Słownik pojęć SEO

Bezpłatny fragment - Słownik pojęć SEO

angielsko-polski polsko-angielski. Wydanie III rozszerzone, poprawione

Językoznawstwo i filologie
Informatyka stosowana
Komputery
Językoznawstwo
AudiobookiBestsellery Ridero. Edycja urodzinowa Polski
Książka usunięta z publikacji
Objętość:
54 str.
ISBN:
978-83-8126-484-6

Słowo wstępne

Słownik pojęć SEO, który trzymasz w rękach, powstał z myślą o Tobie, drogi SEO-wcu. Dlatego opracowując polskie odpowiedniki haseł, skupiliśmy się na znaczeniu, które najlepiej pasuje do kontekstu, jakim jest pozycjonowanie stron.


Robiąc przymiarki do niniejszego skromnego opracowania, chcieliśmy uczynić je maksymalnie użytecznym, dlatego zdecydowaliśmy się podzielić Słownik na dwie części: angielsko-polską i polsko-angielską. Dołożyliśmy też wszelkich starań, aby zaproponowane przez nas tłumaczenia były pod każdym względem poprawne. Jeśli jednak Twoje bystre oko namierzy jakąś nieprawidłowość, napisz do nas na adres kontakt@seostation.pl — dzięki Tobie Słownik może stać się jeszcze lepszy!


Enjoy!

Zespół SeoStation

Słownik angielsko-polski

HTTP response status codes


301 moved permanently trwale przeniesiony

301 redirect przekierowanie 301

302 found znaleziono

302 redirect przekierowanie 302

400 bad request nieprawidłowe żądanie/zapytanie

404 error błąd 404

404 response code kod błędu odpowiedzi 404

404 server code kod serwera 404

500 internal server error wewnętrzny błąd serwera


A


above the fold powyżej linii przewijania

absolute link link bezwzględny

absolute path bezwzględna ścieżka

Accelerated Mobile Pages (AMP) przyspieszone strony mobilne

accessibility dostępność

accessible dostępny

adhere (verb) stosować się, przestrzegać

advanced search wyszukiwanie zaawansowane

affiliate program (BrE affiliate programme) program partnerski

age wiek

AI patrz: artificial intelligence

alert ostrzeżenie, komunikat

algo patrz: algorithm

algorithm algorytm

algorithmic penalty kara algorytmiczna (potocznie)

ALT text patrz: alternative text

alternative text opis alternatywny obrazka (pot. alt)

AMP patrz: Accelerated Mobile Pages

analyze (verb, BrE analyse) analizować

anchor text treść odnośnika (pot. anchor)

anchor text distribution rozkład anchor tekstów

app patrz: application

appear (verb) pojawiać się, wyglądać, wydawać się

application aplikacja

archive archiwum

article submission zgłaszanie/nadsyłanie artykułów

artificial intelligence (AI) sztuczna inteligencja

attribute atrybut

authentication uwierzytelnienie

authority autorytet

autocomplete autouzupełnianie

automated zautomatyzowany

automatic redirection automatyczne przekierowanie

available dostępny


B


backlink link przychodzący (pot. backlink)

bad neighborhood (BrE bad neighbourhood) złe sąsiedztwo (dot. stron www)

ban (verb) zbanować, wykluczyć z indeksu

below the fold poniżej linii przewijania

BHS patrz: Black Hat SEO

BL patrz: backlink

Black Hat SEO (BHS) Black Hat SEO

komentarz: Działania z zakresu pozycjonowania niezgodne z wytycznymi wyszukiwarki. Odnoszą się zarówno do optymalizacji strony, jak i sposobów pozyskiwania linków do niej, które w dużej mierze wykorzystują automatyzację.

blacklist czarna lista

blank site pusta witryna

blogosphere blogosfera

bookmark zakładka

bot robot wyszukiwarki

bounce rate (BR) wskaźnik odrzuceń

BR patrz: bounce rate

brand anchor text brandowy anchor (np. SeoStation)

brand mention wzmianka o marce

branded keyword brandowe/markowe słowo kluczowe

breadcrumb navigation patrz: breadcrumbs(s)

breadcrumb(s) nawigacja okruszkowa

broad match dopasowanie przybliżone

broken link niedziałający link

broken link building link building wykorzystujący niedziałające linki

browser przeglądarka


C


cache pamięć podręczna

call to action (CTA) wezwanie do działania

canonical issues problemy z kanonicznością

canonical link link kanoniczny

canonical page strona kanoniczna

canonical tag tag kanoniczny

komentarz: Tag rel=„canonical” wskazuje wersję adresu, pod którym dostępna jest oryginalna/kanoniczna zawartość strony. Może być stosowany zarówno w ramach tej samej domeny, jak i między różnymi domenami.

canonical URL kanoniczny adres URL

case study studium przypadku

certificate certyfikat

chart wykres

checklista lista kontrolna

click kliknięcie

clickable klikalny

Click-Through Rate (CTR) współczynnik klikalności

client klient (np. FTP)

cloaked content zamaskowana zawartość

cloaking maskowanie

clustering zgrupowanie (dot. grupowania wyników z tej samej domeny)

CMS patrz: Content Management System

co-citation współcytowanie

komentarz: Ustalanie podobieństw między stronami na podstawie ich wspólnego cytowania z zewnętrznych źródeł, np. jeśli strona A i B są wymienione w tych samych artykułach, traktowane są jako podobne strony.

code kod

comment komentarz

comment spam spam w komentarzach

compare (verb) porównać

comparison porównanie

competition konkurencja

competitor analysis analiza konkurencji

configure (verb) konfigurować

content treść, zawartość

content aggregation site/website

patrz: content aggregator site

content aggregator site/website agregator treści

content generator generator treści

Content Management System (CMS) system zarządzania treścią

content marketing marketing treści

content syndication rozpowszechnianie treści

conversion konwersja

conversion rate (CR) wskaźnik konwersji

copyright prawo autorskie

core główny

correlation korelacja, współzależność

co-occurrence współwystępowanie

komentarz: Ustalanie podobieństw między różnymi słowami kluczowymi lub słowem a nazwą marki, na podstawie ich wspólnego występowania w treści.

CR patrz: conversion rate

crawl budget budżet indeksowania witryny

crawl demand żądanie indeksowania witryny

crawl depth głębokość indeksowania

crawl error błąd indeksowania

crawl frequency częstotliwość indeksowania

crawl rate szybkość indeksowania

crawl rate limit

ograniczenie częstotliwości indeksowania

crawler patrz: bot

credit link link wskazujący autorstwo

komentarz: Określenie linka wskazującego autorstwo,

np. zamieszczonego jako źródło cytatu/zdjęcia lub w postaci linka do autora strony lub motywu graficznego.

critical issue problem krytyczny

cross-domain między domenami

cross-linking wzajemne linkowanie

CTA patrz: call to action

CTR patrz: Click-Through Rate

customized (BrE customised) dostosowany do potrzeb


D


data center (DC) (BrE data centre) centrum danych

date range przedział czasowy

DC patrz: duplicate content lub data center

dead link martwy link

dedicated server serwer dedykowany

deep link link głęboki, prowadzący do podstrony

deprecated zdeprecjonowane

depth głębokość (np. linka)

description opis (np. strony)

destination page patrz: landing page

detect (verb) wykrywać

determine (verb) ustalić

device urządzenie

direct link bezpośredni link

direct traffic ruch bezpośredni

directory katalog (dot. stron www)

directory submission zgłaszanie do katalogów

disavow (verb) zrzec się (dot. linków przychodzących)

Disavow Links Tool narzędzie zgłaszania niechcianych linków

display (verb) wyświetlić

distribution dystrybucja, rozpowszechnianie

diversification różnicowanie, dywersyfikacja

diversify (verb) różnicować

DNS patrz: Domain Name Server

dofollow link link przekazujący PR (pot. link dofollow)

domain domena

domain age wiek domeny

domain authority autorytet domeny

domain extension rozszerzenie domeny

domain name nazwa domeny

Domain Name Server (DNS) System Nazw Domenowych

domain strength moc domeny

doorway page strona przejściowa

download (verb) pobrać

drop-down menu menu rozwijalne

duplicate content (DC) powielona treść

dwell time czas przebywania

komentarz: Czas na stronie liczony od momentu przejścia na nią z wyników wyszukiwania (np. Google), do powrotu do nich. Określenie to jest używane w odniesieniu do analizy CTR z wyników wyszukiwania (tzw. SERP CTR).

dynamic content dynamiczna zawartość


E


E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) doświadczenie, autorytatywność, wiarygodność

komentarz: Dostarczanie wartościowych treści pisanych w sposób wskazujący na duże doświadczenie autora (powinien być traktowany jak ekspert w danej tematyce), jego autorytet i zaufanie do publikowanych przez niego informacji.

editorial link link naturalny

ego baiting ego baiting

komentarz: Podejmowanie działań mających na celu skłonienie autorytetów w branży do dzielenia się treścią, np. ze względu na umieszczenie ich wypowiedzi w zbiorczym materiale.

EMA patrz: exact-match anchor text

encrypted data transfer szyfrowana transmisja danych

entry page strona wejściowa

exact match dopasowanie ścisłe

exact-match anchor text (EMA) anchor w postaci słowa kluczowego (np. słownik pojęć SEO)

exceed (verb) przekroczyć

expert roundup przegląd wypowiedzi ekspertów

expired domain wygasła domena

expiring domain wygasająca domena

exploit (verb) wykorzystać (np. lukę w systemie)

exploited wykorzystany

extension rozszerzenie

external link link zewnętrzny


F


faceted navigation nawigacja fasetowa

factor czynnik (np. rankingowy)

faulty redirect błędne przekierowanie

feature funkcja

featured snippets (polecane) fragmenty z odpowiedzią

file plik

file extension rozszerzenie pliku

follow (verb) przestrzegać

footer stopka dokumentu

footer link link w stopce

forbidden zabroniony

for ranking purposes na potrzeby SEO

frame ramka

free darmowy

free-to-use do bezpłatnego użytku (np. obrazy w wynikach wyszukiwania)

Fresh Site Bonus (FSB) efekt Fresh Site Bonus

komentarz: Efekt polegający na okresowym premiowaniu nowych stron w wynikach wyszukiwania.

FSB patrz: Fresh Site Bonus

FTP client klient FTP

functionality funkcjonalność


G


gateway page patrz: doorway page

generic anchor text anchor generyczny (np. kliknij tutaj, strona www)

geolocation geolokalizacja

geotargeting geotargetowanie

ghost domain domena cień

Google bomb Google bomb

komentarz: Masowe pozyskiwanie linków z użyciem anchor tekstów niezwiązanych z zawartością strony, często w postaci obraźliwych określeń.

Google cache kopia strony w Google

Google carousel karuzela wyników Google

Google dance tzw. taniec Google

Google My Business Google Moja Firma

Google penalty kara Google

Google Places Miejsca Google

Google update aktualizacja algorytmu Google

Google Webmaster Tools narzędzia dla webmasterów Google

Google’s Webmaster Guidelines wytyczne/wskazówki Google dla webmasterów

Googlebot robot Google

grab (verb) przechwycić (np. domenę)

graphic link link graficzny

Gray Hat SEO (BrE Grey Hat SEO) Gray Hat SEO

komentarz: Pozycjonowanie poprzez realizowanie działań na granicy wytycznych wyszukiwarek. Granica ta nie jest jasno sprecyzowana, w związku z czym używanie tego określenia zależy głównie od interpretacji danej osoby.

guest blogging publikowanie wpisów gościnnych

guest post wpis gościnny

guide przewodnik


H


handwriting pismo odręczne (dot. wyszukiwania w Google)

heading tag nagłówek

header nagłówek dokumentu

hidden text ukryty tekst

hierarchy hierarchia

homepage strona główna/domowa

HTML editor edytor HTML

HTML source źródło HTML

HTTP(S) protocol protokół HTTP(S)

hybrid anchor text mieszany anchor (np. słownik pojęć SEO od SeoStation)

hyperlink link


I


image search wyszukiwanie obrazów

implement (verb) wdrożyć, implementować

implementation wdrożenie

impression wyświetlenie

improve (verb) poprawić

inbound link link przychodzący

increase (verb) zwiększyć się

indexing indeksacja

indicate (verb) wskazywać

industry branża

infographic infografika

informational keyword informacyjne słowo kluczowe

inject (verb) wstrzykiwać

in-page markup znaczniki na stronie

integrate (verb) zintegrować

interaction interakcja, współdziałanie

internal wewnętrzny

internal error błąd wewnętrzny

internal server error 500 wewnętrzny błąd serwera

internal link link wewnętrzny

invisible text niewidoczny tekst

IP address adres IP

issue problem


J


junk link link bardzo słabej jakości


K


keyword słowo kluczowe

keyword cannibalization (BrE keyword cannibalisation) kanibalizacja słów kluczowych

komentarz: Efekt optymalizacji kilku podstron pod kątem tych samych słów kluczowych, w wyniku czego różne strony docelowe rywalizują o miejsce w wynikach wyszukiwania.

keyword density stopień nasycenia słowami kluczowymi

Keyword Planner narzędzie planowania słów kluczowych

keyword proximity bliskość słów kluczowych

keyword research badanie słów kluczowych

keyword stuffing nadużywanie słów kluczowych

knowledge base baza wiedzy

Knowledge Graph Graf/Wykres Wiedzy


L


landing page strona docelowa

Latent Semantic Indexing (LSI) technika ukrytego indeksowania semantycznego

komentarz: Algorytm pozwalający zrozumieć wyszukiwarkom kontekst zapytania m.in. za pomocą stosowania synonimów lub zbliżonych wyrażeń.

length długość

link acquisition pozyskiwanie linków

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.