E-book
29.4
drukowana A5
30.41
drukowana A5
Kolorowa
55.87
Modlitewnik

Bezpłatny fragment - Modlitewnik

Do Miłosierdzia Twego Panie

Objętość:
150 str.
ISBN:
978-83-8351-080-4
E-book
za 29.4
drukowana A5
za 30.41
drukowana A5
Kolorowa
za 55.87

WSTĘP

Pokój i Miłosierdzie

Teraz i na wieki wieków. Amen.


Rozmiłowani w Bożym Miłosierdziu,

Modlitewnik został zredagowany na podstawie wskazań osoby, która przedstawia się jako „sługa Sług Pana, duchowy pustelnik”. Pozycja ta zawiera zarówno znane jak i nowe modlitwy ze wskazaniem dla Członków grupy modlitewnej Szafarzy i Szafarek Bożego Miłosierdzia. Ten przewodnik duszy wzmocni wiarę, nadzieję i miłość. W sposób szczególny przybliży nas do Bożego Miłosierdzia, wzmocni ufność względem Miłości Miłosiernej. Pozwoli zrozumieć każdej duszy to jakie wielkie szczęście ma, że Bóg, pozwalając na przebicie Swego boku, otworzył zdroje łask dla każdego z nas. Objawiając Swą wolę świętej siostrze Mari Faustynie Kowalskiej, dał nam obraz Swój ku naszej obronie. Zapatrzeni w te dwa promienie wypływające z serca Jezusa możemy zawołać za świętą Faustyną: Kto Cię wymaluje takim pięknym, jakim jesteś? Trzeba jednak pamiętać że siła obrazu Bożego Miłosierdzia nie tkwi kształcie czy farbie lecz wierze w słowa Jezusa: „…dusza która czcić będzie ten obraz nie zginie. (…) Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z napisem: Jezu Ufam Tobie. (…) Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego.” Pouczeni słowami naszego Zbawiciela czcijmy z wiarą, nadzieją i miłością Boże Miłosierdzie dane nam na odkupienie win naszych, i całego świata.

Głównym źródłem tego przewodnika modlitewnego jest Dzienniczek św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Redagując modlitewnik chcieliśmy zachować oryginalny przekaz płynący od Siostry Faustyny, która jest duchową Matką wspólnoty Szafarek i Szafarzy Bożego Miłosierdzia. Jest to zgodne z życzeniem Inicjatora Grupy Modlitewnej SBM, który pragnie zachować anonimowość ku chwale Bożego Miłosierdzia. Mając na uwadze wskazania „duchowego pustelnika” zamieściliśmy tu modlitwy szczególnie bliskie Sercu Boga i Jego wyznawców. Sugestią Inicjatora SBM jest to, aby każdy czciciel Bożego Miłosierdzia posiadać egzemplarz tego modlitewnika i czerpał pełnią swej duszy ze źródła Miłości Miłosiernej.

Szczęść Boże.

Godło Szafarek i Szafarzy Bożego Miłosierdzia

WIELBIJ DUSZO MOJA PANA!

PORANEK

O. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W. Amen.

Pieśń powitalna

Kiedy ranne wstają zorze

Tobie ziemia, Tobie morze

Tobie śpiewa żywioł wszelki

Bądź pochwalon, Boże wielki!

A człowiek, który bez miary

Obsypany Twymi dary

Coś go stworzył i ocalił

A czemuż by Cię nie chwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam

Wnet do mego Pana wołam

Do mego Boga na niebie

I szukam Go koło siebie

Wielu snem śmierci upadli

Co się wczoraj spać pokładli

My się jeszcze obudzili

Byśmy Cię, Boże, chwalili.

O&W. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,

przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Amen

O. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

W. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

O&W. Amen.

O&W. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł

z Ducha Świętego,

Narodził się z Maryi Panny.

Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.

Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny,

Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny.

Amen.

O. Dziesięcioro Bożych Przykazań

O&W. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł

z ziemi egipskiej, domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

O&W. Będziesz miłował Pana Boga twego

z całego serca swego, z całej duszy swojej

i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.

O&W. Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze przy pomocy,

Strzeż mnie od wszystkiego złego,

I zaprowadź do żywota wiecznego.

Amen.

O&W. O mój Jezu, przebacz nam nasze winy,

Zachowaj nas od ognia piekielnego,

Zaprowadź wszystkie dusze do nieba

I dopomóż szczególnie tym,

Którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Amen.

O&W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Jak była początku, teraz i na wieki wieków.

Amen.

O. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

O. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

W POŁUDNIE

O. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego.

O. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty

między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

W. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

O. Oto ja służebnica Pańska.

W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

O. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony

owoc żywota Twojego, Jezus.

W. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

O. A Słowo ciałem się stało.

W. I zamieszkało między nami.

O&W. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Panno chwalebna i błogosławiona!

O Pani nasza! Orędowniczko nasza!

Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza!

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

WIECZOREM

O. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W. Amen.

Pieśń pożegnalna (na dobranoc)


Wszystkie nasze dzienne sprawy

Przyjm litośnie Boże prawy

A gdy będzie zasypiali

Niech Cię nawet sen nasz chwali

A gdy będzie zasypiali

Niech Cię nawet sen nasz chwali

Twoje oczy obrócone

Dzień i noc patrzą w tę stronę

Gdzie niedołężność człowieka

Twojego ratunku czeka

Gdzie niedołężność człowieka

Twojego ratunku czeka

Odwracaj nocne przygody

Od wszelakiej broni nas szkody

Miej nas zawsze w swojej pieczy

Stróżu i Sędzio człowieczy

Miej nas zawsze w swojej pieczy

Stróżu i Sędzio człowieczy

O&W. Święty Michale Archaniele broń nas w walce.

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.

A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz krążą po świecie,

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

O&W. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę w coś Objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.

Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Tak jak miłuję samego siebie, wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

Amen.

O&W. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków.

Amen. (3x)

O&W. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony

owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (3x)

O&W. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano,

abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

O. Codzienna modlitwa do Bożego Miłosierdzia

O&W. Panie Jezu Chryste, Boże wielkiego Miłosierdzia,

z dziecięcą ufnością klękam przed Twym świętym

wizerunkiem, aby prosić o łaskę Twoją. Wejrzyj na mnie

łaskawie, nie przez wzgląd na moje dobre uczynki,

myśli czy słowa, lecz przez pamięć na swoją obietnicę,

którą dałeś siostrze Faustynie Kowalskiej. Ty przyobiecałeś

wiele łask dla duszy i ciała tym, którzy będą czcić

Twój święty obraz i modlić się Koronką do Twego Miłosierdzia.

Czyż nie będziesz dla mnie miłosierny i odmówisz mi

swych łask, gdy wołam do Ciebie: Jezu ufam Tobie?

Pamiętając Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie,

Synu Boga Żywego, wołam pełny ufności, wiary i nadziei,

udziel mi łaski, o którą Cię proszę:

(wskazanie intencji)

Ty Panie wiesz jak bardzo potrzebuję Twego Miłosierdzia.

Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Wierzę,

że usłyszysz moje ufne błaganie i uczynisz mi tę łaskę,

o którą Ciebie w tej modlitwie proszę wraz ze swoim

Aniołem Stróżem, oraz Najświętszą Maryją Panną,

Matką Miłosierdzia. Jezu Ty się tym zajmij a ja z wiarą,

nadzieją i miłością przyrzekam Ci głosić, i sławić

Twoje miłosierdzie teraz i przez wieczność całą.

Amen.

O. O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z najświętszego

Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas,

W. Ufamy Tobie!

LITURGIA WIECZERNIKA

NA ROZPOCZĘCIE

O. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W. Amen.

O. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu!

W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu!

O. Wyznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni

i prośmy Źródło Bożego Miłosierdzia o łaskę odpuszczenia win.

O. Zmiłuj się nad nami Boże!

W. Bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie!

O. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje!

W. I daj nam swoje zbawienie!

O&W. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam,

bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową,

uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina,

moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję,

zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was,

bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

O. Módlmy się. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas

w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy

dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim

mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki

i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

W. Amen

O. Chwalmy Pana!

O&W. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój

ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię.

Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy,

bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże,

Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste.

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy

świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata,

przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca,

zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty.

Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.

Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

O. Módlmy się: Miłosierny i wiekuisty Boże napełnij nas

swym Duchem abyśmy zawsze rozumieli Twoją wolę.

Daj nam otwarty umysł na przyjęcie Twojego słowa.

Ty który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

O&W. Przybądź Duchu Stworzycielu,

Dusz ludzkich Nauczycielu,

Racz łaską swoją obdarzyć

Serca, któreś raczył sprawić.


Tyś pocieszycielem zwany,

Darem Bożym mianowany,

Żywym źródłem i miłością,

Ogniem i duszną światłością.


Darów twoich siedem liczymy,

Palcem Bożym być cię wiemy,

Obietnicąś jest ojcowską,

Zdobiąc w nas miłość Synowską.


Racz dać zmysłom dar światłości,

Pomnażaj w sercach miłości,

A krewkość serca naszego,

Utwierdź mocą Bóstwa swego.


Odpędź od nas czarta złego,

Użycz pokoju twojego,

Aby za twoją obroną,

Złe odeszło inną stroną.


Racz nam Ojca Niebieskiego

Dać poznać i Syna jego,

I ciebie Ducha Świętego,

Od obu pochodzącego.


Bogu Ojcu Wszechmocnemu,

Synowi zmartwychwstałemu,

I z Duchem Świętym społecznie

Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO

W tej części rozważać będziemy słowa zaczerpnięte

z Pisma Świętego. Możemy tu wykorzystać teksty

z Brewiarza dla świeckich.

Pierwsze Czytanie

Wczytajmy się w słowa skierowane do nas przez Boga, zawarte

w Starym Testamencie. Rozważajmy chwilę fragment,

który przeczytaliśmy ku pokrzepieniu duszy naszej.

Inkantacja przed czytaniem:

O. Rozważajmy co Bóg nam chce przekazać przez

swoich Proroków. Czytanie z Księgi ….

Inkantacja po czytaniu:

O. Oto Słowo Boże!

W. Bogu niech będą dzięki!

Psalmy

Wyśpiewajmy lub recytujmy słowa z Księgi Psalmów. Zgłębiajmy je

przez chwilę w milczeniu dla zrozumienia naszej małości

na tle bezmiaru Bożego Majestatu.

Drugie Czytanie

Wczytujmy się w słowa z Dziejów Apostolskich/Listów

/Apokalipsy. Rozważajmy przez chwilę co Bóg nam uczynił

stając się Synem Człowieczym.

Inkantacja przed czytaniem:

O. Wsłuchajmy się w słowo Apostołów. Czytanie z …

Inkantacja po czytaniu:

O. Chwała Tobie, Słowo Boże!

W. Bogu niech będą dzięki!

O&W. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego,

Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,

Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,

Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.

Przeto wszystkie narody, co ziemię osiądą,

Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,

Którego moc przedziwna, święte Imię Jego.

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,

Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,

Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.

Wyniosły złożył z tronu, znikczemnił wielmoże,

Wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.

Głodnych nasycił, hojnie i w dobra spanoszył,

Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.

Przyjął do łaski sługę Izraela cnego,

Wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia Swego.

Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś Ojcom naszym:

Abrahamowi z potomstwem, jego wiecznym czasem.

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu,

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, tak zawsze niech będzie,

Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Ewangelia

Odczytujemy słowa zawarte w Ewangelii zgodnie z kanonem

roku liturgicznego lub według swego upodobania.

Rozważajmy to co nasz Zbawiciel nam zostawił dając nam

Nowy Testament jako spuściznę swoją i uzupełnienie

dla Starego Testamentu.

Inkantacja przed Ewangelią:

O. Bądź uwielbione o Słowo wcielone!

W. Dla naszego pokrzepienia przez Jezusa pozostawione!

O. Oto słowa według Ewangelii świętego ….

(Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana)

W. Chwała Tobie Panie!

Inkantacja po Ewangelii:

O. Oto Słowo Pańskie!

W. Chwała Tobie Chryste!

REFLEKSJA

Usiądź w swoim ulubionym miejscu, spójrz na obraz

Miłosierdzia Bożego i rozważaj Słowa Pana Jezusa zawarte

w Ewangelii. Wzbudź w sobie rozmowę duszy swojej z Bogiem.

Możesz także odczytać fragment Dzienniczka świętej

Faustyny Kowalskiej i zgłębiać tajemnice Bożego Miłosierdzia.

Wyznanie wiary

O&W. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł

z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny,

umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan,

umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

O. Módlmy się. Posileni Słowem Bożym, napełni mądrością

Ducha Świętego stajemy przed Tobą, o Jezu,

by z dziecięcą ufnością przedstawić Ci nasze pokorne prośby.

Będziemy powtarzać: Wysłuchaj nas w miłosierdziu Swoim.

O. Za Ojca Świętego: napełniaj go mocą Ducha Świętego,

podtrzymuj w zdrowiu i mądrości, aby jak najdłużej kierował

Twoim Kościołem, Jezu prosimy Cię.

W. Wysłuchaj nas w miłosierdziu Swoim.

O. Za prezydenta i rządzących Ojczyzną: niech uczciwie

pełnią swe obowiązki dla dobra całego kraju, Jezu prosimy Cię.

W. Wysłuchaj nas w miłosierdziu Swoim.

O. Za chorych i cierpiących: okaż im miłosierdzie Swoje

i ulżyj w cierpieniu, Jezu prosimy Cię.

W. Wysłuchaj nas w miłosierdziu Swoim.

O. Za umierających: przyjmij ich do Serca miłosierdzia Swego,

niech dostąpią łaski przebywania z Tobą w niebie, Jezu prosimy Cię.

W. Wysłuchaj nas w miłosierdziu Swoim.

O. Za dusze czyśćcowe: niechaj zostaną oczyszczone

i zjednoczą się z Tobą Panie w niebie, Jezu prosimy Cię.

W. Wysłuchaj nas w miłosierdziu Swoim.

O. Za nas samych: abyśmy zawsze trwali w łasce miłosierdzia

Twego i głosili prawdę wielbiąc Cię, o Panie nasz, słowem,

czynem i myślą, Jezu prosimy Cię.

W. Wysłuchaj nas w miłosierdziu Swoim.

O. W intencjach Tobie, o Panie, wiadomych, Ty się tym zajmij

według miłosierdzia Swego, Jezu prosimy Cię.

W. Wysłuchaj nas w miłosierdziu Swoim.

O. Boże w Trójcy Jedyny i Prawdziwy, wysłuchaj modlitwy

Swego ludu i udziel łaski według Swojego Serca. Nie nasza,

lecz Twoja wola niech się stanie. Ty Który żyjesz

i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

O&W. Dzięki, o Panie, składamy dzięki,

O wszechmogący nasz Królu w niebie.

Za to, że dałeś nam wiarę.

Ref. Dzięki, o Panie…

Za to, że dałeś nam miłość.

Ref. Dzięki, o Panie…

Za to, że dałeś nam siebie.

Ref. Dzięki, o Panie…

Ty nam przebaczasz grzechy.

Ref. Dzięki, o Panie…

Ty nam przywracasz życie.

Ref. Dzięki, o Panie…

Za to, że jesteś z nami.

Ref. Dzięki, o Panie…

Tobie śpiewamy z radością.

Ref. Dzięki, o Panie…

ROZWAŻANIE PRZYMIERZA BOŻEGO

O. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu!

W. Panie przybądź ku ratunkowi memu!

O. Wznosimy do Ciebie nasze korne serca.

W. I błogosławimy Ciebie za to żeś okazał nam miłosierdzie Swoje.

O. Wraz z Aniołami i Świętymi wielbimy Ciebie.

W. Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są

niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna

na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Hosanna na wysokości.

O. Panie nasz Boże, dzięki Ci składamy za Twoją dobroć,

którą okazałeś nam przez Swoje wcielenie.

W. Tobie cześć i chwała za dusz naszych święte odkupienie.

O. Ty zapraszasz nas na swą ucztę zbawienną i napełniasz nas

mocą Ciała i Krwi Swojej.

W. Przeto wielbimy Ciebie na wieki wieków. Amen.

O. Niech miłosierdzie Boga będzie błogosławione!

W. Teraz i na wieki wieków!

O. Wspomożenie nasze w Słowie wcielonym!

W. W Baranku paschalnym nad wszelkie stworzenie wywyższonym!

O. Panie Boże, Baranku Boży, Zbawicielu świata,

adorujemy moment Twej świętej Wieczerzy:

„Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu

i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich:

«Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami,

zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam:

Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym».

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł:

«Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem

powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu

winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże».

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie

połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje,

które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»

Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc:

«Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej,

która za was będzie wylana.” (Łk 22,14—20) „Czyńcie to, ile razy

pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie

ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.”

(1 Kor 11,23—26)

W. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,

chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak,

Jemu chwała i cześć. 3x

O. O wiekuisty Trójjedyny Boże dzięki Ci składamy

za wszelkie dobrodziejstwa Twoje, które okazałeś nam przez

Swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, który to

z mocą Ducha Świętego poddał się męczeńskiej

Drodze Krzyżowej, pozwolił się przybić do Krzyża

i podnieć śmiertelną ofiarę dla naszego zbawienia

w miłosierdziu Swoim nieskończonym. Bądź uwielbiony, Ty, Który żyjesz

i królujesz na wieki wraz z Najświętszą Maryją

Dziewicą, Archaniołami i Aniołami, Świętym Józefem,

Apostołami, świętą naszą matką Faustyną Kowalską,

błogosławionym księdzem Michałem Sopoćką,

Świętymi, Błogosławionymi i Duchami Niebios,

oraz z tymi którzy wielbili Cię przez życie całe i czynią to po śmierci.

W. Amen.

O. Wielbimy Cię i wysławiamy Ciebie wraz z naszym

papieżem …, biskupem …, duchowieństwem, prezydentem,

oraz rządzącymi narodami.

Napełniaj ich mądrością, nie opuszczaj w potrzebie

i czyń z nimi według Swojej woli, aby roztropnie,

i sprawiedliwie kierowali ludem sobie podległym.

Zmarłym daj zbawienie, a nam wiernym Tobie

nie żałuj łask płynących z miłosierdzia Twego, przez Chrystusa,

Pana naszego.

W. Amen.

O. Módlmy się słowami modlitwy, której nauczył nas Jezus Chrystus:

O&W. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego

daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako

i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

O. Boże nasz i Panie, z pokorą wyznajemy, iż jesteś

Miłością i Pokojem. Wejrzyj na nas łaskawie

w Swoim miłosierdziu. Odpuść nam nasze winy,

zachowaj od ognia piekielnego, obdarz nas pokojem,

Ty Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

O. Panie nasz, Jezu Chryste, rzekłeś do Apostołów:

„Pokój wam”. Wejrzyj na nas tu zebranych i wlej

w serca nasze pokój Twój.

W. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

jak była na początku, teraz i na wieki wieków. Amen.

O. Niech pokój Twój zagości wśród nas.

W. Amen.

O&W. Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,

okaż nam miłosierdzie Swoje. Baranku Boży

który gładzisz grzechy świata, daj nam Swoje zbawienie.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

O&W. Zbawienne Ciało i Krwi Jezusa Chrystusa

utajone w Najświętszym Sakramencie, ze skruszonym

sercem upadam przed Twym majestatem. Jezu, wyznajemy

żeś Ty jest nasz Bóg i Pan, Zbawiciel całego świata,

Pokarm naszej duszy. Wejrzyj na nas łaskawie i napełnij

Swym mistycznym Ciałem, ugaś Krwią Świętą Swoją

pragnienie duszy naszej. Zjednocz nas ze sobą i daj nam moc

łaski Twej świętej, abyśmy posileni tym Mistycznym

Sakramentem głosili żeś Ty jest Odkupicielem świata.

Bądź pochwalony, bądź wysławiony Boże

w miłosierdziu nieskończony.

Chwila ciszy na rozważanie tajemnicy Zbawienia.

O. Módlmy się: Boże, napełnieni mocą duchowej komunii

z Tobą, pragniemy z największą odwagą nieść

świadectwo wiary, czyniąc z miłości ku Tobie

i bliźnich wszystko co dobre. Wspieraj nas nieustannie

w mocy łaski uświecającej i broń przed pokusami złego ducha.

Ty Który żyjesz w jedności z Synem i Duchem Świętym,

Tobie chwała na wieki.

W. Amen.

NA ZAKOŃCZENIE

O. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu!

W. Panie przybądź ku ratunkowi memu!

O. Niech na nas spłynie błogosławieństwo Boga:

Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

(czynimy znak Krzyża świętego)

W. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

KU MIŁOSIERDZIU PANA!

GODZINKI KU CZCI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

NA JUTRZNIĘ

O. Okaż mi Boże miłosierdzie swoje!

W. I daj mi swoje zbawienie!

O&W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Antyfona

O. O Miłości wiekuista, każesz malować

obraz swój święty i odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty.

W. Błogosławisz tego, kto się zbliży do Twych promieni,

dusza nawet czarna w śnieg się zamieni.

O&W. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie

dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.

HYMN

Jezu ma miłości prawdziwie nieskończona

Tyś moją Tarczą, w Tobie ma obrona.

Z grzechu obmyłeś duszę mą splamioną

Bólem od gwoździ i z cierni koroną.


Jezu mój kochany, świata Zbawicielu!

Moja Ty nadziejo! Mój Ty Odkupicielu!

Tyś duszy mojej pewne jest ukojenie

Od zła wszelkiego i grzechów wybawienie.


Jezu najłaskawszy, Wiaro ma jedyna

Od Ciebie każdy dzień mój się zaczyna.

Tobie cześć oddaję nawet już o świcie

Duszę ofiaruję, zdrowie oraz życie.


Wyznawać pragnę w każdej życia dobie:

Jezu Ufam Tobie 3x

Antyfona

O&W. Tyś dał miłości nowe przykazanie!

Bądź wysławiony miłosierny Panie!

Dałeś nam przykład jak kochać bliźniego

I pokazałeś, jak miłować Boga naszego.

Cześć, uwielbienie i chwała od ludu całego

Niech będzie wiecznie dla miłosierdzia Twojego!

Amen.

Módlmy się

O Boże, jak bardzo pragnę być małą dzieciną. Tyś Ojcem moim.

Ty wiesz, jak jestem maleńką i słabą. Przeto Cię błagam:

utrzymuj mnie przy sobie we wszystkich chwilach życia

mojego, a szczególnie w śmierci godzinę. Ty Który jesteś

samym Miłosierdziem, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA PRYMĘ

O. Okaż mi Boże miłosierdzie swoje!

W. I daj mi swoje zbawienie!

O&W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Antyfona

O. O słodki Jezu, tu założyłeś tron miłosierdzia swego,

by cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego.

W. Z otwartego Twego Serca, jak ze zdroju czystego,

płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego.

O&W. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź

wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.

HYMN

W tej godzinie pierwszej wielbię Ciebie Panie

Ze słońcem co zawsze po nocy powstaje.

Tyś jaśniejszy od niego w każdym calu Boże

Oddaję Ci pokłon o tak wczesnej porze.


Pieśń uwielbienia dla miłości Twojej

Z głębi serca płynie i myśli mojej.

Sławi Cię, o mój Jezu, dusza moja cała

Wołając: Miłosierdziu cześć i chwała!


Tak jak rosy pragnie bezmiar roślinności

Tak ja co dzień pragnę Twej Boże miłości.

Usłysz me nędznika pokorne wołanie

I bądź wciąż chwalony miłosierny Panie.


Wyznawać pragnę w każdej życia dobie:

Jezu Ufam Tobie 3x

Antyfona

O&W. Tyś dał miłości nowe przykazanie!

Bądź wysławiony miłosierny Panie!

Dałeś nam przykład jak kochać bliźniego

I pokazałeś, jak miłować Boga naszego.

Cześć, uwielbienie i chwała od ludu całego

Niech będzie wiecznie dla miłosierdzia Twojego!

Amen.

Módlmy się

Boże wielkiego miłosierdzia, kto pojmie Twoją miłość

i Twoje niezgłębione miłosierdzie ku nam. O Więźniu

Miłości, zamykam swoje biedne serce w tym tabernakulum,

aby Cię nieustannie, dzień i noc adorowało. Nic tamy

miłości mojej ku Tobie położyć nie może. Nie istnieją

dla mnie przeszkody. O Jezu, pragnę płonąć jako

ofiara czysta i wyniszczona przed tronem Twojego utajenia.

Zmiłuj się nade mną miłosierny Boże, Ty który żyjesz

i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA TERCJĘ

O. Okaż mi Boże miłosierdzie swoje!

W. I daj mi swoje zbawienie!

O&W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Antyfona

O. Niech dla obrazu tego cześć i sława, płynąć z duszy

człowieka nigdy nie ustawa.

W. Niech z serca każdego cześć miłosierdziu Bożemu płynie,

teraz i na wieki wieków, i w każdej godzinie.

O&W O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie

dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.

HYMN

Śpiewem swym ptactwo Cię uwielbia Panie

I wszystko co nie śpi o Ciebie ma staranie.

Więc i ja grzeszna dusza wraz z pobudzonymi

Uwielbienie dajemy Tobie głosy wspólnymi.


Głosimy prawdę żeś jest Bóg zawsze prawdziwy

Niezmierzonego miłosierdzia, dobry i cierpliwy.

Żeś się pochylił nad niedolą każdego człowieka

Dałeś w Sercu swoim miejsce, które na nas czeka.


Wielbię i sławię, o Ciebie, ma Miłosierna Miłości

Zachowaj mą duszę w nieskazitelnej czystości.

Oby me czyny i głos sławiące Ciebie, o Chryste

Radością napełniło Twoje Serce przeczyste.

Wyznawać pragnę w każdej życia dobie:

Jezu Ufam Tobie 3x

Antyfona

O&W Tyś dał miłości nowe przykazanie!

Bądź wysławiony miłosierny Panie!

Dałeś nam przykład jak kochać bliźniego

I pokazałeś, jak miłować Boga naszego.

Cześć, uwielbienie i chwała od ludu całego

Niech będzie wiecznie dla miłosierdzia Twojego!

Amen.

Módlmy się

O Boże, Panie wielkiego miłosierdzia, z ufnością i prostotą

małego dziecka oddaję się Tobie dziś, Panie Jezu,

Mistrzu mój. Zostawiam Ci zupełną swobodę w kierowaniu

moją duszą. Prowadź mnie drogami, jakimi zechcesz, ja nie będę

ich dociekać. Pójdę ufnie za Tobą. Twoje miłosierne Serce

wszystko może. Wyznaję żeś Ty jest mój Bóg i Pan, który żyje,

i króluje na wieki wieków. Amen.

NA SEKSTĘ

O. Okaż mi Boże miłosierdzie swoje!

W. I daj mi swoje zbawienie!

O&W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Antyfona

O. Me serce ciągnie, gdzie mój Bóg ukryty, gdzie dzień

i noc pozostaje z nami, białą Hostią spowity, kieruje

całym światem, obcuje z duszami.

W. Me serce ciągnie, gdzie mój Pan się ukrywa, gdzie

Jego miłość wyniszczona, lecz serce me czuje, że tu jest

woda żywa, to mój Bóg żywy, choć kryje Go zasłona.

O&W O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź

wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.

HYMN

Upadam mój Jezu przed Twym majestatem

By wielbić Ciebie z całym pięknym światem.

Oddaję Tobie, o miłosierny Boże

Życie swoje całe w największej pokorze.


Ufam bez miary w Miłość Twą prawdziwą

Potwierdzam wiarą moją zawsze żywą.

Wyznaje szczerze żeś Ty Bóg miłości

Radość mej duszy i serca słodkości.


Oddal ode mnie grzechów mych niedolę

Wzmacniaj we mnie dobro oraz moją wolę.

Daj mi zawsze siłę, o Miłości ma prawdziwa

By każda ma modlitwa była niezmiennie gorliwa.


Wyznawać pragnę w każdej życia dobie:

Jezu Ufam Tobie 3x

Antyfona

O&W Tyś dał miłości nowe przykazanie!

Bądź wysławiony miłosierny Panie!

Dałeś nam przykład jak kochać bliźniego

I pokazałeś, jak miłować Boga naszego.

Cześć, uwielbienie i chwała od ludu całego

Niech będzie wiecznie dla miłosierdzia Twojego!

Amen.

Módlmy się

Jezu, Przyjacielu serca samotnego, Tyś przystanią moją,

Tyś pokojem moim, Tyś jedynym ratunkiem moim,

Tyś uspokojeniem w chwilach walki i zwątpień morza.

Tyś jasnym promieniem, który oświeca życia moją drogę.

Tyś wszystkim dla duszy samotnej. Ty znasz słabości nasze

i jako dobry Lekarz pocieszasz i leczysz oszczędzając cierpień.

Ty, który jesteś Prawdą, Drogą i Życiem. Ty, który żyjesz

i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA NONĘ

O. Okaż mi Boże miłosierdzie swoje!

W. I daj mi swoje zbawienie!

O&W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Antyfona

O. Okaż mi Boże miłosierdzie swoje, według litości

Serca Jezusowego. Usłysz wzdychania i prośby moje,

i łzy serca skruszonego.

W. Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona

będzie po świecie całym. Niech cześć Jego nigdy nie ustanie,

głoś duszo moja miłosierdzie Boga z zapałem.

O&W. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie

dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.

HYMN

Jezu, Ty dałeś nam swój obraz święty

By wielbić Twej miłości ogrom niepojęty.

W promieniach Twego krwawego odkupienia

Miłości blaskiem jaśnieje cała nasza Ziemia.


Tyś to o Jezu dla nas z siebie dał ofiarę

By zgładzić grzechy i wzmocnić duszy wiarę.

Ty żeś na krzyżu pokazał obraz Swej miłości

Pokonując pierwotnego grzechu wszelkie nieczystości.


O Słowo wcielone i boski Synu Człowieczy

Prośmy Ciebie: miej nas w swojej pieczy.

O każdej porze życia naszego, dnia i nocy

Przyzywamy od Twojego Serca opieki i pomocy.


Wyznawać pragnę w każdej życia dobie:

Jezu Ufam Tobie 3x

Antyfona

O&W. Tyś dał miłości nowe przykazanie!

Bądź wysławiony miłosierny Panie!

Dałeś nam przykład jak kochać bliźniego

I pokazałeś, jak miłować Boga naszego.

Cześć, uwielbienie i chwała od ludu całego

Niech będzie wiecznie dla miłosierdzia Twojego!

Amen.

Módlmy się

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne

jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki

udziel im swego błogosławieństwa. Otaczaj ich swą

nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu

wiary świętej. Niech z całą rzeszą Aniołów i Świętych

wysławiają niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

NA NIESZPORY

O. Okaż mi Boże miłosierdzie swoje!

W. I daj mi swoje zbawienie!

O&W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Antyfona

O. Uwielbiaj, duszo moja, miłosierdzie Pana, raduj się w Nim,

serce moje całe, boś na to przez Niego wybrana,

by szerzyć miłosierdzia Jego chwałę.

W. Szczęśliwa dusza, która zaufa Twej dobroci i zdała się

całkowicie na miłosierdzie Twoje, dusza napełniona

pokojem miłości, wszędzie jej bronisz, jako dziecię swoje.

O&W O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie

dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.

HYMN

Dzień się już chyli ku wieczornej zorzy

Na odpoczynek wzywa dobry Anioł Boży.

Słońca promienie ostatni pokłon Ci oddają

Na nocną wartę gwiazdy już wzywają.


Choć trud dnia nie jest jeszcze zakończony

To dusza już śpiewa: Boże bądź że pochwalony.

I ręce me zmęczone kończą dzieło swoje

By wielbić o Chryste miłosierdzie Twoje.


O dobry Jezu pozwól mi z niskości

Obmyć się w źródle Twojej miłości.

Cień nocy schodzi już na ziemię

A ja w Tobie mam swe odpocznienie.


Wyznawać pragnę w każdej życia dobie:

Jezu Ufam Tobie 3x

Antyfona

O&W. Tyś dał miłości nowe przykazanie!

Bądź wysławiony miłosierny Panie!

Dałeś nam przykład jak kochać bliźniego

I pokazałeś, jak miłować Boga naszego.

Cześć, uwielbienie i chwała od ludu całego

Niech będzie wiecznie dla miłosierdzia Twojego!

Amen.

Módlmy się

Boże wiekuisty, Dobroci sama, w miłosierdziu niepojęty

przez żaden umysł ani ludzki, ani anielski. O Panie,

żywa Krynico, wylej się na mnie, niegodne stworzenie Twoje.

Niechaj nędza moja nie wstrzymuje potoków miłości Twojej,

wszak dla miłosierdzia Twego nie ma granic.

Bądź mi samy miłosierdziem, Ty który żyjesz

i królujesz na wieki wieków. Amen

NA KOMPLETĘ

O. Okaż mi Boże miłosierdzie swoje!

W. I daj mi swoje zbawienie!

O&W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Antyfona

O. Dzięki Ci, Boże, za wszystkie natchnienia,

którymi dobroć Twoja mnie obsypuje,

za te wewnętrzne duszy oświecenia, co się wypowiedzieć nie da,

lecz serce to czuje.

W. Dzięki Ci, Trójco Święta, za ten ogrom łask,

którymi mnie obsypywałeś przez życie całe.

Tobie uwielbienie, gdy nastanie nowego życia brzask,

kiedy znów zanucę pieśń na Twoją chwałę.

O&W. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź

wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.

HYMN

W tą dziś ostatnią godzinę dnia całego

Ślę dziękczynienie dla Ciebie Pana mego.

Za Miłosierdzie Twoje i od zła Zbawienie

Z duszy płynie ku Tobie nieustanne uwielbienie.


O Miłosierdzie z nieba dla nas dane

Dla naszej duszy na ratunek zesłane

Z dziecięcą ufnością sławimy Ciebie

Jako robią to wiecznie Anioły w niebie.


Daj mi szczęśliwej nocy znów przetrwanie

Tyś moim Stróżem, o Jezu mój i Panie.

A jeśli zapragniesz wziąć mnie już do Siebie

Pozwól na zawsze przylgnąć mi do Ciebie.


Wyznawać pragnę w każdej życia dobie:

Jezu Ufam Tobie 3x

O. Ku większej Tobie czci o mój Panie,

W. Składamy godzinek tych ofiarowanie.

O. Oddal od nas Twoje zagniewanie,

W. Niech się miłosierdzia Twego wola stanie.

Antyfona

O&W. Tyś dał miłości nowe przykazanie!

Bądź wysławiony miłosierny Panie!

Dałeś nam przykład jak kochać bliźniego

I pokazałeś, jak miłować Boga naszego.

Cześć, uwielbienie i chwała od ludu całego

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 29.4
drukowana A5
za 30.41
drukowana A5
Kolorowa
za 55.87