E-book
6.83
Genetyka — zbiór zadań maturalnych

Bezpłatny fragment - Genetyka — zbiór zadań maturalnych

Część pierwsza


Objętość:
309 str.
ISBN:
978-83-8104-079-2

Wstęp

Zbiór zadań maturalnych to propozycja dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego oraz dla nauczycieli biologii. Zawiera bogaty zestaw pytań egzaminacyjnych z genetyki publikowanych w latach 2001—2016 w różnych źródłach, zebranych i podzielonych tematycznie tak, aby ułatwić solidne przygotowanie do matury.

Każde zadanie, oprócz kolejnego numeru, zawiera informację dotyczące tekstu źródłowego: miesiąc i rok egzaminu oraz kolejny numer w arkuszu (zadania oznaczone AM pochodzą z testów egzaminacyjnych na Akademie Medyczne).

Do niektórych oryginalnych pytań dołączone są dodatkowe polecenia oznaczone gwiazdką (*). Po każdym rozdziale podane są poprawne rozwiązania zadań.

Publikacja na pewno pomoże uczniom w przygotowaniu się do egzaminu, sprawdzeniu umiejętności i ćwiczeniach w rozwiązywaniu zadań maturalnych, a dla nauczycieli może być źródłem do przygotowania testów.


Przyjemnej pracy i powodzenia na egzaminie maturalnym!

Autorka

Rozdział I. Budowa i funkcja kwasów nukleinowych

I.1. Zadania

1. Zadanie 21. (2pkt) (próbna, 2001)


DNA zbudowany jest z jednostek zwanych nukleotydami.

Schemat budowy DNA.

Na schemacie budowy DNA zaznacz (obrysuj) jeden nukleotyd i podaj nazwy związków chemicznych wchodzących w jego skład.


2. Zadanie 17 (1 pkt) (próbna, marzec 200)

Rysunek przedstawia schemat tRNA.

a) Napisz, która z charakterystycznych części tego kwasu jest odpowiedzialna za jego przymocowanie do rybosomu podczas biosyntezy białka.


3. Zadanie 19. (1 pkt) (styczeń, 2003)

Podaj prawidłowość, z której wynika, że kolejność organicznych zasad azotowych w jednej nici DNA determinuje kolejność zasad w drugiej nici tej samej cząsteczki DNA

4. Zadanie 23. (2 pkt) (grudzień, 2004)

Nić mRNA jest komplementarna do nici kodującej DNA, a antykodon tRNA (charakterystyczny dla przyłączonego aminokwasu) jest komplementarny do kodonu w mRNA, odpowiadającego temu aminokwasowi.

Wykorzystując zasadę komplementarności, uzupełnij powyższą tabelę.


5. Zadanie 20. (2 pkt) (czerwiec 2004)

W tabeli podano procentową zawartość zasad azotowych w trzech próbkach DNA.

Podaj, która próbka nie pochodzi z tego samego organizmu co dwie pozostałe. Uzasadnij wybór stosując odpowiednie obliczenia.


6. Zadanie 19. (3 pkt) (egzamin AM, 2005)

Kwasy nukleinowe zbudowane są z nukleotydów. Każdy nukleotyd składa się z zasady azotowej, cukru pięciowęglowego i reszty kwasu fosforowego.

Wymień trzy cechy budowy, które różnią cząsteczkę DNA od RNA.

1. …2. …3. 


7. Zadanie 23. (3 pkt) (listopad, 2006)

Uzupełnij tabelę, w której porównano budowę i funkcje RNA i DNA

8. Zadanie 23. (1 pkt) (maj, 2007)

Na rysunku przedstawiono schemat struktury cząsteczki DNA.

a) Opisz sposób, w jaki utrzymywana jest dwuniciowa struktura cząsteczki DNA.

b) * Wyjaśnij rolę tych wiązań w procesie syntezy DNA.

c) * Która z wymienionych poniżej cząsteczek DNA jest bardziej trwała? Uzasadnij swój wybór.

A.

ATTACGCTTA

TAATGCGAAT

B.

GGCCATGAAC

CCGGTACTTG


9. Zadanie 24. (2 pkt) (maj, 2007)

Naukowcy zbadali materiał genetyczny pewnego wirusa. Wyniki swoich badań przedstawili w tabeli.

Na podstawie analizy przedstawionych wyników badań określ rodzaj:

a) kwasu nukleinowego (RNA, czy DNA), który jest materiałem genetycznym tego wirusa.

b) cząsteczki (jednoniciowa, czy dwuniciowa), którą ma kwas nukleinowy tego wirusa.

Każdą z odpowiedzi uzasadnij jednym argumentem.


10. Zadanie 21. (1 pkt)(próbna, 2007)

Poniższy zapis przedstawia sekwencję jednej nici DNA o następującej kolejności nukleotydów:

CCAAATTGGAGAT

Napisz sekwencję drugiej komplementarnej nici DNA.


11. Zadanie 23. (2 pkt) (próbna, 2007)

Na schematach A, B przedstawiono modele budowy DNA oraz RNA.

Po zanalizowaniu schematów podaj dwie cechy, którymi różnią się budową RNA od DNA.


12. Zadanie 20. (1 pkt)(maj, 2008)

W DNA pewnej bakterii cytozyna stanowi 37% wszystkich zasad.

Oblicz poniżej, jaka jest zawartość procentowa każdej z pozostałych zasad azotowych (A, T i G) w DNA tej bakterii. Uzyskane wyniki zapisz w wyznaczonych miejscach.

C = 37%,

= …,

T = …,

G = ….


13. Zadanie 23. (2 pkt) (maj, 2008)

Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki t-RNA — literami X i Y zaznaczono jej dwie funkcjonalne sekwencje nukleotydowe

Podaj, na czym polega rola sekwencji X i Y w syntezie białek.

— … Y — 


14. Zadanie 15. (4 pkt)(listopad, 2008)

W procesach transkrypcji i translacji ma zastosowanie zasada komplementarności.

Uzupełnij zapisy, wykorzystując powyższą zasadę.

Wyjaśnij, na czym polega zasada komplementarności.

15. Zadanie 21. (1 pkt)(styczeń, 2010)

Przyporządkuj nazwy rodzajów kwasu rybonukleinowego: tRNA, rRNA, mRNA, do wymienionych poniżej funkcji.

a) Przenoszenie do cytoplazmy informacji genetycznej o budowie białka — …

b) Przenoszenie na rybosomy aminokwasów do budowy białka — …

c) Budowa rybosomów i udział w powstawaniu wiązań pomiędzy aminokwasami — …


16. Zadanie 21. (1 pkt)(sierpień, 2010)

Dwuniciowa struktura DNA jest stabilizowana przez wiązania wodorowe powstające między parami komplementarnych zasad azotowych z przeciwnych nici. Dwupierścieniowe zasady purynowe (adenina, guanina) łączą się zawsze z jednopierścieniowymi zasadami pirymidynowymi (tymina, cytozyna). Pomiędzy adeniną i tyminą powstają dwa wiązania wodorowe, a pomiędzy cytozyną i guaniną — trzy wiązania.

Korzystając z informacji przedstawionych w tekście, zaznacz wśród A–D zestaw, w którym numerom I–IV poprawnie przyporządkowano nazwy zasad azotowych.

A. I — cytozyna, II — guanina, III — tymina, IV — adenina

B. I — adenina, II — tymina, III — guanina, IV — cytozyna

C. I — guanina, II — cytozyna, III — adenina, IV — tymina

D. I — tymina, II — adenina, III — cytozyna, IV — guanina


17. Zadanie 22. (2 pkt)(maj, 2011)

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.