REGULAMIN SERWISU RIDERO

§ 1
[INFORMACJE PODSTAWOWE]

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu internetowego www.ridero.eu/pl/ świadczone są przez:
  Ridero IT Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków) - dalej: „Ridero”.

  Dane identyfikujące i kontaktowe:
  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  (ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków)
  Nr KRS: 0000549683
  Nr NIP: 678-315-40-52
  Nr REGON: 361084313
  E-mail: support@ridero.pl
 2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www oraz zasady świadczenia usług przez Ridero na rzecz użytkowników serwisu.

§ 2
[DEFINICJE]

Pojęcia użyte w regulaminie, wskazane niżej, mają następujące znaczenie:

 1. Ebook/Książka – utwór stanowiący tekst literacki, naukowy lub artystyczny wraz z ewentualnymi rysunkami, zdjęciami, tabelami lub innymi elementami, stworzony przy użyciu Oprogramowania w Serwisie, który może być rozpowszechniany w wersji elektronicznej lub drukowanej.

 2. Hasło – ciąg znaków, na które składać się będą znaki liczbowe, litery oraz znaki specjalne, niezbędne do przeprowadzenia autoryzacji, w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Hasło określa Użytkownik, podczas logowania się do Serwisu lub otrzymuje e-mail z nadanym hasłem, które może być następnie przez niego zmienione. Hasło powinno być przez Użytkownika przechowywane w taki sposób, aby uniemożliwić do niego dostęp innym osobom i nie może być ujawniane osobom trzecim.

 3. Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną, który korzysta z usług świadczonych przez Ridero za pośrednictwem Serwisu, w celach niezwiązanych bezpośrednio z swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konto – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi przez Ridero, w ramach Serwisu, umożliwiająca mu korzystanie z usług świadczonych przez Ridero, chroniona odpowiednimi zabezpieczeniami przed nieuprawnionym dostępem.

 5. Login – adres e-mail wybrany przez Użytkownika podczas tworzenia Konta w Serwisie.

 6. Newsletter – usługa świadczona przez Ridero na rzecz Użytkownika, polegająca na przekazywaniu Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących usług Ridero lub towarów sprzedawanych bądź usług świadczonych przez podmioty powiązane, zależne lub współpracujące z Ridero.

 7. Oprogramowanie – oprogramowanie (software) dostępne po zalogowaniu do Serwisu, dzięki któremu Użytkownik może m.in. edytować, zmieniać i przygotowywać Książkę do druku.

 8. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 9. Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami, który określa zasady korzystania z serwisu www oraz zasady świadczenia przez Ridero na rzecz użytkowników serwisu usług, w tym wzajemne prawa i obowiązki stron, z tym związane.

 10. Ridero – spółka świadcząca usługi za pośrednictwem Serwisu wskazana w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 11. Serwis – platforma internetowa, za pośrednictwem której Ridero świadczy usługi opisane w Regulaminie, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL ridero.eu/pl/.

 12. Utwór – utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego wraz z włączonymi do tego utworu utworami towarzyszącymi, który Użytkownik przekazał Ridero w formie elektronicznej, na zasadach określonych w Regulaminie.

 13. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z 28 stycznia 2020 r. , Dz. U. z 2020, poz. 287 z późniejszymi zmianami).

 14. Użytkownik – to wyłącznie jedna osoba fizyczna, która posiada wyłączne prawa autorskie do wyniku działalności twórczej (Utworu lub Utworów) i/lub inne prawa oraz uprawnienia, umożlwiające jej pełne z niego korzystanie, w zakresie potwierdzonym przez nią w §10 niniejszego Regulaminu, która ponadto: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych b) dokona rejestracji w Serwisie i zaakceptuje niniejszy Regulamin.

§ 3
[KORZYSTANIE Z SERWISU – WYMOGI OGÓLNE]

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwość i umiejętność komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i korzystania z usług, świadczonych przez Ridero za jego pośrednictwem, wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Ridero nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputerów) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

 3. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu przez jego użytkowników do umieszczania w nim lub rozpowszechniania, za jego pośrednictwem, treści bezprawnych.

§ 4
[REJESTRACJA W SERWISIE, KORZYSTANIE Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ RIDERO]

 1. Każdy może nieodpłatnie przeglądać strony serwisu www, o ile dysponuje możliwościami technicznymi, o jakich mowa w § 3, ust. 1. Korzystanie z usług świadczonych przez Ridero wymaga dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie i utworzenia Konta.

 2. Rejestracja jest dwuetapowa i polega na:

  1. wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie www, poprzez podanie adresu e-mail oraz podanie i potwierdzenie utworzonego przez Użytkownika Hasła. Użytkownik zarejestrowany tylko poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, otrzymuje e-mail z nadanym hasłem;

  2. autoryzacji poprzez kliknięcie w hiperlink nadesłany w ciągu 24 godzin od momentu rejestracji, w e-mailu wysłanym przez Ridero na wskazany przy rejestracji adres e-mail; autoryzacja powinna być dokonana przez Użytkownika w terminie 36 godzin od otrzymania powyższego e-maila od Ridero.

 3. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji i zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik zawiera ramową umowę o świadczenie usług przez Ridero. W ramach zawartej w ten sposób umowy Użytkownik może wybierać poszczególne usługi spośród usług aktualnie oferowanych przez Ridero. Zlecenie wykonania określonej usługi obowiązuje do czasu jej zrealizowania przez Ridero.

 4. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta. Usunięcie Konta powoduje usunięcie danych osobowych przetwarzanych przez Serwis. Informacje niebędące danymi osobowymi zostaną zachowane w Serwisie z adnotacją, że zostały one stworzone przez Użytkownika, który usunął Konto. Usunięcie Konta przez Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem ramowej umowy o świadczeniu usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Ridero.

 5. Użytkownik ma prawo do zmiany i korygowania swoich danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta – w każdym momencie, z wykorzystaniem opcji dostępnych w ramach Konta, przy czym zabronione jest udostępnianie przez Użytkownika jakimkolwiek innym osobom Konta do korzystania, a wyłącznie uprawniony do korzystania z Konta jest tylko i wyłącznie Użytkownik.

§ 5
[OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RIDERO]

 1. W przypadku gdy wykonanie usług świadczonych przez Ridero wymagać będzie przedsięwzięcia dodatkowych czynności (w szczególności druku i dostarczenia Książek na wskazany adres) Ridero podejmie takie czynności w imieniu własnym, lecz na rachunek Użytkownika.

 2. Zlecenie wykonania usług świadczonych przez Ridero i późniejsze ich wykonanie wymaga skorzystania przez Użytkownika z odpowiedniej funkcji Serwisu. Zlecenie wykonania usługi musi zawierać określenie jej warunków, w szczególności wskazanie Książki/Ebooka/Audiobooka (tytułu elementów składowych), której/którego ma dotyczyć żądana usługa.

 3. Ridero będzie zobowiązane do wykonania usługi żądanej przez Użytkownika, po zaakceptowaniu żądanych przez niego warunków jej realizacji.

 4. Usługi świadczone przez Ridero są bezpłatne lub są realizowane za szczegółowo określonym wynagrodzeniem, w opisie warunków danej usługi. W przypadku usług bezpłatnych ich podstawowy zakres określono w §7 niniejszego Regulaminu.
  W przypadku usług odpłatnych, wszystkie podane ceny i wynagrodzenia są kwotami brutto, tzn. zawierają podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

 5. W przypadku usług świadczonych przez Ridero odpłatnie, za wyjątkiem przypadków, w jakich wyraźnie odmiennie zastrzeżono co innego, wynagrodzenie Ridero dotyczy świadczenia usługi w języku Serwisu, z jakiego korzysta Użytkownik (np. korekta Książki w języku polskim zlecona za pośrednictwem Serwisu nastąpi w języku polskim). Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu, w określonej wersji językowej, w celu stworzenia Książki/Ebooka/Audiobooka w innej wersji językowej, jednak świadczenie usług płatnych (np. korekty) zleconych Ridero (np. korekta), w innej wersji językowej, niż pierwotna wersja Książki/Ebooka/ Audiobooka podlegać będzie indywidualnej wycenie przez Ridero – po zgłoszeniu przez Użytkownika zapytania o taką wycenę na adres e-mail, o jakim mowa w §. 1, ust. 1 Regulaminu.

 6. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w opisie danej usługi, całkowite wynagrodzenie należne Ridero określone jest w odpowiedniej ikonie w Serwisie, a o jego wysokości Użytkownik informowany jest podczas dokonywania wyboru danej usługi.

 7. Bezpośrednio przed złożeniem przez Użytkownika zamówienia na realizację określonej usługi, Ridero przekaże Użytkownikowi informację o całkowitym wynagrodzeniu za wybraną usługę.

 8. Ridero przystąpi do realizacji usługi po upływie terminu do odstąpienia od umowy, o jakim mowa w § 11 Regulaminu. W przypadku gdy Użytkownik zażądał realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Ridero przystąpi do jej wykonania niezwłocznie. W takim przypadku Użytkownik traci prawo do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od zlecenia wykonania wybranej przez siebie usługi, a. postanowienia § 11 Regulaminu nie znajdują zastosowania.

 9. Niezależnie od postanowień ust. 7 wyżej, Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia na jego rzecz usług przez Ridero.
  Rezygnacja wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia. poprzez użycie stosownej funkcji w Serwisie. Rezygnacja (wypowiedzenie) odnosi skutek na przyszłość i powoduje zaprzestanie świadczenia określonej w jej treści usługi, po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji (wypowiedzenia).

§ 6
[RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ RIDERO]

 1. Rodzaje usług świadczonych aktualnie przez Ridero wyszczególnione są w załączniku nr 3 do Regulaminu „Rodzaje usług świadczonych przez Ridero”.

 2. Opis każdej z usług świadczonych przez Ridero i jej zakres zawarte są w odpowiednim załączniku do Regulaminu, zatytułowanym tak jak nazwa danej usługi.

 3. Lista usług świadczonych przez Ridero i ich zakres mogą podlegać zmianom, o czym Ridero będzie informowało przez opublikowanie w Serwisie zmienionych załączników, o jakich mowa w ust. 1 i 2 wyżej.

 4. Niezależnie od usług wyszczególnionych w załączniku nr 3 do Regulaminu, o jakim mowa wyżej, Ridero może z danym Użytkownikiem uzgodnić także wykonanie usługi, której zakres, warunki i termin realizacji zostaną uzgodnione indywidualnie, a która to usługa nie mieści się w katalogu usług standardowo realizowanych przez Ridero, wymienionych w załączniku nr 3 do Regulaminu.

§ 7
[LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE UDZIELONA UŻYTKOWNIKOWI]

 1. Ridero udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z Oprogramowania – bez ograniczeń terytorialnych, na podstawie niewyłącznej licencji udzielanej na okres nie krótszy niż 1 (jeden) dzień i nie dłuższy niż 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, która ulega wygaśnięciu, ostatniego dnia kalendarzowego roku, w którym Użytkownik po raz pierwszy zalogował się do Serwisu. Jednakże w przypadku gdy żadna że stron nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy ramowej o świadczeniu usług przez Ridero, a Użytkownik nie usunie Konta z Serwisu, licencja ulega przedłużeniu na kolejny okres.

 2. Uprawnienie Użytkownika do korzystania z Oprogramowania, bez konieczności uiszczenia opłat licencyjnych obejmuje:

  1. utworzenie Konta przez Użytkownika, używanie Oprogramowania, wgranie do Serwisu tekstu literackiego, naukowego, artystycznego;

  2. edytowanie tekstu z uwzględnieniem funkcjonalnych limitów Oprogramowania;

  3. stworzenie wersji elektronicznej tekstu (w formacie EPUB3) lub layoutu (planu) publikacji w formacie odpowiadającym potrzebom Użytkownika (możliwość pobrania przez Użytkownika);

  4. usunięcie tekstu (utworu) z Serwisu;

  5. inne sposoby korzystania z Serwisu, o ile zostaną szczegółowo opisane w Serwisie.

 3. Uiszczenia opłaty wymaga skorzystanie z Oprogramowania polegające na pobraniu pliku z E-bookiem. Wynagrodzenie za dostęp do E-booka w każdym z dostępnych formatów jest szczegółowo określone w Serwisie.

 4. Ridero uprawnione jest do wprowadzania zmian w Oprogramowaniu, a warunki korzystania z Oprogramowania znajdują odpowiednie zastosowanie także do Oprogramowania zawierającego wprowadzone zmiany.

§ 8
[PRAWA AUTORSKIE UŻYTKOWNIKA ORAZ LICENCJA NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW UDZIELONA RIDERO]

 1. Użytkownik zachowuje prawa autorskie oraz pozostałe prawa własności intelektualnej do Utworów, za wyjątkiem uprawnień wyraźnie wskazanych jako udzielane Ridero w niniejszym Regulaminie, jego załącznikach lub odrębnie zawartych przez strony umowach.

 2. Celem umożliwienia Ridero wykonania zleceń Użytkownika, o jakich mowa w §6 Regulaminu oraz jego załącznikach, Użytkownik udziela Ridero prawa do korzystania z jego Utworów (licencji), która to licencja ma charakter niewyłączny oraz obejmuje wszystkie prawem dozwolone oraz konieczne dla realizacji celu zleceń Użytkownika sposoby korzystania z Utworów, w szczególności polegające na:
  - reprodukcji Utworów tj. wykonywania ich kopii, w dowolnej formie i ilości,
  - dystrybucji Utworów, w tym m.in. poprzez ich sprzedaż lub inne zbycie, w dowolnej ilości oraz nieograniczonym zakresie,
  - publicznym wyświetlaniu, wystawianiu lub odtwarzaniu bądź emitowaniu Utworów;
  - publicznym udostępnianiu Utworów taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 3. Celem umożliwienia Ridero wykonania zleceń Użytkownika, Ridero uprawnione jest także do udzielania dalszych sublicencji.

 4. Dla uniknięcia wątpliwości, strony postanawiają, że Użytkownik udziela Ridero także licencji, z możliwością udzielania dalszych licencji, na korzystanie z ebooka, audiobooka lub książki drukowanej stanowiących Utwór, w momencie zlecenia usługi pośrednictwa w sprzedaży Ebooka, audiobooka lub Książki w sklepach internetowych oraz stacjonarnych.

 5. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi z tytułu udzielenia Ridero przewidzianych w niniejszej klauzuli licencji nie służy odrębne wynagrodzenie, poza przewidzianymi na jego rzecz płatnościami, w ramach świadczonych przez Ridero na jego rzecz usługami, zgodnie z ich warunkami szczegółowymi.

§ 9
[PŁATNOŚCI ZA USŁUGI RIDERO]

 1. Zapłaty za usługi płatne określone w Regulaminie Użytkownik dokonywać może przy wykorzystaniu następujących form płatności:

  1. przelew na rachunek bankowy Ridero: 04 1090 2053 0000 0001 3023 4282,

  2. karta płatnicza,

  3. e-przelew (płatność przelewem elektronicznym),

  4. płatności dokonywane za pośrednictwem systemu PayPal, Przelewy24 – PayPro S.A.

 2. Ridero może dokonać potrącenia jakichkolwiek swoich wymagalnych należności wobec Użytkownika z należnościami Użytkownika wobec Ridero.

§ 10
[OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA]

 1. Użytkownik, korzystając z usług Ridero świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zamierzając utworzyć E-booka/Audiobooku lub/i skierować Książkę do druku, oświadcza, iż:

  1. jest autorem Utworu i nie zobowiązał się wobec innych podmiotów do powstrzymania się od jego publikacji, a także do publikacji pod pseudonimem itp., ani też nie ma żadnych innych przeciwwskazań do wskazania jego osoby jako autora utworu literackiego;

  2. przysługują mu majątkowe prawa autorskie do utworu literackiego, jak również innych utworów wchodzących w skład przygotowywanej Książki, w zakresie umożliwiającym realizację usług przez Ridero, a w związku z tym jest uprawniony do:

   1. zawarcia umowy z Ridero na zasadach wskazanych w Regulaminie,

   2. wykonywanie umowy nie jest uzależnione od konieczności uzyskania zgód lub zezwoleń osób trzecich, a także od konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób trzecich lub/i organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,

   3. dysponowania częścią utworu włączonego do Książki oraz prawo do podziału całości Utworu.

  3. w przypadku zamieszczenia w Książce, zdjęć lub innego utrwalenia wizerunku osoby fizycznej, zapewnia, że przysługują mu niezbędne prawa do dysponowania prawami do wizerunku i włączenia go do Książki.

 2. Za zgodność z prawem treści zawartych w utworach pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Ridero nie jest podmiotem praw autorskich publikacji wykonywanych za pośrednictwem strony ridero.eu/pl

 3. Użytkownik oświadcza, iż publikowane przez niego utwory nie zawierają treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym treści godzących w uczucia religijne, nawołujące do nienawiści, pogardy lub dyskryminacji na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. Treści te nie będą naruszać także praw osób trzecich, ich dóbr osobistych czy prawa do wizerunku.

 4. W czasie obowiązywania ramowej umowy o świadczenie usług, Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia Ridero o każdej zmianie stanu prawnego, związanego z utworami - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany, na piśmie bądź pocztą elektroniczną.

§ 11
[MATERIAŁY STWORZONE Z UŻYCIEM AI]

 1. Użytkownik, korzystając z usług Ridero świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zamierzając utworzyć E-booka lub/i audiobooka lub/i skierować Książkę do druku, które to materiały zostały w części lub całości stworzone z wykorzystaniem narzędzi AI (tzw. „sztucznej inteligencji”) jest zobowiązany do wyraźnego wskazania tego Ridero, przy umieszczaniu tych materiałów w serwisie Ridero. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczenia informacji pod tytułem w książce „Książka stworzona przy pomocy AI”.

 2. Użytkownik, w przypadku wskazanym wyżej w pkt 1, przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że tego typu materiały mogą nie stanowić utworu w rozumieniu prawa autorskiego, stąd par. 8 i par. 10 oraz par. 11 niniejszego Regulaminu będą miały do nich jedynie odpowiednie zastosowanie.

 3. Użytkownik, w przypadku wskazanym wyżej w pkt 1, przyjmuje do wiadomości i akceptuje nadto, że Ridero będzie upoważnione do umieszczenie takich materiałów (E-booków, Książek, etc.) w wyodrębnionym/wyodrębnionych katalogach - zawierających materiały stworzone z wykorzystaniem AI oraz wyraźnie je oznaczyć, jako powstałe z wykorzystaniem narzędzi AI.

 4. W związku z powyższym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w takim wypadku może nie być uznany w świetle obowiązujących przepisów za autora, w szczególności w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Użytkownik zobowiązany jest zagwarantować, że materiały przekazane Ridero, stworzone z wykorzystaniem narzędzi AI, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego, ani praw osób trzecich, w szczególności praw podmiotów, które stworzyły lub udostępniły do wykorzystania przez Użytkownika narzędzia AI, które wykorzystał on kreując przekazaną Ridero treść.

 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w wypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub roszczeń wobec Ridero lub jego partnerów przez podmiot, który udostępnił Użytkownikowi możliwość korzystania z narzędzia AI, wykorzystanego przez Użytkownika, Ridero ma prawo odstąpić od wszelkich umów zawartych z Użytkownikiem w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o takim zastrzeżeniu lub roszczeniu oraz ma prawo do usunięcia takich materiałów z Serwisu.

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje ponadto, że w razie braku ujawnienia przez niego, że przekazane do serwisu Ridero materiały, zostały stworzone z wykorzystaniem narzędzi AI (tzw. „sztucznej inteligencji”) – Ridero ma prawo odstąpić od wszystkich umów z Użytkownikiem, w terminie 60 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości oraz prawo do usunięcia wszelkich materiałów Użytkownika z Serwisu.

§ 12
[PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Użytkownik będący Konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od umowy (rezygnacji ze zleconej Ridero, za pośrednictwem Serwisu, usługi) - bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wykonania wybranej przez Użytkownika usługi.

 2. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia Użytkownik, który jest Konsumentem, powinien złożyć Ridero na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając go na adres:
  Ridero IT Publishing Sp. z o.o.
  ul. Św. Filipa 23/4,
  31-150 Kraków
  Polska

 3. Użytkownik, o jakim mowa w ust. 1 i 2 wyżej, może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.

 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy (stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu), Ridero przesyła Użytkownikowi, każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail, na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

 5. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 6. Zgodnie z art. 38 pkt 1, 3, 13 Ustawy, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli:

  1. Ridero wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Ridero utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. Świadczenie Ridero obejmuje zlecenie druku Książki Użytkownika,

  3. Ridero wykonało usługę dostarczenia treści cyfrowych (E-book), które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Ridero o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 13
[DANE OSOBOWE]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ridero IT Publishing Sp. z o.o. ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w tym, w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 3. Szczegółowe zasady i standardy przetwarzania danych osobowych przez Ridero określa Polityka Prywatności (https://ridero.eu/pl/privacy/).

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia usług. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością świadczenia usług przez Ridero.

 5. Każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (np. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

 6. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: support@ridero.pl

§ 14
[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]

 1. W sytuacji gdy usługi świadczone przez Ridero nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa albo indywidualnymi ustaleniami poczynionymi pomiędzy stronami, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja powinna być złożona, w jeden z następujących sposobów:

  1. za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza przeznaczonego do zgłaszania reklamacji,

  2. drogą elektroniczną na adres mailowy: support@ridero.eu,

  3. przez przesłanie pisemnego zgłoszenia na adres:
   Ridero IT Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   ul. Św. Filipa 23/4;
   31-150 Kraków
   Polska

 3. Zgłoszenie reklamacyjne pwinno zawierać wskazanie Użytkownika, adres do korespondecji (jeśli nadesłane jest pocztą) oraz przedstawić zwięzły opis sytuacji, w tym zarzutów, co do sposobu wykonania usługi.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Ridero w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

 5. Odpowiedź na reklamację przesłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

§ 15
[POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Przed zakończeniem procedury składania zlecenia (podsumowanie zamówienia) Użytkownik jest informowany o warunkach świadczenia wybranej usługi przez Ridero. W przypadku akceptacji warunków świadczenia usługi Klient potwierdza, że wyraża zgodę na te warunki, jak również zapoznanie się z nimi poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie warunków zleconej usługi jest również niezwłocznie przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.

 2. Ridero informuje, iż w przypadku sporu co do jakości czy sposobu świadczenia usług przez Ridero Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może on m.in.:

  1. zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim a Ridero;

  2. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z Ridero;

  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Ridero, korzystając np. z pomocy instytucji publicznych reprezentujących interesy konsumentów, takich jak Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumentów, lub z pomocy organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są np. przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy dostępne są na stronie www.federacja-konsumetów.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentów.pl.

  4. zasięgnąć pomocy i uzyskać niezbędne informacje, zwracając się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym także za pośrednictwem strony internetowej https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Ridero oraz Użytkownicy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie lub przepisach prawa, będą się komunikować za pośrednictwem adresów e-mail: Ridero – adres podany w § 1, ust. 1 niniejszego Regulaminu, a Użytkownik – adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie, lub za pośrednictwem poczty na adresy korespondencyjne: Ridero – adres podany w § 1, ust. 1 Regulaminu, a Użytkownik – adres podany przez Użytkownika (opcjonalnie) w Serwisie.

 5. Ridero może wprowadzić zmiany w Regulaminie, o ile zostaną ogłoszone ze stosownym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu działają jedynie od chwili ich wprowadzenia i nie naruszają jakichkolwiek praw nabytych przez Użytkownika.

 6. Prezentacja jakichkolwiek usług czy towarów na stronach WWW administrowanych przez Ridero lub w Serwisie nie stanowi wiążącej oferty ich sprzedaży bądź świadczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2024 r.

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Imię i Nazwisko Klienta(-ów):
_____________________________
_____________________________

Adres Klienta(-ów):
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 
 

Ridero IT Publishing Sp. z o.o.
Św.Filipa 23/4
31-150 Kraków
Polska

ja/my* niżej podpisana/podpisany/podpisani* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej/naszej* umowy:

podaję/podajemy* numer zamówienia: _______________________ i/lub adres e-mail, za pośrednictwem którego loguję się do Serwisu Ridero.

*Wyrażam/wyrażamy zgodę na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Ridero niniejszego pisma stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: ________________________________________

*Nie wyrażam/nie wyrażamy zgody na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Ridero niniejszego pisma stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Data zawarcia umowy/data odbioru:__________________________
Miejscowość i Data: ___________________________________
Podpis: _____________________________________________

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku dostarczenia treści elektronicznych).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Informację proszę przesłać na jeden z następujących adresów:
Ridero IT Publishing Sp. z o.o.
Św.Filipa 23/4
31-150 Kraków
Polska
support@ridero.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: support@ridero.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.