Regulamin Konkursu na Instagramie

Zapraszamy na nasz profil na Instagramie – pod dzisiejszym wpisem czeka wyjątkowy konkurs, w którym do wygrania jest usługa zredagowania notatki prasowej i jej późniejsza dystrybucja!

Ridero na Instagramie: https://www.instagram.com/ridero.pl/     

Regulamin konkursu 21.12: https://www.instagram.com/p/Bc999fVnuV5/?taken-by=ridero.pl

  • 1. Postanowienia ogólne

Ridero IT Publishing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, mail: support@ridero.eu, zwany dalej „Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany od dnia 21 grudnia 2017 do 31 grudnia 2017 do godziny 23:59. Zasady konkursu: uczestnik wykonuje zadanie konkursowe, opisane w poście konkursowym opublikowanym na profilu Ridero.pl na Instagramie (@ridero.pl). Informacja o konkursie i zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana 21 grudnia 2017 roku na kanale „Ridero” na Instagramie.

  • 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wrażeniu zgody na piśmie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

  • 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zadania (zdjęcie swojej książki, wydanej w Ridero, w świątecznej oprawie),  odpowiedź należy zamieścić na swoim profilu na Instagramie (profil musi być publiczny). Wygrywa osoba, która wykona najciekawsze zdjęcie.

Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ridero IT Publishing dla celów przeprowadzenia konkursu. Fundator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna odpowiedzi za prawidłową.

Zadanie konkursowe: zrób zdjęcie swojej książki, wydanej przez Ridero, w świątecznej oprawie.

  • 4. Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzców

Laureatem konkursu zostanie osoba, która w najbardziej kreatywny i ciekawy sposób wykona zadanie konkursowe. Laureatów wybierze jury w postaci trzech przedstawicieli Ridero.

  • 5. Nagrody i prawa do komentarzy

Zwycięzca otrzyma w nagrodę usługę zredagowania notatki prasowej swojej książki i późniejsze jej rozdystrybuowanie.

Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych, służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu osoby, które wzięły udział w konkursie, udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na okres 5 lat do swoich prac w zakresie publikowania komentarzy we wszelkich serwisach internetowych Organizatora.

  • 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać mailowo na adres: support@ridero.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

  • 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Ridero IT Publishing. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

  • 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Leave a Comment