Jak zostać policjantem?

Bezpłatny fragment - Jak zostać policjantem?

Poradnik kandydata do służby w policji

Poradniki
Polski
Książka usunięta z publikacji
Objętość:
59 str.
ISBN:
978-83-8245-954-8

Zgodnie z art. 27 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, po podpisaniu rozkazu o mianowaniu na funkcjonariusza Policji, jednak jeszcze przed skierowaniem na podstawowe szkolenie zawodowe, każdy policjant podczas oficjalnej ceremonii składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Rozdział  I
Informacje o polskiej Policji

Polska Policja została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Jest to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu, przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zwierzchnikiem wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji jest Komendant Główny Policji. Od 13 kwietnia 2016 roku funkcję tę pełni gen. insp. Jarosław Szymczyk. Poniższe informację dotyczące jednostek, rodzajów służb, oraz zadań, czynności i praw Policji zaczerpnięte są z wyżej wymienionej Ustawy o Policji.

Jednostkami Policji są:

— Komenda Główna Policji;

— Centralne Biuro Śledcze Policji;

— Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”;

— Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;

— Komendy Wojewódzkie Policji;

— Komenda Stołeczna Policji;

— Szkoły Policji:

— Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,

— Szkoła Policji w Pile,

— Szkoła Policji w Słupsku,

— Szkoła Policji w Katowicach,

— Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;

— Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.


Policja składa się z następujących rodzajów służb:

— kryminalnej;

— śledczej;

— prewencyjnej;

— spraw wewnętrznych;

— kontrterrorystycznej;

— wspomagającej (w zakresie organizacyjnym, logistycznym

— i technicznym).


Do podstawowych zadań Policji należą m.in.:

— ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

— ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego;

— inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym;

— współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi

— i organizacjami społecznymi;

— prowadzenie działań kontrterrorystycznych;

— wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

— nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi;

— kontrola przestrzegania przepisów porządkowych

— i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

— współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej;

— przetwarzanie informacji kryminalnych, w tym danych osobowych;

— prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).


W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności:

— operacyjno-rozpoznawcze;

— dochodzeniowo-śledcze;

— administracyjno-porządkowe.


Policjanci wykonując powyższe czynności, mają prawo m.in. do:

— legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

— zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych

— w przepisach;

— zatrzymywania osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;

— przeszukiwania osób i pomieszczeń na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

— dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania ładunków w portach i na dworcach, oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;

— obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych;

— żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej;

— dokonywania sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób bądź mienia;

— wydawania osobom poleceń określonego zachowania się

— w granicach niezbędnych do wykonywania czynności.

Rozdział II Podstawowe wymagania formalne

Każdy kandydat, który chciałby wstąpić w szeregi Policji musi spełnić następujące, podstawowe wymagania:


— posiadać polskie obywatelstwo;

— posiadać nieposzlakowaną opinię;

— nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

— korzystać z pełni praw publicznych;

— posiadać co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;

— posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

— dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, czyli mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesionym do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej). Jeśli potrzebujesz przenieść się do rezerwy musisz udać się do właściwego dla Twojego miejsca zameldowania WKU.


Jeżeli spełniasz powyższe podstawowe wymogi formalne, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.


Poniżej zostały zamieszczone odpowiedzi na najczęściej poszukiwane pytania dotyczące podstawowych wymagań dla kandydatów przed wstąpieniem do Policji.


— Mam tatuaż, czy mogę wstąpić do policji?

Komisja lekarska nie wyda orzeczenia o nieprzydatności do służby tylko dlatego, że masz tatuaż, nawet w miejscu widocznym. Tatuaż nie zamyka furtki do tego, by zostać policjantem/policjantką.

Informacja o posiadaniu przez kandydata do służby tatuażu, zostanie umieszczona w skierowaniu do komisji lekarskiej podległej przed badaniem psychiatrycznym.

Podstawa prawna:

W tym zakresie obowiązują zapisy działu II Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035).

Zgodnie z §3 tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie.


— Czy można zostać policjantem przy braku zdanej matury, ale z posiadanym wykształceniem średnim?

Wstępując w szeregi Policji trzeba posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Wobec powyższego osoba posiadająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe bez matury może przystąpić do procedury doboru do służby w Policji.

Mając jedynie wykształcenie średnie (matura nie ma tutaj znaczenia) maksymalny — najwyższy stopień, na jaki możesz awansować w Policji, to aspirant sztabowy.


— Czy posiadając wykształcenie zawodowe mam szansę na przyjęcie do Policji?

Zgodnie z art. 25 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. kandydat musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, zatem osoba nie posiadająca średniego wykształcenia nie może wziąć udziału w procedurze doboru do służby w Policji.


— Czy posiadając podwójne obywatelstwo mogę przystąpić do procesu rekrutacyjnego do Policji?

Tak, służbę w Policji może pełnić obywatel polski oznacza to, że podwójne obywatelstwo nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.


— Studiuję zaocznie, czy mogę ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji?

Tak, w trakcie procedury doboru do służby, jak i już w czynnej służbie możesz studiować zaocznie. Jednak miej na uwadze, że szkolenie zawodowe podstawowe, na które każdy jest kierowany po podpisaniu rozkazu, jest realizowane w systemie stacjonarnym. Studiowanie może odbywać się w czasie wolnym od służby i nie wymaga zgody przełożonego.


— Czy mając przyznaną wojskową kategorię zdrowia „D” mam szansę zostać policjantem?

Tak, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956), przyjęcie mężczyzny do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. D), będąca jednocześnie żołnierzem rezerwy spełnia te warunki.


— Czy istnieje górna granica wieku osoby starającej się o przyjęcie do służby w Policji?

Proces rekrutacji nie nakłada na kandydatów do służby w Policji limitu wieku. Obecnie nie istnieją żadne przepisy, które określałyby wiek maksymalny osób ubiegających się o służbę Policji.

Rozdział III Rekrutacja

Komendant Główny Policji przynajmniej raz w roku ustala planowane terminy przyjęć do służby w Policji, oraz określa minimalną liczbę kandydatów planowanych do przyjęcia do tej służby w określonym roku kalendarzowym. Podaje je w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości.

W 2021 roku Komendant Główny Policji określił minimalną liczbę kandydatów do przyjęcia w szeregi Policji na poziomie 5 368 osób.


Zaplanował również następujące terminy przyjęć:

— 23 lutego,

— 20 kwietnia,

— 13 lipca,

— 15 września,

— 3 listopada,

— 30 grudnia.


Zadania i czynności służbowe w zakresie postępowania kwalifikacyjnego realizowane są przez:

— komórki ds. doboru w Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji;

— szkoły Policji, w zakresie wyznaczonych etapów postępowania kwalifikacyjnego — test wiedzy ogólnej, test sprawności fizycznej;

— psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji — badania psychologiczne;

— komórki ds. ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Policji, w zakresie postępowania sprawdzającego, przeprowadzanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018 poz. 412, z późń. zm.) — postępowanie sprawdzające;

— wojewódzkie komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych — badania lekarskie.

Złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia do służby

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata kompletu dokumentów. Złożenie dokumentów możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych. Przed złożeniem dokumentów dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniami o doborze, zamieszczonymi np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji bądź skontaktuj się telefonicznie z najbliższą Twojemu miejscu zamieszkania komórką do spraw doboru. Dzięki temu uzyskasz szczegółowe i najbardziej aktualne informacje.


Pod poniższym linkiem znajdziesz wykaz numerów telefonicznych komórek do spraw doboru w całej Polsce:

https://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38751,Wykaz-numerow-telefonicznych-komorek-do-spraw-doboru.html.

Podanie o przyjęcie do służby
w Policji

Pierwszym dokumentem, który musisz przedłożyć jest podanie o przyjęcie do służby. Podanie może być napisane odręcznie lub komputerowo. W przypadku wersji komputerowej konieczne jest jego wydrukowanie i złożenie na nim odręcznego podpisu.


Podanie o przyjęcie do służby w Policji musi być skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w danym województwie, w którym docelowo chcesz służyć. W przypadku Warszawy(garnizon Stołeczny) podanie kieruje się do Komendanta Stołecznego.


W podaniu możesz wymienić konkretną jednostkę, w której chciałbyś pełnić służbę. Podanie takiej informacji nie gwarantuję jednak przyjęcia do wskazanej jednostki. Zależne jest to od aktualnych potrzeb kadrowych w danych jednostkach i komórkach organizacyjnych.


Na kolejnych stronach znajdują się wzory podań o przyjęcie do służby. Podanie nie musi być długie, nie musi zawierać wszystkich informacji z twojego życia zawodowego i całej ścieżki edukacji. Te informacje zamieścisz szczegółowo w kwestionariuszu osobowym. Najważniejsze jest, aby w podaniu znalazły się prawidłowe informacje odnośnie Twoich danych w celu kontaktowym. Warto również podać numer do osoby bliskiej w razie utrudnionego kontaktu z Tobą.

Kwestionariusz osobowy
(część A i B)

Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji składa się z trzech części. Części A i B wypełnia kandydat do służby przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego. Część C kandydat wypełnia po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w przypadku, gdy zostanie zakwalifikowany do nawiązania stosunku służbowego.

— Kwestionariusz należy wypełnić pismem drukowanym, czytelnie.

— Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną

— w kwestionariuszu.

— Jeżeli konkretne pole do wypełnienia Ciebie nie dotyczy wstaw kreskę lub wpisz „nie dotyczy”.

— Pamiętaj, że kwestionariusz nie podlega zwrotowi.


Najwięcej problemów kandydatom w trakcie wypełniania sprawia punkt 23 kwestionariusza (Część A):

23. Stosunek do powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej*:

1. nie podlega obowiązkowej służbie wojskowej
(proszę podać powód), ………………………………………………….

2. podlega kwalifikacji wojskowej

3. przeniesiony do rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,

4. przeniesiony do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej,

5. inne ………………………………………………….


PODPUNKT:

1. zaznacza kobieta, która nie posiada książeczki wojskowej w polu tekstowym wpisuje „KOBIETA”;

2. zaznacza osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie uzyskała kategorii zdrowia w WKU;

3. zaznacza osoba przeniesiona do rezerwy, która odbyła zasadniczą służbę wojskową tj. osoba, która przeszła obowiązkowe szkolenie wojskowe przed 1 stycznia 2010 roku;

4. zaznacza osoba przeniesiona do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej;

5. zaznacza osoba, która była żołnierzem zawodowym w polu tekstowym wpisuje „ŻOŁNIERZ ZAWODOWY”.


Prawdziwość danych wpisanych w kwestionariuszu osobowym podlega dokładnemu sprawdzeniu w dostępnych Policji kartotekach, rejestrach i ewidencjach. Podanie niepełnych danych może być powodem wydłużenia się postępowania kwalifikacyjnego. Zatajenie prawdy, bądź podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby stanowi podstawę odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.


Formularze kwestionariusza osobowego są dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl, oraz na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji: https://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,Dokumenty-do-pobrania.html


KSEROKOPIE DOKUMENTÓW


Podczas składania podania oraz kwestionariusza osobowego należy również złożyć:

— kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały należy mieć ze sobą do wglądu);

— kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały należy mieć ze sobą do wglądu);

— książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową.


W przypadku wystawienia dokumentów w językach obcych należy mieć ich tłumaczenie.


Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje w zakresie wykształcenia, według poniższej tabeli:

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowe punkty za każdą preferowaną umiejętność, w tym za znajomość każdego języka obcego, oraz za posiadanie prawa jazdy każdej kategorii, według poniższej tabeli:

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.