RIDERO SNIEGTO ELEKTRONISKO PAKALPOJUMU
IZMANTOŠANAS REGLAMENTS

§ 1
PAMATINFORMĀCIJA

 1. Vietnes īpašnieks un administrators:

  Polijā reģistrēta kompānija
  Ridero IT Publishing Sp. z o.o.
  Adrese: ul. Św. Filipa 23/4, Kraków (31-150), Polska
  Reģistrēts Polijas Valsts tiesas reģistrā ar Nr. 0000549683
  PVN Nr.: 678-315-40-52
  Polijas Juridisko personu reģistra (REGON) Nr. 361084313
  E-pasts: support@ridero.eu

 2. Šis Reglaments nosaka Ridero pakalpojumu nodrošināšanas un lietošanas kārtību Vietnes Lietotājiem, kā arī pušu tiesības un pienākumus.

§ 2
TERMINI

Ja zemāk norādītie apzīmējumi tiek pielietoti šajā Reglamentā, tie ir jāsaprot sekojoši:

 1. Autortiesību likums - Polijas Republikas 1994.gada 4.februāra likums “Par autortiesībām un blakustiesībām” Nr.83 (ar 21.10.2010. grozījumiem).

 2. Darbs – atsevišķs darbs un visi saistītie blakus darbi autortiesību izpratnē, ko Lietotāji nodod Ridero elektroniskā veidā saskaņā ar Reglamentā norādītiem nosacījumiem.

 3. E-grāmata/Grāmata –no literāra, zinātniska vai mākslinieciska rakstura teksta un zīmējumiem, fotogrāfijām, tabulām vai citiem elementiem sastāvošs darbs, kurš radīts, lietojot Vietnē pieejamo Programmatūru, un var tikt izplatīta elektroniskā veidā kādā no Vietnē pieejamiem formātiem, un/vai drukātā versijā.

 4. Konts – Lietotājam pieejama elektroniskā telpa Vietnē Ridero pakalpojumu izmantošanai.

 5. Logins – Konta izveides procesā Lietotāja izvēlēta elektroniskā pasta adrese/vārds.

 6. Lietotājs – pilnībā rīcībspējīga fiziska persona, kura reģistrējusies Vietnē un piekritusi Reglamenta noteikumiem un nosacījumiem.

 7. Reglaments – šis dokuments par Vietnē Lietotājiem piedāvāto Ridero pakalpojumu nodrošināšanas un izmantošanas nosacījumiem, kā arī pušu tiesībām un pienākumiem.

 8. Parole – Lietotāja autorizācijai Kontā nepieciešams, no cipariem, burtiem un īpašām zīmēm sastāvošs, rakstu zīmju kopums. Paroli vai nu nosaka Lietotājs, pieslēdzoties Vietnei, vai arī viņš saņem e-pastu ar viņam piešķirtu paroli, kuru Lietotājs turpmāk var mainīt. Lietotājam Parole jāglabā slepenībā un to nedrīkst izpaust trešajām personām.

 9. Patērētājs – Vietnes Lietotājs, fiziska persona, kas izmanto Ridero pakalpojumus ar Lietotāja uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību tieši nesaistītiem mērķiem.

  Patērētāju tiesību likums - 2014.gada 30.maija akts "Par patērētāju tiesībām" ("Journal of Laws", 2014.gada 24.jūnijs).

 10. Komercpaziņojums – komercinformācija par Ridero pakalpojumiem un Ridero sadarbības partneru precēm un pakalpojumiem.

 11. Programmatūra – Vietnē reģistrētam Lietotājam pieejama programmatūra, ar kuras palīdzību Lietotājs var, tostarp, rediģēt, apstrādāt Grāmatu un gatavot to publikācijai.

 12. Ridero – uzņēmums, kurš sniedz pakalpojumus Vietnē, kā arī ir norādīts Reglamenta 1.1.punktā.

 13. Vietne – tiešsaistes platforma, kas ir savstarpēji saistītu, interneta adresē https://ridero.eu/lv/ pieejamu tīmekļa lapu kopums Reglamentā norādīto Ridero sniegto pakalpojumu nodrošināšanai.

§ 3
VIETNES IZMANTOŠANAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

 1. Lai nodrošinātu Vietnes pakalpojumu izmantošanu, tiek pielietoti Vietnes standarta rīki ar Programmatūru, kura ļauj pārlūkot tīmekļa lapas, kā arī pastkasti sazinoties ar e-pasta starpniecību.

 2. Lai Vietnes pakalpojumi pienācīgi darbotos, Lietotājam ir nepieciešama programmatūra tīmekļa pārlūkošanai ar sīkdatnes (cookie) atbalstu. Ja šī tehnoloģija nav pieejama, Vietnes pakalpojumus nebūs iespējams pienācīgi izmantot, un šādā gadījumā Ridero atbildību nenes; iesakām uzturēt nenobloķētā stāvoklī sīkdatni (cookie) savā programmatūrā. Sīkdatnes (cookie) tehnoloģijas būtība ir tāda, ka tās ļauj saglabāt informāciju to personu sistēmās (datoros), kuras apmeklē Vietni, ar mērķi personalizēt Vietnes pakalpojumus konkrētam Lietotājam, kā arī informāciju par datu plūsmas statistiku Vietnē.

§ 4
RIDERO PAKALPOJUMU OFERTE (PRIEKŠLIKUMS)

 1. Ar Vietnes starpniecību Ridero piedāvā sekojošus pakalpojumus:

  1. patstāvīgu Grāmatu tekstu veidošanu un formatēšanu, ilustrāciju/fotoattēlu ievietošanu, vāka dizainu;

  2. pašam koriģēt Grāmatu tekstus;

  3. Grāmatu tekstu saglabāšanu sekojošos formātos: ePUB3, FB2, MOBI, PDF;

  4. pēc Lietotāja pieprasījuma, personīgā asistenta palīdzību, kas ietver, cita starpā, Grāmatas/E-grāmatas sagatavošanu (pamatojoties uz Lietotāja iesniegto teksta failu) (Reglsments 7.sadaļa);

  5. pēc Lietotāja pieprasījuma, Grāmatas drukāšanu un piegādi uz Lietotāja norādītu adresi (Reglamenta 8.sadaļa);

  6. Grāmatas elektroniskās versijas lejupielādi pieejamajos formātos (Reglamenta 9.sadaļa);

  7. pēc Lietotāja pieprasījuma, starpniecību E-grāmatu un drukātu Grāmatu pārdošanā interneta veikalos (Reglamenta 10.sadaļa);

  8. kā arī citus pušu atsevišķi noteiktus pakalpojumus.

 2. Ridero palielinās pakalpojumu spektru, pievienojot to aprakstus Reglamentam.

§ 5
RIDERO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

 1. Ja Reglamenta 4.1.punktā norādīto pakalpojumu izpildei nepieciešams veikt citas tiesiskas darbības (jo īpaši Grāmatu drukāšanu un piegādi uz Lietotāja norādītajām adresēm), Ridero šīs darbības veic savā vārdā, bet uz Lietotāja rēķina.

 2. Lai pasūtītu Reglamenta 4.1.punktā uzskaitītos pakalpojumus un nodrošinātu to turpmāku izpildi no Ridero puses, Lietotājam ir jāizmanto atbilstošas Vietnes funkcionālās iespējas. Pieprasījumā Ridero izpildīt noteiktas saistības Lietotājam ir jāprecizē šo saistību nosacījumi, it īpaši norādot Grāmatu (tās nosaukumu, sastāvdaļas), uz kuru tas attiecas.

 3. Lai izvairītos no jebkuriem pārpratumiem, Ridero uzskata par nepieciešamu norādīt, ka Reglamenta 4.1.punktā noteikto pienākumu izpilde Ridero ir jāuzsāk tikai pēc tam, kad Lietotājs ir pieņēmis priekšlikumu piemērot augstāk minētos nosacījumus konkrētam uzdevumam (Darbam).

 4. Reglamenta 4.1.punktā minētie pakalpojumi tiek sniegti bez maksas vai par samaksu, pēc Ridero ieskatiem. Ja tiek sniegti maksas pakalpojumi, tad visas norādītajās cenās ir iekļauts attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktais PVN.

  1. Reglamenta 4.1.punktā norādīto maksas pakalpojumu gadījumā, norādītās cenas ir spēkā attiecībā uz Ridero sniegtajiem pakalpojumiem Vietnes valodā, kuru izmanto Lietotājs (piemēram, Vietnē ar latviešu valodas versiju izveidotas grāmatas korekcija latviešu valodā). Lietotājam ir tiesības izmantot pakalpojumus dotajā valodas versijā (piemēram, latviešu), lai izveidotu Grāmatu/Grāmatas citā valodas versijā, ta u Ridero maksas pakalpojumi (piemēram, korektūra) būs šāda pakalpojuma individuālas novērtēšanas priekšmets. Tāda pakalpojuma cena no Ridero puses tiks Jums iesniegta apstiprināšanai; tādu pakalpojumu novērtēšanas pieprasījumus nepieciešams nosūtīt Ridero uz elektronisko adresi support@ridero.lv.

 5. Ievērojot Reglamenta 10.6.punkta nosacījumus, pakalpojuma kopējā cena tiek norādīta attiecīgajā Vietnes laukā brīdī, kad Lietotājs izvēlas konkrēto pakalpojumu.

 6. Ievērojot Relamenta 10.6.punkta nosacījumus, Ridero jānodrošina Lietotājs ar informāciju par izvēlētā pakalpojuma kopējo cenu brīdī, kad Lietotājs uzsāk veikt iecerētā pakalpojuma izvēli Vietnē.

 7. Ridero uzsāk pakalpojuma izpildi, beidzoties Reglamenta 15.sadaļā norādītajam atteikuma no Līguma tiesību termiņam. Tomēr, ja Lietotājs ir piekritis izpildīt Līgumu pirms atteikuma no Līguma tiesību termiņa beigām, Ridero savi pienākumi jāizpilda nekavējoties. Šādā gadījumā Lietotājs zaudē tiesības izmantot savas atteikuma no Līguma tiesības. Šādā gadījumā Reglamenta 15.sadaļa netiek piemērota.

 8. Turklāt Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no 4.1.punktā norādīto pakalpojumu izmantošanas. Atteikšanās no pakalpojuma notiek ar atbilstošu paziņojumu, kuru iesniedz, izmantojot Vietni. Atteikums tiek piemērots tikai nākotnē paredzamiem pakalpojumiem, un atteikumā norādīto pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana tiks īstenota, notekot 30 dienām no paziņojuma brīža.

§ 6
PROGRAMMATŪRAS LICENCES

 1. Noslēdzot Līgumu Ridero sniegto pakalpojumu ietvaros, pamatojoties uz vienkāršu licenci, Ridero piešķir Lietotājam teritoriāli neaprobežotas Programmatūras lietošanas tiesības uz laiku, kas nav mazāks par 1 (vienu) dienu un nav lielāks kā 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas, un šis termiņš beidzas kalendārā gada pēdējā dienā, skaitot no Lietotāja reģistrēšanās datuma. Tomēr, ja neviena no pusēm nav iesniegusi paziņojumu par nodomu lauzt līgumu, licence tiek pagarināta uz nākamo periodu.

 2. Lietotāja tiesības izmantot Programmatūru bez atlīdzības ietver sekojošas darbības:

  1. Lietotāja Konta izveidi, Programmatūras lietošanu, literāru, zinātnisku un māksliniecisku tekstu augšupielādi Vietnē,

  2. tekstu rediģēšanu, ņemot vērā Programmatūras funkcionālos ierobežojumus,

  3. teksta elektroniskās versijas izveidi (ePUB formātā) vai maketa (plāna) publicēšanu Lietotāja prasībām atbilstošā formātā (ar iespēju Lietotājam iegūt lejupielādēto failu),

  4. Darba izņemšanu no Vietnes,

  5. kā arī citādai Reglamentā detalizēti aprakstītai lietošanai.

 3. Samaksa jāveic, ja Programmatūra tiek izmantota lai lejuplādētu E-grāmatu no formāta ePUB atšķirīgā formātā, t.i. kādā no citiem Vietnē norādītajiem formātiem. Atlīdzība par piekļuves Grāmatai katrā no citiem formātiem, izņemot ePUB, saņemšanu norādīta Vietnē.

 4. Ridero ir tiesības veikt izmaiņas Programmatūrā, un tās lietošanas nosacījumi nemainītā veidā tiek piemēroti Programmatūrai, ievērojot tajā veiktās izmaiņas.

§ 7
PAPILDU PAKALPOJUMS – PERSONĪGAIS ASISTENTS

 1. Lietotājam ir tiesības pasūtīt Ridero papildu pakalpojumu - Ridero piedāvātās personīgā asistenta palīdzību. Ar personīgā asistenta palīdzību plašākā nozīmē saprotama palīdzība Vietnes funkcionālo iespēju izmantošanā, ieskaitot Grāmatas/E-grāmatas (pamatojoties uz Lietotāja iesniegto teksta failu) izveidi.

 2. Ridero nozīmētā personīgā asistenta pakalpojuma sniegšanas ietvaros asistents kontaktējas ar Lietotāju pa tālruni un/vai e-pastu, nodrošinot pakalpojuma pienācīgu izpildi.

 3. Personīgā asistenta pakalpojuma standarta cena ir 29.99 EUR (ieskaitot PVN), ievērojot turpmāk 7.4.punktā noteikto.

 4. Ja Lietotāja iesniegtais teksts ir īpaši sarežģīta satura, tad ar personīgā asistenta starpniecību Ridero informē Lietotāju par papildus maksas (atlīdzības) nepieciešamību, kuras apmērs tiek noteikts savstarpējā sarakstē, vai par Ridero tiesībām atteikties no pakalpojuma izpildes, ja nav panākta vienošanās par papildus atlīdzību. Ja Ridero atsakās sniegt pakalpojumu attiecībā uz konkrētu Grāmatu, tad Ridero nekavējoties atgriež Lietotāja par pakalpojumu samaksāto atlīdzību.

 5. Ja Lietotājs saņem no Ridero 7.4. punktā minēto informāciju, t.i. par nepieciešamību samaksāt papildus atlīdzību, Lietotājam ir tiesības:

  1. atteikties no Līguma par personīgā asistenta pakalpojumu. Šādā gadījumā Ridero nekavējoties atgriež Lietotāja samaksāto maksu par pakalpojumu;

  2. Lietotājam ir tiesības pasūtīt personiskā asistenta pakalpojumu par saskaņoto papildus atlīdzību.

 6. Personiskā asistenta pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc tam, kad Lietotājs ir samaksājis norunāto atlīdzību.

§ 8
PAPILDU PAKALPOJUMS – GRĀMATAS DRUKĀŠANA UN PIEGĀDE

 1. Lietotājam ir tiesības pasūtīt Ridero papildu pakalpojumu - Grāmatas drukāšanu un piegādi uz Lietotāja norādītu adresi.

 2. Grāmatas drukāšanas pakalpojuma ietvaros Ridero iesniedz Lietotājam galīgo Grāmatas maketu tā apstiprināšanai.

 3. Pirms drukāšanas Lietotājam ir pienākums apstiprināt galīgo Grāmatas un tās vāka maketu. Šim mērķim Ridero nosūta Lietotājam apstiprināšanai Grāmatas un tās vāka maketu PDF formātā.

 4. Lietotājam veicot drukāšanas pakalpojuma pasūtījumu, Ridero garantē, ka Grāmatai tiks piešķirts ISBN numurs (ja nepieciešams). ISBN umura piešķiršana Lietotājam nekādas papildus izmaksas nerada.

 5. Cenai par drukāšanas pakalpojumu jābūt noteiktai attiecīgā Vietnes laukā brīdī, kad Lietotājs izvēlas šo pakalpojumu.

 6. Cenā ietilpst drukātās Grāmatas piegādes uz Lietotāja norādīto adresi Eiropas Savienības robežās izmaksas . Transportēšana tiek veikta ar kurjerpastu.

§ 9
PAPILDU PAKALPOJUMI – FAILU LEJUPIELĀDE

 1. Lietotājam ir tiesības pasūtīt Ridero papildus pakalpojumu, kas ļauj Lietotājam, lejupielādēt Grāmatu failus četros formātos, proti: ePUB, MOBI, FB2, PDF.

 2. Failu lejupielāde ePUB formātā ir pakalpojums, kas tiek sniegts bez papildus maksas.

 3. Faila lejupielāde MOBI, FB2 un PDF formātos ir maksas pakalpojums, saskaņā ar kuru par Grāmatas failu lejupielādi visos trijos formātos Lietotājam jāmaksā Ridero atlīdzība 9 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par visiem formātiem kopā;

 4. Pēc pakalpojuma apmaksas Lietotājam ir tiesības :

  1. veikt izmaiņas lejupielādētajā failā,

  2. lejuplādēt failu noteiktajā formātā neierobežotā daudzumā viena gada laikā no pakalpojuma apmaksas brīža.

§ 10
PAPILDU PAKALPOJUMS – STARPNIECĪBA E-GRĀMATU UN DRUKĀTO GRĀMATU PĀRDOŠANĀ

 1. Lietotājam ir tiesības pasūtīt Ridero papildu pakalpojumu – starpniecību E-grāmatu un/vai drukāto Grāmatu pārdošanā interneta veikalos. Attiecībā uz šo pakalpojumu Lietotājs var pasūtīt starpniecības pakalpojumu E-grāmatu pārdošanai atsevišķos interneta veikalos vai visos Ridero piedāvātajos interneta veikalos. Lietotājs izvēlas veikalu sarakstu, veicot atbilstošu atzīmi Vietnē.

 2. Minētā pakalpojuma pienācīgai izpildei no Ridero puses, Lietotājs piekrīt piešķirt Ridero licenci E-grāmatas un/vai Grāmatas gan visa Darba, kā arī atsevišķu tā sastāvdaļu izmantošanai, pārdošanas starpniecības pakalpojuma izpildei, bet gadījumā, ja tikuši izmantoti fizisku personu fotoattēli – arī atļauju izmantot fotogrāfijā atveidoto pesonu attēlus. Piešķirtās licences un piekrišanas izplatīt minētos attēlus apjomam jābūt tādam, kādu Ridero detalizēti aprakstījis atbilstošā Vietnes laukā vai Lietotājam adresētā e-pasta vēstulē.

 3. E-grāmatas un/vai Grāmatas pārdošana izvēlētajā interneta veikalā tiek veikta saskaņā ar attiecīgā interneta veikala noteikumiem.

 4. Izvēloties starpniecības pakalpojumu E-grāmatu un/vai Grāmatu pārdošanā izvēlētajā interneta veikalā, Lietotājam ar Vietnē pieejamo kalkulatoru jānosaka atlīdzības apmērs, kādu viņš vēlētos saņemt par viena Grāmatas eksemplāra pārdošanu. Kalkulators aprēķina cenu Grāmatas pārdošanai izvēlētajā interneta veikalā.

 5. Reglamenta 10.4.punktā minētajā veidā Lietotāja noteiktās cenas uzskatāmas par vēlamajām cenām. Atbilstoši katra atsevišķa interneta veikala attīstības politikai, tas ir tiesīgs:

  1. mainīt Lietotāja ierosināto cenu, kura aprēķināta, pamatojoties uz atlīdzību, kuru Lietotājs vēlētos saņemt par katru pārdoto E-grāmatas un/vai Grāmatas eksemplāru (kas tiks samaksāta pat tad, ja interneta veikalā tiks noteikta akcijas cena);

  2. mainīt ar kalkulatoru aprēķināto Grāmatas pārdošanas (galīgo) cenu.

 6. Ridero nesaņem atlīdzību par starpniecības pakalpojumu sniegšanu E-grāmatu un/vai Grāmatu pārdošanā. E-grāmatas un/vai Grāmatas cena konkrētā interneta veikalā tiek noteikta, ņemot vērā veikala politiku, un 10.5. punktā izklāstītos principus. Starpība starp Lietotāja ierosināto cenu un E-grāmatas un/vai Grāmatas pārdošanas (galīgo) cenu izvēlētajā veikalā ir komisijas maksa, ko saņem interneta veikals, bet ne Ridero.

 7. Ridero sniedz starpniecības pakalpojumus E-grāmatu un/vai Grāmatu pārdošanai interneta veikalos, izmantojot apakšuzņēmēju - Ridero IT Solution SIA; tādēļ maksājumi Lietotājam par pārdotajiem viņa E-grāmatas un/vai Grāmatas eksemplāriem var tikt saņemti tieši no šī uzņēmuma. Lietotājs saņems e-pasta ziņojumus un atskaites par viņa E-grāmatas un/vai Grāmatas pārdošanu, kas ir par pamatu atlīdzības izmaksāšanai Lietotājam.

 8. Atlīdzība tiks izmaksāta pēc Lietotāja pieteikuma, minimālā izmaksas summa — 50 eiro. Transakcijas maksa – 3 eiro – tiks ieturēta, veicot katru izmaksu.

§ 11
RIDERO PAKALPOJUMU APMAKSA

 1. Lietotājam ir pienākums veikt Reglamentā noteikto maksas pakalpojumu apmaksu, izmantojot šādus maksāšanas veidus:

  1. ar pārskaitījumu uz Ridero bankas kontu:

   Ridero IT Publishing spółka z o.o.
   Adres: ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
   nr KRS 0000549683
   nr NIP 678-31-54-052
   nr VAT PL6783154052
   Bank Zachodni WBK (BZ WBK)
   ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław Poland
   SWIFT: WBKPPLPP
   PL 14 1090 2053 0000 0001 3023 4296 (€)

  2. ar kredītkarti,

  3. eTransfer (maksājums caur bankas pārvedumu sistēmu).

 2. Maksājumus, kas veikti ar kredītkarti vai eTransfer administrē PayLane, kas reģistrēts adresē ul. Arkonska 6 / A3, Gdańsk, pasta indekss: 80-387, KRS: 0000227278, Polska.

§ 12
REĢISTRĒŠANĀS VIETNĒ, LĪGUMA NOSLĒGŠANA

 1. Lai izmantotu Ridero Vietni, Lietotājam tiek piedāvāts reģistrēties Vietnē un izveidot savu Lietotāja Kontu.

 2. Reģistrācija notiek divos posmos:

  1. Lietotājam Vietnē jāaizpilda atbilstoša forma, ievadot savu e-pasta adresi un Lietotāja izveidotu apstiprinošu Paroli. Lietotājs, kurš reģistrējies tikai ar e-pasta adresi, saņem e-pasta vēstuli ar viņam piešķirtu Paroli.

  2. reģistrācijas procesa apstiprināšana notiek, uzklikšķinot uz hiperlinka, kuru Ridero atsūta e-pastā 24 stundu laikā no reģistrācijas uzsākšanas brīža uz reģistrējoties norādīto e-pasta adresi. Autorizācija Lietotājam jāveic patstāvīgi 36 stundu laikā no attiecīgas Ridero e-pasta vēstules saņemšanas.

 3. Lietotājam ir tiesības izdzēst savu Kontu. Konta dzēšanas sekas ir Ridero Vietnē apstrādāto Lietotāja personas datu dzēšana. Nepersonalizēta informācija glabāsies Vietnē ar piezīmi, ka šī informācija attiecas uz Lietotāju, kurš dzēsis Kontu.

 4. Pabeidzot reģistrāciju un pieņemot šī Reglamenta nosacījumus, Lietotājs noslēdz Līgumu (pamatvienošanās) par Ridero elektronisko pakalpojumu izmantošanu. Konkrētu pakalpojumu spektra izvēli Lietotājs veic Līguma ietvaros konkrēta pakalpojuma pasūtījuma veidā. Pasūtījums tiek noformēts uz noteiktu laika periodu - tā izpildes laiku.

 5. Lai izveidotu Kontu un izmantotu Ridero pakalpojumus, ir nepieciešama piekrišana Reglamenta nosacījumiem. Lietotājs izmanto Reglamentā norādītos Ridero nodrošinātos pakalpojumus Lietotāja izvēlētajā apmērā.

 6. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt un labot Konta izveidošanas procesā ievadītos datus, izmantojot Kontā pieejamās iespējas.

§ 13
LIETOTĀJA APLIECINĀJUMI

 1. Ja Lietotājs izmanto Vietnē nodrošinātos Ridero pakalpojumus, un ir iecerējis izveidot E-grāmatu un/vai nodot Grāmatu drukāšanai, Lietotājs ar to apliecina, ka:

  1. viņš ir literārā darba autors, un viņam nav tādu pienākumu pret citām personām, kas būtu par šķērsli tā publicēšanai, kā arī publicēšanai ar pseidonīmu, u.t.t., Lietotājam nav arī nekādu citu šķēršļu, lai norādītu sevi kā literārā darba autoru.

  2. viņam pieder autortiesības uz literāro darbu, kā arī uz citiem iecerētajā Grāmatā iekļaujamiem Darbiem tādā mērā, ka tas ir tiesīgs uzdot Ridero sniegt pakalpojumus, un tāpēc Lietotājs ir tiesīgs:

   1. slēgt Līgumu ar Ridero ar Reglamentā norādītajiem nosacījumiem,

   2. izpildīt Līgumu, kura izpilde nav atkarīga no nepieciešamības saņemt trešo personu piekrišanu vai atļauju, kā arī no nepieciešamības maksāt kompensāciju trešajām personām un/vai autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām,

   3. izmantot Grāmatā iekļautās darba daļas un dalīt Darbu.

  3. ja Grāmatā iekļautas fotogrāfijas vai citi fiziskas personas attēli, Lietotājs garantē, ka viņam ir nepieciešamās tiesības iekļaut šos attēlus Grāmatā.

 2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Darba satura tiesiskumu. Ridero nav autoru publikāciju, kas veiktas caur Vietni, subjekts, un nav atbildīgs par iespējamiem, ar šīm publikācijām saistītiem, pārkāpumiem.

 3. Lietotājs apliecina, ka Lietotāja publicētais Darbs nesatur materiālus, kas pārkāpj likumu vai morāli, ieskaitot reliģiskas jūtas aizskarošu, naidu kurinošu, nicinājumu vai diskrimināciju nacionālo, etnisko, rasu un reliģisko atšķirību dēļ izraisošu saturu. Grāmatā izmantotie materiāli nedrīkst aizskart trešo personu tiesības, to personīgos labumus vai tiesības uz savu attēlu.

 4. Visā laika periodā, kad tiek sniegti pakalpojumi saskaņā ar Līgumu, Lietotājs apņemas rakstveidā vai pa e-pastu paziņot Ridero par jebkurām ar Darba tiesisko statusu saistītām izmaiņām. Par šādām izmaiņām jāpaziņo nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izmaiņu veikšanas dienas.

§ 14
AUTORTIESĪBAS UN INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

 1. Lietotājs saglabā autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības uz Grāmatas tekstu. Ja pakalpojumu izmantošanai nepieciešams šādas tiesības iegūt, tad to iegūšana notiek saskaņā ar Reglamentā izklāstītiem vai pušu atsevišķi saskaņotiem noteikumiem.

 2. Lietotājam ir pienākums piešķirt Ridero licenci (ar iespēju nodot licenci tālāk interneta veikaliem) E-grāmatas, kas sastāda Darbu, izmantošanai Autortiesību likuma izpratnē, pasūtot Ridero starpniecības pakalpojumu E-grāmatu un Grāmatu pārdošanai interneta veikalos.

§ 15
ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

 1. Lietotājs, kurš ir Patērētājs, ir tiesīgs atkāpties no Līguma par pakalpojumu nodrošināšanu Vietnē, nepaskaidrojot iemeslus.

 2. Atkāpjoties no Līguma Lietotājs, kurš ir Patērētājs, nosūta Ridero rakstveida paziņojumu par atkāpšanos no Līguma uz šādu adresi:

  Ridero IT Publishing Sp. z o.o.
  ul. Św. Filipa 23/4, Kraków (31-150), Polska

 3. Lietotājs, kurš ir Patērētājs, var izmantot atkāpšanās paziņojuma rakstveida formu, kas pievienota Reglamenta 1.pielikumā. Piedāvātās formas izmantošana nav obligāta.

 4. Ridero nosūta Lietotājam atkāpšanās paziņojuma formu kopā ar detalizētu informāciju par atteikuma tiesībām (Reglamenta 2. pielikums), un ar Lietotāja ievietotā pasūtījuma nosacījumu apstiprinājumu e-pasta veidā uz adresi, ko Lietotājs norādījis noformējot pasūtījumu.

 5. Ievērojot 14 dienu termiņu, paziņojums jānosūta pirms šī termiņa beigām.

 6. Saskaņā ar Patērētāju tiesību likuma 38.panta 1.,3., un 13.punktiem, Lietotājs nav tiesīgs atkāpties no Līguma, ja:

  1. Ridero ir sniedzis pakalpojumu pilnā apmērā ar nepārprotamu Lietotāja, kurš ir Patērētājs, piekrišanu, un kuram pirms pakalpojuma sniegšanas ir paziņots, ka pēc tam, kad Ridero pakalpojumu ir sniedzis, Lietotājs zaudē tiesības atkāpties no Līguma.

  2. Ridero pasūtītajā pakalpojumā ietilpst Lietotāja Grāmatas drukāšana.

  3. Ridero ir sniedzis digitāla satura (elektroniskā grāmata), kura netiek glabāta materiālos datu nesējos, piegādes pakalpojumu, un ar nepārprotamu Lietotāja piekrišanu pakalpojums ticis sniegts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ar nosacījumu, ka Ridero iepriekš ir informējis Lietotāju par atteikuma tiesību zaudēšanu.

§ 16
PERSONAS DATI

 1. Ridero, kā Lietotāju personas datu pārzinis deklarē, ka Lietotāju personas datu apstrāde tiek veikta tikai ar Lietotājiem noslēgto līgumu, pamatojoties uz kuriem Ridero sniedz pakalpojumus, izpildei.

 2. Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Polijas Republikas 1997.gada 29.augusta likuma “Par personas datu aizsardzību” 23.panta 1.punkta 23.apakšpunktam (Journal of Laws, 2002, Nr.101., 926.pnts, ar grozījumiem).

 3. Lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei Līguma izpildes nodrošināšanai, ko apliecina atzīmējot atbilstošu paziņojumu Vietnē.

 4. Katram Lietotājam ir tiesības pārbaudīt savus personas datus un tos labot.

 5. Lietotāja personas dati tiks izmantoti īslaicīgi un apstrādāti tikai un vienīgi noslēgto līgumu izpildei.

 6. Lietotāja personas datus Ridero nodos PayLane (atrodas Polijā, Gdaņskā, Arkonska ielā 6/A3, pasta indekss: 80-387), kas reģistrēta Polijas Valsts Tiesas reģistrā ar numuru 0000227278, maksājumu ar eTransfer vai ar kredītkarti veikšanas brīdī. Personas dati tiks nodoti ar mērķi pabeigt apmaksas procesu PayLane.

 7. Ridero nodos Lietotāju personas datus trešajām personām, kas iesaistītas pasūtīto papildu pakalpojumu izpildē, ja šāda nodošana ir nepieciešama papildu pakalpojumu izpildes nodrošināšanai. Šādā gadījumā Ridero ir tiesības nodot personas datus tikai tikai tādā apjomā un tādiem mērķiem, kas ir nepieciešams papildu pakalpojumu izpildes nodrošināšanai.

§ 17
STRĪDU RISINĀŠANA

 1. Ja Ridero sniegtie pakalpojumi neatbilst Reglamentam, piemērojamiem tiesību aktiem, vai jebkādiem starp pusēm noslēgtiem atsevišķiem līgumiem, Lietotājam ir tiesības ierosināt sūdzību izskatīšanas procedūru.

 2. Lietotājs iesniedz sūdzību Ridero šādos veidos:

  1. izmantojot Vietnē pieejamo sūdzības formu,

  2. pa e-pastu uz adresi: support@ridero.eu,

  3. vai tradicionālā veidā, nosūtot rakstveida iesniegumu uz adresi:

   Ridero IT Publishing Sp. z o.o
   ul. Św. Filipa 23/4, Kraków (31-150), Polska.

 3. Iesniegumā jānorāda Lietotāja vārds un uzvārds, adrese (ja sūta pa pastu), kā arī īss sūdzības apraksts, tostarp norādot kā tieši konkrētā Ridero sniegtā pakalpojuma neatbilstība (17.1.punkts) izpaužas.

 4. Sūdzības Ridero izskatīs 14 dienu laikā pēc to saņemšanas.

 5. Atbildes uz sūdzībām tiks nosūtītas uz Lietotāja Kontam piesaistītā e-pasta adresi.

 6. Pušu tiesiskajām attiecībām, kuras izriet no Vietnes izmantošanas un ar to saistīto nosacījumu izpildes, puses izvēlas piemērot Polijas Republikas tiesību aktus, atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs), par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 6.panta 2.punktam. Šis noteikums ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja tas nav pretrunā ar tās valsts patērētāju tiesību normām, kuras rezidents ir Lietotājs.

§ 18
NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

 1. Līdz pasūtījuma izvietošanas Vietnē procedūras pabeigšanai (ar pasūtījuma aprakstu), Lietotājam ir jāiepazīstas ar informāciju par Līguma ar Ridero slēgšanas nosacījumiem. Ja Lietotājs piekrīt Līguma noteikumiem, viņš apstiprina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līguma noteikumiem, veicot atzīmi atbilstošā Vietnes lodziņā interaktīvā veidā. Līguma ar Ridero noslēgšanas un tā noteikumu apstiprinājums tiek nekavējoties nosūtīts uz Lietotāja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

 2. Ridero informē, ka gadījumā, ja rodas strīds par Ridero nodrošināto pakalpojumu sniegšanas veidu vai kvalitāti, Lietotājs, kurš ir Patērētājs, sūdzības izskatīšanai var izmantot ārpustiesas metodes un tiesību aizsardzības līdzekļus. Lai to izdarītu, Lietotājs var:

  1. vērsties pie Tirdzniecības inspekcijas (Polijas Republika) inspektora ar lūgumu uzsākt mediācijas procesu, lai mierīgā ceļā atrisināt strīdu starp Lietotāju un Ridero,

  2. vērsties pastāvīgajā patērētāju tiesā pie Tirdzniecības inspekcijas (Polijas Republika), ar lūgumu atrisināt no Līguma, kurš noslēgts ar Ridero, izrietošo strīdu,

  3. saņemt bezmaksas palīdzību strīda ar Ridero atrisināšanai, izmantojot, piemēram, valsts iestāžu, kas pārstāv patērētāju intereses, sniegtu bezmaksas palīdzību, tādu kā, piemēram, rajonu (pilsētu) ombuds (Polijas Republika), vai sabiedriska organizācija, kuras uzdevumos ietilpst patērētāju tiesību aizsardzība (tostarp Patērētāju federācija (Polijas Republika), Polijas patērētāju asociācija). Konsultācijas ir pieejamas, zvanot uz Patērētāju federācijas bezmaksas patērētāju palīdzības tālruni +48 800 007 707, kā arī filiālēs, kuru adreses ir pieejamas interneta adresē www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html un Poļu patērētāju asociācijā (Polijas Republika), rakstot uz e-pasta adresi: porady@dlakonsumentow.pl,

  4. vērsties pēc palīdzības, un saņemt nepieciešamo informāciju no Konkurences un Patērētāju aizsardzības biroja (Polijas Republika) prezidenta caur interneta mājas lapu www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 3. Preču un pakalpojumu prezentācija nav oferte Polijas Republikas Civilkodeksa izpratnē.

 4. Visos jautājumos, kas nav ietverti šajā Reglamentā, piemēro Polijas Republikas Civilkodeksa un Patērētāju tiesību likuma regulējumu.

 5. Ridero un Lietotāja komunikācija notiek ar šādām e-pasta adresēm:

  Ridero: Reglamenta 1.1. punktā, vai Vietnē norādīta e-pasta adrese,
  Lietotājs: Autorizējoties Vietnē norādītā e-pasta adrese, vai cita, ko Lietotājs izmanto saziņai ar Ridero, un, pēc Lietotāja izvēles, ar šādiem e-pastiem: Ridero – 1.1. punktā norādītā, un Lietotāja e-pasta adrese, ja Lietotājs tādu īpaši norādījis.

 6. Šis Reglaments ir spēkā no 2015.gada 14.decembra.

 7. Jebkurām Reglamentā veiktām izmaiņām jābūt paziņotām iepriekš tādā veidā, kas ļautu Lietotājiem iepazīties ar reglamentu jaunā redakcijā. Izmaiņas stājas spēkā tikai attiecībā uz turpmāko periodu un neietekmē Lietotāja jauiegūtās tiesības.

pielikums 1
ATKĀPŠANĀS PAZIŅOJUMA FORMA:

(Šī forma jāaizpilda un jānosūta, ja jūs vēlaties atkāpties no līguma)

Klienta (-u) vārds un uzvārds:
__________________________________________________________

Klienta (-u) adrese:
__________________________________________________________

Ridero IT Publishing Sp. z o.o.

Św. Filipa 23/4, Kraków (31-150), Polska

Es / mēs *, zemāk parakstījušies, paziņojam par manu / mūsu * atkāpšanos no līguma par šādu pakalpojumu sniegšanu:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Vienlaikus, manas / mūsu * patiesās gribas izpaudumu identificēšanai:

Es / mēs * norādām pasūtījuma numuru: _______________________ un / vai e-pasta adresi, ar kuru esmu reģistrēts Ridero Vietnē.

Es / mēs * piekrītam, ka apstiprinājumu par šīs vēstules, kas ir paziņojums par atkāpšanos no ar e-pasta starpniecību noslēgtā Līguma, saņemšanu Ridero nosūta uz sekojošu e-pasta adresi:
________________________________________

Es / mēs * nepiekrītam, ka apstiprinājumu par šīs vēstules, kas ir paziņojums par atkāpšanos no ar e-pasta starpniecību noslēgtā Līguma, saņemšanu Ridero nosūta uz sekojošu e-pasta adresi:
________________________________________

Līguma noslēgšanas / reģistrācijas datums: _______________________

Vieta un datums: ___________________________________

Paraksts: _____________________________________________

* nevajadzīgo svītrot

pielikums 2
INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMA TIESĪBU ĪSTENOŠANU.
INSTRUKCIJA PAR ATKĀPŠANOS NO LĪGUMA

Tiesības atteikties no Līguma

Jums ir tiesības atteikties no Līguma 14 dienu laikā, nepaskaidrojot iemeslu. Atteikuma tiesību izlietošanas termiņš beidzas 14 dienā no dienas, kad noslēgts Līgums (par digitāla satura piegādi). Lai izmantotu tiesības atteikties no Līguma, jums ir jāinformē mūs par savu lēmumu atkāpties no Līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, nosūtot vēstuli pa e-pastu, faksu vai pastu). Lūdzu, sūtiet informāciju:

Ridero IT Publishing Sp. z o.o.
Św. Filipa 23/4, Kraków (31-150), Polska
e-pasts: support@ridero.eu

Jūs varat izmantot formu (pielikums Nr.1), bet tas nav obligāti. Jūs varat arī aizpildīt un iesniegt formu vai jebkuru citu nepārprotamu paziņojumu elektroniskā veidā mūsu Vietnē.

Lai atteikuma no līguma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma termiņa beigām.

Līguma izbeigšanas sekas

Līguma izbeigšanas gadījumā mēs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad esat paziņojis par savu lēmumu īstenot tiesības atteikties no Līguma, atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumu, tostarp izmaksas par preču piegādi (izņemot papildu izmaksas, kas saistītas ar jūsu izvēlēto piegādes veidu, kas atšķiras no lētākās mūsu piedāvātās parastās piegādes metodes).

Atmaksa tiks veikta, izmantojot tās pašas metodes, kuras jūs izmantojāt veicot samaksu, ja vien nav citāda vienošanās.

REGLAMENTA PIELIKUMS (pārdošana veikalos)

 1. Vietnes administrācija apņemas pēc tiesību turētāja rīkojuma savā vārdā, bet uz tiesību turētāja rēķina noslēgt sekojošus līgumus:

  1. komisijas līgumu (kā komitents), saskaņā ar kuru komisionārs uzņemas pienākumu realizēt grāmatas savā vārdā, bet uz komitenta rēķina;

  2. licences līgumu (kā licenciārs), saskaņā ar kuru licenciārs piešķir licenciātam Darba, kuru satur grāmata, izmantošanas tiesības visu pasaules valstu teritorijā. Izmantošanas tiesības tiek piešķirtas par atlīdzību, pamatojoties uz vienkāršu licenci, uz visu autortiesību spēkā esamības termiņu, Darba izmantošanai sekojošos veidos:

   1. reproducēšana ierakstīšanas datora atmiņā ceļā ar mērķi izvietot internetā pieejamās vietnēs komerciālai izmantošanai;

   2. reproducēšanai elektroniskā, optiskā, vai citā datorlasīšanai piemērotā formā;

   3. materiālos datu nesējos esošu darbu eksemplāru izplatīšanai to pārdošanas vai citādas atsavināšanas ceļā;

   4. iznomāšanai;

   5. iekļaušanai krājumos;

   6. recenzēšanai, darba noformēšana, negrozot tā tekstu;

   7. padarīt darbu pieejamu sabiedrībai, sniedzot licenciāta klientiem maksas pakalpojumu -nodrošināt piekļuvi darbam, ko šie klienti var īstenot attiecīgās interneta tīmekļa vietnēs, vai lietojot datorprogrammas licenciāta atļauto darbību veikšanai. Pie tam, šāda piekļuve darbam uzskatāma par piešķirtu ar brīdi, kad licenciāta klients aktivizē linku, lai lejupielādētu darbu (darba pirmās lejupielādes sākums), vai notekot 30 kalendārajām dienām no brīža, kad licenciāts pēc klienta pieprasījuma ir izveidojis linku, lai nodrošinātu piekļuvi darbam un nosūtījis atbilstošu paziņojumu uz e-pasta adresi, kuru klients norādījis, reģistrējoties attiecīgajā vietnē;

   8. informēt sabiedrību, izvietojot Darbu (grāmatas vāku vai līdz 25% no grāmatas, vai ne mazāk kā 10 grāmatas lappuses, vai līdz 5000 rakstu zīmēm) publiskā vidē ar mērķi reklamēt un izziņot Darbu. Bez tam, saskaņā ar šādu līgumu licenciāts ir tiesīgs bez licenciāra piekrišanas nodot šīs tiesības pilnībā vai daļēji trešajām personām saskaņā ar sublicenču līgumiem, kā arī īstenot šīs tiesības, piesaistot aģentus un citas trešās personas, kuri darbojas licenciāta vārdā un uz viņa rēķina, vai arī savā vārdā, bet uz licenciāta rēķina.

 2. Gadījumā, ja norādītā pilnvarojuma uzdevuma izpildei nepieciešams veikt citas darbības (jo īpaši, drukāto grāmatu pieņemšana un nodošana), Vietnes administrācija uzņemas šādas darbības veikt savā vārdā, bet uz tiesību turētāja rēķina.

 3. Tiesību turētājs dod uzdevumus, izmantojot atbilstošas Vietnes funkcionālās iespējas. Šādā uzdevumā tiek norādīti noslēdzamo darījumu būtiskie noteikumi, jo īpaši grāmata, uz kuru šis uzdevums attiecas (tās nosaukums un sastāvdaļas vai to veidojošā Darba sastāvdaļas).

 4. Lai izvairītos no domstarpībām, puses ir vienojušās: Vietnes administrācijai ir pienākums darboties saskaņā ar šiem noteikumiem tikai no brīža, kad tā ir piekritusi tiesību turētāja piedāvājumam piemērot šos noteikumus konkrētam Darbam.

 5. Vietnes administrācija apņemas izmaksāt visas summas, kas pienākas tiesību turētājam par darba izmantošanu un grāmatas realizāciju saskaņā ar Vietnes Administrācijas noslēgtiem līgumiem, atskaitot no tām iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja tāds piemērojams. Tiesību turētājam ir pienākums patstāvīgi izpildīt tās valsts nodokļu likumdošanas prasības, kuras pilsonis viņš ir, tostarp pienākumu maksāt visus piemērojamos nodokļus.

 6. Visus nosūtītājbankas, saņēmējbankas un jebkuras starpniekbankas izmaksas sedz maksājuma saņēmējs uz pārskaitīto līdzekļu rēķina (BEN).