Załącznik nr 3
Rodzaje usług świadczonych przez Ridero

Ridero, za pośrednictwem Serwisu, świadczy następujące usługi:

 1. Tworzenie i formatowanie Książki w systemie Ridero samodzielnie przez Użytkownika;

 2. Korekta tekstu Książki, samodzielnie przez Użytkownika;

 3. Zapisywanie tekstu Książki w formatach: epub3, fb2, mobi, pdf;

 4. Wsparcie osobistego asystenta Ridero, polegające w szczególności na opracowaniu Książki/ebooka w systemie Ridero, na podstawie nadesłanego przez Użytkownika pliku tekstowego;

 5. Druk oraz dostawa Książki pod wskazany przez Użytkownika adres;

 6. Pobranie pliku z Książką, w dostępnych formatach;

 7. Pośrednictwo w sprzedaży Książki w sklepach internetowych;

 8. „Projektant okładki”

 9. „Profesjonalny korektor”

Załącznik do Regulaminu
- zakres usług: tworzenie i formatowanie tekstu Książki,
korekta tekstu Książki, zapisywanie tekstu Książki w formatach epub3, fb2, mobi, pdf

Użytkownik może, za pośrednictwem Serwisu i w granicach funkcji udostępnionych w Serwisie, samodzielnie tj. bez wsparcia konsultantów Ridero, korzystać z usług:

 1. tworzenie i formatowania tekstu Książki;

 2. Korekty tekstu Książki;

 3. Zapisywania tekstu Książki w formatach: epub3, fb2, mobi, pdf lub innych dostępnych;

Załącznik do Regulaminu
- zakres usługi: wsparcie osobistego asystenta Ridero

 1. Wsparcie osobistego asystenta Ridero polega na pomocy w korzystaniu z funkcjonalności Serwisu, w tym także na opracowaniu Książki/Ebooka, na podstawie nadesłanego przez Użytkownika pliku tekstowego.

 2. Osobisty asystent Ridero pozostawać będzie z Użytkownikiem w kontakcie telefonicznym lub/i mailowym, umożliwiającym należyte wykonanie usługi.

 3. Wynagrodzenie za wsparcie osobistego asystenta wynosi odpowiednio:

  1. Pakiet Standard w cenie 99,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. W ramach pakietu zostanie utworzona w systemie Ridero książka z publikacji tekstowej nie większej niż 15 arkuszy wydawniczych, bez elementów graficznych oraz dobrana okładka z dostępnych szablonów Ridero

  2. Pakiet Profesjonalny w cenie 129,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. W ramach pakietu zostanie utworzona w systemie Ridero książka z publikacji tekstowej nie większej niż 15 arkuszy wydawniczych i zawierającej od 1 do 20 elementów graficznych oraz dobrana okładka z dostępnych szablonów Ridero.

  3. Pakiet Premium w cenie 199,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. W ramach pakietu zostanie utworzona w systemie Ridero książka z publikacji tekstowej nie większej niż 25 arkuszy i zawierającej od 21 do 50 elementów graficznych oraz dobrana okładka z dostępnych szablonów Ridero.

 4. W sytuacji, gdy objętość nadesłanego przez Użytkownika tekstu będzie przekraczać 1 mln znaków i /lub będzie zawierała powyżej 50 elementów graficznych, i/lub będzie merytorycznie albo formalnie zawierała elementy ponadprzeciętnie skomplikowanie, Ridero powiadomi Użytkownika o konieczności zapłaty dodatkowego, określonego w powiadomieniu, wynagrodzenia albo odmówi wykonania usługi.

 5. W sytuacji gdy Użytkownik otrzyma od Ridero informacje o której mowa w ust. 4 powyżej, tj. o konieczności uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia, Użytkownik będzie mógł:

  1. Zrezygnować z usługi wsparcia osobistego asystenta. W takim przypadku Ridero niezwłocznie zwróci Użytkownikowi uiszczone w związku ze zleceniem usługi wynagrodzenie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych.

  2. Zlecić wykonanie usługi wsparcia przez osobistego asystenta, za zapłatą dodatkowego, przedstawionego przez Ridero wynagrodzenia.

 6. Ridero rozpoczyna świadczenie usługi wsparcia przez osobistego asystenta po otrzymaniu pełnej kwoty należnego jej wynagrodzenia.

Załącznik do Regulaminu
- zakres usługi: druk Książki i jej dostawa pod wskazany adres

 1. Usługa polega na wydrukowaniu Książki i jej dostarczeniu na wskazany przez Użytkownika adres przez Ridero.

 2. W ramach świadczenia usługi Ridero dokona przygotowanie książki do druku w systemie Ridero i przedstawi finalny, proponowany układ Książki Użytkownikowi do akceptacji.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania akceptacji ostatecznego układu Książki oraz okładki Książki, przed przystąpieniem do jej druku. W tym celu Ridero przedstawi Użytkownikowi pliki pdf układu Książki i okładki Książki, do akceptacji.

 4. Z chwilą złożenia zlecenia druku Książki, Ridero gwarantuje, iż Książce zostanie przydzielony, na życzenie Użytkownika, nr ISBN - co nie będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat przez Użytkownika.

 5. Wynagrodzenie usługę druku określonej Książki wskazane będzie w odpowiedniej ikonie w Serwisie, podczas dokonywania przez Użytkownika wyboru usługi druku Książki.

 6. Wynagrodzenie tak określone zawiera także koszt wysyłki wydrukowanych Książek pod wskazany przez Użytkownika adres na terenie Unii Europejskiej.

 7. Przesyłka zrealizowana będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Załącznik do Regulaminu
- zakres usługi: pobranie plików z Książką, w dostępnych formatach

 1. Użytkownik może zlecić Ridero usługę pobrania przez Użytkownika pliku z Książką w 4 formatach, tj.: epub, mobi, fb2, pdf.

 2. Pobranie pliku z Książką w formacie epub, jest dla Użytkownika bezpłatne.

 3. Pobranie pliku z Książką w formacie mobi, fb2, pdf jest odpłatne, przy czym:

  1. pobranie plików z Książką we wszystkich trzech, wyżej wymienionych formatach wymaga zapłaty wynagrodzenia w kwocie 36 zł (trzydzieści sześć złotych);

 4. Po dokonaniu zapłaty całości należnego Ridero wynagrodzenia, Użytkownik uprawniony jest do:

  1. dokonywania modyfikacji pobranego pliku,

  2. pobierania pliku w danym formacie, w terminie jednego roku od dnia zapłaty wynagrodzenia, nieograniczoną ilość razy.

Załącznik do Regulaminu
- zakres usługi: pośrednictwo w sprzedaży Ebooka w sklepach internetowych

 1. Użytkownik może zlecić Ridero świadczenie usługi pośrednictwa w sprzedaży jego Ebooka w sklepach internetowych. Użytkownik może zlecić pośrednictwo w sprzedaży we wszystkich lub tylko niektórych sklepach internetowych, znajdujących się w ofercie handlowej Ridero, poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony w Serwisie.

 2. Użytkownik, w celu umożliwienia należytego wykonania usługi pośrednictwa w sprzedaży przez Ridero, udziela Ridero licencji do korzystania z Ebooka, jako utworu oraz do poszczególnych jego części. W przypadku kiedy w utworze znajdują się także zdjęcia określonych osób, Użytkownik upoważnia także Ridero do rozpowszechniania ich wizerunku. Udzielenie licencji oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku dokonane zostanie w zakresie szczegółowo określonym w odpowiedniej ikonie Serwisu lub mailu skierowanym do Użytkownika.

 3. Sprzedaż Ebooków u danego dystrybutora i w danym sklepie internetowym odbywać się będzie na warunkach danego dystrybutora i sklepu.

 4. Zlecając Ridero pośredniczenie w sprzedaży Ebooków u określonego dystrybutora i w określonym sklepie internetowym, Użytkownik, określa w Serwisie, kwotę, którą chciałby otrzymać ze sprzedaży jednego egzemplarza Ebooka. W dostępnym w Serwisie kalkulatorze oznaczona będzie także cena Ebooka w wybranym kanale dystrybucji.

 5. Ceny, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą cenami sugerowanymi. Z uwagi na politykę promocyjną poszczególnych dystrybutorów i sklepów internetowych, dystrybutorzy i sklepy te są uprawnione do:

  1. zmiany ceny oznaczonej w kalkulatorze w serwisie, (co związane będzie w szczególności z promocjami cenowymi dystrybutora i sklepu internetowego). W związku z tym Użytkownik może otrzymać kwotę różną od określonej w Serwisie w rubryce „Ile chcę zarobić”. Ebooka

  2. zmiany ceny końcowej, w stosunku do ceny określonej w kalkulatorze.

 6. Za świadczenie usługi pośrednictwa w sprzedaży Ebooków Ridero nie pobiera prowizji. Autor otrzymuje 100% kwoty, którą Ridero otrzymało od dystrybutora i/lub sklepu. Cena Ebooka w danym sklepie internetowym określona zostanie przy uwzględnieniu polityki sprzedażowej sklepu internetowego, uwzględniając zasady określone w ust. 5. Różnica pomiędzy ceną Ebooka, oznaczoną w Serwisie na podstawie oczekiwanego zarobku autora, a ceną sprzedaży w danym sklepie internetowym, stanowi prowizję sklepu internetowego, a nie Ridero.

 7. Ridero świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży Ebooków w sklepach internetowych przez podwykonawcę: Ridero IT Solution SIA, w związku z czym, zapłata na rzecz Użytkownika wynagrodzenia za sprzedane egzemplarze jego Książek/Ebooków, może być dokonywana bezpośrednio przez ten podmiot. Użytkownik będzie miał dostęp w Serwisie do statyki sprzedaży jego Ebooków, które stanowić będą podstawę do rozliczenia należnego Użytkownikowi wynagrodzenia.

 8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na wniosek Użytkownika – przy czym kwotą minimalną do wypłaty jest 200 zł. Każdorazowo kwota wypłaty zostanie pomniejszona o opłatę techniczną w wysokości 12 zł oraz stosowny podatek należny - przewidziany przez aktualne przepisy prawa gospodarczego. Kwota minimalna, opłata techniczna oraz potrącenie stosownego podatku dotyczy sumarycznych zobowiązań Ridero wobec Użytkownika i będzie naliczana jednorazowo przy każdej wypłacie.

Załącznik do Regulaminu
- zakres usługi: pośrednictwo w sprzedaży Książki w modelu POD –
(Print-On -Demand) – drukowanej po zamówieniu klienta inaczej „druk na żądanie”

 1. Użytkownik może zlecić Ridero świadczenie usługi pośrednictwa w sprzedaży jego Książki w modelu „druk na żądanie” w sklepach internetowych. Użytkownik może zlecić pośrednictwo w sprzedaży we wszystkich lub tylko niektórych sklepach internetowych, znajdujących się w ofercie handlowej Ridero, poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony w Serwisie.

 2. Użytkownik, w celu umożliwienia należytego wykonania usługi pośrednictwa w sprzedaży przez Ridero, udziela Ridero licencji do korzystania z Książki, jako utworu oraz do poszczególnych jego części. W przypadku kiedy w utworze znajdują się także zdjęcia określonych osób, Użytkownik upoważnia także Ridero do rozpowszechniania ich wizerunku. Udzielenie licencji oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku dokonane zostanie w zakresie szczegółowo określonym w odpowiedniej ikonie Serwisu lub mailu skierowanym do Użytkownika.

 3. Sprzedaż Książki w modelu „druk na żądanie” u danego dystrybutora i w danym sklepie internetowym odbywać się będzie na warunkach danego dystrybutora i sklepu.

 4. Zlecając Ridero pośredniczenie w sprzedaży Książki w modelu „druk na żądanie” u określonego dystrybutora i w określonym sklepie internetowym, Użytkownik określa w Serwisie kwotę, którą chciałby otrzymać ze sprzedaży jednego egzemplarza Książki. W dostępnym w Serwisie kalkulatorze oznaczona będzie także cena Książki w wybranym kanale dystrybucji.

 5. Ceny, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą cenami sugerowanymi. Z uwagi efekty sprzedażowe u poszczególnych dystrybutorów i sklepach internetowych – oraz wyłącznie pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z Użytkownikiem - może nastąpić określenie nowej ceny w kalkulatorze w Serwisie poprzez zaakceptowaną przez Użytkownika zmianę kwoty jego zarobku. Jednakże wynagrodzenie Użytkownika będzie określone jednoznacznie jako wartość podanej przez niego w Serwisie kwoty w rubryce „Ile chcę zarobić” – która określiła cenę, po której nastąpi sprzedaż Książki w modelu „druk na żądanie”.

 6. Użytkownik będzie miał dostęp w Serwisie do statystyki sprzedaży jego Książek w modelu „druk na żądanie” , która stanowić będzie podstawę do rozliczenia należnego Użytkownikowi wynagrodzenia.

 7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na wniosek Użytkownika – przy czym kwotą minimalną do wypłaty jest 200 zł. Każdorazowo kwota wypłaty zostanie pomniejszona o opłatę techniczną w wysokości 12 zł oraz stosowny podatek należny - przewidziany przez aktualne przepisy prawa gospodarczego. Kwota minimalna, opłata techniczna oraz potrącenie stosownego podatku dotyczy sumarycznych zobowiązań Ridero wobec Użytkownika i będzie naliczana jednorazowo przy każdej wypłacie.

Załącznik do Regulaminu
- zakres usługi: „Projektant okładki”

 1. Na zlecenie Użytkownika Ridero zaprojektuje okładkę do Książki Użytkownika, przy uwzględnieniu jego wskazówek, poprzez: -dobranie odpowiedniej grafiki lub wykorzystanie wybranych przez Użytkownika ilustracji/zdjęć; -zaproponowanie różnych wersji okładki, nie więcej jednak niż 3 wersji; -dopracowanie projektu wybranej przez Użytkownika wersji okładki, przy uwzględnieniu wskazówek Użytkownika; - przygotowanie ostatecznej wersji okładki, za zarówno do książki elektronicznej (e-książki) jak i drukowanej (w miękkiej i twardej oprawie).

 2. Usługa realizowana będzie przez Ridero odpłatnie. Wynagrodzenie Ridero z tytułu świadczenia usługi wynosi od 199 zł brutto.

 3. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić „Ankietę do zamówienia projektu okładki”, celem umożliwienia Ridero prawidłowego wykonania usługi. Ankieta jest udostępniona w Serwisie, pod właściwym linkiem.

Załącznik do Regulaminu
- zakres usługi: „Profesjonalny Korektor”

 1. Na zlecenie Użytkownika, Ridero będzie świadczyć usługi korektorskie, które polegają na: - poprawieniu błędów ortograficznych i interpunkcyjnych oraz rażących błędów stylistycznych, zarówno w tekście Książki, jak i na jej okładce; - sprawdzeniu poprawności zapisu bibliografii, przypisów, cytatów, dedykacji itp.

 2. Usługa „Profesjonalny Korektor” świadczona jest w dwóch wariantach, według wyboru Użytkownika:

  1. wykonanie i naniesienie korekty bezpośrednio w Serwisie (widoczny będzie poprawiony tekst, bez zaznaczenia zmian korektorskich, gotowy od razu do publikacji),

  2. wykonanie i naniesienie korekty w dokumencie tekstowym (korekta wykonana w opcji śledzenia zmian: Użytkownik otrzymuje wersję poprawioną i wersję z zaznaczonymi zmianami oraz ewentualnie także komentarzami do zmian; o ile Książka była już poprzednio umieszczona w systemie Ridero – przed wydrukowaniem konieczne będzie jej ponowne utworzenie z poprawionego przez korektora tekstu).

 3. Usługa jest świadczona odpłatnie. Wynagrodzenie Ridero wynosi 89 zł brutto za arkusz (40 000 znaków) oraz w przypadku utworów poetyckich - 12 gr brutto za wers

 4. Minimalna wartość zamówienia to 40 zł (brutto). Dla prozy jest to 0.5 arkusza wydawniczego, a dla poezji – 350 wersów. Istnieje możliwość zamówienia usługi “Profesjonalny korektor” dla tekstów krótszych niż wyżej wymienione. W takim przypadku kwota 40 zł brutto obowiązuje bez względu na objętość publikacji.