E-book
51.45
drukowana A5
71.62
drukowana A5
Kolorowa
90.96
Centrum szkolenia pracowników ochrony i cywilów

Bezpłatny fragment - Centrum szkolenia pracowników ochrony i cywilów

CYBER SECURITY


5
Objętość:
160 str.
ISBN:
978-83-8245-759-9
E-book
za 51.45
drukowana A5
za 71.62
drukowana A5
Kolorowa
za 90.96

1. Jaki jest zakres przedmiotowy ustawy z dn. 22 sierpień 1997 r. o ochronie osób i mienia?

Ustawa określa:

— obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

— zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony;

— zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochronnych osób i mienia,

— wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony;

— nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia.


2. Wyjaśnij zakres pojęć: „obszar”, „obiekt”, „urządzenie”?


obszar” — teren — przestrzeń ograniczona, wydzielona ogrodzeniem i odpowiednio oznakowana,

obiekt” — budynek lub zespół budynków,

„urządzenie” — rodzaj mechanizmu lub zespół elementów służących do wykonywania określonych czynności np. dźwig, taśmociąg.


3. Jak brzmi ustawowe określenie „wewnętrznych służb ochronny”?


Wewnętrzne służby ochrony, to uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony.


4. Co należy rozumieć pod nazwą „specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne”?


„Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne” to określenie obejmujące:

— wewnętrzne służby ochrony;

— przedsiębiorców (firmy), którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia i posiadają pozwolenie na broń na okaziciela.


5. Jaki ustawowy zakres zadań realizują wewnętrzne służby ochrony?


Wewnętrzne służby ochrony realizują następujące zadania:

— zapewniają ochronę mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów;

— zapewniają ochronę ważnych urządzeń jednostki znajdujących się poza granicami chronionych obiektów i obszarów;

— konwojują mienie jednostki;

— wykonują inne zadania wynikające z planu ochrony i w związku z tym:

— zapewniają bezpieczeństwo osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów;

— chronią obiekt, pomieszczenia i urządzenia jednostki przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;

— chronią mienie jednostki przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem;

— ochraniają wartości pieniężne i inne jednostki w czasie transportu;

— zapobiegają zakłóceniom porządku publicznego na terenie chronionym;

— ujawniają przypadki dewastacji mienia jednostki;

— powiadamiają kierownika jednostki i policję o zdarzeniach przestępczych zaistniałych na obiekcie i obszarze chronionym;

— zabezpieczają miejsca popełnienia przestępstwa do czasu przybycia organów ścigania;

— współpracują z ochroną cywilną, strażą miejską, policją, strażą pożarną w przypadku klęsk żywiołowych lub innych wydarzeń nadzwyczajnych.


6. Jak należy rozumieć zakres słowa „ochrona”


Słowo „ochrona” należy rozumieć jako wszelkie zachowania zabezpieczające obiekt, obszar, urządzenie przed bezprawnym zagrożeniem bez względu z jakiego źródła ono pochodzi. Może pochodzić od człowieka, ale także może być wynikiem działania sił przyrody. Ochrona może być aktywna — polegająca na obchodzie, sprawdzaniu, patrolowaniu, ale może być także pasywna — sama obecność oznakowanego pracownika ochrony, jego profilaktyczne oddziaływanie.


7. Czym jest licencja w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia i jakie są jej rodzaje?


Licencja to zezwolenie na wykonywanie określonych w ustawie zadań związanych z ochroną osób i mienia.

Rodzaje licencji:

Licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia;

Licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia;

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia.


9. Jakie podmioty mogą tworzyć wewnętrzne służby ochrony?

Wewnętrzne służby ochrony mogą powoływać:

— Kierownicy jednostek, którzy bezpośrednio zarządzają obszarami, obiektami

— i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie;

— Kierownicy jednostek, którzy złożyli wniosek do komendanta wojewódzkiego policji

— o pozwolenie na utworzenie wewnętrznych służb ochrony i otrzymali na to zgodę.

UWAGA: należy przy tym pamiętać, że osoba opracowująca plan ochrony, organizująca i kierująca zespołami pracowników ochrony musi posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia.


10. Komu podlegają wewnętrzne służby ochrony:


Wewnętrzne służby ochrony podlegają kierownikowi jednostki lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej i mu bezpośrednio podlegającej.


11. Jaki jest zakres pojęć „kierownik jednostki”, „likwidator”, „syndyk”!

„Kierownik jednostki” — osoba lub organ przedsiębiorstw lub innej jednostki organizacyjnej (np. urzędy) uprawnionej na podstawie prawa, statutu lub umowy do zarządzania tym przedsiębiorstwem lub inną jednostką organizacyjną. Za kierownika jednostki uważa się także likwidatora lub syndyka.

„Likwidator” — osoba powołana do przeprowadzenia likwidacji przedsiębiorstwa lub Syndyk.

„Syndyk” — osoba powołana do zarządzania majątkiem niewypłacalnego dłużnika. Upłynnia on masę majątkowa dłużnika i zaspakaja wierzycieli działając pod nadzorem sądu.


12. Jakie warunki musi spełnić osoba upoważniona do nadzoru nad WSO.


Musi spełnić następujące warunki:

— mieć licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia,

— być kierownikiem jednostki albo posiadać pisemne upoważnienie kierownika jednostki i jeśli takie posiada to bezpośrednio podlegać temu kierownikowi.


13. Jakie informacje powinien zawierać wniosek o zezwolenie na utworzenie WSO?


Wniosek powinien zawierać uzasadnienie konieczności powołania wewnętrznych służb ochrony motywowane ważnym interesem gospodarczym lub publicznym, jakie wymagane są w planie ochrony, a mianowicie:

— opis charakteru produkcji lub rodzaju działalności;

— analizę stanu potencjalnych zagrożeń, opis aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki;

— ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki a jeśli jednostka była chroniona przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (np. straż przemysłową) należy podać:

— stan etatowy,

— rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia,

— sposób zabezpieczenia broni i amunicji,

— opis rodzaju zabezpieczeń technicznych,

— opis organizacji i zasad wykonywania ochrony jednostki.

— opis organizacji i zasad wykonywania ochrony jednostki.


15. Jaki jest wymóg formalny, aby plan ochrony mógł być realizowany


Plan musi być uzgodniony z komendantem wojewódzkim policji. W przypadku kiedy komendant wojewódzki policji odmówi akceptacji planu winien to zrobić w formie decyzji administracyjnej od której można się odwołać do Komendanta Głównego Policji.


16. Jakie kompetencje posiada komendant Wojewódzki Policji w zakresie tworzenia WSO.


Komendant Wojewódzki Policji podejmuje decyzje w następujących sprawach:

— wydaje zezwolenia na utworzenie wewnętrznych służb ochrony w obiektach i obszarach nie podlegających obowiązkowej ochronie;

— w uzasadnionych wypadkach cofa zezwolenie na działalność wewnętrznej służb ochrony;

— odmawia wydania zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służb ochrony;

— powołuje komisję, która sprawdza spełnienie warunków ochrony określone w planie ochrony (wniosku) i sporządza protokół potwierdzający powołanie wewnętrznej służby ochrony.

Wszystkie decyzje podejmowane są w formie decyzji administracyjnej. Przysługuje odwołanie od nich do Komendanta Głównego Policji.


17. Kiedy komendant wojewódzki Policji może odmówić wydania zezwolenia na utworzenie


WSO, kiedy może cofnąć już wydane zezwolenie?


— Odmawia w przypadku:

— kiedy wniosek (plan ochrony) nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych w planie ochrony;

— kiedy jednostka wnioskująca nie zapewnia spełnia warunków wynikających z przepisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych.

— Cofa zezwolenie:

— kiedy kierownik jednostki złoży taki wniosek;

— kiedy nie utworzono wewnętrznej służby ochrony w okresie 3 miesięcy od dnia wydania zezwolenia;

— nie usunięto w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w czasie kontroli;

— kiedy działalność wewnętrznej służby ochrony prowadzona jest niezgodnie z planem ochrony;

— kiedy ustały okoliczności dla których zezwolenie zostało wydane np.. zmiana charakteru i profilu produkcji, działalności itp.


18. Jakie środki odwoławcze służą odwołaniu od decyzji komendanta wojewódzkiego Policji o odmowie lub cofnięciu zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony?


Decyzje te musza być wydane na piśmie w formie decyzji administracyjnych, od których przysługuje odwołanie do Komendant Głównego Policji.


19. W jakiej formie potwierdza się powołanie wewnętrznej służby ochrony?

Powołanie wewnętrznej służby ochrony potwierdza się specjalnym protokołem o nazwie ..Protokół powołania wewnętrznej służby ochrony”.


20. Kto i na podstawie czego sporządza „Protokół powołania wewnętrznej służby ochrony”?


— protokół sporządza specjalna komisja powołana przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji;

— podstawą sporządzenia protokołu jest sprawdzenie na miejscu w obiekcie ochranianym warunków ochrony określonych w planie ochrony, a szczególnie:

— danych dotyczących stanu etatowego, rodzaju uzbrojenia i wyposażenia, sposobu zabezpieczenia broni i amunicji,

— danych dotyczących zabezpieczenia technicznego obiektu i obszary,

— danych dotyczących organizacji i wykonania ochrony.


21. Kto powołuje komisję potwierdzającą powołanie wewnętrznej służby ochrony i jaki jest

jej skład?


Komisję powołuje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, a w jej skład wchodzą:

— przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji jako przewodniczący komisji,

— dwie osoby wyznaczone przez kierownika jednostki jako członkowie komisji.


22. Kto określa zasady i tryb tworzenia wewnętrznych służb ochrony?

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie rozporządzenia (z dnia 17.11.1998r. Dz. U. Nr 4/99 poz.. 31) określił tryb tworzenia i zasady funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony.


23. Jaka może być struktura organizacyjna wewnętrznych służb ochrony i kto ją określa?


Wewnętrzną strukturę organizacyjną określa Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i może ona w zależności od rodzaju i wielkości składać się z:

— oddziałów;

— pododdziałów;

— samodzielnych posterunków.


24. Jakie można tworzyć stanowiska służbowe wewnętrznych służbach ochrony


— szef ochrony

— zastępca szefa ochrony

— dowódca zmiany

— starszy wartownik — konwojent

— wartownik — konwojent

— młodszy wartownik — konwojent.


25. Czy WSO mogą świadczyć usługi z zakresu ochrony osób i mienia?


Tak, mogą świadczyć usługi, jeżeli uzyskają koncesję na świadczenie tego rodzaju usług.


26. Jaki jest zakres działania szefa ochrom wewnętrznej służby ochrony?


Do obowiązków szefa ochrony należą:

— opracowanie planu ochrony i innej dokumentacji,

— organizowanie ochrony,

— planowanie zadań dla podległych pracowników,

— kierowanie oddziałem,

— sprawowanie nadzoru i kontroli nad służbą,

— prowadzenie instruktaż i zajęć szkoleniowych,

— stałe doskonalenie form i metod ochrony,

— dokonywanie okresowych pisemnych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa obiektu,

— bieżące informowanie kierownictwa jednostki o stanie zagrożenia i ochrony obiektu,

— sprawowanie nadzoru nad przechowywaną bronią i amunicją,

— udział w naborze pracowników ochrony,

— prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.


27. Kto określa rodzaj umundurowania dla wewnętrznych służb ochrony oraz odznak służbowych?


Rodzaj umundurowania oraz odznaczenia służbowe określił w rozporządzeniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

— umundurowanie wewnętrznych służb ochrony — powszechne dla wszystkich, odrębne dla:

— służb działających w bankach

— działających w portach lotniczych

— działających na terenie „Poczty Polskiej”

— służb ochrony Zamku Królewskiego w Warszawie.


28. Kto może tworzyć nazwę dla wewnętrznych służb ochrony?


Nazwę tworzy kierownik jednostki w której działa ta służba biorąc pod uwagę rodzaj działalności, charakter produkcji albo nazwę chronionego obiektu, czy obszaru. Nazwę rozpoczyna się od wyrazu „straż” lub „służba”.


29. Jakie może być wyposażenie wewnętrznych służb ochronnych?


W zależności od potrzeb pracownicy wewnętrznych służ ochrony mogą być wyposażeni w:

— środki przymusu bezpośredniego i broń palną,

— kamizeli kuloodporne,

— maski przeciwgazowe,

— latarki elektryczne,

— środki opatrunkowe,

— środki transportowe.


30. Jaki jest zakres działania dowódcy zmiany?


Do zadań dowódcy zmiany należy:

— organizowanie wykonywanie zadań przez pracowników ochrony zgodnie z planem ochrony,

— dokonywanie obchodów, instruktaży i kontroli,

— przeprowadzanie interwencji w przypadku zagrożenia,

— wydawanie z magazynu: broni, amunicji, środków przymusu bezpośredniego,

— wykonywanie poleceń przełożonych.


31. Jaki jest zakres obowiązków — wartowników — konwojentów?


Do obowiązków wartowników — konwojentów należy:

— utrzymanie gotowości do natychmiastowego użycia przydzielonej broni, środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia

— wykonywanie zadań wynikających z tabeli służb i innej dokumentacji ochronnej.


32. Jaką dokumentację winna prowadzić wewnętrzna służba ochrony?

— tabele służby, które zawierają:

— rodzaj służby

— rozmieszczenie pracowników ochrony

— zadania dla pracowników

— obsadę służby i czas jej pełnienia

— dziennik zmiany, który zawiera:

— czas rozpoczęcia i zakończenia zmiany

— obsada personalna zmiany

— rozmieszczenie pracowników ochrony i czas wykonywania zadań.


33. Kto wydaje koncesje na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenie ochrony osób i mienia?


Koncesje wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Może on także odmówić udzielenia koncesji. ograniczyć zakres działalności lub formę usług oraz może cofnąć wydaną koncesję. Odbywa się to w formie decyzji administracyjnej od której służy odwołanie.


34. Kto może ubiegać się o wydanie koncesji?


O wydanie koncesji może się ubiegać:

— osoba fizyczna — posiadająca nienaganną opinie, posiadająca licencje pracownika ochrony

— I stopnia,

— przedsiębiorąca — nie będący osobą fizyczną, jeżeli licencję II stopnia posiada co najmniej jedna osoba będącą wspólnikiem, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem uprawnionym przez przedsiębiorcę do kierowania tą działalnością.


35. Jakie rodzaje dokumentów należy dołączyć do wniosku o wydanie koncesji?

Do wniosku należy dołączyć:

— jeśli jest to osoba fizyczna:

dokumenty określające status przedsiębiorcy w tym:

— adres siedziby,

— wskazania zakresu terytorialnego świadczonych usług,

— zakres oraz formę usług,

— termin ważności licencji,

— datę rozpoczęcia działalności,

— urzędowo poświadczoną kopię licencji,

— zaświadczenie o niekaralności,

— dokumenty stwierdzający tytuł prawny do lokalu, który jest siedzibą przedsiębiorcy

— zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym tzw. REGON wydane przez właściwy urząd statystyczny,

— zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwierdzającego, że przedsiębiorca nie zalega z podatkami.

— jeśli składającym wniosek jest przedsiębiorca nie będący osoba fizyczną (np.. akt notarialny) dodatkowo do wniosku załącza się:

— statut albo inny akt założycielski firmy (np.. akt notarialny),

— odpis z właściwego rejestru, jeśli firma podlega wpisowi do rejestru np. rejestru handlowego w sądzie,

— wykaz członków zarządu, pełnomocników, prokurentów,

— listę udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% udziałów jeśli spółka jest z udziałem kapitału zagranicznego należy dołączyć dokumenty określające proporcje kapitału Polskiego i obcego.


36. W jakich sytuacjach cofa się koncesję?


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze decyzji administracyjnej cofa koncesję jeśli:

— przedsiębiorca poprzez swoją działalność stwarza zagrożenie dla interesu gospodarczego, obronności lub bezpieczeństwa państwa

— stwarza zagrożenie bezpieczeństwa osobistego lub dóbr obywateli

— nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy lub uniemożliwia prowadzenie kontroli

— nie podjął działalności w ciągu 6 miesięcy od daty jej rozpoczęcia określonej w koncesji

— przedsiębiorca zawiadomi o zaprzestaniu działalności gospodarczej

— wobec kierownika jednostki wydane zastało prawomocne orzeczenie sądu zakazujące

— prowadzenia działalności gospodarczej

— przedsiębiorca będący osobą fizyczną utracił licencję pracownika ochrony II stopnia.


37. W jakich przypadkach można cofnąć koncesję-lub ograniczyć jej zakres lub formę usług?


Koncesję można cofnąć lub ograniczyć jej zakres jeżeli przedsiębiorca:

— utracił zdolność należytego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

— nie wykonuje obowiązków w zakresie oznakowania i ubioru pracowników ochrony oraz wymagań posiadania licencji przez pracowników ochrony,

— nie usunął usterek, uchybień w wyznaczonym terminie wykazanych w czasie kontroli.


38. Kto sprawuje nadzór i kontrolę nad działalności gospodarczą w zakresie ochron — osób i mienia?


Nadzór nad działalnością gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontroli tej działalności sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji] który może upoważnić do kontroli Komendant Głównego Policji.


39. Jakimi zasadami winni się kierować pracownicy ochrony przy wykonywaniu zadań ochron osób i mienia?


Pracownicy ochrony winni się kierować takimi zasadami jak:

— zasad praworządności — polegająca na tym, aby wszystkie działania pracownika ochrony przy wykonywaniu zadań ochronnych był zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, a więc nakazami i zasadami prawnymi,

— zasada humanizmu i humanitaryzmu — polegająca na tym, że w czasie prowadzonych działań ochronnych należy poszanować godność i prawa człowieka, a w przypadku konieczności użycia środków przymusu bezpośredniego, aby podjęte działania ograniczały się do niezbędnego minimum,

— zasada prawdy materialnej — polega na działaniu opartym na rzeczywistym stanie rzeczy,

— a wszelkie ustalenia muszą odpowiadać rzeczywistości,

— zasada obiektywizmu — polega na jednakowym traktowaniu ludzi i spraw, bez uprzedzeń

— i stronniczości,

— zasada działania zgodnego z etyką zawodową- polegająca na uczciwości, uprzejmości

— i lojalności w działaniu,

— zasada skuteczności działania — polega na sprawnym i skutecznym działaniu

— zasada logicznego myślenia — polega na właściwym przeanalizowaniu sytuacji i podejmowaniu działań zgodnych z przyjętym regułami i założonymi skutkami,

— zasada szybkości działania — polega na podejmowaniu działań niezwłocznie, prowadzących bezpośrednio do osiągnięcia celu,

— zasada dokładności działania — polega na starannym wykonywaniu zadań,

— zasada celowości działania — to działania prowadzone z sensem, zmierzające do realizacji celu,

— zasada wszechstronności działania — polega na znajomości zadań i celów działania i ich,

— kompleksowym widzeniu przy wykonywaniu zadań. Umiejętność kojarzenia zjawisk i faktów

— i wyciąganie właściwych wniosków do działania,

— zasada tajności — polega na przestrzeganiu tajemnicy państwowej i służbowej i to za równo w odniesieniu do spraw dotyczących pracodawcy, jak i firm na rzecz których świadczone są usługi,

— zasada dokumentowania czynności — chodzi tu o dokumentowanie normalnych czynności ochronnych jak i okoliczności, przebieg i skutki wydarzeń nadzwyczajnych


40. Jakie czynności z zakresem ochrony mienia i osób wymagają posiadania licencji I stopnia


Licencji wymagają następujące czynności:

— stała lub doraźna bezpośrednia ochrona fizyczna wykonywana przez członków specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,

— konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych przez członków zespołów konwojowych,

— bezpośrednia ochrona osób,

— nadzorowanie i kontrolowanie pracowników ochrony fizycznej nie posiadających licencji

— stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,

— wykonywanie zadań ochronnych na obiektach i obszarach wymagających obowiązkowej ochrony,

— zabezpieczenia techniczne, elektroniczne i mechaniczne polegające na montażu, eksploatacji, konserwacji i naprawie w miejscach ich zainstalowania.

41. Do wykonania jakich czynności upoważnia licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia?


Licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia upoważnia do:

— ochrony fizycznej wszystkich obszarów, obiektów i urządzeń w tym także obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,

— konwojowania wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych,

— bezpośredniej ochrony osób,

— nadzoru i kontroli pracowników ochrony fizycznej nie posiadających licencji,

— stosowania środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


42. Do wykonania jakich czynności upoważnia licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia?


Licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia upoważnia do:

— wykonania wszystkich czynności do których upoważnia licencja I stopnia,

— opracowania planu ochrony,

— organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.


53. Do wykonania jakich czynności upoważnia licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia?


Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia upoważnia do:

— montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, eksploatacji, konserwacji i naprawy tych urządzeń w miejscu ich zainstalowania

— montażu urządzeń i środków mechanicznych zabezpieczających oraz do ich eksploatacji, konserwacji, naprawy i awaryjnego otwierania w miejscu zainstalowania.


54. Do wykonania jakich czynności upoważnia licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia?


Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia upoważnia do:

— wykonania wszystkich tych czynności do wykonania których upoważnia licencja zabezpieczenia technicznego I stopnia

— opracowania projektów zabezpieczenia technicznego

— organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego


55. Czy pracownik ochrony bez licencji posiada jakiekolwiek uprawnienia w ramach ochrony obiektów i dozoru?


Pracownik ochrony bez licencji ochraniając obiekty ma prawo do:

— ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub obiektach chronionych oraz do legitymowania tych osób w celu ustalenia tożsamości

— wezwania osób do opuszczenia obiektu lub obszaru jeśli nie posiadają uprawnień do przebywania na tych obiektach lub obszarach albo zakłócają porządek publiczny

— ujęcia osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu bezzwłocznego oddania tych osób policji, jeśli ujęcie nie wiąże się z koniecznością stosowania środków przymusu bezpośredniego


56. Czy pracownik ochrony bez licencji może stosować jakiekolwiek środki ochrony w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub chronionego mienia?


Pracownik ochrony bez licencji może stosować wszelkie niezbędne środki obrony w sytuacjach koniecznych w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek chronione prawem dobro, korzystając jak każdy obywatel z uprawnień jakie daje prawo w ramach obrony koniecznej bądź stanu wyższej konieczności


57. Jakie środki ochrony fizycznej osób i mienia może stosować pracownik ochrony w granicach ochranianych obiektów i obszarów?


W granicach obiektów i obszarów pracownik ochrony może stosować następujące środki ochrony:

— ustalenie uprawnień do przebywania na tych obiektach lub obszarach;

— legitymowania w celu ustalenia tożsamości;

— wezwanie do opuszczenia obszaru lub obiektu;

— ujęcia osoby zagrażającej bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzkiemu, a także ochranianemu mieniu albo zakłócającej porządek;

— środki przymusu bezpośredniego określone w ustawie;

— broń palną.


58. Jakie uprawnienia posiada pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia poza granicami chronionych obiektów i obszarów?


Poza granicami chronionych obiektów i obszarów pracownik ochrony wykonujący zadania ochrony osób i mienia może:

— ująć osoby stwarzające w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób policji,

— użyć środków przymusu bezpośredniego (z wyjątkiem psa obronnego) i broni palnej w przypadku gwałtownego, bezprawnego zamachu na konwojowane wartości lub osoby je chroniące.


59. Jakie kryteria ustawowe musi spełnić osoba ubiegająca się o licencje pracownika ochrony fizycznej I stopnia?


Osoba ubiegająca się o licencje pracownika I stopnia musi spełniać następujące wymogi:

— mieć obywatelstwo polskie;

— ukończyć 21 lat;

— mieć ukończoną szkołę podstawową;

— posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzonych własnoręcznym oświadczeniem;

— nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne;

— mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;

— posiadać nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu policji, właściwego wg miejsca zamieszkania;

— posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań ochrony, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;

— posiadać właściwe kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem lub świadectwem odpowiedniej placówki oświatowej albo ukończyły kurs pracownika ochrony fizycznej i zdać egzamin przed właściwą komisją.


60. Jaki organ wydaje licencje pracownika ochrony?


Komendant Wojewódzki Policji właściwy wg miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję jest organem uprawnionym do wydania, cofnięcia bądź zawieszenia licencji. Odbywa się w drodze decyzji administracyjnej.


61. W jakie formie należy ubiegać się o wydanie licencji?


Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji powinna złożyć wniosek o wydanie licencji do komendanta wojewódzkiego Policji w miejscu swego zamieszkania. Wniosek winien zawierać imię i nazwisko ubiegającego się, adres, wskazanie o jaką licencje się ubiega i podpis.


62. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia?


Do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć:

— kopie stron dowodu osobistego zawierającego imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencji(PESEL) i adres zamieszkania;

— oświadczenie do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującej wniosek;

— zaświadczenie o uregulowaniu stosunku do służby wojskowej wydane przez organ wojskowy(dotyczy tylko osób ubiegających się o wydanie licencji I stopnia);

— orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność o wykonywaniu zawodu pracownika ochrony wydane przez uprawnione jednostki;

— dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm * 2,5 cm;

— kopie świadectwa ukończenia szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzą uzyskanie specjalistycznego wykształcenia albo zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika ochrony odpowiednio I lub II stopnia;

— w przypadku osób, które dotychczas pełniły służbę z bronią w,,strażach,, dodatkowo należy dołączyć kopię świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią, bądź ewentualnie zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia dla kadry kierowniczej straży przemysłowych.


62. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego?


Do wniosku o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego?

— kopie stron dowodu osobistego zawierającego imię i nazwisko;

— datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania;

— oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek;

— dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm * 2,5 cm.

— w zależności od stopnia licencji:

— na pierwszy stopień — kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wykształcenia zawodowego o specjalności elektrycznej, łączności, mechanicznej lub odpowiedniego kursu;

— na drugi stopień — kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wykształcenia co najmniej średniego technicznego o specjalności elektrycznej, łączności, mechanicznej lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji zawodowej.


64. Jak powinna postąpić osoba, której przyznano licencję?


Osoba taka powinna osobiście udać się do właściwej komendy wojewódzkiej Policji, odebrać osobiście licencję za pokwitowaniem, po uprzednim okazaniu dowodu wniesienia odpowiedniej opłaty za licencję.


65. Jak należy postąpić w przypadku zmiany lub danych personalnych posiadacza licencji?


W takich przypadkach należy powiadomić komendanta wojewódzkiego Policji, który wydał licencje oraz dołączyć dokument stwierdzający zaszła zmiany. Wydana zostanie nowa licencja, a stara będzie anulowana.


66. Jak należy postąpić w przypadku utraty lub zniszczenia licencji?


W takich sytuacjach należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu licencji. Nowa licencja będzie z adnotacją „duplikat”.


67. Jak należy postąpić w przypadku odzyskania oryginału licencji?


W takiej sytuacji należy oryginał zwrócić komendantowi wojewódzkiemu Policji i podlega on anulowaniu.


68. Czy osoba ubiegająca się o licencje podlega opiniowaniu i przez kogo?


Osoba taka podlega opiniowaniu-przed wydaniem licencji-przez komendanta komisariatu właściwego według miejsca zamieszkania ubiegającego się o licencje. Opinię tę sporządza się na polecenie komendanta wojewódzkiego Policji.


69. Czy pracownik ochrony podlega opiniowaniu przez Policję i jak często?


Osoba taka podlega opiniowaniu raz na 3 lata przez komendanta komisariatu w miejscu swego zamieszkania. Polecenie opiniowania wydaje komendant wojewódzki Policji.


70. Jakie dokumenty potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia?


Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia są:

— dyplomy i świadectwa wydane przez szkoły publiczne lub nie publiczne ale posiadające uprawnienia szkoły publicznej kształcące w zawodzie pracownika ochrony wg programu określonego odrębnymi przepisami,

— świadectwa szkół podoficerskich oraz dyplomy szkół oficerskich resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego,

— zaświadczenia o ukończeniu kursu pracowników ochrony fizycznej I lub II stopnia.


71. Jaki jest zakres wymaganej wiedzy na egzaminie składanym przez osoby, które są lub były strażnikami z bronią palną?


Przedmiotem egzaminu są następujące zagadnienia;

— ogólne zasady regulujące zasady pracy pracownika ochrony fizycznej;

— wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony;

— uprawnienia pracowników ochrony z uwzględnieniem przypadków i warunków użycia broni i środków przymusu bezpośredniego;

— prawne warunki transportu wartości pieniężnych;

— odpowiedzialność karna pracowników ochrony;

— podstawowe wiadomości o technicznych środkach zabezpieczających stosowanych w ochronie mienia;

— podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego i wykroczeń;

— wybrane elementy psychologii;

— zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.


72. Jaki jest zakres terytorialny realizacji uprawnień pracowników ochrony?


Pracownicy ochrony mogą swoje uprawnienia w zakresie ochrony osób i mienia:

— w granicach chronionych obiektów, obszarów i urządzeń (art. 36 ustawy );

— poza granicami obiektów, obszarów i urządzeń ochranianych, ale przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ( art. 37 ustawy ).


73. Jakie uprawnienia posiada licencjonowany pracownik ochrony wykonujący zadania ochrony osób i mienia w granicach obiektów, obszarów i urządzeń ochranianych?


Licencjonowany pracownik ochrony wykonujący zadania ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów, obszarów i urządzeń posiada następujące uprawnienia ustawowe:

— ustalenie uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu lub obszaru chronionego;

— legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości;

— wezwanie osób do opuszczenia obiektu lub obszaru w przypadku:

— braku uprawnień do przebywania na obiekcie lub obszarze chronionym;

— zakłócenia porządku publicznego;

— ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;

— stosowania środków przymusu bezpośredniego w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub w celu odparcia ataku na pracownika ochrony;

— użycia broni palnej w przypadkach określonych w ustawie.


74. Jakie uprawnienia posiada licencjonowany pracownik ochrony wykonujący zadania ochrony osób i mienia poza obiektami i obszarami chronionymi?


Licencjonowany pracownik ochrony wykonujący zadania ochrony osób i mienia poza obiektami i obszarami chronionymi może:

— ująć osobę, która stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania w ręce Policji (art. 37 pkt. 1 ustawy);

— użyć środków przymusu bezpośredniego (z wyjątkiem psa obronnego) lub broni palnej w przypadku gwałtownego, bezprawnego zamachu na konwojowane wartości lub osoby je ochraniające (art. 37 pkt. 2 ustawy).


75. Jakie warunki wstępne określił ustawodawca w odniesieniu do uprawnień pracownika ochrony?


Ustawodawca określił, że uprawnienia swoje pracownik ochrony może stosować tylko:

— w granicach chronionych obiektów i obszarów;

— poza tymi obiektami i obszarami, ale w związku z wykonywanymi zadaniami ochrony osób i mienia.


76. Czy pracownik ochrony nie posiadający licencji posiada jakiekolwiek uprawnienia ustawowe przy realizacji zadań ochrony osób i mienia?


Tak, pracownik ochrony bez licencji posiada także pewne uprawnienia przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia. Warunek, że zadania te będą realizowane w granicach obszarów i obiektów chronionych.

Uprawnieniami tymi są:

— ustalenie uprawnień osób do przebywania na obiekcie i obszarze chronionym i w związku z tym legitymowanie osób w celu ustalenia tożsamości;

— wezwanie osoby nieuprawnionej do przebywania na obiekcie i obszarze chronionym lub zakłócającej porządek do opuszczenia obiektu lub obszaru;

— wezwanie Policji w przypadku, kiedy osoba nie posiadająca uprawnień do przebywania na terenie obszaru lub obiektu chronionego lub zakłócająca porządek nie chce podporządkować się wydanemu poleceniu opuszczenia obiektu, obszaru.


77. Jakie ustawowe środki przymusu bezpośredniego może stosować licencjonowany pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach obiektów i obszarów chronionych?


Licencjonowany pracownik ochrony wykonując zadania ochrony osób i mienia poza obiektami i obszarami chronionymi może stosować środki przymusu bezpośredniego takie jak:

— siłę fizyczną w postaci chwytów;

— kajdanki;

— pałkę obronną wielofunkcyjną;

— psy obronne;

— paralizatory elektryczne;

— broń gazową i ręczne miotacze gazu.


78. Jakie ustawowe środki przymusu bezpośredniego może zastosować licencjonowany pracownik ochrony wykonujący zadania ochrony osób i mienia poza obszarami i obiektami chronionymi i w jakich sytuacjach może mieć to miejsce?


Licencjonowany pracownik ochrony wykonujący zadania ochrony osób i mienia poza obiektami i obszarami chronionymi może stosować środki przymusu bezpośredniego takie jak:

— siłę fizyczną w postaci chwytów;

— kajdanki;

— pałkę obronną wielofunkcyjną;

— psy obronne;

— paralizatory elektryczne;

— broń gazową i ręczne miotacze gazu.

Stosowanie tych środków może mieć miejsce w dwóch przypadkach:

— podczas ujmowania osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia;

— w celu odparcia gwałtownego, bezprawnego zamachu ma konwojowane wartości lub osoby je ochraniające (art.37 pkt. 2 ustawy) z wyjątkiem psa obronnego.


79. W stosunku do kogo pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego?


Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego wyłącznie wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie.


80. W stosunku do kogo ustawa zabrania stosować środki przymusu bezpośredniego i jakiego rodzaju?


Ustawa zabrania stosować środki przymusu bezpośredniego w stosunku do:

— kobiet o widocznej ciąży

— osób z wyglądu poniżej 13 lat

— osób w podeszłym wieku

— osób o widocznej niepełnosprawności

i to następujące środki:

— pałkę obronną wielofunkcyjną;

— psy obronne;

— paralizatory elektryczne;

— broń gazową i ręczne miotacze gazu.


81. Na czym polega ustalenie uprawnień do przebywania na obszarach lub obiektach chronionych?


Ustalenie uprawnień do przebywania na obiekcie lub obszarze chronionym polega na:

— sprawdzeniu, czy osoba posiada przepustkę, identyfikator lub inny dokument wydany przez zarządzającego obiektem-obszarem, a uprawniający do przebywania na tym terenie;

— porównaniu okazanego dokumentu z określonym wzorem;

— sprawdzeniu okazanego dokumentu pod względem zgodności danych personalnych, terminu ważności i autentyczności.

Uwaga: uprawnienia do przebywania na obiekcie (obszarze) może zarządca wydać ustnie.


82. Jakie obowiązki spoczywają na pracowniku ochrony podczas legitymowania osoby na obszarze chronionym?


Pracownik ochrony powinien

— przedstawić się podając imię i nazwisko;

— okazać licencje lub inny dokument identyfikacyjny;

— umożliwić odczytanie i zanotowania danych zawartych w licencji lub innym dokumencie;

— podać podstawę i przyczynę legitymowania.


83. Na podstawie jakich dokumentów ustala się tożsamość osoby legitymowanej?


Na podstawie:

— dowodu osobistego;

— tymczasowego dowodu osobistego;

— tymczasowego zaświadczenia tożsamości;

— dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca np. karta stałego pobytu;

— paszportu;

— innego dokumentu z fotografią i adresem.


84. Czy pracownik ochrony ma prawo w czasie legitymowania osób znajdujących się w pojeździe żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby?


Tak, ma takie prawo, jeśli przemawiają za tym względy bezpieczeństwa


85. Czy z czynności legitymowania pracownik ochrony zobowiązany jest sporządzić dokumentacje?


Tak, pracownik ochrony powinien sporządzić notatkę służbową w której należy podać:

— dane personalne osoby legitymowanej;

— rodzaj okazanego dokumentu, jego numer i serię;

— czas i miejsce legitymowania;

— przyczynę legitymowania.


86. Kogo pracownik ochrony może wezwać do opuszczenia obszaru lub obiektu chronionego?


Może wezwać do opuszczenia obiektu-obszaru:

— osobę nie posiadającą uprawnień do przebywania;

— osobę zakłócającą porządek i przy tym należy podać przyczynę takiego polecenia.


87. Jakie czynności winien podjąć pracownik ochrony w przypadku kiedy osoba wezwana do opuszczenia miejsca chronionego nie podporządkuje się wezwaniu?


Pracownik ochrony w takich przypadkach wzywa Policję i sporządza notatkę służbową na okoliczność tego wezwania.


88. Kiedy pracownik ochrony może ująć osobę?


Pracownik ochrony może ująć osobę:

— w granicach chronionych obiektów i obszarów;

— poza granicami chronionych obiektów i obszarów, ale przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia;

— w obu przypadkach, jeśli osoba ta w sposób oczywisty bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo chronionemu mieniu.


89. Jakie obowiązki spoczywają na pracowniku ochrony podczas ujmowania osoby?


Pracownik ochrony przy ujęciu osoby jest zobowiązany do:

— użycia zwrotu „służba ochrony”;

— wezwania osoby do zachowania się zgodnego z prawem;

— uniemożliwienie oddalenia się tej osoby;

— poinformowanie osoby, że jest ujęta i dlaczego;

— wezwania do zastosowania się do wydanych poleceń;

— wylegitymowania;

— niezwłocznego powiadomienia Policji;

— przekazania osoby ujętej Policji;

— sporządzenie notatki służbowej.


90. Czy pracownik ochrony podczas ujmowania osoby może stosować środki przymusu bezpośredniego?


Tak, może na podstawie ustawy z 22. sierpień 1997r. „O ochronie osób i mienia” i na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30. czerwca 1998r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracownika ochrony środków przymusu bezpośredniego.

Warunek: pracownik ochrony musi posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej.


91. Czy licencja pracownika zabezpieczenia technicznego upoważnia do stosowania środków przymusu bezpośredniego?


Nie, ta licencja nie upoważnia do stosowania środków przymusu bezpośredniego.


92. Jaka jest podstawa prawna do stosowania środków przymusu bezpośredniego podczas ujmowania osoby poza obszarem i obiektem chronionym?


Podstawa prawna jest §11 RM z dnia 18.11.1998r.w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów.


93. Jaki obowiązek spoczywa na pracowniku jeśli osoba ujęta ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność?


W takiej sytuacji pracownik ochrony winien:

— udzielić pomocy przedlekarskiej;

— w razie potrzeby lub na żądanie osoby ujętej wezwać lekarza.


94. Jakie dane winna zawierać notatka służbowa dokumentująca ujęcie osoby?


Notatka służbowa winna zawierać:

— dane personalne osoby ujętej;

— datę, godzinę i miejsce ujęcia;

— przyczynę ujęcia;

— datę, godzinę powiadomienia Policji oraz przekazania ujętego Policji;

— numer licencji, nazwisko i imię pracownika ochrony;

— informacje o udzielonej pomocy przedlekarskiej i jej zakresie.


95. Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi ochrony poza ustawą o ochronie osób i mienia i na jakiej podstawie?


Pracownik ochrony ma takie same uprawnienia do obrony jak każdy obywatel, może on:

— na podstawie art. 243 kodeksu postępowania karnego ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie może ustalić jej tożsamości z tym, że osobę taką należy bezzwłocznie oddać w ręce Policji;

— na podstawie artykułu 25 kk.. podjąć działanie obronne w ramach tzw. Obrony koniecznej;

— na podstawie art. 26 kk.. może podjąć działania w ramach tzw. stanu wyższej konieczności


96. Co nazywamy ustawowymi środkami ochrony fizycznej osób i mienia?


Ustawowe środki ochrony fizycznej osób i mienia to uprawnienia pracownika do:

— ustalenie uprawnień do przebywania w granicach chronionych obiektów i obszarów;

— legitymowanie tych osób;

— wzywania do opuszczenia obszaru lub obiektu kiedy osoba ta:

— nie ma uprawnień do przebywania;

— zakłóca porządek;

— ujęcia osoby;

— stosowania środków przymusu bezpośredniego;

— użycia broni palnej.

Wszystkie te środki w odpowiednich warunkach mogą być stosowane przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów. Środki wymienione (ujęcia osoby, stosowania środków przymusu bezpośredniego, użycia broni palnej) mogą być stosowane także w odpowiednich warunkach poza obiektami i obszarami chronionymi.


97. Jakie muszą być spełnione warunki, aby pracownik ochrony mógł zastosować środki przymusu bezpośredniego?


Aby pracownik ochrony mógł zastosować środki przymusu bezpośredniego muszą być spełnione następujące warunki:

— pracownik ochrony musi posiadać licencje pracownika ochrony fizycznej;

— musi wystąpić bezpośrednie zagrożenie dóbr powierzonych ochronie lub atak na pracownika ochrony (art. 36 ustawy);

— w przypadku gwałtownego, bezpośredniego zamachu na konwojowane wartości pieniężne lub inne albo osoby je ochraniające ( art. 37 pkt. 2 ustawy);

— środki przymusu bezpośredniego można stosować wyłącznie wobec osób uniemożliwiających wykonanie zadań określonych w ustawie (art. 38 ustawy);

— użycie środków przymusu bezpośredniego musi wynikać z okoliczności tzn. jeśli w inny sposób nie można skłonić osoby naruszającej prawo do zachowania się zgodnego z prawem;

— użyte środki winny możliwie najmniej naruszać dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały podjęte (art. 36 ustawy);

— rodzaj zastosowanego środka przymusu musi wynikać z potrzeby określonej sytuacji i być niezbędnym do osiągnięcia celu tj. podporządkowania się nakazanemu zachowaniu się.

Przed zastosowaniem środka przymusu należy:

— wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem;

— uprzedzić że w przypadku nie podporządkowania się wezwaniu użyte zostaną środki przymusu bezpośredniego.


98. Kiedy należy odstąpić od stosowania już użytego środka przymusu bezpośredniego?


Od stosowania środka przymusu bezpośredniego należy odstąpić natychmiast jeżeli został osiągnięty cel w jaki użyto przymusu, a osoba podporządkowała się poleceniom.


99. Jaka procedura obowiązuje pracownika ochrony fizycznej przed zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego?


Pracownik ochrony zobowiązany jest do:

— przedstawienia się;

— wezwania osoby do zachowania się zgodnego z prawem;

— uprzedzenia osoby, że jeżeli nie podporządkuje się wezwaniu, użyte zostaną środki przymusu.


100. Kiedy można odstąpić od procedury poprzedzającej użycie środków przymusu?


Od procedury tej można odstąpić jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, a także dla chronionego mienia. Zawsze jednak należy głośno wypowiadać słowa „Służba ochrony”.


101. Na czym polega stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu?


Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 51.45
drukowana A5
za 71.62
drukowana A5
Kolorowa
za 90.96