E-book
40.95
drukowana A5
63.22
drukowana A5
Kolorowa
96.47
Everything You Never Forget

Bezpłatny fragment - Everything You Never Forget

Niepamięć (PL)


Objętość:
439 str.
ISBN:
978-83-8221-589-2
E-book
za 40.95
drukowana A5
za 63.22
drukowana A5
Kolorowa
za 96.47
Dziękuję, że pozwoliłeś mi siebie doświadczać. To najpiękniejsze, czego może doświadczyć człowiek — doświadczyć drugiego człowieka. — Piotrowi.

Zgubione wspomnienia

Dziękuję, że pozwoliłeś mi siebie doświadczać. To najpiękniejsze, czego może doświadczyć człowiek — doświadczyć drugiego człowieka. Piotrowi.

Myśli i wspomnienia bywają jedyną miłą chwilą jakiejś trudnej sytuacji w życiu. Bywają też tak natrętne jak insekty w wilgotny, upalny dzień. Czy wiesz, że codziennie przez naszą głowę przechodzi około sześćdziesięciu tysięcy myśli? To one decydują o tym, jak się czujemy i jak działamy. Przekładają się na to, co w życiu osiągamy i na to czego nie osiągamy. Jedna myśl może zasiać w nas niepewność, zainspirować, wywołać uśmiech, smutek, rozpacz lub nas rozgniewać.

Myśli są jak motyle albo ćmy — mogą cieszyć i wyzwalać radość do życia albo budzić niepokój, lęk i ocierać cię o śmierć. Nie żałuj i nie wracaj wciąż na nowo do podjętych w przeszłości decyzji. Nie oceniaj. Być może ta właśnie decyzja podjęta w tamtym właśnie czasie, była jedyną, by ocalić siebie.

O drugim człowieku wiesz tylko tyle, ile zechciał ci powiedzieć. Reszta to twoje wyobrażenia i przekonania, nierzadko błędne lub niepełne. O sobie wiesz tylko tyle, ile zechcesz do siebie dopuścić, a czasem odpuścić. Reszta to twoje wyobrażenia i przekonania na swój temat a nierzadko krzywdzące opinie i oceny innych, które uczyniłeś swoimi. Dlatego praca z własnym nastawieniem zaczyna się od pracy z własnymi myślami. To sztuka oswajania.

Thank you for letting me experience yourself. This is the most beautiful thing that a person can experience — experience another person. — For Peter.

Lost memories

Thoughts and memories can be sometimes the only pleasurable moment in a difficult situation. They are also as intrusive as insects on a hot, humid day. Do you know that about sixty thousand thoughts pass through our heads every day? They decide how we feel and how we act. They also become things that we achieve or don’t achieve in life. One thought can trigger our uncertainty, inspire us, make us smile, make us sad, make us angry or drive us to despair.

Thoughts are like butterflies or moths — they can bring joy to life, cause anxiety and fear, or bring you close to death. Do not regret and do not come back again and again to the decisions made in the past. Do not judge. Perhaps, this very decision at that particular time was the only one to save yourself.

You only know as much about the other person as he or she has told you. The rest are your ideas and beliefs which are often incorrect or incomplete. You only know about yourself as many things you want to let yourself to know. The rest are your ideas and beliefs about yourself, and often harmful opinions and judgments of others that you have made yours. Therefore, working with your own attitude starts with working with your own thoughts. It is the art of getting accustomed to things.

Mój świat

Wybrałam moją ulubioną, poetycką formę jako sztukę oswajania. W krótkich opowieściach dotykam miłości, rozczarowania, straty, tęsknoty i łagodzenia bólu kobiecą namiętnością i potrzebą bycia kochaną.


Poetyckie opowieści tak delikatne i lekkie, głaszczą i przytulają, szeptem przywołują to, co jest udziałem każdej kobiety, każdego mężczyzny na różnych etapach życia. Bo poezja po to jest właśnie, by odczuwać, doświadczać, zbliżać i rozumieć.


Cieszę się, że przekraczasz próg do mojego świata. Mam nadzieję, że poczujesz się tu jak w domu i odnajdziesz cząstkę siebie.

My world

I chose my favourite, poetic form as the art of getting accustomed to things. In short stories, I touch love, disappointment, loss, longing and relieving pain with a woman’s passion and the need to be loved.


Poetic stories are so delicate and light that they stroke and cuddle. By a whisper, they evoke what every woman, every man at different stages of life might experience. Because poetry is to feel, experience, bring things nearer and help to understand them.


I am glad that you are crossing the threshold into my world. I hope you will feel here like home and find a piece of yourself.

Dziwne

dziwne że nigdy wcześniej nie minęliśmy się na ulicy

w autobusie

gdziekolwiek

wtedy życie upłynęłoby może zupełnie inaczej

It is strange

it is strange that we have never passed each other

in the street before

on the bus

anywhere

then life might have been different

Graciarnia wspomnień

schody

strych

graciarnia wspomnień

kartony pełne swetrów

fotografie zapomnianych już chwil

czas przez palce wyciekł niepostrzeżenie

naiwna myśl o życiu

że będzie takie jak trzeba

takie, jakie sobie wymyśliłam

A storage room of memories

stairs

attic

a storage room of memories

boxes full of sweaters

photographs of already forgotten moments

time slipped through my fingers imperceptibly

naive thought about life

that it will be as it should be

as I imagined

Czas

czas przez palce przecieka

ale to tylko jak jesteś daleko

razem nie przepadnie nam żaden darowany dzień

Time

time is slipping through my fingers

but it’s only when you’re far

together we won’t lose any given day

Podsumowanie

kolejny rok

i jeszcze jedna bruzda na czole

podsumowanie tego co było

upłynął rok

nasz pierwszy

pełen wszystkiego co nasze

wszystkiego co pierwsze

wszystkiego co piękne

rok, w którym życie zaczęło się od nowa

rok, w którym oczy się otworzyły

i zobaczyły wszystko

czego całe życie nie dostrzegały

A year summary

another year

and one more furrow on the forehead

summary of everything that happened

a year has passed

our first

full of everything that’s ours

everything which is our first

everything which is beautiful

the year when life began anew

the year the eyes were opened

and saw everything

that they had missed all their life

Śpię i śnię

śpię z naszymi wspomnieniami

zgubiłam się pośród nich

a potem znalazłam

chwyciłam cię za rękę

wyprowadziłeś mnie z mgły

nie wypuszczaj

nie zgub mnie

nie budź mnie

I sleep and dream

I sleep with our memories

I got lost somewhere among them

and then I found it

it was you

I grabbed your hand

you led me out of the fog

don’t let go

don’t lose me

don’t wake me up

Obecność

nie zostawiaj mnie teraz

potrzebuje cię

teraz może bardziej mentalnie

chciałabym czuć Twoją obecność

cokolwiek się wydarzy

może tylko bardziej boleć

może będzie trudniej

ale bede zawsze gdzieś

dla ciebie

jesteś

Presence

don’t leave me now

I need you

now maybe more mentally

I’d like to feel your presence

whatever happens

it can only hurt more

maybe it will be more difficult

but I’ll always be somewhere

for you

you are

Tęsknoty

tęsknoty nawiało przez niedomknięte drzwi

jesień szeleści pod nogami

jedna tęsknota za tobą

pół tęsknoty za nami

taki plan na półtorej tęsknoty

Longing

longing blew through the door ajar

autumn rustles under my feet

one longing is behind you

half longing is behind us

such a plan for one and a half longing

Trening pamięci

przypominam sobie ciebie

tak powolutku po centymetrze

wietrzę cię po zapachu

próbuję po smaku

zapamiętuję

twój zapach

smak

ciepło

oszukuję czas

Memory training

I’m recalling you

so slowly inch by inch

I’m smelling your air

I’m tasting you

I try to remember

your smell

your taste

your warmth

I’m cheating the time

Odwilż

odcisk dłoni na zaparowanej szybie

chwile jakby nie nasze

odgrywane przez nieznanych aktorów

nienazwane i nieznane

ty mówisz

kocham cię skarbie

lubię cię taką

a ja czuję jak przychodzi odwilż

wiosna

będzie błoto

będzie słonko

będzie się zielenić

Thaw

handprint on a foggy windshield

moments seem to be not ours

acted by some unknown actors

the unnamed and the unknown

you speak

I love you baby

I like the way you are

and I feel the thaw coming

spring

there will be mud

there will be sunshine

the world will be greening

Kpina

czas i tak płynie

czy tego chcemy czy nie

czas nie liczy kolejnych nowych początków

czas kpi sobie z ludzkich nadziei na lepsze życie

śmieje się głośno z planów

śmieje się z marzeń i tęsknot

Mockery

time goes by anyway

whether we like it or not

time does not count the next new beginnings

time mocks people’s hopes for a better life

laughs at the plans aloud

laughs at dreams and longings

Dual sim

jestem niedobra

i jestem dobra

zła ja i dobra ja

i jeszcze ta część mnie

w miarę przyzwoita

uszyta na miarę cudzych potrzeb

ta część mnie nadawała się do różnych prac

zadaniowa

check lista

taka natura

dual sim

walczę ze sobą

tak mnie skonstruowano

to czyni mnie bardziej ludzką

możliwość wyboru

nie zawsze bardzo jasnego

strefa szarości

nigdy nie mam pewności czy moje to co zrobię

będzie bardziej czy mniej szare

ciemniejsze czy jaśniejsze

Dual sim

I am not good

and I am good

bad me and good me

and this part of me which is

reasonably decent

tailored to the needs of others

this part of me was suitable for different jobs

task force

check list

such a nature

dual sim

I’m fighting with myself

that’s how I was constructed

it makes me more human

a possibility to make a choice

not always very bright

gray zone

I’m never sure if what I do will be mine

will be more or less gray

darker or lighter

Dualizm

dualizm

dwoista natura

ciemna strona mocy

czarna strona duszy

drugie ja

strefa cienia

albo zupełnie naturalne pragnienia

które nam wszczepiono

nie wiadomo po co

na próbę jak się spiszemy z takim oprogramowaniem

może resztę życia doskonalić będziemy

sztukę pozostawania w cieniu

Dualism

dualism

dual nature

the dark side of the force

the black side of the soul

the other me

shadow zone

or completely natural desires

that were implanted in us

I don’t know why

on a trial basis how we will make it with such software

perhaps we will be trying to improve the art

of staying in the shade

for the rest of our lives

(Nie)boskie zmęczenie

spocone lato

trzeba nadrobić wszystkie straty ciepła i wilgoci

policzyć wszystkie oddechy przywiane znad morza

odpocząć to (nie)boskie zmęczenie

(Non)divine tiredness

sweaty summer

it is necessary to make up for all heat and moisture losses

count all the breaths taken from the sea

rest from this (non)divine tiredness

Najlepiej

najlepiej byłoby gdybyśmy się trzymali od siebie z daleka

dla kogo byłoby najlepiej?

dla wszystkich kimkolwiek oni są

bo nie dla nas

Best

it would be best if we stayed away from each other

who would it be the best for?

for all whoever they are

but not for us

Bezczynność

pozostaje nam czekać

bezczynnie

myśli dobijają się do głowy

takie których nie lubisz

którymi się martwisz

a ja nie mogę się od nich opędzić

Idleness

we have to wait

idly

thoughts are coming to my head

the ones you don’t like

you worry about

and I can’t get rid of them

Zaśnij

zaśnij z moim zapachem

smakiem

zaśnij z ciepłem które lubisz

Fall asleep

sleep with my scent

taste

sleep with the warmth you like

(Nie)zwyczajnie

z tobą nie ma zwykłych spraw

zwykłych spotkań

zwykłych pocałunków

zwykłego spaceru

zwykłego trzymania się za ręce

zwykłego błękitu nieba

zwykłej zielonej trawy

błoto pięknie się mieni

deszcz wygrywa muzykę ziemi

niezwyczajną

(Not) ordinary

there are no ordinary issues with you

ordinary meetings

ordinary kisses

ordinary walk

ordinary holding hands

ordinary plain blue sky

ordinary green grass

the mud is shimmering beautifully

the rain is playing the music of the earth

not ordinary

Pieszczota

pieścić dłońmi twoją twarz

czuć twój wzrok na sobie

Caress

caress your face

feel your eyes on me

Do widzenia

nie mogę dziś patrzeć na ludzi

ich oczy za dużo widzą

gapią się

wypraszam ich z serca

do widzenia

tam są drzwi

Goodbye

I can’t look at people today

their eyes see too much

they are staring

I ask them out of my heart

goodbye

there is the door

Obłęd

wyrwij mnie z obłędu

ubierz mnie w swoje ramiona

pocałunkiem namaluj rumieniec

odgarnij włosy z czoła

Madness

take me out of my madness

put me in your arms

paint the blush with a kiss

sweep my hair back from my forehead

(Nie)idealna

nie jesteś obiektywny

mówisz że kochasz

ja też mówię

kocham cię

może oni mają rację

może ja nie potrafię kochać

idealizujesz mnie

a ja siebie nie

(Not) perfect

you are not objective

you say you love

I also say

I love you

maybe they are right

maybe I can’t love

you keep overrating me

and I am not myself

Przepraszam

przepraszam że tak cię widzę wyraźnie

wcale nie na różowo ani błękitnie

przepraszam że spijam twój wzrok spragniona taka

wiosna mi w brzuchu kwitnie

przepraszam za tęsknotę

przepraszam za nieostrożność oczu i ust

I’m sorry

I’m sorry for seeing you so clearly

not pink or blue at all

I’m sorry for hanging on to your sight which I desire so much

spring is blooming in my belly

I’m sorry for missing you

I’m sorry for the carelessness of my eyes and mouth

Sen

śpij spokojnie

jestem blisko

pod twoimi powiekami

pod skórą

śpij i śnij

Dream

sleep well

I am close

under your eyelids

under your skin

sleep and dream

Fala

falą przychodzi zapomnienie

niepamięć o tym co spina mnie pod skórą

z następną falą rozluźnienie

odpływa krew

gubi się myśl

odchodzi życie

Wave

oblivion comes in a wave

oblivion of what holds me under my skin

with the next wave comes relaxation

blood is draining

the thought is lost

life is going away

Przegrana

od tamtej chwili już nic nigdy nie było takie samo

inaczej wyglądał każdy kolejny dzień

inaczej smakowała kawa

inaczej wyglądała droga do pracy

inaczej świeciło słońce

miała być chłopcem

niespodzianka

wtedy po raz kolejny zmienił się cały mój świat

jest tyle rzeczy które chciałabym jej powiedzieć

a których nie mogła pojąć będąc kruszynką

wtedy wszystko miało być piękne i proste

idealne

ale życie nie jest idealne

ludzie są tym bardziej nieidealni

im bardziej tego pragną

rzeczywistość mocno mnie zawiodła

sama siebie zawiodłam

przegrałam z własną bezsilnością

i oczekiwaniami wszystkich wokół

te były najgorsze

jak zaszczuta suka zepchnięta w najciemniejszy kąt

nie potrafiłam obnażyć kłów

przegrałam życie swoje

przegrałam jej życie

życie to kolejne lekcje do odrobienia

odrobiłam je za późno

oblałam egzamin z życia

dziś jestem silniejsza wiem więcej

o rozczarowaniach bólu i krzywdzie

i bezwarunkowej miłości

wiem więcej o życiu

do którego nie dostałam instrukcji obsługi

Defeat

from that very moment

nothing had ever been the same again

every day was different

the coffee tasted different

the road to work was different

the way the sun was shining was different

she was supposed to be a boy

surprise

then my whole world changed once again

there are so many things I want to say to her

things which she couldn’t comprehend

when she was a toddler

then everything was supposed to be beautiful

and simple

perfect

but life isn’t perfect

the more imperfect people are the more they want

reality has disappointed me a lot

I have failed myself

I lost a fight with my own helplessness

and the expectations of everyone around me

these were the worst

like a hunted bitch pushed into the darkest corner

I couldn’t bare my fangs

I lost my life

I lost her life

life is my another task to fulfill

I fulfilled some part of it too late

I failed my life exam

today I’m stronger I know more

about disappointments pain harm

and endless love

I know more about the life

for which I didn’t get the instruction manual

Dzień dobry

dzień dobry już było

choć dzień dobry nie był wcale

smutek trącał od rana kościstym łokciem

udawałam że nie czuję

nie czułam

nie słyszałam kiedy przyszedł

nie słyszałam kiedy wyszedł

chłód czułam

był

usiadł ze mną na progu

liczył liście nadchodzących wilgotnych słot

Good morning

good morning it has passed

although the morning wasn’t good at all

the morning sadness has given me a nudge

I pretended not to feel it

I didn’t feel

I didn’t hear when it came

I didn’t hear when it left

I felt the cold

It was there

it sat down with me on the threshold

counting the leaves of the upcoming rainy weather

Ciemność

ciemność jest moją siostrą

Darkness

darkness is my sister

Słońce

jesteś moim słońcem

przy tobie moja buzia się rozpromienia

oczy nabierają blasku

przy tobie się śmieję i uśmiecham

a kiedy płaczę

to też nie z rozpaczy albo głębokiego smutku

to łzy same cisną się do oczu

The sun

you are my sunshine

when you are close my face shines

the eyes are glowing

in front of you I laugh and smile

and when I cry

it’s also not from despair or deep sadness

it is the tears that come to the eyes

Wyryczałam cały ból

myślałam że wypłakałam już wszystkie łzy

wykrzyczałam złość i gniew

wyryczałam cały ból

tak myślałam

gardło mogę jeszcze zedrzeć

ale łzy już nie popłyną

tak myślałam

popłynęły

te łzy

teraz

to inne łzy

I have had a good cry

I thought I had cried all the tears already

I shouted out anger

I got rid of the pain through all my tears

I thought so

I can still tear my throat

but the tears will no longer flow

I thought so

they have been flowing again

those tears

now

are other tears

Jestem

jestem twoja

sercem

ciałem

umysłem

marzeniem

pragnieniem

spełnieniem i niespełnieniem

obietnicą

I am

I am yours

with my full heart

body

mind

dream

desire

fulfillment and non-fulfillment

promise

Boję się

boję się co będzie

kiedy zdejmiesz ze mnie ostatnią barierę

ostatnią tkaninę oddzielającą nas od siebie

boję się co będzie

kiedy twoje usta zetkną się z bliznami na moim ciele

kiedy zapleciesz palce w moje dłonie za głową

boję się co będzie

kiedy zobaczysz mnie prawdziwą

I’m afraid

I’m afraid of what will happen

when you break my last barrier

the last fabric separating us from each other

I’m afraid of what will happen

when your lips touch the scars of my body

when you close my fingers in your hands behind your head

I’m afraid of what will happen

when you see real me

(Nie) pozwól

nie pozwól mi zgasnąć

spalić nie do końca

pozwól mi popłakać

pomyśleć

opróżnić butelkę do dna

apotem zamknij mnie w ramionach

obroń mnie przede mną

(Don’t) let

don’t let me go out

burn to the end

let me cry

let me think

let me empty the bottle to the bottom

then put me in your arms

save me from myself

Wspomnienie

na koniuszkach rzęs

noszę wspomnienie twojego zapachu

Recollection

on the very tips of my eyelashes

I carry a memory of your scent

Ostatnia granica

ośmieliłam się marzyć

śnić głębiej

wyraźniej

dziś pragnienie przychodzi z deszczem

z wiatrem marzenia

wraz z ostatnią granicą

porzucone dylematy

ograniczenia

tylko czasami czuję je pod stopami

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 40.95
drukowana A5
za 63.22
drukowana A5
Kolorowa
za 96.47