E-book
8.11
drukowana A5
20.49
Błędy i bariery komunikacyjne, jak poprawnie przekazywać treść

Bezpłatny fragment - Błędy i bariery komunikacyjne, jak poprawnie przekazywać treść


Objętość:
78 str.
ISBN:
978-83-8273-593-2
E-book
za 8.11
drukowana A5
za 20.49

Alan Coleger

17.02.2022r

Rodzaje błędów i barier komunikacyjnych

Wstęp

Istnieje wiele powodów, dla których komunikacja interpersonalna może zawieść. W wielu komunikatach wiadomość oraz to, co zostało powiedziane może nie zostać odebrana dokładnie tak, jak zamierzał nadawca. Dlatego ważne jest, aby osoba przekazująca komunikat zwracała się o informację zwrotną, aby upewnić się, że przekaz jest zrozumiały.

Umiejętności aktywnego słuchania, wyjaśniania i refleksji mogą pomóc, ale wykwalifikowany komunikator musi również być świadomy barier w skutecznej komunikacji oraz sposobów ich unikania lub przezwyciężania.

Bariera Psychologiczna

Jedną z powszechnych barier w komunikacji jest kwestia psychologiczna, która może wpływać nie tylko na sposób komunikowania się ludzi, ale także na to, jak przetwarzają one informacje. Do powstania tych barier mogą przyczyniać się różne czynniki, takie jak stres, niepokój społeczny, gniew i poczucie własnej wartości.

Wszystkie one odgrywają różne role w tym, jak chętni i otwarci pracownicy mają się dzielić lub jak przyjmują określone wiadomości lub opinie.

Błąd wynikający z różnicy kulturowej i posiadanych norm

Osoba komunikująca się może mieć własne z góry przyjęte wyobrażenia o społeczeństwie, w którym żyje, o grupie, do której należy w miejscu pracy, czy w gronie rodziny. W przypadku przekazywania nam jakiejkolwiek wiadomości, informacji, decyzji, rozkazów, instrukcji, mogą one być odrzucone, ponieważ osoba je odbierająca, może błędnie zinterpretować przekazywaną wiadomość. Przykładem różnicy kulturowej z zakresu komunikacji niewerbalnej jest gest OK. W krajach anglosaskich i większości krajów europejskich znaczy po prostu, dobrze. Dla Francuzów taki gest oznacza zero w kontekście czegoś bezwartościowego.

Brak przygotowania i planowania

Czasami rozpoczynamy komunikację bez odpowiedniego przygotowania się, bez planowania, lub bez przemyślenia tematów komunikacji oraz treści tematu na który mamy zamiar prowadzić dyskusje, błędy te mogą prowadzić do słabej komunikacji.

Niejasne założenia

Czasami założenia lub niejasny przekaz ze strony osoby z nami rozmawiającej, mogą stworzyć poważny problem w komunikacji, który może nawet zakończyć relacje biznesowe między komunikującym się i odbierającym informację. Przykładem niejasnego przekazu może być używanie podczas rozmowy specjalistycznego żargonu prawniczego, bądź lekarskiego, z którym osoby na co dzień nie mają do czynienia.

Nieuwaga i brak skupienia

Czasami osoba komunikująca się nie zwraca należytej uwagi na przekazywaną wiadomość i informację. Badania wykazały, że w przypadku komunikacji ustnej od czterdziestu do pięćdziesięciu procent informacji nam przekazywanych jest traconych z powodu słabego zapamiętywania przekazu, w wyniku czego czasami potrzebne jest powtórzenie jakiejś kwestii lub wyjaśnienie konkretnej sprawy.

Niewystarczający okres dostosowawczy

Czasami po nawiązaniu komunikacji nadawca może zmusić osobę, z którą rozmawia, do szybkiej odpowiedzi na tę komunikację, nie dając mu wystarczającej ilości czasu na działanie, lub rozważenie wszystkich aspektów, które należy wziąć pod uwagę, aby móc stosownie dobrać słowa i bardziej efektywnie wypowiedzieć się w danej sprawie. W rezultacie komunikujący może nie działać na komunikację, lub może pozostać obojętny na przesyłaną komunikację.

Nieufność lub obawa

Czasami przełożeni nie ufają swoim podwładnym, podczas przekazywania do nich jakiejkolwiek wiadomości, a czasami podwładni nie ufają również swoim przełożonym podczas dzielenia się z nimi informacjami na konkretny temat związany z pracą. Ta nieufność ze strony przełożonego, podwładnych lub obu stron może stworzyć poważny problem komunikacyjny w organizacji, ponieważ przełożeni nie mogą otrzymać niezbędnych informacji od swoich podwładnych, a podwładni nie mogą uzyskać niezbędnych informacji od swoich przełożonych.

Przykładem nieufności w komunikacji jest sytuacja, w której dana osoba wcześniej obiecała, że dana sprawa zostanie załatwiona, a następnie okazuje się, że ostatecznie sprawa utknęła w martwym punkcie i nie została załatwiona, wtedy osoba, która straciła zaufanie do tej osoby woli komunikować się z kimś innym odnośnie załatwienia podobnej sprawy, lub komunikuje się z nią jednak rzadziej, lub w sprawach wyłącznie mniej istotnych.

Niewłaściwy cel komunikacji

Jeśli planowany cel komunikacji jest nierozsądny, nieetyczny, nielegalny lub antyspołeczny, osoba przekazująca tego typu informacje może spotkać się z jej odrzuceniem, w wyniku czego komunikacja jest skazana na niepowodzenie. Przykładem niewłaściwego celu komunikacji jest sytuacja, w której dana osoba proponuje drugiej osobie dokonać kradzieży, natomiast druga osoba ze względów etycznych i tego, że w jej przekonaniu takie zachowanie nie jest dopuszczalne nie ma zamiaru podjąć się go, co wiąże się ostatecznie z odrzuceniem tego typu propozycji.

Odporność na zmiany

Ludzką naturą jest to, że wiele osób nie łatwo i nieszybko akceptuje zmiany jakie zachodzą w organizacji, czy to w ich codziennym życiu. Zwykle gdy jakakolwiek decyzja jest podejmowana i rozpowszechniana wśród pracowników zmieniających ich codzienne nawyki pracy, osoby mogą opierać się tej decyzji, a komunikacja jest w tej sytuacji skazana na niepowodzenie.

Problem językowy

Czasami komunikator może używać w komunikacji języka, który jest nieznany komunikującemu lub który jest poza zakresem komunikującego się. W rezultacie komunikujący nie może właściwie zrozumieć komunikacji i nie może odpowiedzieć komunikującemu.

Czasami komunikator może używać wyrażeń lub słów, które mają jedno znaczenie dla komunikatora, a inne dla osoby, która się komunikuje. W rezultacie komunikator może być zdezorientowany co do tej komunikacji.

Czasami komunikator opracowuje jakiś specjalny język lub kod, a jeśli ten specjalny język lub kod jest używany w komunikacji, może to również zmylić osobę komunikującą się, a cel komunikacji może nie być spełniony. Często osoby pracujące w specyficznym zawodzie, jak lekarze, informatycy używają specjalistycznych wyrażeń, które nie są zwykle zrozumiałe, dla osób niemające na co dzień z nimi styczności. Jednym najlepszych sposobów z poradzeniem sobie z tego typu problemem, jest dopytywanie się drugiej osoby o wyjaśnienie wyrażenia, które jest dla nas niezrozumiałe.

Problem ze względu na strukturę organizacyjną

Długa i skomplikowana struktura organizacyjna w organizacji może stwarzać problemy zwłaszcza w komunikacji, szczególnie może powodować opóźnienia w komunikacji, a nawet istnieje szansa na zakłócenia w komunikacji.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 8.11
drukowana A5
za 20.49