 11

Rysunek 11

Zadanie 10


Proszę założyć konta:

— 133 — rachunek walutowy EUR,

— 134 — rachunek walutowy USD,

— 755—1 — dodatnie różnice kursowe,

— 755—2 — ujemne różnice kursowe,

— 755—3 — dodatnie różnice kursowe PNP (przychody niepodatkowe),

— 755—4 — ujemne różnice kursowe NKUP (koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów).

Rysunek 12

Konta należy dołączyć do właściwej pozycji w bilansie. Opis definiowania układów sprawozdań znajduje się w książce Symfonia Finanse Księgowość (PWN) w rozdziale 7.4

Rysunek 13

Zadanie 11


Proszę usunąć wszystkie konta analityczne spod konta syntetycznego 301 (rozliczenie zakupu materiałów) oraz 310 (materiały w magazynach).

Proszę usunąć kartotekę urzędów spod konta 221—5.


Zadanie 12


Proszę usunąć kartoteki urzędów spod konta 220.

Rysunek 14

Proszę w ustawieniach wszystkich kont analitycznych konta 220 ustawić: „ignoruj brak rozrachunków”

Proszę także wyłączyć rozrachunki „ignoruj brak rozrachunków” dla kont 221 oraz 230.

Układ bilansu i RZiS

Zadanie 13


Proszę sprawdzić, czy wszystkie konta są przypisane w bilansie i w rachunku zysków i strat. W przypadku stwierdzenia nieprzypisanych kont, proszę je dołączyć do odpowiedniej pozycji właściwego sprawozdania. Opis układów sprawozdań, znajduje się w rozdziale 7.4 publikacji Symfonia Finanse Księgowość wydawnictwa PWN, wcześniej już wspomnianej.

Słowniki w planie kont

Zadanie 14


Proszę założyć słownik „Projekty”. Dodawania słowników jest opisane w książce Symfonia Finanse Księgowość, w rozdziale szóstym (6.7).

Elementy, jakie należy dodać do słownika, to:

Rysunek 15

Firma w roku 2021 realizuje projekty CXP, DYA, DXB oraz kończy projekt z roku 2020 — BUX.

Rysunek 16

Nowo założony słownik Projekty, proszę dołączyć w planie kont, do niżej wymienionych kont księgowych:

— 401,

— 402,

— 403,

— 405,

— 501,

— 641,

— 702

Zgodnie z prezentacjami na rys. 17, 18, 19.

Rysunek 17


Rysunek 18


Rysunek 19

Kartoteki — kontrahenci

Zadanie 15


Proszę pobrać do kartoteki kontrahentów stałych z bazy GUS, dane firm o następujących numerach NIP:


— 9522044981,

— 1230040386,

— 5252362751,

— 5882068065,

— 5213129654,

— 6312645365,

— 1132598526,

— 5830009180.

Inne ustawienia

Proszę ustawić konta księgowe dla księgowań różnic kursowych wg poniżej podanego rysunku:

Rysunek 20

Wprowadzenie bilansu otwarcia

Zadanie 16


W pierwszym roku pracy z programem bilans otwarcia wprowadzany jest ręcznie. Proszę wprowadzić bilans otwarcia zgodnie z podanymi danymi w tabeli 1, a następnie go zaksięgować.

Tabela 1

Konto 133:


— 340,00 EUR kurs 4,0965 = 1 392,81 PLN,

— 710,00 EUR kurs 4,1087 = 2 917,18 PLN,

— 140,00 EUR kurs 4,1099 = 575,39 PLN

Wycena wg kursu z 31.12.2020 — 1 190,00 EUR x 4,6148 = 5 491,61 PLN.


Konto 134:


— 1 200 USD kurs 3,6991 = 4 438,92 PLN,

— 1 980 USD kurs 3,6501 = 7 227,19 PLN.

Wycena wg kursu z 31.12.2020 — 3 180,00 USD x 3,7584 = 11 951,71 PLN.


Konto 201-3-1:


— 201-3-1-2:

— fvs 71/11/20; 7 900,00 zł, data dokumentu: 2020-11-21, termin płatności: 2020-11-30,

— fvs 79/12/20; 5 100,00 zł, data dokumentu: 2020-12-01, termin płatności: 2020-12-15.

— 201-3-1-7:

— fvs 75/12/20; 9 200,00 zł, data dokumentu 2020-12-10, termin płatności: 2020-12-24,

— fvs 83/12/20; 4 900,00 zł, data dokumentu 2020-12-28, termin płatności: 2021-01-12


Konto 202-3-1:


— 202-3-1-5:

— fvz 756/20; 870,90 zł, data dokumentu 2020-12-15, termin płatności 2020-12-29

— 202-3-1-6:

— fvz 891/NW/2020; 2100,00 zł, data dokumentu 2020-12-17, termin płatności 2020-12-31

Po wprowadzeniu bilansu otwarcia, proszę go zaksięgować. Podczas księgowania BO, ustawiamy parametry księgowania tak, jak prezentuje rys. 21.

Rysunek 21

W bilansie otwarcia będą różnice pomiędzy saldami kont, a saldem rozrachunków, ponieważ dotyczy to księgowych kont walutowych. W saldach BO widoczne są salda z wyceny bilansowej walut, natomiast w rozrachunkach, podane są kursy tzw. historyczne.

Ewidencja dokumentów — Styczeń 2021

Rejestracja dokumentów PLN

Dokument prosty


Zadanie 17

Proszę wprowadzić polecenia księgowania wynikające z operacji:


— Amortyzacja za miesiąc styczeń,

— Lista płac za miesiąc styczeń.

Tabela 2

Faktura sprzedaży


Zadanie 18


W miesiącu styczniu 2021 wystawiono dwie faktury sprzedaży. Firma ANT Consulting jest podatnikiem podatku VAT, a usługi, jakie świadczy, są opodatkowane stawką 23%.

Faktura 1/2021/U — została wystawiona na incydentalną usługę konsultingową, natomiast faktura 1/2021/P, na usługę związaną z zakończonym projektem 202012 — BUX.

Dane faktur, znajdują się poniżej w tabelach 3 i 4.

Tabela 3
Tabela 4

Faktura zakupu


Zadanie 19


W styczniu 2021, zostały zrealizowane następujące zakupy:

— opłata za czynsz (wynajem biura),

— zakup paliwa do samochodu służbowego,

— zakup materiałów przeznaczonych do realizacji usług (projekt 2021 CXP),

— zakup prenumeraty (rozpisanie RMK),

— zakup usług od podwykonawcy.

Dane faktur znajdują się w poniższych tabelach (5,6,7, 8 i 9):

Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7
Tabela 8

Funkcjonalność RMK


W Symfonii jest funkcjonalność wspierająca rozliczenia kosztów w czasie. Aby móc rozpisać zakup prenumeraty na koszty w czasie, najpierw trzeba wskazać konto księgowe, które będzie brało udział w rozliczeniach RMK. Funkcjonalność realizowana jest z menu Raporty.

Rysunek 22


Rysunek 23


Rysunek 24


Rysunek 25


Rysunek 26

Rozliczenie raty RMK:

Rysunek 27


Rysunek 28
Tabela 9

Wyciąg bankowy


Zadanie 20


W styczniu zostały uregulowane następujące płatności:


Wpływy:


— konto księgowe: 201-3-1-2, kwota: 7 900,00, fvs 71/11/20,

— konto księgowe: 201-3-1-2, kwota: 5 100,00, fvs 79/12/20,

— konto księgowe: 201-3-1-7, kwota: 4 900,00, fvs 83/12/20


Wydatki:


— konto księgowe: 202-3-1-5, kwota: 870,90, fvz 756/20,

— konto księgowe: 202-3-1-6, kwota: 2 100,00, fvz 891/NW/2020

— koszty prowadzenia rachunku bankowego: 50,00 zł

— wypłata gotówki: 2 000,00 zł

— opłata za wypłatę z bankomatu: 5,00 zł

— Wypłata wynagrodzenia: 31 450,00,

— Zapłata zobowiązania z tyt. podatku VAT (z BO).

Proszę wprowadzić wyciąg bankowy według poniższych danych:

Tabela 10

Proszę zweryfikować zgodność BZ wyciągu bankowego z saldem na koncie 130.


Raport kasowy


Zadanie 21


W styczniu 2021, zostały przeprowadzone następujące operacje gotówkowe:

— Wpłata gotówki do kasy,

— Wypłata zaliczki pracownikowi Rafałowi Górnemu — 500,00 zł (proszę dodać pracownika do kartoteki Pracowników).

Proszę wprowadzić dokument Raport kasowy, według danych podanych poniżej (tab. 11):

Tabela 11

Rejestracja dokumentów walutowych

Dokument eksportowy


Zadanie 22


W styczniu, przedsiębiorstwo wystawiło jedną fakturę eksportową (usługa), związaną z nowym projektem DYA. Dane faktury eksportowej poniżej:

Tabela 12

Aby wprowadzić prawidłowo dokument, należy dodać właściwy rejestr VAT, według definicji zaprezentowanej poniżej:

Rysunek 29

Dokument importowy


Zadanie 23


W związku z realizacją nowego projektu DYA, zamówiono materiały, które mają być wykorzystane w trakcie prac nad projektem. Materiały zostały sprowadzone z USA. Poniżej dane importu:

Tabela 13

Zamknięcie stycznia i rozliczenie podatku VAT oraz zaliczki podatku dochodowego

Zadanie 24


Proszę ustalić zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego za miesiąc styczeń po zaksięgowaniu dokumentów ze stycznia. Proszę wygenerować plik JPK_V7M. Przed wygenerowaniem pliku należy dodać do kartoteki urzędów Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku (e-kod: 2205). Następnie, proszę dokonać przeksięgowań podatku VAT (zaokrąglenia oraz zobowiązanie wobec US).

Tabela 14

Proszę dodać do Ewidencji Danych Podatkowych koszty NKUP.

Tabela 15

Ewidencja dokumentów — Luty 2021

Rejestracja dokumentów PLN

Zadanie 25


Proszę zarejestrować następujące polecenia księgowania operacji gospodarczych w lutym 2021 roku, według danych prezentowanych w poniższej tabeli:

Tabela 16

Zadanie 26


W kolejnym miesiącu, lutym 2021 wystawiono trzy faktury sprzedaży.

Faktura 2/2021/U — została wystawiona na kolejną incydentalną usługę konsultingową, nie związaną z realizacją projektów. Natomiast faktury 2/2021/P oraz 3/2021/P, na usługi związane z realizacją projektów CXP oraz DYA.

Dane faktur, jakie należy wprowadzić do systemu Symfonia FK, znajdują się poniżej w tabelach:

Tabela 17
Tabela 18
Tabela 19

Zadanie 27


W lutym 2021, zostały zrealizowane następujące zakupy:

— opłata za czynsz (wynajem biura),

— zakup paliwa do samochodu służbowego,

— zakup środka trwałego — laptop

— zakup usług od podwykonawcy.

Dane faktur znajdują się w poniższych tabelach:

Tabela 20
Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 20.48
drukowana A5
za 38.78