pl book 2

pl book 2


O książce

Od czte­rech dni był już w dro­dze, a od dwóch mi­nął zie­lo­ne brze­gi Ir­lan­dii i wy­do­stał się na peł­nię. Z po­kła­du, jak okiem doj­rzeć, wi­dać by­ło tyl­ko zie­lo­ną i sza­rą rów­ni­nę, po­ora­ną w bruz­dy i za­go­ny, roz­ko­ły­sa­ną cięż­ko, miej­sca­mi za­pie­nio­ną, w da­li co­raz ciem­niej­szą i zle­wa­ją­cą się z wid­no­krę­giem po­kry­tym bia­ły­mi chmu­ra­mi.

Autor

asdasdasd adddsads

Opinie

Ta książka ma nie opinii, po raz pierwszy zostawić swoją opinię!

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!