E-book
14.7
drukowana A5
22.88
Diagnoza i analiza zagrożeń w społecznościach lokalnych

Bezpłatny fragment - Diagnoza i analiza zagrożeń w społecznościach lokalnych

Na przykładzie Zduńskiej Woli


Objętość:
22 str.
ISBN:
978-83-8155-098-7
E-book
za 14.7
drukowana A5
za 22.88

Zduńska wola jest miastem położonym w środkowej Polsce, w województwie łódzkim. Leży nad rzeką Pichną i prawym dopływem Warty. Prawa miejskie zostały jej nadane w 1825 roku, natomiast pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z 1394 roku[1].

Od największych miast Zduńska Wola leży: od Łodzi 46,6 km, Wrocławia 163 km, Warszawy 183 km, Poznania 197 km, Krakowa 271 km, Gdańska 365 km. Powierzchnia miasta obejmuje 2458 ha, ma charakter równinny. Liczba ludności wynosi 41866 (dane pochodzące z I kwartału 2016 roku). Miasto jest gęsto zaludnione, ale odnotowuje się spadki w tym zakresie. W społeczności występuje więcej kobiet. Zauważa się wzrost populacji osób starszych, przy występowaniu mniejszej ilości młodszych grup[2]. To zjawiska charakterystyczne dla globalnego problemu starzenia się społeczeństwa.

W Zduńskiej Woli działa 3630 przedsiębiorców. Miasto posiada dobrą komunikację, m.in. drogę ekspresową S8 z dwoma węzłami komunikacyjnymi: Wschód i Zachód[3].

Na terenie Zduńskiej Woli znajduje się spora liczba szkół: przedszkola: 10 publicznych (w tym 1 specjalne) i 6 niepublicznych, szkoły podstawowe: 8, gimnazja: 8, szkoły ponadgimnazjalne: 10, szkoły wyższe: 1, artystyczne: 2[4].

Dane z 2015 roku wskazują, że 90% dzieci zamieszkujących w Zduńskiej Woli było objętych przedszkolnym wychowaniem[5].

Według danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 roku w Zduńskiej Woli w szkołach podstawowych uczyło się 2842 uczniów. Liczba absolwentów wynosiła 391[6].

Wśród szkół gimnazjalnych w Zduńskiej Woli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży — dwie są skierowane dla osób dorosłych. Obecnie polski system edukacji przeżywa zmiany związane z likwidacją tych placówek. W 2015 roku do gimnazjów w Zduńskiej Woli uczęszczało 1364 uczniów. Ilość absolwentów wyniosła 436 osoby[7].

Zduńska Wola dysponuje szerszą ofertą edukacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym. Dostępne są szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, technika, a także szkoły policealne. Wśród nich są nie tylko placówki przeznaczone dla młodzieży. Edukację na tym poziomie mogą podjąć także osoby dorosłe[8].

Młodzież zainteresowana podjęciem nauki w liceum ogólnokształcącym na terenie Zduńskiej Woli może skorzystać z oferty pięciu placówek. Wśród nich cztery mają charakter publiczny, jedna jest niepubliczna, jednak posiada uprawnienia szkoły publicznej. Osoby dorosłe także mają do wyboru oferty — trzech liceów ogólnokształcących, z których jedno jest publiczne. Poza tym dostępne są dwie niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej[9].

W latach 2010—2015 odnotowano spadek liczby osób uczących się w liceach ogólnokształcących na terenie Zduńskiej Woli[10].

W zakresie kształcenia zawodowego młodzież może dokonać wyboru edukacji pośród czterech placówek, z czego trzy mają status publiczny (pośród nich dostępna jest jedna szkoła specjalna) i jedna niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej[11].

W 2015 roku system kształcenia zawodowego w Zduńskiej Woli objął edukacją 238 osób. W porównaniu z 2010 także spadła liczba uczniów tego typu szkół. Różnica wynosi 16,2% mniej uczniów.

W Zduńskiej Woli działa pięć techników, z pośród których trzy to szkoły publiczne i dwie niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. W przeciwieństwie do pozostałych typów szkół w latach 2010—2015 w technikach liczba uczących się osób uległa zwiększeniu[12].

Warto zwrócić uwagę, że Zduńska Wola dysponuje ofertą szkół policealnych dla osób dorosłych. Ilość takich szkół wynosi cztery, z czego tylko jedna jest publiczna, a trzy niepubliczne. Co godne także uwagi — Zduńska Wola posiada szkołę wyższą — Społeczną Akademię Nauk Wydział w Zduńskiej Woli. W ofercie kształcenia na poziomie studiów licencjakich/inżynierskich są: informatyka z różnymi specjalizacjami, zarządzanie, które posiada także różne specjalności, podobnie jak pedagogika, administracja, bezpieczeństwo narodowe, logistyka. Studia magisterskie obejmują kierunki: pedagogika, zarządzanie. Dostępne są także studia podyplomowe na kierunkach: Prawo pracy, kadr, płac i administrator bezpieczeństwa informacji, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Przygotowanie pedagogiczne[13].

Poza wymienionymi placówkami na terenie Zduńskiej Woli działają: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Marii Grzegorzewskiej, Niepubliczne Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego. W Zduńskiej Woli znajdują się 2 schroniska młodzieżowe, Bursa Szkolna, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna[14].

W Zduńskiej Woli nie istnieje podział na osiedla. Jednak występują osiedla, jakich nazwy są w użyciu powszechnym nie tylko mieszkańców, ale także władz miasta.

W obszarze Zduńskiej Woli dynamicznie rozwija się przemysł odzieżowy i włókienniczy. Funkcjonują tu firmy nie tylko znane w regionie, ale całym kraju.

Miasto posiada istotne zabytki — kościoły, cmentarze, pomniki i tablice pamiątkowe (występujące licznie). Warto zwrócić uwagę na działalność Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Przechowuje przede wszystkim archiwalia dotyczące działalności przemysłowej i rzemieślniczej z wieku XIX. Zbiory stanowią działy: sztuki, etnografii, techniki, przemysłu, rzemiosła, handlu, militariów, archeologii, numizmatów[16].

Prawie 20% Zduńskiej Woli zajmują tereny zielone — parki, lasy, skwery, pastwiska. Obok zabytkowego Urzędu Miasta (Dworek Złotnicki) położony jest Park Miejski, gdzie znajdują się m.in. drzewa zakwalifikowane do pomników przyrody.

W Zduńskiej Woli rozwija się życie kulturalne. Istotną rolę w tym zakresie pełni Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego. Została utworzona w 1946 roku. Zajmuje się popularyzacją czytelnictwa, ponadto organizuje wystawy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, pogadanki, ale także różnego rodzaju warsztaty, np. filmowe. Poza tym w bibliotece odbywają się spotkania ze specjalistami różnych dziedzin, choćby dietetykiem, który udziela informacji, jak się odżywiać przy różnych chorobach. Od 2000 roku stanowi bibliotekę powiatową[17]. W Zduńskiej Woli działa także Filia Biblioteki Pedagogicznej z Sieradza.

W 1961 roku w Zduńskiej Woli został utworzony Miejski Dom Kultury. Odbywają się tutaj zajęcia dla dzieci i młodzieży o charakterze muzycznym, tanecznym, teatralnym, plastycznym czy literackim. Celem instytucji są działania upowszechniające kulturę, wychowanie, edukację. Istotna jest współpraca z innymi instytucjami kultury, szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami, samorządami gminnymi, ale także osobami, które służą pomocą w realizacji zadań Domu Kultury[18].

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 14.7
drukowana A5
za 22.88