Regulamin konkursu: Misja – książka! – Ogólnopolski turniej literacki dla uczniów – edycja 2017/18

 1. Organizatorami konkursu Misja – książka! – Ogólnopolskiego turnieju literackiego dla uczniów – edycja 2017/18 zwanego dalej „Konkursem” są:
  (a) Ridero IT Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ulicy św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000549683, numer NIP 678-315-40-52, nr REGON 361084313;
  (b) Fundacją Nowoczesna Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000070056 numer NIP, 952-187-70-87, nr REGON 017423865 zwani dalej „Organizatorami”, a każda z nich z osobna „Organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest promowanie twórczości literackiej oraz nowoczesnych sposobów jej rozpowszechniania. Przedmiotem prac konkursowych jest książka przygotowana w całości i samodzielnie przez uczestników Konkursu – począwszy od utworzenia treści aż po techniczne przygotowanie książki do profesjonalnego opublikowania w formie elektronicznej lub drukowanej.
 3. Uczestnikami Konkursu zwanymi dalej „Uczestnikami” mogą być:
  (a) uczniowie kl. VII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (I Grupa Wiekowa);
  (b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (II Grupa Wiekowa).
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 5. Uczestnicy biorą udział w Konkursie w drużynach (dalej jako „Drużyna”) składających się z od 3 do 10 uczniów z danej Grupy Wiekowej, którzy:
  (a) są uczniami jednej szkoły z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub spoza tego terytorium;
  (b) są uczestnikami jednego Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki lub czytelnikami jednej biblioteki publicznej.
 6. Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej Drużyny.
 7. Drużyna uczestniczy w Konkursie pod kierownictwem opiekuna (np. wychowawcy, nauczyciela, koordynatora lub moderatora Dyskusyjnego Klubu Książki, bibliotekarza), zwanego dalej „Opiekunem”.
 8. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Drużynę zbioru opowiadań na temat przewodni Konkursu („Zbiór”) oraz zgłoszenie Zbioru do rywalizacji (w tym jego samodzielnego składu) za pośrednictwem strony internetowej www.ridero.eu/pl/konkurs/ zwanej „Serwisem”.
 9. Zgłoszenia Drużyny do Konkursu oraz zgłoszenia prac konkursowych do rywalizacji dokonuje Opiekun za pośrednictwem Serwisu.
 10. Opiekun może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną Drużynę. Każda Drużyna może mieć tylko jednego Opiekuna.
 11. Zgłaszany gotowy Zbiór powinien być opatrzony metadanymi wskazanymi w formularzu w Serwisie, a w tym informacją o udzieleniu do opowiadań, przez osoby uprawnione, wolnej licencji (zgodną z definicją wolnych dóbr kultury dostępnej pod: http://freedomdefined.org/Definition/Pl, takiej jak Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL, dostępnej pod: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl).
 12. Zbiór powinien spełniać następujące parametry:
  (a) nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 opowiadań w Zbiorze;
  (b) objętość całego Zbioru od 5400 do 180000 znaków ze spacjami;
  (c) nie więcej niż 50 grafik w jednym Zbiorze.
 13. Zbiór, opowiadania oraz stronę www Zbioru w Serwisie należy sformatować i oznaczyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez Organizatorów na stronach Serwisu.
 14. Jeden lub kilku członków Drużyny mogą być współautorami opowiadań w zgłoszonych do Konkursu Zbiorach, jednak tylko opowiadania stworzone indywidualnie (nie współautorskie) mogą zdobyć Nagrodę Specjalną. Każdy członek Drużyny może być autorem lub współautorem maksymalnie dwóch opowiadań.
 15. Opowiadania zawarte w Zbiorze nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane. Dane opowiadanie może występować tylko w jednym Zbiorze zgłoszonym do Konkursu.
 16. Tematem przewodnim Konkursu jest DOM (szczegółowe informacje zostaną umieszczone w Serwisie). Opowiadania w Zbiorach powinny dotyczyć tematu przewodniego Konkursu.
 17. Zbiory powinny być przygotowane w języku polskim.
 18. Każdy Zbiór i zawarte w nim opowiadania muszą stanowić indywidualną i oryginalną twórczość (ew. współtwórczość – patrz p. 14 powyżej) osób wskazanych jako ich autorzy. Prawa autorskie do Zbioru i opowiadań nie mogą być obciążone na rzecz osób trzecich w sposób powodujący, że korzystanie z nich zgodnie z wolną licencją (patrz p. 11) będzie stanowiło naruszenie praw tych osób. Żaden Zbiór ani żadna ich zawartość nie mogą ponadto zawierać treści nawołujących do nienawiści, dyskryminacji, naruszających przepisy prawa (w tym prawa osób trzecich) w inny sposób lub naruszających dobre obyczaje.
 19. Ocena prac zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
  (a) etap pierwszy – wybór TOP 50 Zbiorów (po 25 Zbiorów z obu Grup Wiekowych) przez głosowanie publiczne;
  (b) etap drugi – wybór laureatów – ocena TOP 50 Zbiorów wybranych w etapie pierwszym przez pięcioosobowe Jury wybrane przez Organizatorów.
 20. Głosowanie w etapie pierwszym odbywa się za pośrednictwem kont internautów w serwisach Facebook, Twitter lub Google+. Każdy internauta może oddać tylko jeden głos (niezależnie od liczby kont w serwisach społecznościowych). Głosy internautów są niezbywalne. Głosy oddawane są osobiście. Zakazuje się umieszczania bezprawnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami komentarzy.
 21. W etapie drugim, każdy członek Jury będzie dokonywał oceny w następujący sposób:
  (a) ocena każdego Zbioru jako całości poprzez przyznanie punktów składowych za ujęcie tematu, kreatywność, wartość literacką opowiadań i estetykę publikacji (okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl) w skali od 1 do 5 pkt.
  (b) wybór jednego najlepszego opowiadania, biorąc pod uwagę jego zawartość literacką według indywidualnej oceny członka Jury.
 22. Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:
  (a) Nagrody w I Grupie Wiekowej:
  i. Dla najlepszego Zbioru (nagradzani są wszyscy uczniowie tworzący daną Drużynę oraz ich Opiekun):
  A. Za zajęcie I miejsca,
  B. Za zajęcie II miejsca,
  C. Za zajęcie III miejsca.
  ii. Nagrody specjalne – przyznawane przez każdego członka Jury za najlepsze Opowiadanie dla Ucznia, będącego jego autorem (tylko Opowiadania stworzone przez jednego autora, nie Opowiadania współautorskie),
  (b) Nagrody w II Grupie Wiekowej:
  i. Dla najlepszego Zbioru (nagradzani są wszyscy uczniowie tworzący daną Drużynę oraz ich Opiekun):
  A. Za zajęcie I miejsca,
  B. Za zajęcie II miejsca,
  C. Za zajęcie III miejsca.
  ii. Nagrody specjalne – przyznawane przez każdego członka Jury za najlepsze Opowiadanie dla Ucznia, będącego jego autorem (tylko Opowiadania stworzone przez jednego autora, nie Opowiadania współautorskie).
 23. W przypadku nierozstrzygającej punktacji ocenianych Zbiorów – ostateczny wybór laureatów przez Jury zostanie dokonany w drodze głosowania. Przy czym w przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego jest rozstrzygający.
 24. Jury przyzna nagrody o łącznej wartości (włączając w to ewentualne obciążenia podatkowe) co najmniej 10 000 zł. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanych nagród, zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywców nagród, które zostaną przeznaczone na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród, Organizatorzy pobiorą od zdobywców nagród podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatorów zryczałtowanego podatku dochodowego.
 25. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres jednego z Organizatorów bądź adres e-mail konkurs@ridero.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane reklamującego umożliwiające jego identyfikację, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje Organizatorzy rozpatrują niezwłocznie. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.
 26. Konkurs trwa od dnia 15 września 2017 r. do dnia 18 marca 2018 r., przy czym:
  (a) Opiekunowie mogą dokonywać zgłoszeń Drużyn do udziału w Konkursie od dnia 15 września 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r.;
  (b) od dnia 2 października 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. dokonywać można zgłoszenia Zbiorów przez zgłoszone Drużyny;
  (c) od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. odbywać się będzie głosowanie Internautów na Zbiory zgłoszone przez Drużyny do udziału w Konkursie;
  (d) do dnia 18 marca 2018 r. nastąpi wyłonienie Zwycięzców Konkursu: ogłoszenie listy zwycięskich Drużyn bez podania kolejności zajętych miejsc oraz lista zwycięzców nagród indywidualnych.
 27. Podanie informacji o klasyfikacji zwycięskich Drużyn i wręczenie Nagród nastąpi na uroczystej gali, która zorganizowana zostanie w terminie do 3 tygodni od wytypowania Zwycięzców Konkursu przez Jury. Dyplomy dla uczestników Konkursu zostaną wysłane drogą elektroniczną.
 28. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 29. Uczestnicy w zakresie przysługujących im praw do Zbioru i zawartych w nim opowiadań wyrażają zgodę na korzystanie ze Zbioru i należących do niego opowiadań zgodnie z postanowieniami wolnej licencji zgodnej z definicją wolnych dóbr kultury dostępnej pod: http://freedomdefined.org/Definition/Pl, takiej jak Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL, dostępnej pod: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl). Opiekun jest zobowiązany zapewnić, aby zgodę taką wyraziły osoby należące do jego Drużyny (lub ich przedstawiciele ustawowi – gdy dotyczy). Opiekun wyraża również zgodę oraz jest zobowiązany zapewnić, aby autorzy opowiadań (lub ich przedstawiciele ustawowi – gdy dotyczy) wyrazili zgodę na nagrywanie i następnie rozpowszechnianie ich wizerunków w celach promocyjnych.
 30. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.