E-book
1.47
drukowana A5
8.95
Irlandzki Kodeks Pielęgniarski

Bezpłatny fragment - Irlandzki Kodeks Pielęgniarski

tłumaczenie własne (wybór)


Objętość:
19 str.
ISBN:
978-83-8126-030-5
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 8.95

Wstęp

Celem przedmiotowej publikacji jest udostępnienie możliwości zapoznania się z Kodeksem Etyki Pielęgniarskiej, który obowiązuje na terenie Irlandii. Jak wiadomo, każdy z krajów europejskich realizuje zasady związane z tworzeniem standardów pracy pielęgniarki w ramach funkcjonowania lokalnych izb pielęgniarskich. Jednocześnie standardy te są często ujmowane w formie zapisów kodeksu etyki, który stanowi nie tylko wskazówkę co do zasad postępowania w pracy pielęgniarki i położnej, ale jednocześnie jest to wyznacznik modelu funkcjonowania pielęgniarstwa i podstawa do odpowiedzialności zawodowej.

Wiedza na temat zasad realizowania standardów etyki na terenie krajów Unii Europejskiej jest ważnym i zasadniczym aspektem wiedzy, którą powinna posiadać pielęgniarka z wykształceniem wyższym. Lektura w tym zakresie pozwala na zrozumienie wymiaru pielęgniarstwa w skali europejskiej.

Tłumaczenie realizowane w tym zakresie ma charakter autorski, nieautoryzowany. Autor posiada wykształcenie i doświadczenie w zakresie pracy pielęgniarza, stąd sposób tłumaczenia odzwierciedla nie tylko sens słowny Kodeksu ale również autor dokłada starań, aby w miarę możliwości przekazać również ducha tego dokumentu, idei realizowania pracy pielęgniarki jako działania opartego na najwyższych standardach zawodowych.

Jednocześnie jest to doskonała okazja do refleksji nad funkcjonowanie etycznych i moralnych aspektów pielęgniarstwa jako kanonu, w innych krajach europejskich. Biorąc pod uwagę obecne niewątpliwie trudne chwile, jakie przeżywa cała Wspólnota Europejska, należy zwrócić uwagę, iż właśnie pielęgniarstwo jest tą uniwersalną dziedziną nauki i funkcjonowania społecznego w wymiarze opieki, który może stać się platforma porozumienia ponad wszystkimi podziałami i trudnościami.

Autor chciałby jednocześnie tłumaczeniem tym wskazać potrzebę ściślejszego zaangażowania środowiska medycznego na rzecz tworzenia podstaw Wspólnoty Europejskiej, wierząc że Wspólnota nie tylko przetrwa ten trudny okres ale rozwinie się a pielęgniarstwo stanie się jednym z filarów w wymiarze społecznym.

Przedstawione tłumaczenie ma charakter odautorski a jego celem jest prezentowanie wiedzy na temat zasad wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Irlandii w zakresie podstaw prawnych w tej mierze.

Osoby zainteresowane zgłębieniem przedstawionej problematyki powinny również zapoznać się z oryginalnymi tekstami ustaw rządu Irlandii, dotyczących zasad organizacji opieki medycznej i innych aspektów działalności leczniczej. Lista tychże aktów znajduje się na końcu publikacji.

Preface

The purpose of this publication is to provide you with the opportunity to familiarize yourself with the Code of Nursing Ethics, which is valid in Ireland. As is well known, each European country implements the principles of developing nursing work standards within the functioning of local nursing chambers. At the same time, these standards are often included in the Code of Ethics, which is not only an indication of how nursing and midwifery work, but also is a determinant of nursing practice and a basis for professional responsibility.

Knowledge about the principles of ethical standards in EU countries is an important and essential aspect of knowledge that a nurse with higher education should possess. Reading in this area allows us to understand the dimension of nursing at European level.

Translation carried out in this field is authoritative, unauthorized. The author has an education and experience in the field of nursing, hence the way the translation reflects not only the verbal sense of the Code but also the author’s efforts to convey the spirit of this document as well as the idea of carrying out the work of a nurse as an activity based on the highest professional standards.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 8.95