Regulamin konkursu pt. „Ulubiony kolor”

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku – przy współpracy ze Studiem Wschód, przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy konkurs.

Regulamin konkursu „Ulubiony kolor”:

1. Postanowienia ogólne

Studio Wschód z siedzibą przy ul. Bursaki 12, pok. 105, 20-150 Lublin, mail: biuro@wschod-studio.pl oraz Ridero IT Publishing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, mail: support@ridero.eu, zwany dalej „Organizatorami”. Konkurs jest organizowany od dnia 22 stycznia 2018 do 31 stycznia 2018 do godziny 23:59. Zasady konkursu: uczestnik wykonuje zadanie konkursowe, opisane w poście konkursowym opublikowanym na fanpage Studio Wschód, dalej udostępnionym na fanpage Ridero. Informacja o konkursie i zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana 22 stycznia 2018 roku na stronach organizatorów na Facebooku.

2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Konkurs adresowany jest do Autorów Ridero, tj. osób, które utworzyły, lub są w trakcie prac nad utworzeniem książki w systemie Ridero. Osoby, które nie są jeszcze zarejestrowane w systemie Ridero, a planują utworzyć książkę, mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem, że do końca trwania konkursu utworzą w systemie Ridero swoją książkę. Uczestnik konkursu musi być fanem Organizatorów na Facebooku (tj. kliknął przycisk „Lubię to!” na fanpage Ridero i fanpage Studia Wschód). Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wrażeniu zgody na piśmie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zadania (umieszczenie komentarza pod postem konkursowym, będącym odpowiedzią na zadane pytanie o ulubiony). Treść zadania konkursowego: „Pantone cyklicznie ogłasza “kolor roku” – na 2018 wybrano Ultra Violet. Czy Wy także macie swoją ulubioną barwę, którą lubicie na książkowych okładkach? Dzielcie się odpowiedziami w komentarzach, a najbardziej kreatywną odpowiedź nagrodzimy!”. Wygrywa osoba, która udzieli najkreatywniejszej odpowiedzi.

Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studio Wschód oraz Ridero IT Publishing dla celów przeprowadzenia konkursu. Fundator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli uczestnicy nie spełniać będą warunków lub nie wykonają zadania zgodnie z wytycznymi.

4. Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzców

Laureatem konkursu zostanie osoba, która w najbardziej kreatywny i ciekawy sposób wykona zadanie konkursowe. Laureatów wybierze dwuosobowe jury w postaci przedstawiciela Studia Wschód oraz przedstawiciela Ridero.

5. Nagrody i prawa do komentarzy

Zwycięzca otrzyma w nagrodę usługę darmowego zaprojektowania okładki swojej książki, wykonaną przez Studio Wschód na podstawie wytycznych laureata konkursu. Fundator zastrzega, że może wykonać maksymalnie trzy poprawki na powstałym projekcie. W przypadku, gdy uczestnik konkursu chciałby odroczyć w czasie wykonanie usługi, jest to możliwe za porozumieniem stron.
Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych, służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu osoby, które wzięły udział w konkursie, udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji bezterminowej do swoich prac w zakresie publikowania komentarzy we wszelkich serwisach internetowych Organizatora.

6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać mailowo na adres: biuro@wschod-studio.pl  lub support@ridero.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będą rozpatrywane przez Organizatorów w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Studio Wschód oraz Ridero IT Publishing. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Leave a Comment