Krąg

Krąg


ISBN:

O książce

Zbiór opo­wia­dań możemy podzie­lić na dwie czę­ści, praw­dziwą, opartą na fak­tach oraz na wyima­gi­no­waną. Do czę­ści real­nej należy opo­wia­da­nie pt. „Amanda”. W kolej­nych dwóch opo­wia­da­niach pt. „Ali­cja” oraz „Świa­tło w tunelu”możemy ujrzeć wyobraź­nię auto­rek.

Opinie

Autorzy

Kacper Jakub Kozłowski
Anna Halicka
Karina Szmidt
Autorzy zbioru opowiadań pt. „Krąg” uczęszczają do drugiej klasy licealnej w VI liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie. W skład trzyosobowego zespołu wchodzą: Anna Halicka — Klasa Humanistyczno-Filmowa, Kacper Kozłowski Karina Szmidt — Klasa Wojskowa. Nadzór nad uczniami sprawowała pani Ewa Pelowska.

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!