Załącznik nr 3
Rodzaje usług świadczonych przez Ridero

Ridero, za pośrednictwem Serwisu, świadczy następujące usługi:

 1. Tworzenie i formatowanie tekstu Książki, korekta tekstu Książki, zapisywanie tekstu Książki w formatach EPUB3, FB2, MOBI, PDF

 2. „Asystent Osobisty”.

 3. Druk Książki i jej dostawa na wskazany adres.

 4. Pobranie pliku z Książką w dostępnych formatach.

 5. Pośrednictwo w sprzedaży Książki w sklepach internetowych.

 6. Pośrednictwo w sprzedaży Książki w modelu POD (Print-On-Demand) – drukowanej po zamówieniu klienta (inaczej: „druk na żądanie”).

 7. „Projektant okładki”.

 8. „Profesjonalny korektor”.

 9. Druk egzemplarza próbnego gratis.

 10. Zakres usługi: „Audiobook”.

Załącznik do Regulaminu
Zakres usług: „Tworzenie i formatowanie tekstu Książki,
korekta tekstu Książki, zapisywanie tekstu Książki
w formatach EPUB3, FB2, MOBI, PDF

Użytkownik może, za pośrednictwem Serwisu i w granicach funkcji udostępnionych w Serwisie, samodzielnie, tj. bez wsparcia konsultantów Ridero, korzystać z następujących usług:

 1. Tworzenie i formatowanie tekstu Książki.

 2. Korekta tekstu Książki.

 3. Zapisywania tekstu Książki w formatach: EPUB3, FB2, MOBI, PDF lub innych dostępnych.

Załącznik do Regulaminu
Zakres usługi: „Asystent Osobisty”

 1. Usługa „Asystent Osobisty” polega na pomocy doradcy Ridero w korzystaniu z funkcjonalności Serwisu, w tym także na opracowaniu Książki/E-booka na podstawie nadesłanego przez Użytkownika pliku tekstowego.

 2. Doradca Ridero realizujący usługę „Asystent Osobisty” pozostawać będzie z Użytkownikiem w kontakcie mailowym, umożliwiającym należyte wykonanie usługi.

 3. Wynagrodzenie za usługę „Asystent Osobisty” wynosi odpowiednio:

  1. Pakiet Standard: 99,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. W ramach pakietu w systemie Ridero zostanie utworzona książka z publikacji tekstowej nie większej niż 3 arkuszy wydawniczych bez elementów graficznych oraz zostanie dobrana okładka z dostępnych szablonów Ridero.

  2. Pakiet Profesjonalny: 229,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. W ramach pakietu w systemie Ridero zostanie utworzona książka z publikacji tekstowej Objętość tekstu: od 3 do 15 arkuszy wydawniczych i zawierającej do 10 elementów graficznych oraz zostanie dobrana okładka z dostępnych szablonów Ridero.

  3. Pakiet Premium: 289,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. W ramach pakietu w systemie Ridero zostanie utworzona książka z publikacji tekstowej nie większej niż 15 arkuszy wydawniczych i zawierającej do 20 elementów graficznych oraz zostanie dobrana okładka z dostępnych szablonów Ridero.

 4. W sytuacji, gdy objętość nadesłanego przez Użytkownika tekstu będzie przekraczać 15 arkuszy wydawniczych i/lub będzie zawierała powyżej 20 elementów graficznych, i/lub będzie merytorycznie albo formalnie zawierała elementy ponadprzeciętnie skomplikowanie, Ridero powiadomi Użytkownika o konieczności zapłaty dodatkowego, określonego w powiadomieniu, wynagrodzenia albo odmówi wykonania usługi.

 5. W sytuacji, gdy Użytkownik otrzyma od Ridero informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, tj. o konieczności uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia, Użytkownik będzie mógł:

  1. Zrezygnować z usługi „Asystent Osobisty”. W takim przypadku Ridero niezwłocznie zwróci Użytkownikowi uiszczone w związku ze zleceniem usługi wynagrodzenie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych.

  2. Zlecić wykonanie usługi „Asystent Osobisty” za zapłatą dodatkowego, przedstawionego przez Ridero wynagrodzenia.

 6. Ridero rozpoczyna świadczenie usługi „Asystent Osobisty” po otrzymaniu pełnej kwoty należnego jej wynagrodzenia.

Załącznik do Regulaminu
Zakres usługi: „Druk Książki i jej dostawa na wskazany adres.”

 1. Usługa polega na wydrukowaniu Książki i jej dostarczeniu przez Ridero na wskazany przez Użytkownika adres.

 2. W ramach świadczenia usługi Ridero dokona przygotowania książki do druku w systemie Ridero i przedstawi Użytkownikowi do akceptacji finalny układ Książki.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania akceptacji ostatecznego układu Książki oraz okładki Książki przed przystąpieniem do jej druku. W tym celu Ridero przedstawi Użytkownikowi do akceptacji pliki w formacie PDF z układem Książki i okładki Książki.

 4. Ridero gwarantuje, iż z chwilą złożenia zlecenia druku Książki zostanie jej przydzielony – na życzenie Użytkownika – numer ISBN, co nie będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat przez Użytkownika.

 5. Wynagrodzenie za usługę druku określonej Książki wskazane będzie w odpowiedniej ikonie w Serwisie podczas dokonywania przez Użytkownika wyboru usługi druku Książki.

 6. Wynagrodzenie tak określone zawiera także koszt wysyłki wydrukowanych Książek na wskazany przez Użytkownika adres na terenie Unii Europejskiej.

 7. Przesyłka zrealizowana będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Załącznik do Regulaminu
Zakres usługi: „Pobranie plików z Książką w dostępnych
formatach.”

 1. Użytkownik może zlecić Ridero usługę pobrania przez Użytkownika pliku z Książką w 4 formatach, tj.: EPUB3, MOBI, FB2, PDF.

 2. Pobranie plików z Książką we wszystkich wyżej wymienionych formatach wymaga zapłaty wynagrodzenia w kwocie 36 zł (trzydzieści sześć złotych).

 3. Po dokonaniu zapłaty całości należnego Ridero wynagrodzenia Użytkownik uprawniony jest do:

  1. dokonywania modyfikacji pobranego pliku,

  2. pobierania pliku w danym formacie w terminie jednego roku od dnia zapłaty wynagrodzenia nieograniczoną liczbę razy.

Załącznik do Regulaminu
Zakres usługi: „Pośrednictwo w sprzedaży E-booka/Audiobooka
w sklepach internetowych.”

 1. Użytkownik może zlecić Ridero świadczenie usługi pośrednictwa w sprzedaży jego E-booka/Audiobooka w sklepach internetowych. Użytkownik może zlecić pośrednictwo w sprzedaży we wszystkich lub tylko niektórych sklepach internetowych znajdujących się w ofercie handlowej Ridero – poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony w Serwisie.

 2. Użytkownik, w celu umożliwienia należytego wykonania usługi pośrednictwa w sprzedaży przez Ridero, udziela Ridero licencji do korzystania z E-booka/ Audiobooka jako utworu oraz do poszczególnych jego części. W przypadku, kiedy w utworze znajdują się także zdjęcia określonych osób, Użytkownik upoważnia również Ridero do rozpowszechniania ich wizerunku. Udzielenie licencji oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku dokonane zostanie w zakresie szczegółowo określonym w odpowiedniej ikonie Serwisu lub w e-mailu skierowanym do Użytkownika.

 3. Sprzedaż E-booków/ Audiobooka u danego dystrybutora i w danym sklepie internetowym odbywać się będzie na warunkach danego dystrybutora i sklepu.

 4. Zlecając Ridero pośredniczenie w sprzedaży E-booków/ Audiobooka u określonego dystrybutora i w określonym sklepie internetowym, Użytkownik określa w Serwisie kwotę, którą chciałby otrzymać ze sprzedaży jednego egzemplarza E-booka/ Audiobooka. W dostępnym w Serwisie kalkulatorze oznaczona będzie także cena E-booka w wybranym kanale dystrybucji.

 5. Ceny, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą cenami sugerowanymi. Z uwagi na politykę promocyjną poszczególnych dystrybutorów i sklepów internetowych dystrybutorzy i sklepy te są uprawnione do:

  1. zmiany ceny oznaczonej w kalkulatorze w serwisie (co związane będzie w szczególności z promocjami cenowymi dystrybutora i sklepu internetowego); w związku z tym Użytkownik może otrzymać kwotę różną od określonej w Serwisie w rubryce „Minimalny zarobek autora”;

  2. zmiany ceny końcowej w stosunku do ceny określonej w kalkulatorze.

 6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na wniosek Użytkownika – przy czym kwotą minimalną do wypłaty jest 200 zł. Każdorazowo kwota wypłaty zostanie pomniejszona o opłatę techniczną w wysokości 14 zł oraz o stosowny podatek należny przewidziany przez aktualne przepisy prawa gospodarczego. Kwota minimalna, opłata techniczna oraz potrącenie stosownego podatku dotyczy sumarycznych zobowiązań Ridero wobec Użytkownika i będzie naliczana jednorazowo przy każdej wypłacie.

Załącznik do Regulaminu
Zakres usługi: „Pośrednictwo w sprzedaży Książki w modelu
POD (Print-On-Demand) – drukowanej po zamówieniu
klienta (inaczej: „druk na żądanie”)

 1. Użytkownik może zlecić Ridero świadczenie usługi pośrednictwa w sprzedaży jego Książki w modelu „druk na żądanie” w sklepach internetowych. Użytkownik może zlecić pośrednictwo w sprzedaży we wszystkich lub tylko niektórych sklepach internetowych znajdujących się w ofercie handlowej Ridero – poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony w Serwisie.

 2. W przypadku nawiązania przez Rdiero współpracy z nowym dystrybutorem, Ridero może o tej okoliczności powiadomić Użytkownika emailem, listowanie lub w inny sposób, proponując sprzedaż wszystkich e-booków/audiobooków danego Użytkownika poprzez nowego dystrybutora. W takim przypadku, brak zgłoszenia wyraźnego sprzeciwu ze strony Użytkownika dla przedstawionej przez Ridero propozycji, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, będzie uważany za zgodę Użytkownika na pośrednictwo w sprzedaży, poprzez nowego dystrybutora, wszystkich e-booków/audiobooków Użytkownika.

 3. W tej sytuacji Użytkownik upoważnia nadto Ridero do zaznaczenia w Serwisie, w jego imieniu, odpowiedniej ikony – celem odzwierciedlenia dopuszczalności sprzedaży wszystkich pozycji danego Użytkownika, za pośrednictwem nowego dystrybutora.

 4. Użytkownik, w celu umożliwienia należytego wykonania usługi pośrednictwa w sprzedaży przez Ridero, udziela Ridero licencji do korzystania z Książki jako utworu oraz do poszczególnych jego części. W przypadku, kiedy w utworze znajdują się także zdjęcia określonych osób, Użytkownik upoważnia również Ridero do rozpowszechniania ich wizerunku. Udzielenie licencji oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku dokonane zostanie w zakresie szczegółowo określonym w odpowiedniej ikonie Serwisu lub w e-mailu skierowanym do Użytkownika.

 5. Sprzedaż Książki w modelu „druk na żądanie” u danego dystrybutora i w danym sklepie internetowym odbywać się będzie na warunkach danego dystrybutora i sklepu.

 6. Zlecając Ridero pośredniczenie w sprzedaży Książki w modelu „druk na żądanie” u określonego dystrybutora i w określonym sklepie internetowym, Użytkownik określa w Serwisie kwotę, którą chciałby otrzymać ze sprzedaży jednego egzemplarza Książki. W dostępnym w Serwisie kalkulatorze oznaczona będzie także cena Książki w wybranym kanale dystrybucji.

 7. Ceny, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą cenami sugerowanymi. Z uwagi na efekty sprzedażowe u poszczególnych dystrybutorów i w sklepach internetowych – oraz wyłącznie pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z Użytkownikiem – może nastąpić określenie nowej ceny w kalkulatorze w Serwisie poprzez zaakceptowaną przez Użytkownika zmianę kwoty jego zarobku. Jednakże wynagrodzenie Użytkownika będzie określone jednoznacznie jako wartość podanej przez niego w Serwisie kwoty w rubryce „Minimalny zarobek autora” – która określiła cenę, w jakiej nastąpi sprzedaż Książki w modelu „druk na żądanie”.

 8. Użytkownik będzie miał w Serwisie dostęp do statystyki sprzedaży swoich Książek w modelu „druk na żądanie”, która stanowić będzie podstawę do rozliczenia należnego Użytkownikowi wynagrodzenia.

 9. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na wniosek Użytkownika – przy czym kwotą minimalną do wypłaty jest 200 zł. Każdorazowo kwota wypłaty zostanie pomniejszona o opłatę techniczną w wysokości 14 zł oraz stosowny podatek należny przewidziany przez aktualne przepisy prawa gospodarczego. Kwota minimalna, opłata techniczna oraz potrącenie stosownego podatku dotyczy sumarycznych zobowiązań Ridero wobec Użytkownika i będzie naliczana jednorazowo przy każdej wypłacie.

Załącznik do Regulaminu
Zakres usługi: „Projektant okładki”

 1. Na zlecenie Użytkownika Ridero zaprojektuje okładkę do Książki Użytkownika przy uwzględnieniu jego wskazówek poprzez:
  - dobranie odpowiedniej grafiki lub wykorzystanie wybranych przez Użytkownika ilustracji/zdjęć;
  - zaproponowanie różnych wersji okładki, nie więcej jednak niż 3 wersji;
  - dopracowanie projektu wybranej przez Użytkownika wersji okładki przy uwzględnieniu wskazówek Użytkownika;
  - przygotowanie ostatecznej wersji okładki, zarówno do książki elektronicznej (e-booka), jak i drukowanej.

 2. Usługa realizowana będzie przez Ridero odpłatnie. Wynagrodzenie Ridero z tytułu świadczenia usługi wynosi od 409 zł brutto.

 3. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić „Ankietę do zamówienia projektu okładki” – celem umożliwienia Ridero prawidłowego wykonania usługi. Ankieta jest udostępniona – pod właściwym linkiem – w e-mailu wysłanym do Użytkownika po opłaceniu przez niego usługi.

Załącznik do Regulaminu
Zakres usługi: „Profesjonalny Korektor”

 1. Na zlecenie Użytkownika Ridero będzie świadczyć usługi korektorskie, które polegają na: - poprawieniu błędów ortograficznych i interpunkcyjnych oraz rażących błędów stylistycznych w tekście Książki; - sprawdzeniu poprawności zapisu bibliografii, przypisów, cytatów, dedykacji itp.

 2. Usługa „Profesjonalny Korektor” obejmuje wykonanie i naniesienie korekty w dokumencie tekstowym (korekta wykonana w opcji śledzenia zmian). Użytkownik otrzymuje wersję poprawioną i wersję z zaznaczonymi zmianami oraz ewentualnie także komentarzami do zmian. Jeżeli Książka była już poprzednio umieszczona w systemie Ridero, przed wydrukowaniem konieczne będzie jej ponowne utworzenie z poprawionego przez korektora tekstu.

 3. Usługa jest świadczona odpłatnie. Wynagrodzenie Ridero wynosi 169 zł brutto za jeden arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami).

 4. Minimalna wartość zamówienia to 169 zł brutto. Istnieje możliwość zamówienia usługi «Profesjonalny korektor» dla tekstów krótszych niż jeden arkusz wydawniczy. W takim przypadku kwota 169 zł brutto obowiązuje bez względu na objętość publikacji.

Załącznik do Regulaminu
Zakres usługi: „Promocja – Druk egzemplarza próbnego
gratis”

 1. Użytkownik ma możliwość zamówienia próbnego egzemplarza jednej, wybranej przez siebie Książki, którą za pośrednictwem Ridero przekazał do publikacji w księgarniach internetowych.

 2. Za wydruk Książki, o którym mowa w ust. 1, Ridero nie pobiera opłaty. Użytkownik ponosić będzie jedynie koszty jej przesyłki określone w ust. 4 poniżej.

 3. Druk Książki wykonany będzie z uwzględnieniem następujących parametrów technicznych: druk czarno-biały, w formacie A5, z kolorową miękką okładką.

 4. Koszt przesyłki, o której mowa w ust. 2, na adres wskazany przez Użytkownika na terenie Polski wynosi 14,76 zł. W przypadku przesyłki poza granice Polski cena dostawy będzie ustalana indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt Użytkownika z Ridero.

 5. Niniejsza usługa nie jest ograniczona czasowo.

Załącznik do Regulaminu
Zakres usługi: „Audiobook”

 1. Na zlecenie Użytkownika Ridero wykonuje usługę stworzenia audiobooka na podstawie książki Użytkownika, a Użytkownika zobowiązuje się do przyjęcia i zapłaty za świadczone usługi zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 2. Ridero ma prawo świadczyć usługę stworzenia audiobooka, zarówno osobiście, jak i przy udziale osób trzecich, natomiast Ridero odpowiada za działania osób trzecich jak za własne.

 3. Stworzenie audiobooka oznacza pracę lektora nad nagraniem tekstu książki, która pomyślnie przeszła proces publikacji w Ridero i została opublikowana za pomocą programu komputerowego Ridero.

 4. Audiobook to fonogram, czyli wyłącznie dźwiękowe nagranie wykonań lub innych dźwięków lub ich reprezentacji.

 5. Usługa realizowana będzie przez Ridero odpłatnie. Wynagrodzenie Ridero z tytułu świadczenia usługi wynosi od 649 zł brutto za arkusz wydawniczy. Całkowity koszt usług tworzenia audiobooków wyliczany jest indywidualnie, w zależności od liczby arkuszy oraz lektora. Minimalny koszt stworzenia audiobooka określany jest jako koszt audiobooka jednego arkusza wydawniczego. W przypadku zamówienia audiobooka o objętości mniejszej niż jeden arkusz wydawniczy płatność jest dokonywana za pełny arkusz wydawniczy.

 6. Ridero rozpoczyna świadczenie usług po zaksięgowaniu 100% kosztów świadczonych usług na konto bankowe.

 7. Po opłaceniu usługi Użytkownik otrzymuje do uzupełnienia krótką ankietę, na podstawie której zaproponujemy głosy lektorów do wyboru. Użytkownik wybiera jednego z zaproponowanych lektorów. Ridero przedstawi termin realizacji nagrania.

 8. Po stworzeniu audiobooka prawo do fonogramu przysługujące Ridero, jako jego producentowi, w zakresie o jakim mowa w art. 94 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zostaje przeniesione na właściciela autorskich prawa majątkowych do książki.

 9. Gotowy audiobook możesz rozpowszechniać samodzielnie i za pośrednictwem Ridero. Rozliczenie sprzedaży audiobooka odbywa się na tych samych zasadach co w przypadku e-booka. Usługa jest dostępna tylko dla książek utworzonych w Ridero i napisanych prozą w języku polskim.