E-book
22.05
drukowana A5
54.86
drukowana A5
Kolorowa
76.34
Kasztelanowie

Bezpłatny fragment - Kasztelanowie

Objętość:
203 str.
ISBN:
978-83-8245-069-9
E-book
za 22.05
drukowana A5
za 54.86
drukowana A5
Kolorowa
za 76.34

KASZTELANOWIE POLSKO LITEWSCY Kasztelan ( łac. comes castellanus komes grodowy, nazwa kasztelan pojawia się od XII w.) — urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce. Zajmował się administracją gospodarczą (ściąganiem danin na rzecz panującego), obroną i sądownictwem na terenie kasztelanii. Podlegali mu chorąży, wojski, sędzia grodowy i włodarz.

Zborowski Jan Kasztelan Gnieznieński h. Jastrzębiec
Płyta nagrobna kasztelana lwowskiego Feliksa Paniewskiego herbu Godziemba

Wśród urzędów senatorskich I Rzeczypospolitej najwyższą pozycję między senatorami świeckimi miał kasztelan krakowski, wyższą nawet od wojewodów. Kasztelanowie wileński i trocki także zasiadali pomiędzy wojewodami. Za wojewodami siedziało trzydziestu jeden kasztelanów większych (krzesłowych): kasztelan poznański, kasztelan sandomierski

,sieradzki, kasztelan łęczycki, kasztelan żmudzki, kasztelan brzeski (kujawski, brzesko-kujawski), kasztelan kijowski, kasztelan inowrocławski, kasztelan lwowski, kasztelan wołyński, kasztelan kamieniecki (kamienicki-podolski), kasztelan smoleński, kasztelan lubelski, kasztelan połocki (połocki), kasztelan bełski (bełzki), kasztelan nowogrodzki, kasztelan płocki, kasztelan witebski, kasztelan czerski, kasztelan podlaski, kasztelan rawski, kasztelan brzeski (litewski, brzesko-litewski), kasztelan chełmiński, kasztelan mścisławski, kasztelan elbląski, kasztelan bracławski, kasztelan gdański i kasztelan miński.

Za nimi plasowali się kasztelanowie mniejsi nazywani też drążkowymi, gdyż zasiadali w izbie senatorskiej na końcu i nie na krzesłach ale na wąskich ławach pod ścianą. Dopiero w 1775 r. zniesiono tę dyskryminację. Było ich czterdziestu dziewięciu. W kolejności byli to: k. inflancki; k. czernihowski; k. sandecki (sądecki); k. międzyrzecki; k. wiślicki; k. biecki; k. rogoziński; k. radomski; k. zawichostski (zawichojski); k. lendzki (lądzki); k. szremski (śremski); k. żarnowski; k. małogoski; k. wieluński; k. przemyski; k. halicki; k. sanocki; k. chełmski; k. dobrzyński; k. połaniecki; k. przementski (przemęcki); k. krzywiński; k. czchowski; k. nakielski; k. rozbirski (rospierski); k. biechowski; k. bydgoski; k. brzeziński; k. kruświcki (kruszwicki); k. oświęcimski; k. kamiński (kamieński); k. spicimirski (spicymierski); k. inowłodzki; k. kowalski; k. santocki; k. sochaczewski; k. warszawski; k. goślicki ( gostyniński ); k. wiski; k. raciązki (raciąski); k. sierpski; k. wyszogrodzki; k. rypiński; k. zakroczymski; k. ciechanowski; k. liwski, k. stoński (słoński); k. lubaczowski (lunaczowski). Później utworzono także urzędy k. wendeckiego (wendeńskiego), dorpackiego (derpskiego) i parnawskiego.


I na sam koniec senatorskich urzędów ziemskich, trzech tzw. kasztelanów konarskich (

koniuszych ): konarski sieradzki, łęczycki i inowłocławski.


Co do kasztelanów konarskich, to jest przykład niekompetencji ówczesnych urzędników. Dawnymi czasy (do XIV wieku) „konarski” był nazwą urzędu koniuszego. Później tej nazwy zapomniano, zachowała się tylko w tych trzech ziemiach (kujawy, łęczyckie, sieradzkie). Ale nawet tam nikt nie pamiętał, że chodzi o koniuszych. Jakimś trafem uznano, że „konarski” to kasztelan z miejscowości o nazwie Konary. Gdy powstawał senat i włączano doń wszystkich senatorów mniejszych, owi trzej konarscy załapali się właśnie jako kasztelanowie. Znalazłem jeszcze wiele kasztelani ale w zwiążku z brakiem warygodnych informacji nie opisałem ich. Tylko pobieżnie z grubsza na podstawie dostępnych publikacji udało mi się ustalić. Niedokładnie się wyraziłem — wszystkie wymienione miejsca z kasztelanami ze Śląska i Pomorza Zachodniego — mają potwierdzenie — czasem są wspominane w źródłach (podane jako istniejące), a w niektórych przypadkach kasztelanowie wymienieni są z podaniem imienia (czasem z innymi danymi pozwalającymi na identyfikację) — jeden lub kilku kolejnych, którzy sprawowali daną funkcję. Dużą pomocą była tu ksiąka Organizacja kasztelańska na Pomorzu zachodnim w XII–XIII w.”) Józefa Sporsa. Jeżeli chodzi o Śląsk to dużą pomocą były książki, Rycerstwo Śląskie do końca XIII w. Pochodzenie — gospodarka. Polityka (1980) i Biogramy i rodowody (1982). Marka Cetwińskiego Autor wymienia kasztelanów ktorzy nas interesują. Razem w zanotowałem 250 kasztelani. WILEŃSCY KASZTELANOWIE Senat litewski utworzony przez Władysława Jagiełłę na sejmie w Horodle roku 1413, na wzór senatu polskiego, rozwijał się podług wyrobionych już form i pojęć o wolności w narodzie polskim, od którego Litwa czerpała swoją cywilizację i wiarę. Przykład ustroju społeczeństwa polskiego i polskich swobód musiał być na Litwie potężny, skoro Jagiełło w 27 lat po wstąpieniu na tron polski sam znosi nieograniczone samowładztwo swoje w dziedzicznej Litwie i stanowi dla narodu swego senat. Akt unii horodelskiej opiewa między innemi: „Też same w Litwie co i w Polsce stanowią się dostojeństwa, krzesła i urzędy, t. j. w Wilnie i Trokach wojewodowie, kasztelanowie i na innych miejscach, jak się nam podoba postanowić. Dygnitarze ci będą z katolików, równie jak ziemscy urzędnicy i wchodzący do rad naszych katolikami być powinni, dlatego, że różnica w wierze stanowi różnicę w zdaniach i że potrzebne tajemnice w radzie bywają wynoszone”. Król pierwszych czterech wielkorządców zamianował w Horodle, bo widzimy, jak wojewoda wileński bierze polski herb Leliwa, trocki h. Zadora, kasztelan wileński h. Rawicz, a kasztelan trocki h. Lis. Obok świeckich senatorów, polskim obyczajem wchodzą do wielkorady litewskiej i biskupi, jakoż w Horodle obecni byli: wileński, kijowski i włodzimierski (późniejszy łucki). Po wojnie grunwaldzkiej i ustanowieniu nowego biskupstwa żmudzkiego przybywa biskup żmudzki i tak zwany „starosta żmudzki”, czyli wojewoda. Tworzą się i ministerjalne urzędy, z których pierwszym na Litwie był marszałek. Liczba marszałków ziemskich doszła do 12-tu. Za kanclerzem przyszło grono pisarzów. Na Rusi powstają namiestnicy i wojewodowie: w Łucku, Orszy, Brańsku, Połocku, Witebsku, ale niżsi od wojewodów wileńskiego i trockiego, ustanowionych w Horodle. W świeckim senacie Litwy po dwuch wojewodach i dwuch kasztelanach, wileńskich i trockich, piąte krzesło zajmował starosta żmudzki, a szóste wojewoda kijowski. Po kijowskim pojawiają się: smoleński, połocki, nowogródzki i witebski, a wreszcie od r. 1520 podlaski. Król Zygmunt I, pomimo oburzenia panów litewskich, zrobił wyłom w prawie horodelskiem, zastrzegającem krzesła senatu litewskiego dla samych katolików, bo znakomitego hetmana Litwy, księcia Konstantego Ostrogskiego, wyznawcę wiary greckiej, mianował najprzód kasztelanem wileńskim, potem r. 1522 wojewodą trockim. Na przywileju Zygmunta dla monastyru pieczarskiego z lipca r. 1522 podpisany jako pierwszy świadek biskup wileński, drugi wojewoda trocki, trzeci idzie wojewoda wileński. Król zapraszał nieraz do wielkorady i panów bez krzeseł senatorskich. Tak wszedł do rady litewskiej książę słucki Olelkowicz, metropolita kijowski wyznania greckiego. Litwa i Rusie, do niej należące, chcą stanowczo organizować się po polsku, mieć taki sam senat, jak koronny. Ruska szlachta z Wołynia prosi Zygmunta Augusta staropolskiem wyrażeniem, aby jej urzędników do „panów rady” litewskiej przypuścił. Król reformuje senat litewski, krzesła według starszeństwa osadza, w miejsce marszałka wołyńskiego stanowi wojewodę. Dalej pojawiają się nowi wojewodowie: brzeski, mścisławski, bracławski (na Ukrainie), miński, i porządkiem chronologicznym zajmują krzesła poniżej podlaskiego. W Horodle ustanowiono tylko dwie kasztelanje: wileńską i trocką, Zygmunt August tworzy kasztelanję w każdem województwie, żeby izba senatorska na Litwie nie była pośledniejszą od koronnej. O wojewodach wyraża się ten król, że „należą do najsekretniejszych rad królewskich i są zawsze przy boku królewskim”. Gdy unia lubelska w r. 1569 z dwóch senatów, litewskiego i koronnego, utworzyła jednolitą izbę senatorską, czyli wielkoradę Rzplitej, weszło do niej 37 dygnitarzy litewskich, a mianowicie: biskupów 4, wojewodów 16, kasztelanów 12 i ministrów na sposób koronny 5-ciu, bo hetmanowie i podskarbiowie nadworni pozostali poza senatem. Gdy jednakże do Małopolski zaliczono Wołyń i Ukrainę, 8-miu senatorów przeszło w poczet dygnitarzy małopolskich, a Wielkie Księstwo Litewskie pozostało przy 29 konsyljarzach w wielkoradzie Rzplitej. O to lista kasztelanów.

7) Moniwid Wojciech 1461; h. LELIWA

1) Minigajło [Giedygołdowicz ]Michał po 1413. 10.02.] (był także wojewodą); h. RAWA

2) Ostyk Krystyan 1419—1444; herbu Trąby (zm. 1442/1443) — syn Syrpucia, starosta uszpolski i kasztelan wileński w latach 1419 — 1442. Podpisał pokój toruński 1411 roku. 31 grudnia 1435 roku podpisał akt pokoju w Brześciu Kujawskim. Z małżeństwa z Anną pozostawił czterech synów; Radziwiłła — założyciela rodu Radziwiłłów,

Stanisława — założyciela rodu Ościkowiczów, Mikołaja, Bartłomieja.


3} Kieżgajło Michał 1445—1448 h. ZADORA

Bliski współpracownik króla Kazimierza IV Jagiellończyka. Podczas jego nieobecności w Wielkim Księstwie Litewskim, związanej z prowadzeniem wojny trzynastoletniej dzierżył faktyczny ster rządów w tym państwie.


Jako katolik był jednak przeciwnikiem unii florenckiej i w 1451 zgodził się na uznanie zwierzchności metropolity moskiewskiego Jonasza nad prawosławiem w Wielkim Księstwie Litewskim.


Fundator kaplicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (kieżgajłowskiej) w katedrze wileńskiej


4) Giedygołdowicz Sieńko Piotr Urodzony prawdopodobnie w roku 1420 a zm. 1451) żył około 31 lat W tymże roku uczynił zapis na Tołociszkach na rzecz altarii Wszystkich Świętych w katedrze wileńskiej. h. LELIWA

5) Sudywoj Wolimuntowicz 1451—1455; h. ZADORA, zm. po 2 IV 1459

6) Kiejźgajłowicz Dobko 1458—1460; h. ZADORA

7) Moniwid Wojciech 1461; h. LELIWA

8) Ostykowicz Radziwiłł 1475— 1477; h. TRĄBY

9) Kieźgajłowicz Jan 1478—1485; h. ZADORA

10) Holszański kniaź Aleksander 1492—1511; h. Hipocentaurus

11) Ostrogski kniaź Konstanty 1511—1522; h. OSTOGSKI

12) Kieżgajło Stanisław 1422—1526; h. ZADORA

13) Radziwiłł Jurii 1527—1541; h. TRĄBY

14) Ostyk Hryhory 1544— 1557; h. KOŚCIERZA

15) Chodkiewicz Hieronim 1559—1561; h. CHODKIEWICZ

16) Chodkiewicz Hryhory 1564—1572; h. CHODKIEWICZ

17) Chodkiewicz Jan 1574—1579; h. CHODKIEWICZ

18) Wołłowicz Ostafi 1519—1587; h. BOGORIA

19) Kiszka Jan 1588—1591; h. DĄBROWA

20) Pac Paweł 1593—1595; h. GOZDAWA

21) Chodkiewicz Hieronim 1595—1617; h. CHODKIEWICZ

22) Radziwiłł Janusz 1619—1620; h. TRĄBY

23) Hlebowicz Mikołaj 1621— 1632; h. LELIWA

24) Radziwiłł Krzysztof 1633; h. TRĄBY

25) Radziwiłł Albrycht 1633—1636; h. TRĄBY

26) Chodkiewicz Krzysztof 1636—1642:h. CHODKIEWICZ

27) Sapieha Mikołaj 1642—1644; h. L I S

28) Sapieha Andrzej 1644—1646; h. L I S

29) Chodkiewicz Jan Kazimierz 1646—1660; h. CHODKIEWICZ

30) Radziwiłł Michał 1661—1667; h. TRĄBY

31) Pac Michał 1667—1669; h, GOZDAWA

32) Zawisza Krzysztof 1669— 1670; h. ŁABĘDZ

33) Pac Mikołaj 1670; h. GOZDAWA

34) Kotowicz Andrzej 1672—1682; h. KORCZAK

35) Doenhof Ernest 1683 —1685: h. DOENHOF

36) Słuszka Józef 1685—1701; h. OSTOJA

37) Wiśniowiecki księże Janusz 1702; h. KORYBUT

38) Wiśniowiecki ks. Michał 1703—1706; h. KORYBUT

39) Pociej Ludwik 1709—1722; h. WAGA

40) Czartoryski Fryd. Michał 1722—1724; h. POGOŃ

41) Czartoryski Kazimierz 1724—1741; h. POGOŃ

42) Radziwiłł Michał 1742—1744; h. TRĄBY

43) Massalski Michał 1744—1768; h. MASALSKI

44) Ogiński Ignacy 1768—1775; h. OGINIEC

45) Radziwiłł Michał Hieronim 1775—1790; h. TRĄBY

46) Radziwiłł Maciej 1790 —1796, 1800 h. TRĄBY kasztelan lidzki 1} Franciszek Antoni Aleksandrowicz 1793 r h. ALEKSANDROWICZ ALEKSANDROWICZ v. ALEXANDROWICZ Franciszek Antoni z przydomkiem Witold, h. własnego, pochodził z zamożnej szlachty osiadłej w powiecie lidzkim.

Był synem Łukasza Antoniego, chorążego lidzkiego i Konstancji Aleksandrowicz córki Stefana Eustachego (kasztelana nowogródzkiego) i Tekli Radziwanowicz Kierdej. Jego młodszym bratem był Dominik.


Piastował wiele urzędów powiatu lidzkiego:


wójt miasta Lida — nominowany 1 IX 1744 roku po śmierci Józefa Scypiona (Scipio del Campo), w dniu 21 VIII 1750 roku uzyskał konsens na cesję urzędu na rzecz rodzonego brata Dominika, który urząd przyjął dopiero w 1754 roku

cześnik (prawdopodobnie) — był nim ponoć od 1 XI 1744 roku do 9 IX 1752 roku, (cześnikiem lidzkim nominowanym 8 IX 1744 roku był Adam Dziczkaniec)

chorąży — wybrany na elekcji z 31 VII 1752 roku, nominowany na urząd 9 IX 1752. Urząd sprawował do 1768 roku, prowadził popis szlachty lidzkiej w 1765 roku

podkomorzy — nominowany 8 III 1768 roku po awansie Jerzego Antoniego Jodko

(w PSB błędnie zapisano rok 1769). W tym czasie jest starostą wasiliskim i koniawskim. Na urzędzie pozostaje do 1783 roku — zapis przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na podkomorstwo lidzkie dla Franciszka Alexandrowicza

marszałek — nominowany 21 II lub XII 1783 roku zastępując chorego lub już zmarłego Jerzego Antoniego Jodko. Urząd ten sprawuje do 1793 roku


kasztelan — nominowany 12 I lub 26 XI 1793 roku WILKOMIRSKI 1} Ignacy Kościałkiewski 1379 r.h. SYROKOMLA BRASŁAWSKI 1} Michał Ogiński 1793 r. h. OGINIEC KASZTELANOWIE ŻMUDZCY 1} Malcher Stanisławowicz Szemet 1566- 1570 r h. ŁABĘDZ 2} Mikołaj Stanisławowicz Talwosz 1570 — 1588 r. h. ŁABĘDZ 3} Mikołaj Naruszewicz 1588- 1603 h. WADWICZ 4} Aleksander Aleksandrowicz Hołowczyński 1604—1615r. h. ŁABĘDZ 5} Adam Talwosz 1615 — 1628 h. ŁABĘDZ 6} Aleksander Słuszka 1628 — 1633 h. OSTOJA 7} Mikołaj Wiesiołowski 1633- 1634 h. OGOŃCZYK 8} Jan Alfons Lacki 1634 — 1643 h. LACKI 9} Jerzy Littawor Chraptowicz 1643- 1658 r. h. ODROWĄŻ 10 } Aleksander Naruszewicz 1658- 1661 h. WADWICZ 11} Eustachy Radziwonowicz Kierdej 1661- 1664 r. h. BEŁTY 12} Jakub Teodor Kuncewicz 1664- 1685 h. ŁABĘDZ 13} Stanisław Wincenty Orda 1685- 1691r. h. OSTOJA odmienna 14]Eustahy Wilhelm Grotthus 1691- 1708 r. h. GROTTHUS 15} Aleksander Józef Uniechowski 1708- 1722 r. h. OSTOJA 16] Jerzy Hieronm Kryszpin Kirszensztein 1722 h. KRYSZPIN 17} Józef Benedykt Skumin Tyszkiewicz 1737 h. LELIWA 18} Józef Antoni Ursyn Dowoyna Sołłohub 1737 r. h. PRAWDZIC 19} Józef Franciszek Pac 1748 r. h. GOZDAWA 20} Jan Mokołaj Ksawery Chodkiewicz 1764 h. GRYF z mieczem 21} Michał Józef Górski 1773 r. h. POBÓG 22} Antoni Onufry Giełgud 1776—1783 h. GIEŁGUD 23} Stanisław Antoni Tyszkiewicz 1783—1794r. h. LELIWA KASZTELANIE KRAKOWSCY 1.Jaksa Gryfita (do ok. 1176) h. GRYF

HERB SYROKOMLA Kasztelan Wilkomirski Ignacy Kościałkiewski 1379 r.h. SYROKOMLA

2 Goworek (wojewoda sandomierski) (od 1206) h. RAWICZ

3. Klemens z Brzeźnicy (ok. 1230—1241) h. GRYF

4. Klemens z Ruszczy (od 1241) h. GRYF

5. Adam syn Leonarda (XIII w.) (1255—1264) h. LELIWA

6. Warsz (od 1270) h. RAWICZ

7. Warcisław z Krzelowa (1293—1296) h. L I S

8. Pakosław z Mstyczowa (? -1319) h. L I S

9. Nawój z Morawicy (1320—1331) h. TOPÓR

10. Spycimir Leliwita (1339—1354) h. LELIWA

11. Jan z Melsztyna (1366—1380) h. LELIWA

12. Dobiesław Kurozwęcki (1380—1389) h. PORAJ

13. Spytko II z Melsztyna (1389—1399) h. LELIWA

14. Jan Tęczyński (1399—1405) h. TOPÓR

15. Jan z Tarnowa (1406—1409) h. LELIWA

16. Krystyn z Ostrowa (1410—1430) h. RAWICZ

17. Mikołaj z Michałowa (1430—1438) h. PORAJ

18. Jan Czyżowski (1438—1458) h. PÓŁKOZIEC

18. Jan Czyżowski (1438—1458) h. PÓŁKOZIEC HERB SZLACHECKI

19. Jan z Tęczyna (1459—1470) h. TOPÓR

20. Jan z Pilicy (1472—1476) h. TOPÓR

21. Dziersław z Rytwian (1477—1478) h. JASTRZĘBIEC

22. Jakub Dembiński (1478—1490) h. ODRWĄŻ

23. Jan Amor Tarnowski (JUNIOR ) (1491—1500) h. LELIWA

24. Spytek III Jarosławski (1501—1519) h. LELIWA

25. Mikołaj Firlej (1520—1526) h. LEWART

26. Krzysztof Szydłowiecki (1527—1532) h. ODROWĄŻ

27. Andrzej Tęczyński (1532—1536) h. TOPÓR

28. Jan Amor Tarnowski (1536—1561) h. LELIWA

29. Andrzej Tęczyński (1561) h. TOPÓR

30. Marcin Zborowski (1562—1565) h. JASTRZĘBIEC

31. Spytek Wawrzyniec Jordan (1565—1568) h. TRĄBY

30. Marcin Zborowski (1562—1565) h. JASTRZĘBIEC

32. Sebastian Mielecki (1568—1574) h. GRYF

33. Walenty Dembiński (1576—1585) h. RAWICZ

34. Seweryn Boner (1590—1592) h. BONAROWA

35. Janusz Ostrogski (1593—1620) h. OSTROGSKI

36. Jerzy Zbaraski (1620—1631) h. ZBARSKI

37. Stanisław Koniecpolski (1633—1646) h. POBÓG

38. Jakub Sobieski (1646) h. JANINA

39. Mikołaj Potocki (1646—1651) h. PILAWA

40. Stanisław Warszycki (1651—1681) h. ABDANK

41. Dymitr Jerzy Wiśniowiecki (1681—1682) h. KORYBUT

42. Stanisław Koniecpolski (1682) h. POBÓG

43. Andrzej Potocki (1682—1691) h. PILAWA

44. Stanisław Jan Jabłonowski (1692—1702) h. PRUS III

45. Feliks Kazimierz Potocki (1702) h. PILAWA

46. Hieronim Augustyn Lubomirski (1702—1706)h. DRUŻYNA

47. Marcin Kątski (1706—1710) h. BROCHWICZ

48. Adam Mikołaj Sieniawski (1710—1726) h. LELIWA

49. Janusz Antoni Wiśniowiecki (1726—1741) h. KORYBUT

55. Wacław Piotr Rzewuski (1778—1779) h. KRZYWDA

50. Józef Wandalin Mniszech (1742—1747) h. MNISZECH

51. Józef Potocki (1748—1751) h. PILAWA

52. Stanisław Poniatowski (1752—1762) h. CIOŁEK

53. Jan Klemens Branicki (1762—1771) h. GRYF

54. Jerzy August Mniszech (1773—1778) h. MNISZECH

55. Wacław Piotr Rzewuski (1778—1779) h. KRZYWDA

56. Antoni Lubomirski (1779—1782) h. SZRENIAWA bez krzyża

57. Antoni Barnaba Jabłonowski (1782—1795) h. PRUS III kasztelan trocki 1. Jan Kieżgajło 1477 — 1477 h. ZADORA

2. Michał Montowtowicz 1482 — 1486 h. MONTWID /odmiana POBÓG

3. Mikołaj Radziwiłłowicz 1488 — 1491 h. TRĄBY

4. Jan Zabrzeziński 1492 — 1498 h. LELIWA

5. Stanisław Kieżgajło 1499 — 1522 h. ZADORA

6. Jan Radziwiłł 1522 — 1522 h. TRĄBY

7. Jerzy Radziwiłł 1514 — 1527 h. TRĄBY

8. Stanisław Kieżgajło 1528 — 1532 h. ZADORA

9. Piotr Ciechanowiecki 1532 — 1534 h. CIECHANOWIECKI /odmiana h. MOGIŁA

10. Hieronim Chodkiewicz 1544 — 1559 h. KOŚCIESZA

11. Grzegorz Chodkiewicz 1559 — 1564 h. KOŚCIESZA

12. Stefan Zbaraski 1564 — 1566 h. ZBARSKI

13. Jerzy Chodkiewicz 1566 — 1569 h. KOŚCIERZA

14. Eustachy Wołłowicz 1569 — 1579 h. BOGORIA

14. Eustachy Wołłowicz 1569 — 1579 h. BOGORIA

15. Krzysztof Radziwiłł 1579 — 1584 h. TRĄBY

16. Jan Hlebowicz 1585 — 1586 h. LELIWA

17. Mikołaj Radziwiłł 1586 — 1590 h. TRĄBY

18. Aleksander Proński 1591 — 1595 h. POGOŃ RUSKA

19. Mikołaj Talwosz 1596 — 1598 h. ŁABĘDZ

20. Jerzy Radziwiłł 1600 — 1613 h. TRĄBY

21. Jan Radziwiłł 1613 — 1625 h. TRĄBY

22. Albrecht Radziwiłł 1626 — 1633 h. TRĄBY

23. Krzysztof Chodkiewicz 1633 — 1636 h. KOŚCIESZA

24. Mikołaj Kiszka 1636 — 1640 h. DĄBROWA

25. Andrzej Sapieha 1641 — 1644 h. L I S

26. Jan Wilczek 1644 — 1649 h. MĄDROSKI

27. Aleksander Ogiński 1649 — 1667 h. OGINIEC

28. Jan Kęsztort 1667 — 1670 h. KĘSZTORT

29. Jan Kopeć 1670 — 1681 h. KROJE

30. Cyprian Brzostowski 1680 — 1684 h. STRZEMIĘ

31. Jan Kierdej 1684 — 1685 h. BEŁTY

32. Józef Słuszko 1685 — 1685 h. OSTOJA

33. Stanisław Orda 1685 — 1689 h. OSTOJA / odmienny

34. Kazimierz Sapieha 1689 — 1697 h. L I S

35. Marcin Kirszensztein 1697 — 1700 h. KRYSZPIN

36. Michał Kociełł 1700 — 1703 h. PELIKAN

37. Kazimierz Pociej 1703 — 1705 h. WAGA

38. Jan Brzostowski 1705 — 1710 h. STRZEMIĘ

39. Mikołaj Ogiński 1711 — 1715 h. OGINIEC

40. Jan Sapieha 1716 — 1735 h. L I S

41. Michał Radziwiłł 1735 — 1737 h. TRĄBY

42. Antoni Sapieha 1737 — 1739 h. L I S

42. Antoni Sapieha 1737 — 1739 h. L I S

43. Aleksander Pociej 1740 — 1742 h. WAGA

44. Michał Massalski 1742 — 1744 h. MASALSKI

45. Tadeusz Ogiński 1744 — 1770 h. OGINIEC

46. Konstanty Plater 1770 — 1778 h. PLATER

47. Andrzej Ogiński 1778 — 1783 h. OGINIEC

48. Józef Radziwiłł 1784 — 1788 h. TRĄBY

49. Tadeusz Billewicz 1788 — 1788 h. MOGIŁA

50. Kazimierz Plater 1790 — 1793 h. PLATER

51. Józef Plater 1793 — 1795 h. PLATER

51. Józef Plater 1793 — 1795 h. PLATER HERB PLATER

KASZTELANOWIE KOWIEŃSCy 1} Ignacy Józef Zabiełło 1793 h. TOPÓR KASZTELANOWIE GRODZIEŃSCY 1} Kazimierz Wolmer 1793- 1798 r. h. KORWIN kasztelanowie upiccy 1} Michał Straszewicz 1793 — 1794r. h. ODROWĄŻ

KASZTELAN POZNAŃSKI 1} Jarosz 1232 h. LESZCZYC 2} Tomasz z Szamotuł 1243 h. Nałęcz 3} Przedpełko 1246 h. ŁODZIA 4}Boguchwał 1260—1266 h. DRYJA 5}Andrzej z Bnina 1306 h. ŁODZIA 6}Przedpełko 1314 h. RADWAN 7} Andrzej 1343 h. OSTOJA 8. Przesław 1358 h. GRZYMAŁA 9} Wierzbieta z Pałęca 1360 h. BROCHWICZ 10} Zbylut 1364 h. TOPÓR 11} Domarat 1386 h.GRZYMAŁA 12} Jan z Ostroroga 1391 h. NAŁĘCZ 13} Dobrogost z Szamotuł 1393 h.NAŁĘCZ 14} Mostko ze Staszowa 1413 h. OSTOJA 15} Mszczuj 1422 h. SZASZOR

Jarosz 1232 h. LESZCZYC Kasztelan Poznański pierwszy

16] Marcin ze Sławska 1436 h. WIENIAWA

17} Mościc ze Stęszewa 1401 ŁODZIA

18} Piotr Bniński 1440 h. ŁODZIA

19 }Jarosław z Iwna h.GRZYMAŁA


20} Andrzej z Koszanowa 1339—1434 h. SASZOR 21} Piotr Bniński 1440 h. ŁODZIA

22. Piotr Szamotulski 1450 — 1473 h. NAŁĘCZ

23. Jan Ostroróg 1472 — 1500 h. NAŁĘCZ

24. Rafał Leszczyński 1490 — 1501 h. WIENIAWA

25. Dobrogost Lwowski 1501 — 1507 h. NAŁĘCZ

26. Jan Zaremba 1508 — 1511 h. ZARĘBA

27. Łukasz Górka 1511 — 1550 h. ŁODZIA

28. Andrzej Górka 1535 — 1551 h. ŁODZIA

29. Piotr Czarnkowski 1552 — 1590 h. NAŁĘCZ

30. Jan Rozdrażewski 1591 — 1600 h. DOLIWA

31. Jan Ostroróg 1600 — 1609 h. NAŁĘCZ

32. Jan Roszkowski 1611 — 1613 h. ŁODZIA

33. Łukasz Opaliński 1614 — 1620 h. ŁODZIA

34. Piotr Opaliński 1620 — 1622 h. ŁODZIA

35. Krzysztof Tuczyński 1623 — 1649 h. TUCZYŃSKI

36. Franciszek Czarnkowski 1649 — 1655 h. NAŁĘCZ III

37. Krzysztof Grzymułtowski 1656 — 1677 h. NIECZUJA

38. Stanisław Krzycki 1678 — 1681 h. KOTWICZ

39. Wojciech Breza 1681 — 1687 h. BEREZA

40. Jan Opaliński 1687 — 1695 h. ŁODZIA

41. Franciszek Gałecki 1695 — 1697 h. JUNOSZA

42. Melchior Gurowski 1697 — 1700 h. WCZELE

43. Andrzej Radomicki 1704 — 1709 h. KOTWICZ

44. Władysław Radomicki 1709 — 1729 h. KOTWICZ

45. Adam Poniński 1729 — 1732 h. ŁODZIA

45. Adam Poniński 1729 — 1732 h. ŁODZIA Kasztelan Poznański

46. Maciej Koźmiński 1732 — 1737 h. PORAJ

47. Maciej Mycielski 1737 — 1747 h. DOŁĘGA

48. Stefan Garczyński 1748 — 1749 h.GARCZYŃSKI

49. Melchior Gurowski 1749 — 1756 h. WCZELE

50. Karol Grudziński 1756 — 1758 h. GRZYMAŁA

51. Wojciech Miaskowski 1758 — 1760 h. BOŃCZA

52. Ignacy Twardowski 1760 — 1763 h. OGOŃCZYK

53. Józef Mielżyński 1763 — 1782 h. NOWINA

54. Roch Zbijewski 1782 — 1790 h. ROLA

55. Rafał Gurowski 1790 — 1793 h. WCZELE KASZTELANOWIE SMOLEŃSCY 1569 — 1571 Hrehory Tryzna h. Gozdawa. 1571 — 1579 Dominik Pac

1569 — 1571 Hrehory Tryzna h. Gozdawa. Kasztelan Smoleński

Deszpot. 1579 — 1583 Jerzy Zenowicz Gozdawa. 1583 — 1585 Mikołaj Pac Bahdan Sapieha. 1709). h. L i s 1585, 20 kwietnia — 1588, 21 maja

1588, 30 maja — 1589 Stanisław Naruszewicz Herb Wadwicz.

1589 — 1590 Ostafi Serafin Tyszkiewicz h. LELIWA 1590, 21 marca — 1597 Wacław Agryppa h. AGRYPPA 1597 — 1600 Wacław Szemiot h. Łabędź

1600, 18 marca — 1614 Jan Zenowicz h. Deszpot.

1615 — 1623 Jan Eliasz Mieleszko h. KORCZAK

1623, 3 lutego — 1627 Mikołaj Lew Sołomerecki h. Rawicz.

1627, 3 marca — 1631 Baltazar Strawiński h. SULIMA

1631, 25 lutego — 1638, listopad Aleksander Massalski h. MASALSKI

1638, listopad Krzysztof Dominik Obryński h. CHARYTON

1639 — 1643, 29 grudnia Jury Chraptovič. h. CHRAPTOWICZ

1643, 30 grudnia — 1649 Piotr Rudomina-Dusiacki h. TRĄBY

1649 — 1653 Eustachy Kierdej h. BEŁTY 1653, 21 kwietnia — 1656, 23 marca Władysław Wołłowicz h. BOGORIA

1656 — 1659, 13 maja Kazimierz Ludwik Jewłaszewski h. TOPÓR

1659, 20 czerwca Jan Isajkowski h. PRUS

1663 — 1666 Stefan Kędzierzawski h. NOWINA

1666 — 1681 Samuel Franciszek Wilczek h. MĄDROSTKI

Tyszkiewicz. 1685 Piotr Tyszkiewicz h. LELIWA

1690 Piotr Konarski h. GRYF

1695 — 1703 Krzysztof Antoni Chrapowicki h. GOZDAWA

1703, 25 października — 1713 Karol Michał Drucki-Sokoliński h. DRUCK

1713, 14 lipca — 1720 Krzysztof Niemirowicz Szczytt h. JASTRZĘBIEC

1720, 7 listopada — 1738 Jan Scipio del Campo h. SCYPIO

1738, 15 grudnia — 1752 Kazimierz Niesiołowski h. KORCZAK

1752, 16 listopada — 1763 Stanisław Antoni Burzyński h. TRZYWDAR

Trzywdar. 1763, 6 kwietnia — 1770 Tadeusz Burzyński h. TRZYWDAR

Siekierz. 1770, 14 marca — 1790 Andrzej Zienkowicz h. SIEKIERZ

1790, 12 listopada — 1793, grudzień Antoni Suchodolski h. ŚLEPOWRON kasztelan  staroduubowski  1} Jan Tadeusz Bisping 1793r h. BISPING KASZTELANIE SANDOMIERSCU 1} Msczuj umarł w roku 1025 h. JASTRZĘBIEC w/g Paprockiego G.C. 2] Piotr Zaprzaniec 1160 h. STARYKOŃ w/g Paprockiego i Okulskiego 3} Sulisław 1217 h. PILAWA w/g Niesiecki 4} Mestwin 1222 h. PÓŁKOZIC w/ g Niesiecki 5} Lasota albo S. Gaworek daty brak h. RAWICZ w/g Paprocki 6} Jakb Raciborowicz 1241 h. JSTRZĘBIEC w/g Długosz 7}Stefan 1251 -1252 h. TOPÓR w/g Paprocki 8} Bogusław 1256 h. PILAWA w/g Niesiecki 9} Mirosław 1270 h. PRZEGONIA w/g Paprocki 10} Piotr Dunin 1271 h. ŁABĘDZ w/g Paprocki i Okulski 11} Krystyn z Ostrowa 1282- 1284 h. RAWICZ w/g Długosz i Paprocki 12} Mikpłaj 1286 h. ABDANK w/g Niesiecki 13} Jan 1287 h. PILAWA w/g Paprocki 14} Prandota z Ostrowa 11305—1306 h. RAWICZ w/g Długosz 15} Piotr z Mokrska 1329—1330 h. JELITA w/g Okulski 17} Piotr 1336—11342 h. JELITA w/g Okulski, Niesiecki 18} Jędrzej z Szydłowca 1362 h. ODROWĄŻ w/g Niesiecki 19} Wieliczko 1384—1366 h. BIAŁYNIA w /g Długosz, Paprocki, Raczyński 20} Jan z Jabłonny 1368 h. TOPÓR w/g Paprocki, Okulski 21. Jan z TARNOWA h. LELIWA zm. w 1432/1433) w/g Niesiecki

22} Jan Głowacz Oleśnicki h. DĘBNO

23} Dobiesław Oleśnicki h. DĘBNO

24} Klemens ze Strzelec Wątrubka h. OKSZA

25} Gniewosz z Dalewic (zm. 1406) h. KOŚCIERZA 26. Hincza Jan 1460 — 1473 h. DZIAŁOSZA

27. Jan Rytwiański 1474 — 1478 h. JASTRZĘBIEC

28. Paweł Jasieński 1479 — 1485 h. GOZDAWA w/g Niesieckiego

29. Rafał Jarosławski 1485 — 1492 h. LELIWA

30. Piotr Kurozwęcki 1494 — 1499 h. SULIMA w/g Niesieckiego

31. Piotr Kmita 1499 — 1501 h. SZRENIAWA

32. Mikołaj Kamieniecki 1501 — 1505 h. PILAWA

33. Jakub Szydłowiecki 1506 — 1509 h. ODROWĄŻ

34. Krzysztof Szydłowiecki 1509 — 1515 h. ODROWĄŻ

35. Mikołaj Szydłowiecki 1515 — 1532 h. ODROWĄŻ

36.Piotr Kmita 1532 — 1535 h. SZRENIAWA

37. Mikołaj Wolski 1535 — 1548 h. PÓŁKOZIC

38.Piotr Zborowski 1548 — 1553 h. JASTRZĘBIEC

39. Stanisław Maciejowski 1553 — 1563 h. CIOŁEK

40. Stanisław Myszkowski 1563 — 1565 h. JASTRZĘBIEC

41. Stanisław Wolski 1565 — 1566 h. PÓŁKOZIC

42. Stanisław Sobek 1568 — 1569 h. BROCHWICZ

43. Hieronim Ossoliński 1570 — 1575 h. TOPÓR

44. Stanisław Szafraniec 1576 — 1581 h. STARYKOŃ

45. Stanisław Tarnowski 1582 — 1618 h. LELIWA

46.Mikołaj Ligęza 1619 — 1637 h. PÓŁKOZIC

47. Adam Kazanowski 1637 — 1642 h. GRZYMAŁA

48. Stanisław Witowski 1642 — 1669 h. ROLA

49. Aleksander Tarnowski 1669 — 1685 h. LELIWA

50. Stefan Bidziński 1685 — 1697 h. JANINA

51. Józef Myszkowski 1697 — 1727 h. JASTRZĘBIEC

52. Bogusław Łubieński 1728 — 1728 h. POMIAN 53. Michał Konarski 1740 — 1746 h. OSTOJA

54. Antoni Ossoliński 1746 — 1757 h. TOPÓR

55. Michał Sołtyk 1757 — 1761 h. SOŁTYK

56. Maciej Sołtyk 1757 — 1774 h. SOŁTYK

57. Adam Łącki 1774 — 1784 h. JELITA

58. Paweł Popiel 1784 — 1795 h. SULIMA

KASZTELANOWIE KALISCY 1} Boguchwał 1146 h. ŁODZIA w/g Niesieckiego 2} Andrzej 1190 h. LESZCZYC w/g Paprocki, Okulski 3} Wincenty z Zbąszyna 1232 h. NAŁĘCZ w/g Niesiecki 4} Petrinius zapewne Piotr 1242 h. DRYJA w/g Niesiecki 5} Cucundius 1243 h. PORAJ w/g Niesiecki 6} Simon 1264 h. NAŁĘCZ w/g Niesiecki 7} Jan 1272 h.GRZYMAŁA w/g Niesiecki 8} Przesław 1280 h. RADWAN w/g Niesiecki 9 }Fulko z Czarnkowa 1291 h. NAŁĘCZ w/g Okulski, Paprocki 10} Andrzej z Bnina 1293 h. ŁODZIA w/g Okulski tom II 11} Jan z Kalinowy 1300 -1328 h. ZARĘBA w/g Okulski tom III 12} Jakub z Kalinowy 1343 h. ZARĘBA w/g Okulski tom III 13} Andrzej 1360 h. ABDAN w/g Niesiecki tom I 14} Jaśko 1361 h. ŁODZIA w/g Niesiecki tom I 15} Adam ze Skarszowa 1380 h. LESZCZC w/g Paprocki, Okulski tom I 16} Jan 1403 h. WIENIAWA w/g Długosz tom III, Bielski, Niesiecki 17} Janusz z Tuliszkowa 1406 h. DRYJA w/g A. Gąsiorowski

BOGUCHWAŁ 1146 H. ŁODZIA W/G NIESIECKIEGO Kasztelan Kaliski

18] Marcin ze Sławska 1426 h. ZARĘBA w/g Niesiecki tom I

19} Andrzej z Bnina 1348 h. ŁODZIA w/g T. Jurek

20} Piotr z Szamotuł 1447 h. NAŁĘCZ w/g Encyklopedia pwn

21} Andrzej z Koszanowa 1339 h. SASZOR w/g Urzędnicy wielkopolski XII i XIII w, spisy

22.Piotr Obornicki 1451 — 1468 h. ABDANK

23. Bartłomiej Gruszczyński 1468 — 1486 h. PORAJ 24.Andrzej Szamotulski 1487 — 1501 h. NAŁĘĆŻ

25.Dobrogost Lwowski 1501 — 1501 h. NAŁĘCZ

26. Jan Brudzewski 1501 — 1512 h. POMIAN

27. Stanisław Ostroróg 1512 — 1519 h. NAŁĘCZ

28. Wacław Ostroróg 1519 — 1527 h. NAŁĘCZ

29. Stanisław Tomicki 1527 — 1532 h. ŁODZIA

30. Andrzej Górka 1533 — 1550 h. ŁODZIA

31. Jan Kościelecki 1535 — 1550 h. OGOŃCZYK

32. Piotr Służewski 1538 — 1539 h. SULIMA

33. Jan Zaremba 1539 — 1541 h. ZAREMBA

34. Marcin Zborowski 1543 — 1550 h. JASTRZĘBIEC

35. Piotr Czarnkowski 1550 — 1552 h. Nałęcz

36. Jerzy Konarski 1552 — 1565 h. JASTRZĘBIEC

37. Jan Sierakowski 1566 — 1568 h. OGOŃCZYK

38. Kasper Zebrzydowski 1569 — 1572 h. RADWAN

39. Jan Konarski 1571 — 1599 h. AWDANIEC

40. Andrzej Czarnkowski 1599 — 1606 h. NAŁĘCZ III

41. Adam Stadnicki 1606 — 1615 h. SZRENIAWA

42. Wacław Leszczyński 1616 — 1616 h. WIENIAWA 43. Rafał Leszczyński 1618 — 1619 h. WIENIAWA

44. Andrzej Krotoski 1620 — 1620 h. LESZCZYC 45. Jan Opaliński 1621 — 1624 h. ŁODZIA

46. Kasper Zebrzydowski 1624 — 1649 h. RADWAN

46. Kasper Zebrzydowski 1624 — 1649 h. RADWAN herb Radwan i jego odmiany.

47. Jakub Rozdrażewski 1649 — 1652 h. DOLIWA

48. Stanisław Pogorzelski 1652 — 1656 h. WCZELE

49. Kazimierz Radomicki 1660 — 1689 h. KOTWICZ

50. Jan Łącki 1689 — 1694 h. KORZBOK

51. Franciszek Gałecki 1694 — 1695 h. JUNOSZA

52. Władysław Przyjemski 1695 — 1698 h. RAWICZ

53. Maciej Radomicki 1698 — 1702 h. KOTWICZ

54. Andrzej Radomicki 1702 — 1704 h. KOTWICZ

54. Jan Malechowski 1704 — 1704 h. NAŁĘCZ?

55. Adam Gruszczyński 1710 — 1712 h, PORAJ

56. Piotr Bronisz 1713 — 1719 h. WIENIAWA

58. Michał Raczyński 1720 — 1729 NAŁĘCZ

59. Maciej Koźmiński 1729 — 1732 PORAJ

60. Maciej Mycielski 1732 — 1737 h. DOŁĘGA

61. Stefan Garczyński 1737 — 1748 h. GARCZYŃSKI

62. Melchior Gurowski 1748 — 1749 h. WCZELE

63. Andrzej Zakrzewski 1749 — 1755 h. JASTRZĘBIEC

64. Mikołaj Chlebowski 1755 — 1757 h. PORAJ

65. Wojciech Miaskowski 1757 — 1758 h. BOŃCZA

66. Józef Mielżyński 1758 — 1763 h. NOWINA

67. Roch Zbijewski 1763 — 1782 h. ROLA

68. Franciszek Kęszycki 1782 — 1786 h. NAŁĘCZ

69. Rafał Gurowski 1786 — 1790 h. WCZELE

70. Antoni Kwilecki 1790 — 1794 h. ŚRENIAWA KASZTELANIE WOJNICCY

70. ANTONI KWILECKI 1790 — 1794 H. ŚRENIAWA Kasztelan Kaliski.

1. Smll, herbu Abdank 1217. w/g Niesiecki do 8 nr 2. Sądo, herbu Pogonia Polska 1232., 3. Jakób, herbu Rawicz. 1250 4. Skarbimierz, herbu Abdank 5. Jdrzej herbu Pilawa, 1280 6. Warsi, herbu Rawicz, 1330. 7. Jan, h. Leliwa. 1354—1357 8. Piotr Neorza, herbu Topor, 1358 — 9] Domarat Kobylański 1420 h. GRZYMAŁA w/g Marszałkowie Koronni polski 10 }Dobiesław Oleśnicki 1411 -1433 h. DĘBNO w/ g F. Piekosiński 11.Jan Tarnowski 1463 — 1478 h. LELIWA 12. Jan Tarnowski 1478 — 1479 h. LELIWA

13. Andrzej Tęczyński 1479 — 1502 h. TOPÓR

13. Andrzej Tęczyński 1479 — 1502 h. TOPÓR Kasztelan Wojnicki.

14. Jakub Sieklucki 1503 — 1512 h. POPRZYCA

15. Andrzej Kościelecki 1509 — 1515 h. OGOŃCZYK

16..Mikołaj Jordan 1515 — 1521 h. TRĄBY

17. Jan Tarnowski 1522 — 1527 h. LELIWA

18. Piotr Kmita 1527 — 1532 h.SZRENIAWA

19. Mikołaj Wolski 1532 — 1535 h. PÓŁKOZIC

20. Jan Tęczyński 1535 — 1545 h. TOPÓR

21. Spytek Tarnowski 1542 — 1550 h. LELIWA

22. Stanisław Maciejowski 1550 — 1553 h. CIOŁEK

23. Mikołaj Myszkowski 1554 — 1557 h. JASTRZĘBIEC

24. Krzysztof Tarnowski 1558 — 1567 h. LELIWA

25. Piotr Zborowski 1567 — 1568 h. JASTRZĘBIEC

26. Mikołaj Mielecki 1569 — 1569 h. GRYF

27. Hieronim Ossoliński 1569 — 1570 h. TOPÓR

28. Jan Tęczyński 1571 — 1593 h. TOPÓR

29. Piotr Myszkowski 1593 — 1598 h. jastrzębiec

30. Zygmunt Myszkowski 1598 — 1603 JASTRZĘBIEC

31. Sebastian Lubomirski 1603 — 1613 h. SZRENIAWA

32. Jan Firlej 1609 — 1614 h. LEWART

33. Piotr Firlej 1614 — 1617 h. LEWART

34. Mikołaj Firlej 1618 — 1633 h. LEWART

35. Krzysztof Koryciński 1633 — 1636 h. TOPÓR

26. Krzysztof Ossoliński 1636 — 1638 h. TOPÓR

27. Piotr Szyszkowski 1638 — 1645 h. OSTOJA

13. Andrzej Tęczyński 1479 — 1502 h. TOPÓR Kasztelan Wojnicki.

28. Michał Tarnowski 1645 — 1649 h. LELIWA

29. Jan Wielopolski 1655 — 1667 h. STARYKOŃ

30. Stanisław Skarszewski 1667 — 1685 h. LESZCZYC

31. Paweł Stokowski 1685 — 1686 h. DRZEWICA

32. Franciszek Jordan 1688 — 1694 h. GOZDAWA LUB TRĄBY

33. Franciszek Załuski 1694 — 1696 h. JUNOSZA

34. Przecław Szembek 1695 — 1702 h. SZEMBEK

35. Jan Dąmbski 1702 — 1702 h. GODZIEMBA

36. Franciszek Dembiński 1707 — 1727 h. RAWICZ

37. Piotr Stadnicki 1728 — 1745 h. SZRENIAWA

38. Franciszek Czerny 1746 — 1760 h. NOWINA

39. Adam Jordan 1760 — 1763 h. TRĄBY

40. Stanisław Dembiński 1764 — 1779 h. RAWICZ

41. Wojciech Kluszewski 1779 — 1779 h. JASIEŃCZYK

42. Piotr Małachowski 1780 — 1782 h. NAŁĘCZ

43. Piotr Ożarowski 1781 — 1793 h. RAWICZ KASZTELANOWIE GNIEZNIEŃSCY

43. PIOTR OŻAROWSKI 1781 — 1793 H. RAWICZ Kasztelan Wojnicki

1. Mikołaj, herbu Poraj około 1160. Damalewicz w iyciu S. Bogumia. Niesiecki w supplemencie. 2. Cecerad, 1237. 1243. 1244. Codex Dipl. Raczyf/. p. 18. 26. 27. Ten sam pod rokiem 1242. 3. Przedpeko, 1246. 1247. Codex Dipl. Raczyil. p. 30. 32. 4. Dzirykraj, 1252. Codex Dipl. Raczy. p. 257. 5. Simon, 1259. wspomniany u Naruszewicza. 6. Tomisaw, 1294. Codex. Dipl. Raczy. p. 23. 7. Tomisaw, 1343. u Naruszewicza zapewne inny od poprzedniego. 8. Paszko, w roku 1358. Codex Dipl. Raceyii. p. 113. 9. Jasko, herbu Abdank 1301. List Kazimierza Wielkiego u Nakielskiego IV 10. Derszaw z Giwna, herbu GRZYMAŁA 1383. Długosz T. II. Bielski f. 261. 11. Piotr ze Skarszewn, herbu Leszezyc 1400. Papro, o herbach f. 220. Okolski T. I. f. 87 12. Marcin z Kulikowa, herbu Droomir 1413. 13. Piotr z Bnina, herbu ŁODZIA 1438., postpił na kasztelani Poznańską 1439. 14. Bartłomiej Gruszczyński 1467 — 1468 h. PORAJ

9. Jasko, herbu Abdank 1301 Kasztelan Gnieznieński
1. Mikołaj, herbu Poraj około 1160 pierwszy Kasztelan Gnieznieński

15. Dobrogost Ostroróg 1468 — 1478 h. NAŁĘCZ 16. Jan Szamotulski 1479 — 1481 h.NAŁĘCZ 17. Mikołaj Górka 1484 — 1481 h. ŁODZIA 18. Andrzej Szamotulski 1484 — 1487 h.NAŁĘCZ

19. Sędziwój Czarnkowski 1487 — 1494 h. NAŁĘCZZ

20. Rafał Leszczyński 1490 — 1500 h. WIENIAWA

21. Mikołaj Lubrański 1501 — 1550 h. GODZIEMBA

22. Jan Karnkowski 1502 — 1550 h. JUNOSZA

23. Jan Latalski 1503 — 1550 h. PRAWDZIC

24. Wincenty Szamotulski 1518 — 1550 h. NAŁĘCZ

25 Mikołaj Tomicki 1528 — 1550 h. ŁODZIA

26. Jan Latalski 1529 — 1550 h. PRAWDZIC

27. Piotr Opaleński 1535 — 1550 h. ŁODZIA

28. Erazm Kretkowski 1551 — 1558 h. DOŁĘGA

29. Mikołaj Trzebuchowski 1558 — 1563 h. OGOŃCZYK

30 Jan Tomicki 1563 — 1575 h. ŁODZIA

31. Jan Zborowski 1576 — 1601 h. JASTRZĘBIEC

32. Andrzej Przyjemski 1603 — 1616 h. RAWICZ

33. Łukasz Mielżyński 1616 — 1628 h. NOWINA

34. Mikołaj Mielżyński 1628 — 1637 h. NOWINA

34. Adam Przyjemski 1640 — 1644 h. RAWICZ

35. Jan Leszczyński 1644 — 1653 h. WIENIAWA

36. Krzysztof Gembicki 1653 — 1658 h. NAŁĘCZ

37. Aleksander Sielski 1659 — 1681 h. LUBICZ W/G Aleksander Czołowski

38. Stanisław Tuczyński 1682 — 1694 h. TUCZYŃSKI

39. Melchior Gurowski 1695 — 1697 h. WCZELE W/G Niesiecki

40. Hieronim Poniński 1697 — 1700 h. ŁODZIA W/G Niesiecki

41. Andrzej Radomicki 1702 — 1702 h. KOTWICZ W/G Czołowski

41. Andrzej Radomicki 1702 — 1702 h. KOTWICZ     Kasztelan  Gnieznieński

42. Adam Gruszczyński 1702 — 1710 h. PORAJ W/G Czołowski

43. Michał Raczyński 1710 — 1720 h. NAŁĘCZ

44. Ludwik Szołdrski 1720 — 1722 h. ŁODZIA

45. Adam Poniński 1722 — 1729 h. ŁODZIA w/g NIESIECKI

46. Stefan Garczyński 1729 — 1737 h. GARCZYŃSKI w/g NIESIECKI

48. Franciszek Skaławski 1737 — 1737 h. NAŁĘCZ W/G NIESIECKI

49 Melchior Gurowski 1738 — 1748 h. WCZELE w/g Czołowski

50. Andrzej Zakrzewski 1748 — 1749 h. WYSSOGOTA w/g NIESIECKI

51. Aleksander Łubieński 1749 — 1753 h. POMIAN w/g NIESIECKI

52. Karol Grudziński 1754 — 1756 h. GRZYMAŁA W/G NIESIECKI

53. Roch Zbijewski 1756 — 1763 h. ROLA w/g Czołowski

54. Józef Starzeński 1763 — 1781 h. LIS

55. Franciszek Kęszycki 1781 — 1782 h. NAŁĘCZ

56 Rafał Gurowski 1782 — 1786 h. WCZELE

57. Franciszek Miaskowski 1786 — 1793 h. BOŃCZA SIERADZCY KASZTELANOWIE

1. Robert, h. Korab 1801. Paprocki, w Gniazdzie Cnoty. 2. Hinecza z Rogowa, herbu Działosza, 1190. Papro, o herbach. 3. Stefan, herbu Poraj, 1248. 4. Jakób, herbu Pobog-, 1263. Papro, o herbach 5. Marcin z Kali nowy, herbu Zaręba, 6. Klemens, herbu Pilawa, 1306. 7. Hebda, herbu Pomian, 1357., postpi na województwo Sieradzkie. 8. Wacaw z Kalinowy, herbu Zaręba 1360. 9. Jan z Naropina, herbu Belina, 1406., 10. Marcin z Kalinowy, herbu Zaręba, umar 1416. 11. Marcin z Kalinowy, herbu Zaręba, 12. Jan Łopata z Kalinowy, herbu Zaręba, od roku 1429. 13. Wawrzeniec z Kalinowy, herbu Zaręba,1438 14. Hincza z Rogowa, herbu Działosza, 1460 14. Jan Zaremba z Kalinowy 1461 — 1477 h. ZAREMBA

15. Piotr Dunin 1478 — 1480 h. ŁABĘDZ

16. Dobiesław Kurozwęcki 1483 — 1484 h. PORAJ

17. Mikołaj Kurozwęcki 1485 — 1501 h. PORAJ

18. Jan Przerębski 1501 — 1523 h. NOWINA

19. Jakub Przerembski 1524 — 1547 h. NOWINA

20. Stanisław Przerembski 1547 — 1559 h. NOWINA

21. Jan Lutomierski 1563 — 1567 h. JASTRZĘBIEC W/G NIESIECKI

22. Andrzej Dembowski 1567 — 1579 h. JELITA

23. Hieronim Bużeński 1578 — 1580 h. PORAJ

24. Jan Krzysztoporski 1581 — 1585 h. NOWINA

25. Stanisław Koniecpolski 1587 — 1588 h. POBÓG

26. Hieronim Bużeński 1588 — 1603 h. PORAJ

27. Stanisław Przerembski 1603 — 1603 h.NOWINA

28. Jakub Przerębski 1603 — 1612 h. NOWINA

29. Jan Rudnicki 1615 — 1620 h. L I S

30. Maksymilian Przerembski 1620 — 1637 h. NOWINA

31. Adam Walewski 1628 — 1637 h. KOLUMNA

32. Jan Koniecpolski 1638 — 1645 h. POBÓG

33. Przemysław Bykowski 1646 — 1649 h. GRYF w/g Niesiecki

34. Wojciech Łubieński 1649 — 1652 h. POMIAN W/G Niesiecki

35. Hieronim Wierzbowski 1656 — 1657 h. JASTRZĘBIEC

36. Hieronim Grabiński 1658 — 1662 h. POMIAN W/G Niesiecki

37. Zygmunt Przerębski 1663 — 1665 h. NOWINA W/G Niesiecki

38. Jan Męciński 1666 — 1679 h. PORAJ W/G Niesiecki

39. Melchior Grudziński 1680 — 1689 h. GRZYMAŁA

40. Franciszek Małachowski 1690 — 1690 h. NAŁĘCZ W/G Niesiecki

41. Stanisław Małachowski 1692 — 1692 h. NAŁĘCZ W/G Nisiecki

42. Aleksander Lipski 1692 — 1699 h. ŁADA W/G Niesiecki

43. Franciszek Dönhoff 1699 — 1703 h. DÓNHOFF

44. Franciszek Zapolski 1703 — 1707 h. POBÓG

45. Michał Tarnowski 1710 — 1729 h. LELIWA W/G SŁOWNIK

46. Antoni Mycielski 1729 — 1750 h. DOŁĘGA W/G Niesiecki

47. Kazimierz Rychłowski 1752 — 1757 h. NAŁĘCZ

48. Jan Mączyński 1758 — 1776 h. ŚWINKA

49. Aleksander Mączyński 1776 — 1780 h. ŚWINKA

51. Władysław Biernacki 1780 — 1788 h. PORAJ

9. Jan Gołogórski 1518 — 1519 h. DĘBNO KASZTELANOWIE ŁĘCZYCCY

9. Jan Gołogórski 1518 — 1519 h. DĘBNO w/g Niesiecki Kasztelan Łęczycki

1. Piotr ze Skrzyniia Dunin, horbu Łabędz 1191. 2. Cherubin z Gołuchowa, herbu Wieniawa 1196. 3. Urban h. Półkozic 1248. 4. Świętopełek herbu Lis, 1310. 5. Jakób, herbu Kotwicz, 1339., 6. Eustachi ze Sprowy, herbu Odrowąż, umar 1350. 7. Mikoaj, herbu Nałęcz 1381.. 8.Jan Ligęza, herbu Pókozic, 1383 9. Jan z Łakoszyna, herbu Pókozic. 1413 10. Wojciech z Łaska, herbu Korab, umar 1417. 11. Wojciech Malski, herbu Nałęcz 1431 12. Maciej z Bielaw, herbu Zaremba. 1438 13. Mikoaj z Kainowy, herbu Zaręba Okolski 1450. 14. Tomasz Sobocki z Soboty 1459 — 1486 h. DOLIWA

15.Andrzej 1486 — 1495 h. NAŁĘCZ?

16. Andrzej Zaksiński 1496 — 1511 h. PÓŁKOZIC?

17. Wojciech Gledzianowski 1512 — 1512 h. ROLA W/G URUSKI

18. Andrzej Oporowski 1514 — 1523 h. SULIMA

19. Jan Kościelecki 1526 — 1535 h. OGOŃCZYK

20. Piotr Służewski 1535 — 1538 h. SULIMA

21. Mikołaj Brudzewski 1538 — 1545 h. NOWINA?

23. Zygmunt Parzęczewski 1545 — 1549 h. ROLA 24. Jakub Lasocki 1550 — 1576 h. DOŁĘGA

25. Paweł Szczawiński 1577 — 1593 h. PRAWDZIC

26. Stanisław Bykowski 1595 — 1611 h. GRYF

27. Mikołaj Szczawiński 1612 — 1620 h. PRAWDZIC

28. Wacław Kiełczewski 1620 — 1628 h. POMIAN

29. Adam Walewski 1628 — 1638 h. KOLUMNA

30..Samuel Przerębski 1638 — 1639 h. NOWINA

31. Remigian Zaleski 1640 — 1645 h. DOŁĘGA

32. Przemysław Bykowski 1645 — 1645 h. GRYF 33. Mikołaj Radziejowski 1646 — 1654 h. JUNOSZA

34. Aleksander Sielski 1655 — 1659 h. LUBICZ

35. Andrzej Przyjemski 1659 — 1661 h. RAWICZ

36. Andrzej Starkowiecki 1661 — 1661 h. ŁODZIA 37. Jan Trzebicki 1664 — 1661 h. ŁABĘDZ

38. Paweł Gembicki 1649 — 1686 h. NAŁĘCZ

39. Ludwik Wierzbowski 1687 — 1687 h. JASTRZĘBIEC

40. Jerzy Towiański 1692 — 1702 h. GIERAŁT

41. Jerzy Warszycki 1702 — 1718 h. ABDANK

42. Franciszek Skrzyński 1720 — 1730 h. ZAREMBA

43. Franciszek Skarbek 1731 — 1734 h. ABDANK

44. Maciej Poniatowski 1736 — 1743 h. CIOŁEK

45. Józef Walewski 1744 — 1750 h. PIERZCHAŁA

46. Józef Lipski 1750 — 1752 h. GRABIE

47. Zygmunt Linowski 1754 — 1754 h. POMIAN

48. Józef Lasocki 1757 — 1760 h. DOŁĘGA

49. Józef Walewski 1761 — 1762 h. PIERZCHAŁA

49. Józef Walewski 1761 — 1762 h. PIERZCHAŁA Kasztelan Łęczycki

50. Tadeusz Lipski 1763 — 1795 h. GRABIE KASZTELANOWIE BRZESKO KUJAWSCY 1. Maurycy, herbu Doliwa, 1222. 2. Tomasz, herbu Doga, umar 1228. 3. Wojciech, herbu Poraj, 1229. 4. Nakielski. herbu Poraj 4. Przecław, herbu Grzymaa, 1291

5. Zdzisaw, herbu Radwan, 6. Hebda, herbu Pomian, 1346., 7. Piotr z. Malachowa Matocha, herbu Grzymała, 8. Wojciecli z Kocielca, herbu Ogończyk,1413. 9. Stanisaw z Gozdny, herbu Doliwa 1433. 10. Mikoaj z Warzyniowa, herbu Pomian, 1438. 11. Jan z Kretkowa, herbu Dołęga, 1457.

12. Andrzej Kretkowski z Kretkowa 1455 — 1475 h.DOŁĘGA

13. Jan Oporowski z Oporowa 1475 — 1480 h. SULIMA

14. Mikołaj Oporowski z Oporowa 1480 — 1480 h. SULIMA

15. Maciej Służewski 1480 — 1491 h. SULIMA

16. Andrzej Lubieński 1491 — 1496 h. POMIAN

17. Mikołaj Kretkowski 1497 — 1501 h. DOŁĘGA

18. Bernard Lubrański 1501 — 1506 h. GODZIEMBA

19. Andrzej Oporowski 1507 — 1514 h. SULIMA

20. Jan Oporowski 1514 — 1525 h. SULIMA

21. Jan Leszczyński 1525 — 1533 h. WIENIAWA

22. Tomasz Lubrański 1535 — 1537 h. GODZIEMBA?

23. Erazm Kretkowski 1538 — 1551 h. DOŁĘGA

24. Bartłomiej Zebrzydowski 1551 — 1554 h. RADWAN

25. Łukasz Górka 1554 — 1555 h. ŁODZIA

26. Jan Służewski 1555 — 1558 h. SULIMA

26. Jan Służewski 1555 — 1558 h. SULIMA Sygnet herbowy Kasztelan Brzesko kujawski

27. Rafał Działyński 1559 — 1572 h. OGOŃCZYK

28. Grzegorz Kretkowski 1576 — 1584 h. DOŁĘGA

29. Jakub Ponętowski 1585 — 1586 h. LELIWA

30. Łukasz Kretkowski 1589 — 1603 h. DOŁĘGA

31. Bartłomiej Tylicki 1605 — 1609 h. LUBICZ

21. Jan Sierakowski 1610 — 1620 h. OGOŃCZYK

22. Jarosław Sokołowski 1621 — 1624 h. DRZEWICA?

23. Krzysztof Wysocki 1625 — 1631 h. DRYJA

24. Andrzej Kretkowski 1632 — 1637 h. DOŁĘGA

25. Jan Szczawiński 1637 — 1643 h. PRAWDZIC w/g NIESIECKI

26. Jan Dąmbski 1643 — 1660 h. GODZIEMBA

27. Melchior Grudziński 1660 — 1680 h. GRZYMAŁA

28. Spytek Pstrokoński 1680 — 1687 h. PORAJ

29. Kazimierz Grudziński 1687 — 1705 h. GRZYMAŁA

30. Michał Działyński 1706 — 1713 h. OGOŃCZYK

31. Krzysztof Dorpowski 1713 — 1715 h. LELIWA

32. Andrzej Dąmbski 1715 — 1726 h. GODZIEMBA

33. Ludwik Borucki 1726 — 1731 h.ROLA w/g NIESIECKI

34. Dadźbog Moszczeński 1731 — 1751 h. NAŁĘCZ

35. Stanisław Sokołowski 1752 — 1752 h. POMIAN

36. Paweł Dąmbski 1752 — 1783 h. GODZIEMBA

37. Stanisław Dąmbski 1783 — 1783 h. GODZIEMBA

38. Piotr Sumiński 1783 — 1790 h. LESZCZYC

39. Dionizy Mniewski 1790 — 1793 h. OGOŃCZYK KASZTELANOWIE INOWROCŁAWSCY I. Jan, herbu Rogala, 1402. 2. Marcin, herbu Rogala, 1415. 3. Marcin z Wyrzysk, lierbu Jelita, 4. Mikołaj Scibor Szarlej, herbu Junosza, 1440., 5. Krystyn 1458 — 1497 h. L I S?

39. DIONIZY MNIEWSKI 1790 — 1793 H. OGOŃCZYK Sygnet HERBOWY Kasztelan Brzesko kujawski

6. Stanisław Kościelecki 1501 — 1511 h. OGOŃCZYK

7. Mikołaj Kościelecki 1511 — 1520 h. OGOŃCZYK

8. Jan Kościelecki 1520 — 1523 h. OGOŃCZYK

9. Piotr Służewski 1526 — 1535 h. SULIMA

10. Andrzej Krotoski 1535 — 1552 h. LESZCZYC W/G Aleksander Czołowski

11. Andrzej Kościelecki 1552 — 1553 h. OGOŃCZYK

12. Jan Krotoski 1553 — 1563 h. LESZCZYC w/g A. Czołowski

13. Adam Drzewicki 1563 — 1569 h. CIOŁEK

14. Piotr Smerzyński 1569 — 1578 h. GRZYMAŁA

15. Jan Spławski 1580 — 1582 h. PORAJ

16. Jan Krotoski 1582 — 1582 h. LESZCZYC 17. Krzysztof Kościelecki 1584 — 1584 h. OGOŃCZYK

18. Janusz Witosławski 1626 — 1632 h. PRAWDZIC

19. Jan Łowicki 1633 — 1640 h. NAŁĘCZ

20. Andrzej Ruszkowski 1640 — 1652 h. POBÓG

21. Wojciech Kadzidłowski 1655 — 1663 h. OGOŃCZYK 22. Paweł Szczawiński 1666 — 1669 h. PRAWDZIC

23. Jakub Szczawiński 1669 — 1679 h. PRAWDZIC

24, Zygmunt Dąmbski 1679 — 1684 h. GODZIEMBA

25. Stanisław Jemielski 1685 — 1689 h.NIECZUJA?

26. Wojciech Lasocki 1689 — 1693 h. DOŁĘGA

27. Franciszek Grzybowski 1694 — 1713 h. PRUS II

28. Maciej Gąsiorowski 1713 — 1726 h. ŚLEPOWRON

29. Stanisław Garczyński 1726 — 1737 h. GARCZYŃSKI

30. Chryzostom Radojewski 1737 — 1753 h. OGOŃCZYK

31. Andrzej Moszczeński 1754 — 1764 h. NAŁĘCZ

32.Jan Skarbek 1764 — 1772 h. ABDANK

33. Teodor Moszczeński 1772 — 1783 h. NAŁĘCZ

34. Jan Dąmbski 1783 — 1793 h. GODZIEMBA KASZTELANOWIE BYDGOSCY 1. Sulisław {1238} h. TOPÓR? 2. Bogusław [1253—1262} h.? 3. Teodoryk Prus (ok.1265—1268), h. PRUS

1. SULISŁAW {1238} H. TOPÓR w/g NIESIECKI Kasztelan Bydgoski

4. Wojciech z Pęchowa (1268—1279), h. KOZIASZYJA?

5. Mroczko z Rogowa z rodu Grzymalitów (1279—1284} h. GRZYMAŁA

6. Dominik (23 czerwca 1286- 27 kwietnia 1292) h. LELIWA?

7. Bartosz z Kościelca z rodu Leszczyców (wzmianka 8 maja 1294), h. LESZCZYC

8. Bałdrzych (2 lutego 1296—1299), h. ZAREMBA

9. Jarosław z Płonkowa z rodu Pomianów (15 grudnia 1305—14 marca 1306 h. POMIAN

10. Przybysław z Leszcz (6 kwietnia 1315), h. LESZCZYC

11. Bogusza z rodu Leszczyców (2 kwietnia 1318—1326), h. LESZCZYC

12. Bogumił z Pakości z rodu Leszczyców (1326—23 stycznia 1330), h. LESZCZYC

13. Okupacja krzyżacka (1330—1337),

14. Zarząd tymczasowy starostów wielkopolskich (1337—1347),

15. Maciej z rodu Leszczyców (1347—1370), h. LESZCZYC

16. Mikołaj (1371—1374), h. LESZCZYC?

17. Mikołaj ze Ściborza zwany Purcz — starosta Kujaw Inowrocławskich (1378—1399), h. OSTOJA

18. Mikołaj z Pakości (1399—1400), h. LESZCZYC

19. Grzymisław (Grzymek) z Cieślina — przedtem stolnik inowrocławski (1402—1420), h. JUNOSZA?

20. Tomasz (Tomek) z Pakości — starosta koniński i nakielski (1423—1426),h. JELITA

21. Mikołaj Kiełbasa z Tymieńca — przedtem podczaszy poznański (1426—1444), h. NAŁĘCZ

22. Aleksander z Łabiszyna — (1448), h. LASKA

23. Mikołaj Kościelecki ze Skępego — (1449—1451 h. OGOŃCZYK 24. Mikołaj z Łabiszyna — przedtem podczaszy inowrocławski (1453),h. LASKA

25. Jan Kościelecki — przedtem chorąży inowrocławski (1453—1454) h. OGOŃCZYK

26. Nasław z Gogolina — przedtem podczaszy bydgoski (1455—1460),h. NIEMIERZA?

27. Stanisław Mozgawski (1464—1470), h. GIERAŁD

28. Mikołaj Gołańczewski h. TOPÓR

29. Andrzej Grudziński 1486—1513),herbu GRZYMAŁA

30. Abraham Zbąski 1516—1528),herbu NAŁĘCZ

31. Maciej Czarnkowski — starosta klecki (1532—1540), h. NAŁĘCZ

32. Janusz Kościelecki (1543—1550),herbu OGOŃCZYK

33. Sylwester Kretkowski (1550—1563),herbu Dołęga

34. Stanisław Kościelecki (od 1563), herbu Ogończyk

35. Adam Baliński (1590—1601), herbu Ogończyk

36. Janusz Grzymułtowski — starosta średzki (1602—1617),herbu Nieczuja

37. Stanisław Sokołowski — starosta radziejowski (1618—1621) herbu Pomian

38. Abraham Ciświcki (1621—1627)[13],herbu Wieniawa

39. Jan Sokołowski z Warzymowa — starosta radziejowski (1628—1636),herbu Pomian

40. Stanisław Sokołowski — starosta dybowski (1643—1644),herbu Pomian

41. Jan Sierakowski przedtem kasztelan santocki (1649),herbu Ogończyk —

42. Franciszek Załęski (1650—1658) herbu PRUS I

43. Konstanty Lubstowski — przedtem starosta kruszwicki (1657—1674),herbu Leszczyc

43. Konstanty Lubstowski — przedtem starosta kruszwicki (1657—1674),herbu Leszczyc Kasztelan Bydgoski

44. Andrzej Gąsiorowski — starosta radziejowski(1678—1683),herbu Ślepowron

45. Andrzej Ignacy Niemojewski — przedtem cześnik inowrocławski (1685—1697),herbu Rola

46. Michał Działyński — przedtem chorąży pomorski (1702—1706) herbu Ogończyk

47. Felicjan Krajewski 1706 do śmierci w maju 1706), herbu Jasieńczyk

48. Mikołaj Olszowski — przedtem miecznik brzeski (1710—1713),herbu Ślepowron

49. Jakub Wysocki (1713—1720), herbu Drya

50. Seweryn Trzebuchowski — chorąży inowrocławski, uzyskał nominację w 1720, ale nie objął urzędu, herbu Ogończyk

51. Stanisław Garczyński — przedtem łowczy poznański (1720—1726), herbu Garczyński

52. Stanisław Kościelski — przedtem kasztelan konarski kujawski (1726—1744},herbu Ogończyk

53. Augustyn Gąsiorowski — starosta radziejowski do 1750 (1745—1752),herbu Ślepowron

54. Michał Błeszyński — przedtem chorąży wielki koronny (1752—1769),herbu Oksza

55. Ignacy Kościelski — przedtem chorąży bydgoski (1769—1790), herbu Ogończyk

56. Ignacy Zakrzewski — starosta radziejowski (1792—1793), herbu Pomian KASZTELANOWIE LWOWSCY 1} Hryczko Kierdejowicz, herbu Kierdej, 1437 2. Sieko z Siennowa, herbu Korczak, od roku 1438. 3. Mikoaj Kmita, herbu Szreniawa, 1451. 4. Jan Sieniski herbu Dębno. 1459. 6. Paweł Odrowąż 1463 — 1478 h. ODROWĄŻ

1} HRYCZKO KIERDEJOWICZ, HERBU KIERDEJ Kasztelan Lwowski

7. Jerzy Ciechanowiecki 1479 — 1485 h. DOMBROWA

8. Feliks Paniewski 1487 — 1488 h. GODZIEMBA

9. Mikołaj Chodecki 1490 — 1491 h. OGOŃCZYK

10.. Stanisław Chodecki 1495 — 1505 h. OGOŃCZYK

11. Otto Chodecki 1505 — 1509 h. OGOŃCZYK

12. Jan Kamieniecki 1509 — 1511 h. PILAWA

13. Marcin Kamieniecki 1512 — 1515 h. PILAWA

14. Jerzy Krupski 1515 — 1533 h. KORCZAK

15. Stanisław Odrowąż 1533 — 1535 h. ODROWĄŻ

16. Stanisław Kmita 1535 — 1537 h. SZRENIAWA

14. Mikołaj Pilecki 1537 — 1551 h. LELIWA

15. Stanisław Tęczyński 1552 — 1554 h. TOPÓR

16. Stanisław Herburt 1554 — 1584 h. HERBUT

17. Jan Sienieński 1584 — 1588 h. DĘBNO

18. Stanisław Włodek 1588 — 1590 h. SULIMA

19. Stanisław Żółkiewski 1590 — 1608 h. LUBICZ

20. Jan Daniłowicz 1612 — 1613 h. S A S

21. Mikołaj Daniłowicz 1614 — 1616 h.S A S

21. Mikołaj Daniłowicz 1614 — 1616 h.S A S Kasztelan Lwowski

22. Marcin Krasicki 1616 — 1630 h. ROGALA

23. Wacław Zamojski 1633 — 1650 h. JELITA

24. Konstanty Grochowski 1651 — 1653 h. JUNOSZA

25. Andrzej Fredro 1654 — 1677 h. BOŃCZA

26. Marcin Zamojski 1677 — 1678 h. JELITA

27. Marcin Kącki 1679 — 1684 h. BROCHWICZ

28. Jerzy Fredro 1684 — 1702 h. BOŃCZA

29. Stanisław Fredro 1702 — 1723 h. BOŃCZA

30. Kazimierz Leszczyński 1724 — 1730 h. WIENIAWA

31. Maciej Ustrzycki 1730 — 1735 h. PRZESTRZAŁ

32. Jan Siemieński 1737 — 1746 h. DĄBROWA

33. Jerzy Łączyński 1746 — 1754 h. KOŚCIERZA

34. Michał Łoś 1754 — 1758 h. DĄBROWA

35. Józef Siemieński 1758 — 1760 h. DĄBROWA

36. Józef Potocki 1760 h. PILAWA

37. Antoni Morski 1765 — 1775 h. TOPÓR

38. Józef Popiel 1777 — 1786 h. SULIMA

39. Kajetan Czetwertyński 1786 — 1795 h. POGOŃ RUSKA od roku 1569. 1. Andrzej Wiśniowiecki Książe, herb swój własny 1577, 2. Micha Myszka, herbu Korczak, 1596. umar. 3. N. Koziński herbu Kierdej. 4. Alexander Książe Zasławski, herb swój wasny, 5 Jan Łahodowski, herbu Korczak, 1617., umar 1622. 6. Karol Książe Korecki, herbu Pogonia, umar 1633 7. M1ikoaj Książe Czartoryski, herbu Pogonia, 8. Kazimierz Bieniewski, herbu Radwan, 1658. 9. Jan Franciszek Lubowiecki, herbu Szreniawa, umar 1674. 10. Stefan Leduchowski, herbu Szaława umar. 1676. 11. Jerzy Wielhorski, herbu Kierdej, umar 1684

39. KAJETAN CZETWERTYŃSKI 1786 — 1795 H. POGOŃ RUSKA Kasztelan Lwowski

12. Stefan Zaborowski, herbu Wręby 1685. umar 13. Franciszek Leduchowski, herbu SzaŁawa, umarł 1704. 14. Wacaw Wielhorski, herbu Kierdej, umarł 1709. 15. Micha Liniewski, herb swój własny, 16. Jan Cetner, herbu Przyrowa, umarł 1722. 17. Mikoaj Olszaski, herbu Ślepowron, umarł 1731. 18. Karol Wyycki, herbu Gerald, umarł 1737. 19. Jan Pepowski, herbu, Gozdawa, umarł 1739. 20. Micha Czacki, herbu Świnka, w 1742. 21. Adam Ledochowski, w 1749. h. SZAŁAWA 22. Micha Ledochowski 1754., umarł 1783. h. SZAŁAWA 23. Franciszek Młocki herbu Prawdzic (ur. ok. 1730 roku — zm. 26 września 1812 we Lwowie) KAMIENIECCY KASZTELANOWIE 1. Dobrogost z Kolna, herbu Nałęcz. 1438. 2. Dobrogost Ostroróg, herbu Nałęcz. 1455 3. Teodor Buczacki, herbu Abdank, 1446. 4. Micha z Buczacza, herbu Abdank, 1460. 5. Jędrzej Fredro, herbu Bończa,

1. Dobrogost z Kolna, herbu Nałęcz. 1438 w/g Niesiecki Kasztelan Kamieniecki Kamieniecki

6. Mikołaj Śwircz 1467 — 1492 h. ŚLEPOWRON?

7. Jan Szarawski 1506 — 1505 h. GRZYMAŁA

8. Jakub Podfilipski 1506 — 1517 h. CIOŁEK

9. Jan Gołogórski 1518 — 1519 h. DĘBNO

9. Jan Gołogórski 1518 — 1519 h. DĘBNO w/ g Niesiecki Kasztelan Kamieniecki

10. Jan Tworowski 1519 — 1543 h. PILAWA

11. Mikołaj Buczacki 1543 — 1559 h. AWDANIEC

12. Jerzy Buczacki 1563 — 1567 h. AWDANIEC

13. Hieronim Sieniawski 1569 — 1576 h. LELIWA

14. Mikołaj Sieniawski 1576 — 1584 h. LELIWA

15. Stanisław Włodek 1584 — 1588 h. PRAWDZIC

16. Rafał Sieniawski 1588 — 1593 h. LELIWA

17. Jakub Pretfic 1593 — 1607 h. WCZELE

18. Andrzej Potocki 1607 — 1610 h. PILAWA

19. Jakub Potocki 1611 — 1611 h. PILAWA

20. Jan Golski 1613 — 1613 h. ROLA

21. Wojciech Humiecki 1613 — 1618 h. JUNOSZA

22. Andrzej Górski 1618 — 1624 h. NAŁĘCZ

23. Jan Herburt 1625 — 1626 h. HERBUT

24. Mikołaj Strus 1627 — 1627 h. KORCZAK

25. Stanisław Potocki 1627 — 1631 h. PILAWA

26. Aleksander Piaseczyński 1631 — 1635 h. L I S

27. Mikołaj Herburt 1635 — 1639 h. HERBUT

28. Michał Stanisławski 1639 — 1648 h. PILAWA

29.Stanisław Lanckoroński 1649 — 1650 h. ZADORA

30. Piotr Firlej 1649 — 1650 h. LEWART

31. Jan Uliński 1652 — 1655 h. DOŁĘGA 32. Jacek Schonberg 1657 — 1655 h. SCHONBERG 33. Krzysztof Grodzicki 1657 — 1659 h. ŁADA 34. Mikołaj Bieganowski 1660 — 1674 h. GRZYMAŁA

35. Paweł Potocki 1674 — 1675 h. PILAWA

36. Gabriel Silnicki 1676 — 1680 h. JELITA

37. Rafał Makowiecki 1678 — 1686 h. POMIAN

38. Franciszek Szembek 1688 — 1693 h. SZEMBEK

39. Nikodem Żaboklicki 1693 — 1704 h. ROCH

40. Aleksander Potocki 1704 — 1712 h. PILAWA

41. Marcin Kalinowski 1712 — 1712 h. KALINOWA 42. Jan Stadnicki 1738 — 1738 h.. SZRENIWAW 43. Michał Łoś 1740 — 1754 h. DĄBROWA

44. Józef Humiecki 1754 — 1764 h. JUNOSZA

45. Mikołaj Stadnicki 1765 — 1768 h. SZRENIAWA

46. Kajetan Hryniewiecki 1768 — 1782 h. PRZEGINIA

47. Antoni Bogusz 1782 — 1782 h. PÓŁKOZIC

48. Marcin Świejkowski 1782 — 1790 h. TRZASKA

49. Onufry Morski 1790 — 1795 h. TOPÓR LUBELSCY KASZTELANOWIE a. Wojciech syn Stępoty 1227 — 1229) h. L I S

49. Onufry Morski 1790 — 1795 h. TOPÓR Kasztelan Kamieniecki

1. Piotr herbu Szreniawa (domniemany kasztelan 1230)

2. Dzierżykraj (1231) h. NAŁĘCZ

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 22.05
drukowana A5
za 54.86
drukowana A5
Kolorowa
za 76.34