Autor udostępnia do przeczytania 25% swojej książki

Kup książkę

Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

2016

Jednorazowy dodatek uzupełniający

Arkusze/Narzędzia gromadzenia danych

(wybór i dyskusja metod obliczeniowych)

Skrypt szkoleniowy (wersja 8.03_09.03.2016)

Krzysztof.Slugocki@gmail.com

sites.google.com/site/krzysztofslugocki

facebook.com/Krzysztof.Slugocki

art30a.ucoz.pl

egocki.pl

prezi.com/user/egocki

slideshare.net/egocki


Zawartość

Ustawa o zmianie ustawy KN (z 19 listopada 2009) — określenie obowiązków do wykonania

[czcionką pogrubioną wyróżniono te fragmenty tekstu ustawy, które określają narzucone obowiązki do wykonania]

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1650

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. [1])) art. 30a otrzymuje brzmienie:

„Art. 30a. 1. w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

2. w przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku.

3. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy.

4. w terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2, o ile wystąpiła.

5. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

6. Jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w ust. 3, nie jest uwzględniany jako składnik poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w roku, w którym został wypłacony.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób opracowywania sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, w szczególności:

1) sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3,

2) sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli,

3) sposób ustalania kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2,

4) sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego

— a także wzór formularza sprawozdania, uwzględniając okres obowiązywania kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, okresy zatrudnienia, w których nauczyciele nie są wliczani do średniorocznej struktury zatrudnienia, oraz zmiany wysokości wynagrodzeń i struktury zatrudnienia nauczycieli wynikające z uzyskiwania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.”.

Art. 2.

Rozporządzenie, o którym mowa w art. 30a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wyda w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: Lech Kaczyński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.

Rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 6 poz. 35

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

(Dz. U. z dnia 15 stycznia 2010 r.)

Na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności:

1) sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”;

2) sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli;

3) sposób ustalania kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych w danym roku;

4) sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego;

5) wzór formularza sprawozdania.

§2. Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w okresie obowiązywania kwoty bazowej dla nauczycieli ogłoszonej w ustawie budżetowej na dany rok, określa się jako iloczyn tej kwoty i wskaźników określonych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§3. 1. Średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się na podstawie średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem uzyskania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego w danym roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. w przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot.

3. Nauczycieli, którzy w danym roku uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia uwzględnia się odpowiednio na stopniach awansu zawodowego proporcjonalnie do okresu pobierania wynagrodzenia na danym stopniu awansu zawodowego.

4. Przez liczbę etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 1, rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).

5. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu mianowania uwzględnia się jako jeden etat. Przydzielone nauczycielowi godziny ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, stanowią godziny ponadwymiarowe, które nie są przeliczane na etaty.

6. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględnia się liczbę etatów nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym w umowie o pracę lub w akcie mianowania.

7. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się liczby etatów nauczycieli, proporcjonalnie do okresów, w których pobierali zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy.

8. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie.

9. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)).

§4. Kwotę różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela, wylicza się dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w odniesieniu łącznie do nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Kwoty tej nie wylicza się w odniesieniu do poszczególnych szkół lub nauczycieli.

§5. Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie, oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§6. 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie przedkładane podmiotom, o których mowa w art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela, sporządza się w formie pisemnej, a przekazywane regionalnej izbie obrachunkowej — również w formie elektronicznej.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Załącznik Nr 1, załącznik Nr 2

Sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEGO DODATKU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA NAUCZYCIELA NA DANYM STOPNIU AWANSU ZAWODOWEGO

1. Ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia

Dla każdego nauczyciela oddzielnie należy wyliczyć osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia według następującego wzoru:

Sj = A x B x C

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Sj — osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem okresu zatrudnienia (C) na danym stopniu awansu zawodowego;

A — stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie;

B — tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela w przeliczeniu na pełny etat;

C — okres zatrudnienia — czas, w którym nauczyciel był zatrudniony na danym stopniu awansu zawodowego i pobierał wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły w ciągu roku podlegającego analizie (np. jeżeli nauczyciel był zatrudniony i pobierał wynagrodzenie przez 5 miesięcy, wówczas C wynosi 5/12).

Ustalając okres zatrudnienia nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni.

W przypadku zmiany osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego Sj, wynikającej ze zmiany:

1) wysokości wynagrodzenia zasadniczego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) lub ustalonej zgodnie z art. 30 ust. 10 Karty Nauczyciela, lub

2) posiadanych kwalifikacji, lub

3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

— do dalszych obliczeń należy jako Sj uwzględnić sumę osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela obowiązujących w okresach wyznaczonych przez te zmiany.

2. Ustalanie wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego

Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla danego nauczyciela należy wyliczyć według następującego wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Dj — wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla danego nauczyciela;

R — kwota różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela, ustalona dla danego stopnia awansu zawodowego;

Sj — osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia danego nauczyciela;

— suma osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na danym stopniu awansu zawodowego, ustalonych proporcjonalnie do okresu ich zatrudnienia;

n — liczba nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie na danym stopniu awansu zawodowego w roku podlegającym analizie.


W przypadku uzyskania przez nauczyciela w roku podlegającym analizie kolejnego stopnia awansu zawodowego jednorazowy dodatek uzupełniający wylicza się odrębnie dla każdego z tych stopni awansu zawodowego.

Objaśnienia

I. Uzupełniając pola w poszczególnych kolumnach formularza, należy dokonać obliczeń analogicznie dla każdego stopnia awansu zawodowego (wiersze 1—4) według podanej metodologii. Wszystkie dane oraz wyniki obliczeń powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia powinny zostać wykonane na danych z taką samą dokładnością.

1. Średnie wynagrodzenie

1) obowiązujące od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 4) ustala się jako iloczyn wskaźnika wynikającego z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela — (kol. 3) i kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia — (B1), według wzoru:

kol. 4 = kol. 3 x B1;

przykład: (do obliczeń przyjęto kwotę bazową obowiązującą w styczniu 2009 r.) nauczyciel stażysta: 100% x 2.177,86 zł = 2.177,86 zł;

2) obowiązujące od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 5) ustala się jako iloczyn wskaźnika wynikającego z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela — (kol. 3) i kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września do dnia 31 grudnia — (B2), według wzoru:

kol. 5 = kol. 3 x B2;

przykład: (do obliczeń przyjęto kwotę bazową obowiązującą we wrześniu 2009 r.) nauczyciel mianowany: 144% x 2.286,75 zł = 3.292,92 zł.

2. Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych

Należy obliczyć średnioroczną liczbę etatów odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych:

1) od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 6) ustala się jako średnią arytmetyczną liczby etatów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;

2) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 7) ustala się jako średnią arytmetyczną liczby etatów w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia.

Średnią arytmetyczną oblicza się, dodając do siebie liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych miesiącach danego okresu sprawozdawczego, a następnie uzyskany wynik dzieląc przez liczbę miesięcy danego okresu sprawozdawczego.

Ustalając średnioroczną liczbę etatów, w przypadku nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni.

Nauczyciela uwzględnia się na danym stopniu awansu zawodowego w dniu dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 39 ust. 1 lub 1a Karty Nauczyciela.

3. Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8)

Należy obliczyć według wzoru:

kol. 8 = 8 x (kol. 4 x kol. 6) +4 x (kol. 5 x kol. 7)

gdzie:

8 — oznacza liczbę miesięcy sprawozdawczych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;

4 — oznacza liczbę miesięcy sprawozdawczych w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia.

4. Wydatki poniesione na wynagrodzenia (kol. 9)

Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę. Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

5. Kwota różnicy (kol. 10)

Kwotę różnicy należy obliczyć według wzoru: kol. 10 = kol. 9 — kol. 8 jako różnicę wydatków poniesionych na wynagrodzenia (kol. 9) i sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8). Liczba ujemna informuje o kwocie różnicy, jaką należy podzielić i wypłacić w formie jednorazowych dodatków uzupełniających.

II. Jeżeli w roku podlegającym analizie w ustawie budżetowej została ustalona jedna kwota bazowa dla nauczycieli, należy w formularzu jej wartość wpisać w obu polach: B1 i B2.

Ustawa budżetowa — kwoty bazowe

Ustawa budżetowa na rok 2012

Dz. U. 2012.273 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. z dnia 15 marca 2012 r.)

Art. 13. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli:

od dnia 1 stycznia 2012 r. — w wysokości 2.618,10 zł, od dnia 1 września 2012 r. — w wysokości 2.717,59 zł.

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dz. U. 2013.169 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r.)

Art. 13. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli — w wysokości 2717,59 zł.

Ustawa budżetowa na rok 2014

z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 162)

Art. 9. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli — w wysokości 2717,59 zł.

Ustawa budżetowa na rok 2015

z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153)

Art. 9. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli — w wysokości 2 717,59 zł.

Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Dz. U. 2016.278 z dnia 4 marca 2016 r.

Art. 9. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli — w wysokości 2717,59 zł.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 września 2014 r.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 września 2015 r. ()

Przyczyny nieprowadzenia zajęć (nieobecności — ustawa o systemie informacji oświatowej)

Dz. U. z 2011 nr 139 poz. 814 (01.09.2012)

Art. 29. 1. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym obejmują:

1) w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych:

h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1547 )

w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

§25. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć:

1) urlop macierzyński;

2) urlop wychowawczy;

3) urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy — Karta Nauczyciela;

4) urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm. 10) );

5) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;

6) urlop dla poratowania zdrowia;

7) zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy — Karta Nauczyciela;

8) zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy — Karta Nauczyciela;

9) płatny urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy — Karta Nauczyciela;

10) urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 §1 Kodeksu pracy;

11) przeniesienie w stan nieczynny;

12) niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 §1 Kodeksu pracy, z określeniem łącznej liczby dni nieobecności w pracy w danym miesiącu;

13) zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm. 11) ), z określeniem łącznej liczby dni nieobecności w pracy w danym miesiącu;

14) urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy — Karta Nauczyciela.

Dane do wybranych (trudniejszych) przykładów obliczeniowych

Obliczenie średniorocznej struktury zatrudnienia i średniorocznej liczby etatów


Przykład 1) Nauczyciel D1

1) nauczyciel dyplomowany, mgr z przygotowaniem pedagogicznym;

2) pracuje od 16.02.2015;

3) pracuje na 16/18 etatu;

4) od 09.03 do 11.03 — zwolnienie lekarskie (wynagrodzenie chorobowe);

5) od 29.03 do 30.03 — urlop bezpłatny;

6) od 11.04 do 22.04 — zasiłek opiekuńczy;

7) od 18.05 — cały etat;

8) od września — zmiana pracy.


Przykład 2) Nauczyciel D2

1) nauczyciel dyplomowany, mgr z przygotowaniem pedagogicznym;

2) pracuje na 12/18 etatu;

3) od 24.02 do 04.03 — urlop bezpłatny;

4) od 29.03 do 01.04 — zwolnienie lekarskie (wynagrodzenie chorobowe);

5) od 11.04 do 12.05 — zasiłek opiekuńczy;

6) od 18.05 — 16/18 etatu;

7) od 27.05 do 03.06 — urlop bezpłatny;

8) od września — cały etat.


Przykład 3) Nauczyciel D3

1) nauczyciel dyplomowany, mgr bez przygotowania pedagogicznego;

2) zatrudnienie na zastępstwo od 18.01.2015 do 30.11.2015;

3) od 16.03 do 30.03 — zwolnienie lekarskie (wynagrodzenie chorobowe);

4) od 31.03 do 08.04 — zwolnienie lekarskie (zasiłek chorobowy);

5) 07.11.2014 — urlop bezpłatny;

6) 10.10.2014 — opieka na dziecko (KP);

7) 19.09.2014 — opieka na dziecko (KP);

8) od 28.11 do 23.12 zasiłek chorobowy.

Kalendarz 2016

Schemat dokonania analizy

Procedura gromadzenia danych — kolejne etapy analizy

Algorytm dokonania analizy

Narzędzia wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizują wskazany na rysunku algorytm. Algorytm ten jest jednocześnie komunikatywnym zobrazowaniem obowiązujących tu przepisów prawa.

Dokonanie analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli sprowadza się do dwóch sfer czynności: zgromadzenia potrzebnych danych (oznaczone na rysunku barwą czerwoną) oraz obliczenie prawem ustanowionych wartości (oznaczone na rysunku barwą niebieską). Istnieją jeszcze dodatkowo (nie są symbolizowane na rysunku) dwa zakresy czynności: ewentualne wypłacenie jednorazowych dodatków uzupełniających oraz sporządzenie sprawozdania.

Kolejne etapy analizy:

1. Zgromadzić dane dotyczące „wymiaru etatu” (ejm), „okresu zatrudnienia” (zjm) i „minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego” (Ajm) dla każdego nauczyciela (j) w każdym miesiącu (m) oraz dane dotyczące wydatków poniesionych na wynagrodzenia (W — tu istnieje pewna dowolność gromadzenia danych) z podziałem na grupy awansu zawodowego (wskazany jest także, choć nie jest wymagany, podział na „podmioty gromadzenia danych”).

2. Policzyć „miesięczne struktury zatrudnienia” (nm) dla każdego nauczyciela.

3. Policzyć „średnioroczne struktury zatrudnienia” (Nj) dla każdego nauczyciela — w roku 2016 ponownie „za pierwszych 8 i za 4 kolejne miesiące”.

4. Policzyć „średnioroczne liczby etatów nauczycieli” (N) dla każdej grupy awansu zawodowego.

5. Policzyć „różnicę” (R) dla każdej grupy awansu zawodowego pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia a iloczynem średniego wynagrodzenia i średniorocznej liczby etatów nauczycieli.

6. Policzyć „osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego” (Sjm) dla każdego nauczyciela (najlepiej tylko w tych grupach awansu zawodowego, w których „różnica” jest ujemna).

7. Policzyć „jednorazowe dodatki uzupełniające” (Dj).

8. Wypłacić „jednorazowe dodatki uzupełniające”.

9. Sporządzić sprawozdanie.

10. Sporządzić ewentualnie różne raporty z dokonanej analizy.

Etapy oznaczone mianem: „zgromadzić dane”, „policzyć” i „sporządzić” — realizują proponowane narzędzia wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Kolejne etapy dokonania analizy z użyciem narzędzi
etap 01 („ściągnąć” plik z narzędziami)

eGocki.pl/art30a/Analiza2016.exe

eGocki.pl/art30a/Analiza2016.zip

etap 02 („rozpakować”)

eGocki.pl/art30a/Analiza2016.exe

lub eGocki.pl/art30a/Analiza2016.zip

Po „ściągnięciu” pliku zawierającego narzędzia analizy i po rozkompresowaniu („rozpakowaniu”) można usunąć „ściągnięty” plik. W wybranym folderze pozostanie sześć plików:

Plik Analiza2016_w0307.xlsm — arkusz przygotowania narzędzi analizy, dokonania analizy i raportowania; wersja z 07 marca 2016 r.; narzędzie przygotowane w oparciu o VBA — wymaga Excel’a w wersji od 2007.

Pliki awn000_1.xlsx, awn000_2.xlsx, awn000_3.xlsx — wzorcowe pliki gromadzenia danych; zostaną wykorzystane do wygenerowania pożądanej liczby plików/arkuszy gromadzenia danych; nie należy ich usuwać; wygenerowane pliki gromadzenia danych mogą być użytkowane jako aplikacje arkusza kalkulacyjnego Excel od wersji 97 lub jako aplikacje arkusza kalkulacyjnego Calc pakietu np. LibreOffice (pożądana wersja możliwie najnowsza).

Plik Euklides. xlsx — „kalkulator Euklidesa”, „kalkulator obliczania struktury”.

Plik LNID. xlsx — opcjonalny plik umożliwiający tworzenie list nauczycieli i ich identyfikatorów.

etap 03 (Uaktywnienie „analizatora”)

Plik „analizatora” — Zalecane ustawienia w ofercie funkcji „Widok”

Ostrzeżenie o zabezpieczeniach — zalecane skorzystanie z funkcji „Opcje”

Arkusz parametryzowania (konfigurowania, ustawiania działania) analizatora.

Obszar 1 — obszar identyfikacji JST;

Obszar 2 — obszar parametryzowania;

Obszar 3 — obszar wyboru pierwszej fazy analizy — faza parametryzowania analizy;

Obszar 4 — obszar wyboru drugiej fazy analizy — faza analizy dla danej grupy awansu zawodowego;

Obszar 5 — obszar wyboru trzeciej fazy analizy — faza raportowania.

etap 04 (parametryzowanie „analizatora”)

Zalecane obszary i zalecana kolejność obsługi arkusza parametryzowania „DanPar”; obszary pominięte nie są zalecane do obsługi (dokonywania zmian ustawień) w bieżącym (na dzień 30.03.2015) stanie prawnym.

Przeczytałeś bezpłatne % książki. Kup ją, aby przeczytać do końca!

Kup książkę