E-book
13.65
drukowana A5
21.47
drukowana A5
kolorowa
40.97
JPK - przygotowanie księgowości do roku 2018

Bezpłatny fragment - JPK - przygotowanie księgowości do roku 2018

BROSZURA - praktyczne wskazówki


Objętość:
46 str.
ISBN:
978-83-8126-188-3
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 21.47
drukowana A5
kolorowa
za 40.97

Nowa rzeczywistość przedsiębiorców po 1 lipca 2016 roku

Tytuł niniejszego rozdziału sformułowano na podstawie wyzwania postawionego przez Ministerstwo Finansów, którym jest obowiązek raportowania danych podatkowych do organów skarbowych za pośrednictwem struktur JPK. Początkowo może się wydawać, że sprawa dotyczy elementów proceduralnych, ale faktem jest, że począwszy od 1 lipca 2016 roku zmienił się sposób postrzegania przez organy podatkowe systemów informacyjnych wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Na czym polega ta zmiana? Do 30 czerwca 2016 roku, fiskus nie ingerował w sposób przygotowywania przez podatnika deklaracji czy sprawozdań składanych do urzędów. Nie miało znaczenia czy swoje zobowiązania podatkowe podatnik obliczał tradycyjnie, korzystając z papierowych druków i formularzy, w arkuszu kalkulacyjnym, czy też w programie komputerowym. Efekty swoich wyliczeń podatnik mógł wprowadzić do pól deklaracji serwisu internetowego e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, lub z pomocą innej aplikacji przygotować deklarację elektroniczną, zatwierdzić ją i następnie wysłać do właściwego urzędu skarbowego. Deklaracje mógł również wysłać w formie papierowej, pocztą, czy osobiście dostarczyć do urzędu. Weryfikacja poprawności wyliczeń podatnika była możliwa dopiero w momencie kontroli. Z racji tego, że były one realizowane przez urzędników, to prawdopodobieństwo ich uruchomienia różniło się w sposób znaczący. Ponadto, nawet w czasie kontroli urzędnik mógł wiele zagadnień pominąć, a i zakres kontroli był zawężony do konkretnego obszaru i okresu. Natomiast od 1 lipca 2016 roku weryfikacja poprawności przekazanych do urzędu skarbowego deklaracji i zobowiązań podatkowych, przyjęła formę e-kontroli, która ma zupełnie inne możliwości.

We wrześniu 2015 roku wprowadzono do Ordynacji Podatkowej zapis, z którego wynika, że przedsiębiorstwa, które prowadzą księgi podatkowe za pomocą programów komputerowych, będą zobligowane do przekazywania swoich danych do kontroli w postaci elektronicznej. Ponadto, ten sam artykuł OP wskazywał, że ta postać elektroniczna ma być zgodna z wytycznymi Ministerstwa Finansów podanymi w paragrafie 2, art. 193a. Forma wymiany danych z organem podatkowym, została nazwana Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK).

W marcu następnego roku, na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego, których w chwili obecnej, tj. w lipcu 2017 r., jest siedem:

— Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT, JPK_VAT.

— Księgi rachunkowe, JPK_KR.

— Wyciąg bankowy, JPK_WB.

— Magazyn, JPK_MAG.

— Faktury VAT, JPK_FA.

— Podatkowa księga przychodów i rozchodów, JPK_PKPIR.

— Ewidencja przychodów, JPK_EWD.

To właśnie za pośrednictwem struktur JPK od lipca 2016 roku, miały być przesyłane do organów podatkowych dane z przedsiębiorstw do kontroli. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest to, że plików JPK nie można przygotować manualnie, a mogą być one tylko wygenerowane z odpowiednio przygotowanych i skonfigurowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Taka forma raportowania do fiskusa oznacza, że dane w programach komputerowych muszą być wprowadzane z dużą starannością, poprawnie, z przestrzeganiem prawa, przez kompetentne osoby. I właśnie na tym polega ta rewolucyjna zmiana, która sprawiła, że przedsiębiorcy znaleźli się w zupełnie nowej rzeczywistości.


Do momentu wejścia w życie obowiązku JPK, księgowy mógł w sposób dowolny traktować system komputerowy, który był przez niego wykorzystywany do ewidencji księgowej. Mógł do niego wprowadzać wszystkie dane, albo ich część. Mógł to robić szczegółowo, albo też realizować to zadanie poprzez zbiorcze zapisy raz w miesiącu. Mógł dodatkowo prowadzić ewidencję w różnych miejscach scalając wszystko podczas przygotowywania raportów do urzędów. Ważne było tylko jedno: aby wszystkie informacje wymagane przez urzędy, były poprawne i zgodne z prawem oraz to, że na wypadek kontroli księgowy musiał dysponować wiedzą i materiałami, na podstawie których będzie w stanie wykazać prawidłowość swoich wyliczeń.


Od 1 lipca 2016 system komputerowy księgowości musi posiadać wszystkie dane i dane muszą być poprawne. Teraz księgowy przede wszystkim będzie musiał zadbać o rzetelność ewidencji szczegółowej, dzięki czemu struktury JPK zostaną zasilone prawidłowymi danymi. Ponadto, porównanie i zweryfikowanie poprawności przekazanych do urzędów informacji o zaliczkach podatku, czy podatkach będą przez fiskusa sprawdzane na bieżąco w kontekście wysłanych struktur JPK.

Obowiązek ten został rozłożony w czasie i poczynając od przedsiębiorstw dużych, którzy zostali zobligowani do raportowania ze wszystkich obszarów objętych JPK właśnie od 1 lipca 2016, poprzez małe i średnie podmioty, które od 1 stycznia 2017 roku zostały objęte obowiązkiem comiesięcznego wysyłania struktury JPK_VAT, następnie okresowe raportowanie tej struktury obejmie mikroprzedsiębiorstwa (od 1 stycznia 2018), by zamknąć całe przedsięwzięcie wdrożenia e-kontroli datą 1 lipca 2018. Od tego dnia wszystkie podmioty będą już raportowały do organów podatkowych za pomocą podanych przez Ministerstwo Finansów (MF) struktur JPK.


Powyższe terminy i wynikające z nich obowiązki, zostały przedstawione 13 maja 2016 roku w ustawie o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Mniejsi przedsiębiorcy otrzymali dwuletni okres czasu, aby przygotować swoje ewidencje księgowe do składania danych do kontroli w formie elektronicznej. Oczywiście wciąż obowiązuje warunek prowadzenia ksiąg podatkowych za pomocą komputerów, ale przy interpretacji fiskusa takiej, że arkusz kalkulacyjny jest również programem komputerowym, obowiązkiem wynikającym z art. 193a Ordynacji podatkowej, zostanie objęta zdecydowana większość przedsiębiorców. Poza tym, w grudniu 2016 roku został nałożony na podatników VAT obowiązek przesyłania deklaracji VAT tylko w formie elektronicznej. Wymóg ten dotyczy deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27. Tylko nieliczne podmioty nie są jeszcze objęte tym obowiązkiem od stycznia 2017, ale już od roku 2018 (styczeń) również będą musiały składać deklaracje VAT w formie elektronicznej. Podmioty, które mają trochę czasu na przygotowanie się do wysyłki elektronicznej formy deklaracji VAT, to podmioty które nie są:

— obowiązane do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;

— sprzedawcami towarów lub usług z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym (czyli m.in. dostawy złomu, metali szlachetnych, niektórzy dostawcy komputerów ale też niektórzy dostawcy usług budowlanych)

— obowiązane, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Te wszystkie wymagania sprawiają, że zdecydowana większość przedsiębiorców jednak będzie decydowała się na prowadzenie swojej ewidencji podatkowej przy pomocy programów komputerowych, nawet jeśli do tej pory tego nie robiła. Poza tym, trzeba również zdać sobie sprawę z faktu, że komputeryzacja wszystkich dziedzin życia postępuje bardzo dynamicznie i wcześniej czy później komputer zawita do każdego przedsiębiorstwa.

Trudno jest dzisiaj mówić o sposobie przekazywania do organów podatkowych wszystkich struktur JPK, ponieważ sytuacja wciąż się zmienia. Obecnie jedna struktura (JPK_VAT), jest objęta obowiązkiem wysyłki cyklicznej bez wezwania. Pozostałe struktury zaś, mają być wysyłane na żądanie. Taką wiedzę mieli przedsiębiorcy do maja 2017 roku, ale w tym samym miesiącu powstał projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, który wprowadza obowiązek stałej (już nie na żądanie) wysyłki do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), struktury dobowych raportów wyciągów bankowych JPK_WB, czyli kolejna struktura, która miałaby być przekazywana cyklicznie. Nowelizacja ta miała zacząć obowiązywać od września 2017 roku. Obowiązkiem tym, miałyby być objęte duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, około 80 tysięcy podmiotów. Ta nowelizacja na pewno spowodowałby wydanie nowej wersji struktury JPK_WB, ponieważ obecna nie zawiera pola, w którym możliwe byłoby wprowadzanie danych dotyczących podmiotu wpłacającego środki pieniężne na konto podatnika lub na które podatnik te środki przelewa, a taka informacja miałaby być przekazywana do KAS.


Ponadto Ministerstwo Finansów już zapowiada kolejne zmiany związane z e-paragonami oraz wprowadzeniem kolejnej struktury JPK_PAR, za pomocą której będą wysyłane do organów podatkowych informacje o sprzedaży paragonowej z elektronicznych kas fiskalnych. Rozpoczęcie wprowadzania tego rozwiązania planowane jest na styczeń 2018 rok i ma być realizowana sukcesywnie.

Kontrola w elektronicznej formie wymiany danych z organami podatkowymi, nie jest pomysłem zaproponowanym przez naszą administrację skarbową. Rozwiązanie to zostało opracowane już w 2005 roku przez OECD. Plik wymiany danych został nazwany wówczas Standard Audit File for Tax (SAF-T). E-kontrole wdrożono w wielu państwach Europy, m.in. w Portugalii, Niemczech, Francji, Luxemburgu, Wielkiej Brytanii, Norwegii. Pierwsza wersja SAF-T była uboższa, natomiast polskie wdrożenie SAF-T zostało oparte o jego drugą wersję, opracowaną w 2010 roku. Obszary danych objęte raportowaniem w tej wersji to:

— General Ledger (Księga Główna)

— Dzienniki

— Accounts Receivable (Należności)

— Customer Master Files (Dane podstawowe klientów),

— Invoices (Faktury),

— Payments (Płatności),

— Accounts Payable (Zobowiązania),

— Supplier Master Files (dane podstawowe dostawców),

— Invoices (Faktury),

— Payments (Płatności),

— Fixed Assets (Środki Trwałe),

— Asset Master Files (Dane podstawowe środków trwałych),

— Depreciation& Revaluation (Amortyzacja i aktualizacja wartości),

— Inventory (Zapasy),

— Product Master Files (Dane podstawowe produktów),

— Movements (Ruchy magazynowe).

W polskim rozwiązaniu JPK, uwzględnione zostały wszystkie wyżej wymienione dane, oprócz środków trwałych. Na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć czy przedsiębiorstwa w przyszłości będą również wysyłały informacje o tej części działalności, wynikającej z ewidencji dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych.

W związku z tym, że e-kontrole funkcjonują również w innych państwach, realizowana jest między nimi wymiana doświadczeń, uwag i spostrzeżeń w tym zakresie. Większość państw zwraca uwagę na fakt skuteczności prewencyjnej wdrożonego SAF-T, ponieważ jeszcze przed kontrolami obserwowany był u nich wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatków. W Polsce, w rok od rozpoczęcia wdrożenia raportowania w formie JPK, na stronie Ministerstwa Finansów niemalże w każdym miesiącu podawane są komunikaty o wykryciu nadużyć podatkowych. Ostatni komunikat z dnia 21.07.2017 informuje o rozbiciu grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT poprzez karuzele podatkowe. Śledząc pojawiające się na bieżąco komunikaty MF, można wyciągnąć wniosek, że forma raportowania JPK jest skuteczna i przynosi konkretne efekty. O nowych możliwościach, jakie Ministerstwo uzyskało poprzez e-kontrole, można się przekonać czytając komunikaty po kolejnych wysyłkach struktury JPK_VAT, gdzie identyfikowane błędy w wysyłkach podatników są komentowane niemalże na bieżąco.

Obecnie, przedsiębiorcy muszą mieć świadomość tego, że dane jakie kolekcjonują w swoich systemach informatycznych, będą wykorzystywane w kontroli skarbowej. Istotne jest również to, że ustawodawca przewiduje kary za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów o Jednolitym Pliku Kontrolnym. W związku z tym, że obowiązek przekazywania danych do kontroli w formie plików JPK o określonej strukturze został nałożony przepisami prawa, wobec czego podmioty, które się do tego nie zastosują, mogą spodziewać się sankcji. Przy okazji nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej nie wprowadzono nowego rodzaju przestępstw na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy związanych z niewdrożeniem lub niewłaściwym wdrożeniem JPK. Odpowiedzialność podatników i ich kontrahentów podlega pod aktualnie obowiązujące regulacje. Warto też wiedzieć, że art. 48 Ordynacji Podatkowej, daje możliwość przedsiębiorcom odraczania terminów przewidzianych w przepisach podatkowych. Jest ono możliwe w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Wniosek o odroczenie wnosi się przed upływem terminu, a decyzja organu podatkowego jest uznaniowa.


Jakich sankcji można się spodziewać, gdy nie zastosujemy się do przepisów związanych z wdrożeniem JPK? Zgodnie z art. 262 §1 pkt 2a Ordynacji podatkowej, podatnicy, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie przedstawiają w wyznaczonym terminie ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach mogą zostać ukarani karą porządkową, która wynosi w 2017 r., do 2800 zł. W przypadku zaś braku realizacji obowiązku przez osobę prawną, karą porządkową może zostać ukarana osoba reprezentująca dany podmiot, np. członek zarząd.

Przewinienie skarbowe popełnione w 2017 roku może być uznane za wykroczenie skarbowe, gdy ww. kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej (albo wartość przedmiotu czynu) nie przekroczyła 10 000 zł (5 x 2 000 zł). Powyżej tej kwoty mówimy o przestępstwach skarbowych. Dla czynów popełnionych w 2016 roku granicą była kwota 9 250 zł (5 x 1850 zł). Jeśli podatnik prowadzi księgi podatkowe w sposób niepozwalający na wygenerowanie struktur JPK, może to być zakwalifikowane jako wadliwe prowadzenie ksiąg, co jest zgodnie z art. 61 §3 Kodeksu karny skarbowy, wykroczeniem skarbowym, które jest karane grzywną. Minimalna kwota grzywny w 2017 roku to: 1/10 * 2000,00 = 200,00 zł, a maksymalna to: 20 * 2000,00 = 40 000,00 zł.

Przestępstwa skarbowe są karane zgodnie z art. 23 Kodeksu karno skarbowego, według liczby stawek dziennych oraz ich wysokości. Według kodeksu najniższa orzeczona liczba stawek może wynieść 10, a najwyższa 720 (jeśli Kks nie stanowi inaczej). Najniższą stawkę dzienną wylicza się jako 1/30 minimalnego wynagrodzenia, co w 2017 roku wynosi 66,66 zł, a najwyższa stawka dzienna to 400 * 66,66 = 26 666,66 (czterystukrotność minimalnej stawki dziennej). Sąd może zasądzić minimalna grzywnę, która stanowi 10 minimalnych stawek dziennych: 666,70, lub maksymalną, która może być wyliczona jako 720 maksymalnych stawek dziennych, co stanowi 19 199 995,20 zł.

Zakres informacyjny przesyłany w plikach JPK

W świetle wprowadzanych przepisów, jakie zostały w skrótowej formie przedstawione w rozdziale poprzednim, warto przyjrzeć się dokładnie danym oraz informacjom, jakie podatnik będzie przekazywał do organów podatkowych w ramach struktur JPK. Jest to istotne z punktu widzenia tego, że wszystko, co przedsiębiorca przekaże do fiskusa (deklaracje, sprawozdania, struktury JPK), musi być ze sobą spójne oraz zgodne z zaewidencjonowanymi w programach komputerowych danymi.


Uruchomienie e-kontroli podatkowych, to nie jest zaimplementowanie przez producenta oprogramowania funkcjonalności generowania struktur JPK i ich wysyłki. E-kontrole obligują podatników do posiadania systemu komputerowego, który pozwala na przygotowanie plików JPK oraz prowadzenia rzetelnej księgowości w oparciu o poprawne dane, które w ostateczności mają być przekazywane bezpośrednio z programu komputerowego do organu podatkowego w formacie zestandaryzowanych plików JPK.


Po pierwszym zmierzeniu się z tym zagadnieniem poprzez rozpoczęcie raportowania danych VAT w postaci struktury JPK_VAT, nadchodzi czas na przygotowanie systemów informatycznych do eksportowania pozostałych struktur danych. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że przygotowanie do wysyłki struktury raportującej dane o podatku VAT jest stosunkowo łatwe do wykonania. Struktura jest prosta i powinna się uzgodnić z deklaracją VAT-7. Ponadto, cykliczność tej czynności również jest okolicznością wspierającą podatników, ponieważ włączenie w harmonogram prac w księgowości tego obowiązku sprawia, że jest to jedna w wielu operacji do wykonania w danym okresie obrachunkowym.


Wszystkie pozostałe struktury JPK, mają być wysyłane na żądanie fiskusa, a z tego wynika obowiązek posiadania prawidłowych danych w systemie, by móc w każdej chwili wysłać żądaną przez organ podatkowy strukturę uzupełnioną poprawnymi, spójnymi danymi. Oznacza to, że podatnik pomimo, że nie ma obowiązku cyklicznej wysyłki pozostałych struktur, to powinien włączyć do swoich harmonogramów działań takie, które będą weryfikowały na bieżąco dane ewidencjonowane w programie, by mogły być one w każdej chwili pobrane do odpowiednich struktur JPK. Istotnym więc teraz zadaniem dla podatników będzie skupienie się na weryfikacji swoich procedur ewidencji dokumentów w taki sposób, aby do informatycznych systemów księgowych wprowadzane były poprawne dane, które odzwierciedlają w prawidłowy sposób struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Ale by to było możliwe podatnik powinien dobrze poznać zawartość struktur JPK, przeanalizować wszystkie pola, do których mają być pobierane dane z systemów. Wiedza ta jest niezbędna z punktu widzenia analizy dokumentów źródłowych i przygotowania odpowiednich procedur ewidencjonujących dane.


Jak to zostało napisane wcześniej, dokumentacja opisująca zawartość struktur JPK, została udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów. Materiały tam umieszczone mają dwa formaty: pdf oraz xsd. Format pdf jest dokumentem, który można otworzyć w bezpłatnym programie Acrobat Reader. Jest to dokumentacja opisowa, dla wszystkich zainteresowanych osób, które pragną zapoznać się ze szczegółami struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Natomiast format xsd, to dokument przeznaczony raczej dla informatyków, ale też można z jego pomocą importować dane z plików xml do Excela. Każda ze struktur JPK składa się z trzech części:

— nagłówkowej,

— merytorycznej,

— kontrolnej.

Część nagłówkowa to dwa segmenty: NagłówekPodmiot1. W segmencie Nagłówek wypełnianie są następujące pola (wszystkie obowiązkowe):

— kod formularza,

— wariant formularza,

— cel złożenia (pierwsza wersja — 1, korekta — 2),

— data wytworzenia JPK,

— data od (okres w którym kontrolowane są dane),

— data do (okres w którym kontrolowane są dane),

— domyślny kod waluty,

— kod urzędu (e-kod urzędu skarbowego).

Natomiast w segmencie Podmiot1, wypełnianie są pola:

— identyfikator podmiotu

— adres podmiotu

w ramach identyfikatora podmiotu, w strukturach JPK wypełniane są pola (rys.1):

— NIP,

— pełna nazwa

— REGON.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 21.47
drukowana A5
kolorowa
za 40.97